Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona7/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24Numer kursu:

1.2.4-G-TI-1; 1.2.4-G-TI-2

Nazwa kursu:

ŁACINA 1 i 2 – LATIN 1 and 2


Rodzaj kursu:

Ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)Warunki wpisu na kurs:Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Zaliczenie na ocenę + egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

1

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

2Założenia i cele kursu:
Umiejętności: poprawne czytanie tekstu rozpoznawanie form deklinacyjnych rzeczowników, przymiotników, zaimków; rozróżnianie funkcji, przypadków i form koniugacyjnych w zdaniu; rozpoznawanie i właściwy przekład typowych zwrotów składniowych zawierających accusativus cum infinitio, dativus possessivus; analiza i przekład zdania pojedynczego; rozumienie funkcji czasów i trybów; przekład krótkiego tekstu przy pomocy preparacji i słownika;

Słownictwo: opanowanie 30 zwrotów i sentencji łacińskich z czytanych i tłumaczonych tekstów; grupowanie wyrazów etymologicznie pokrewnych; kojarzenie poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich lub spokrewnionymi wyrazami języka polskiego jak i języków obcych

Zakres tematyczny:
1

Rzeczowniki I, II, III, IV, V deklinacji (podstawowe wzory odmian)

2

Przymiotniki I, II, III deklinacji

3

Zaimki osobowe i dzierżawcze

4

Przyimki z acc., abl. (wybór)

5

Czasowniki czterech koniugacji i słowo posiłkowe esse

6

Szyk zdania pojedynczego

7

Orzeczenie imienne

8

Dativus possessivus

9

Dopełnienie po przeczeniu

10

Accusativus cum infinitiveLiteratura podstawowa:
1.

Jurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Żuławska Janina, Język Łaciński – Podręcznik dla lektorów szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990 i następne, str. 27-68, 78-84, 91-104Numer kursu:

1.2.4-G-HF-1

Nazwa kursu:

HISTORIA FILOZOFII/history of philosophy

Rodzaj kursu:

wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

egzamin

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

nie dotyczy

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

3

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

nie dotyczy
Założenia i cele kursu:

Kurs historii filozofii stanowi przegląd najważniejszych stanowisk filozoficznych w przekroju od starożytności do pierwszej połowy XX wieku. Kurs uwzględnia zmieniające się dominiujące tendencje w filozofii. Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami podstawowych dyscyplin filozoficznych, najważniejszymi pojęciami filozoficznymi wraz z ich historycznymi przekształceniami. Efektem kursu ma być umiejętność radzenia sobie studentów z interpretacją filozoficznych tekstów źródłowych oraz znajomość stanowisk filozoficznych istotnych dla rozwoju nauki i kultury europejskiej.
Zakres tematyczny:
1

Filozofia – przedmiot i metoda badań. Filozofia a inne dyscypliny naukowe i dziedziny kultury. Klasyczny podział dyscyplin filozoficznych.

2

Wczesna filozofia jońska: Tales, Anaksymander, Anaksymenes i Heraklit.

3

Problemy ontologiczne i epistemologiczne w filozofii Eleatów. Materializm

Demokryta z Abdery.4

Platońska teoria idei z perspektywy ontologicznej, epistemologicznej. Uzasadnienie

idealizmu platońskiego. Polemika między Platonem i sofistami. Etyczny aspekt teorii

idei.


5

Podstawowe pojęcia logiki, ontologii, metafizyki i fizyki Arystotelesa.

6

Sceptycyzm na przestrzeni dziejów filozofii. Tropy sceptyczne. Rola sceptycyzmu.

7

Główne nurty badań filozoficznych w okresie średniowiecznym. Spór o uniwersalia w

filozofii średniowiecznej.8

Różnice między kontynentalną i brytyjską filozofią nowożytną – wprowadzenie. Zwrot nowożytny w nauce i w filozofii.

9

Kartezjusz – metoda naukowa, argumenty sceptyczne. Problem dualizmu substancji

materialnej i duchowej.10

Główne zagadnienia brytyjskiej filozofii nowożytnej. Filozofia Johna Locke'a, Georga Berkeleya i Davida Hume'a.

11

Kantowska filozofia transcendentalna.

12

Podstawowe idee romantyzmu i idealizmu niemieckiego przełomu XVIII i XIX wieku.

13

Filozofia naukowa przełomu XIX i XX wieku. Próby naturalizacji filozofii. Podstawowe założenia programowe fenomenologii Husserla.

14

XXwieczna

filozofia nauki – Popper, Kuhn, Feyerabend.15

Główne nurty współczesnej filozofii języka. Zwrot lingwistyczny.
Literatura podstawowa:
1.

Russell, Bertrand, Problemy filozofii, Warszawa 1995.

2.

Tatarkiewicz, Władysław, Historia filozofii, (wydania różne).

3

Ajdukiewicz, Kazimierz, Zagadnienia i kierunki filozofii, (wydania różne).

4

Platon, Państwo, ks. VII 514 – 518 C (wydania różne).

5

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, (wydania różne).
Literatura uzupełniająca:
1.

Copleston, Frederick, Historia filozofii, T. I, T. II, T. IV, T. V, T. VI, T. VII, T. VIII., (wydania różne).
Uwagi:

Przedmioty specjalizacyjne
a) dla specjalizacji nauczycielskiej z wiedzą o kulturze


Numer kursu:

1.2.4-KN-ITL-1 / 1.2.4-KN-ITL-2

Nazwa kursu:

INTERPRETACJA TEKSTÓW LITERACKICH / INTERPRETATION OF LITERARY TEXTS

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

2

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

3
Założenia i cele kursu:

Celem zajęć jest wypracowanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji tekstów literackich. Wyczulenie na specyfikę gatunkową, która odzwierciedla się w postaci interpretacji danego gatunku literackiego. Nacisk położony zostanie również na uwzględnienie kontekstów politycznych, historycznych, kulturowych, czy społecznych mających nieodzowny wpływ podczas procesu interpretowania tekstów. W ten sposób zajęcia te mają również nawiązywać i poszerzać wiadomości z zakresu wyżej wymienionych kontekstów. Jako zajęcia językowe mają na celu podniesienie kompetencji językowych, oraz w znacznym stopniu poszerzenia zaplecza słownictwa fachowego.
Zakres tematyczny:
1

Typologia tekstów

2

Podział na gatunki literackie

3

Dramat

  • struktura

  • teoria

  • analiza i interpretacja

4

Epika

  • struktura

  • teoria

  • analiza i interpretacja

5

Liryka

  • struktura

  • teoria

  • analiza i interpretacja

6

Przegląd metod literaturoznawczych
Literatura podstawowa:
1.

Matzkowski, Bernd: Wie interpretiere ich Novellen und Romane? Hollfeld 1998

2.

Matzkowski, Bernd: Wie interpretiere ich ein Drama? Hollfeld 1998

3.

Matzkowski, Bernd: Wie interpretiere ich? Hollfeld 1999

4.

Ecker, Egon: Wie interpretiere ich Gedichte? Hollfeld 1997

5.

Neis, Edgar: Wie interpretiere ich Gedichte und Kurzgeschichten? Hollfeld 1995
Literatura uzupełniająca:
1.

Braak, Ivo: Poetik in Stichworten: literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. Eine Einführung. Berlin 2001

2.

Neis, Edgar: Wie interpretiere ich ein Drama? Hollfeld 1996

3.

Matzkowski, Bernd: Wie interpretiere ich Lyrik? Hollfeld 1998


Numer kursu:

1.2.4-KN-ALE-1 / 1.2.4-KN-ALE-2

Nazwa kursu:

ARCYDZIEŁA LITERATURY I KULTURY EUROPEJSKIEJ (MASTERPIECES OF EUROPEAN LITERATURE AND CULTURE)

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

I

Semestr:

I

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

15
Warunki wpisu na kurs:

nie ma

Forma zaliczenia w semestrze zimowy:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:
Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

3

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

4
Założenia i cele kursu:

Celem wykładu jest przedstawienie wiodących arcydzieł literatury i kultury europejskiej na przestrzeni wieków. W centrum zainteresowania znajduje się koncepcja transferu kultur, który obejmuje kulturowe procesy przejściowe, procesy wymiany międzykulturowej, a w tym procesy przyswajania i transformacji prądów literackich i artystycznych. Założeniem wykładu jest wypracowanie modelu europejskiej referencji kultur ze szczególnym uwzględnieniem krajów niemieckojęzycznych.

Zakres tematyczny:

Zakres tematyczny wykładu obejmuje: mitologiczny i biblijny obraz stworzenia świata; epokę renesansu, humanizmu i reformacji w Europie; niemiecką i polska literaturę epoki baroku; francuski i niemiecki model recepcji epoki klasycyzmu; polską i niemiecką literaturę okresu romantyzmu; zainteresowanie sprawą Polską w Europie w XIX w.


Literatura podstawowa:
1.

Laaths, Erwin: Geschichte der Weltliteratur. München 1988.

2.

Lehnert, Gertrud: Schnellkurs europäische Literatur. Dumont Buchverlag 2006.

3.

Ulbrecht, Siegfried/ Ulbrechtová, Helena: Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen: Ausgewählte Aspekte. Neisse Verlag 2009.

4.

Mathiex, Jean: Wielkie cywilizacje. Rozkwit i upadek imperiów. Warszawa 2008.

5.

Davies, Norman: Europa. Kraków 2003.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna