Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona6/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24Numer kursu:

1.2.4-G-GO-1 / 1.2.4-G-GO-2

Nazwa kursu:

GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1 i 2 (Descriptive Grammar)


Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

3 (ogółem po zaliczeniu wykładu i konwersatorium)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3 (ogółem po zaliczeniu wykładu i konwersatorium)
Założenia i cele kursu:

W pierwszym semestrze przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki i fonologii z szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego. Zaczynając od podstawowych pojęć jak fon, fonem, alofon poprzez analizę budowy nasady przedstawione zostaną fonetyczne elementy segmentalne i suprasegmentalne języka niemieckiego tj. system samogłosek i spółgłosek, procesy asymilacyjne, akcent wyrazowy, akcent zdaniowy, intonacja zdaniowa itd. Systemy fonetyczne języka niemieckiego i języka polskiego pokazane zostaną również w ujęciu porównawczym.

W drugim semestrze przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu morfologii czasownika. Omówiony zostanie system formalny, podział czasowników z uwzględnieniem kryteriów morfologicznych, syntaktycznych i semantycznych, czasowniki pomocnicze, czasy, tryby, strony czasownika – strona formalna oraz ich zastosowanie.


Zakres tematyczny:
1

Język pisany a język mówiony, systemy transkrypcyjne, przedmiot badań fonetyki i fonologii

2

Samogłoski i spółgłoski

3

Koartykulacja, procesy asymilacyjne, sylaby

4

Akcent wyrazowy, akcent zdaniowy, intonacja zdaniowa

5

Elementy fonetyki kontrastywnej

6

System formalny czasownika

7

Klasyfikacja czasowników pod względem morfologicznym, syntaktycznym i semantycznym

8

Czasowniki zwrotne

9

Czasy

10

Tryby

11

Strony
Literatura podstawowa:
1.

Morciniec, Norbert: Das Lautsystem des Deutschen und des Polnischen, Heidelberg 1990

2.

Morciniec, Norbert/Prędota Stanisław: Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 1994

3.

Morciniec, Norbert/Prędota Stanisław: Fonetyka kontrastywna języka niemieckiego, Warszawa, Wrocław 1973

4.

Gerhard Helbig/Joachim Buscha: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig 1996

5.

Duden. Grammatik, Mannheim 1990
Literatura uzupełniająca:
1.

Rausch, Rudolf/Rausch Ilka: Deutsche Phonetik für Ausländer, Leipzig 1995

2.

Wängler, H.: Grundriß einer Phonetik des Deutschen, Marburg 1967

3.

Pompino-Marschall, Bernd: Einführung in die Phonetik, Berlin, New York, 2003

4.

Vater, Heinz: Einführung in die Sprachwissenschaft, München 1999, s. 27-68

5.

Bergmann, Rolf/Pauly, Peter/Stricker, Stefanie: Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft, Heidelberg 2001, s. 23-35

6.

Ramers, Karl Heinz: Phonologie. W: Meibauer, Jörg: Einführung in die germanistische Linguistik, Stuttgart, Weimar 2002, s. 70-118

7.

Kürschner, Wilfried: Germanistisches Kompendium. Systematisches Verzeichnis grammatischer Grundbegriffe, Tübingen, Basel 2003, s. 36-57

8.

Flohr, Horst: Grundbegriffe der Phonetik. W: Müller, Horst M. (ed.): Arbeitsbuch Linguistik, Paderborn 2002, s.47-76

9.

Féry, Caroline: Lautsysteme der Sprache: Phonologie. W: Müller, Horst M. (ed.): Arbeitsbuch Linguistik, Paderborn 2002, s. 77-102

10.

Morciniec Norbert: Zarys niemieckiej intanacji zdaniowej z ćwiczeniami, Wrocław 1995

11.

Helena Fischer u.a.: Deutsche Sprache, Berlin 1974

12.

Walter Jung: Grammarik der deutschen Sprache, Leipzig 1967Numer kursu:

1.2.4-G-AN-ANJ-1

Nazwa kursu:

AKWIZYCJA I NAUKA JĘZYKÓW

(Language Acquisition and Language Learning)

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs stały

Rok:

I

Semestr:

II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:

Brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

-


Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenęLiczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

-


Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2

Założenia i cele kursu:

Podstawowym założeniem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, jak i z problematyką związaną z uczeniem się języka drugiego/obcego. Dzięki tematom podejmowanym na zajęciach student zaznajomi się z czynnikami wpływającymi na uczenie się, ale i nauczanie języka obcego zarówno w warunkach naturalnych jak i szkolnych.

Zakres tematyczny:
1

Rola mózgu w procesie zapamiętywania.

2

Rozwój językowy dziecka.

3

Podstawowe pojęcia związane z dydaktyką

4

Sprawności językowe – słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie – ich rola i sposoby ich usprawnienia dzięki odpowiedniej prezentacji i odpowiednim ćwiczeniom na zajęciach języka obcego

5

Lekcja gramatyki – sposoby jej prezentacji i rodzaje ćwiczeń gramatycznych

6

Tematyka krajoznawcza na lekcji języka niemieckiego

7

Najczęstsze błędy językowe i ich korygowanie. Zjawisko interferencji.

8

Funkcje i formy kontroli oraz oceny wyników nauczania.

9

Cechy i postawa dobrego nauczyciela. Motywacja.

10

Rola doboru, treści i formy podręcznika i innych pomocy dydaktycznych w tym gier i zabaw pomocnych w nauczaniu i uczeniu się – strony internetowe dla nauczycieli języka niemieckiego

11

Sprecyzowanie pojęcia „metoda” i omówienie najważniejszych czynników wpływających na jej powstanie.

12

Krótkie przybliżenie poszczególnych po kolei powstałych metod nauczania języków obcych oraz ich podział na konwencjonalne i niekonwencjonalne

13

Alternatywne sposoby nauczania języków obcych – Community Language Learning, Total Physical Response, Silent Way i ich wpływ na zmiany w założeniach konwencjonalnych metod nauczania języków obcych

14

Omówienie podejścia komunikacyjnego jako połączenia metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w nauczaniu języków obcych

15

Wykorzystanie założeń podejścia komunikacyjnego w celu zaplanowania (konspekt lekcji) i przeprowadzenia lekcji języka obcego
Literatura podstawowa:
1.

NEUNER G.; HUNFELD H.: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Berlin 2004.

2.
3.

KOMOROWSKA H.: Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa 1999.
JUNG L.: 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Ismaning 2001.

Literatura uzupełniająca:
1.

Dąbrowska E./ Kubiński W. red.: Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Kraków 2003.

2.

3.

HEYD G.: Deutsch lernen: Grundwissen für den Unterricht In Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt am Mein 1990
DIETRICH I.: Alternative Methoden. In: K. Bausch (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen 1989.

4.

www.deutsch-als-fremdsprache.de

i inne strony internetowe dotyczące hasła DaF


Uwagi:


Przedmioty ogólne


Numer kursu:

1.2.4-G-TI-1; 1.2.4-G-TI-2

Nazwa kursu:

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 1 I 2 /

INFORMATION TECHNOLOGY 1 & 2

Rodzaj kursu:

laboratorium

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

II i III

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15+15
Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

1
Założenia i cele kursu:

Student, który ukończy kurs „Technologia informacyjna” powinien być przygotowany do posługiwania się komputerem we wszystkich dziedzinach pracy, którą może podjąć absolwent filologii germańskiej. Powinien on posiadać wiedzę pozwalającą mu na posługiwanie się terminologią, sprzętem, oprogramowaniem oraz metodami technologii informacyjnej. Znane powinny mu być także aspekty etyczno-prawne, społeczne i humanistyczne związane z dostępem i korzystaniem z oprogramowania oraz zasobów internetowych.
Zakres tematyczny:
1

Budowa zestawu komputerowego, montaż jednostki centralnej z urządzeniami peryferyjnymi. Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem.

2

Podstawowe pojęcia i terminologia związana ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i Internetem.

3

Instalacja oprogramowania, konfiguracja sprzętu, usuwanie drobnych awarii sprzętu i oprogramowania.

4

Posługiwanie się pakietem oprogramowania biurowego w celu przygotowania materiałów oraz multimedialnych prezentacji edukacyjnych.

5

Zakładanie kont mailowych oraz konfiguracja oprogramowania - klienta poczty. Korzystanie z poczty elektronicznej.

6

Zabezpieczenie komputera pracującego w sieci przed niepowołanym dostępem oraz wirusami.

7

Zabezpieczenie danych oraz transfer danych.

8

Zastosowanie komputera do wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wykorzystywanych w nauczaniu języka niemieckiego oraz służących do doskonalenia zawodowego nauczycieli tego języka. Możliwości nauczania na odległość. Korzystanie z baz danych oferowanych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego.

9

Oprogramowanie do nauki języka niemieckiego, oprogramowanie wspierające naukę języka niemieckiego oraz zasoby internetowe służące edukacji językowej.

10

Projektowanie i stworzenie witryny internetowej prezentującej pomoce naukowe dla uczniów. Udostępnienie witryny w sieci Web.

11

Przygotowanie scenariuszów zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej w przedszkolach, różnych typach szkół oraz dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

12

Krytyczna ocena wpływu technologii informacyjnej na zachowanie się uczniów.

13

Normy prawne i zasady etyczne obowiązujące przy korzystaniu z informacji źródłowych oraz z mediów. Zagrożenia psychiczne i fizyczne dla zdrowia oraz zagrożenia prawne i etyczne wynikające z nieprawidłowego posługiwania się sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i zasobami internetowymi.

14

Sposoby komunikacji za pomocą sieci Web (komunikatory, poczta elektroniczna, bramki smsowe, telefonowanie w sieci)

15

Kierunki rozwoju zastosowania multimediów w nauczaniu języka niemieckiego (np. zastosowanie wideokonferencji w nauczaniu na odległość.)
Literatura podstawowa:
1.

Grüner, Margit / Hassert, Timm: Komputer im Deutschunterricht. Berlin; München; Wien; Zürich; New York 2000.

2.

Schwerdtfeger, Inge C.: Die Funktion der Medien in den Methoden des Deutsch als Fremdsprache-Unterrichts. W: Helbig, Gerard / Götze, Lutz / Henrici, Gert / Krumm, Hans-Jürgen (eds.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Tom 2. Berlin; New York 2001, str. 1017-1028.

3.

Ehnert, Rolf: Audiovisuelle Medien. W: Helbig, Gerard / Götze, Lutz / Henrici, Gert / Krumm, Hans-Jürgen (eds.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Tom 2. Berlin; New York 2001, str. 1093-1100.

4.

Boeckmann, Klaus-Börge: Elektronische Medien. W: Helbig, Gerard / Götze, Lutz / Henrici, Gert / Krumm, Hans-Jürgen (eds.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Tom 2. Berlin; New York 2001, str. 1100-1111.

5.


Kürschner, Wilfried: Taschenbuch Linguistik. Ein Studienbegleiter für Germanisten. Berlin 2003.

6.

Liczne materiały pochodzące z zasobów internetowych.
Uwagi:

---1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna