Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona9/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
Numer kursu:

1.2.4-G-PK-1 / 1.2.4-G-PK-2


Nazwa kursu:

PISANIE KREATYWNE – creative writing


Rodzaj kursu:

Ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

I i II

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60
Warunki wpisu na kurs:
Forma zaliczenia w semestrze zimowym:
Forma zaliczenia w semestrze letnim:
Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:
Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:Założenia kursu:

Celem zajęć będzie praca z różnorodnymi tekstami, które będą pewnym wzorem dla ćwiczeń rozwijającym u studentów pisanie kreatywne. Ćwiczenia mają za zadanie zwrócenie uwagi na aspekty stylistyczne, pragmatyczne, kognitywne podczas pisania tekstu.
W trakcie zajęć będą stosowane aktywne formy pracy z tekstem np.

- studenci mogą dopisywać początek lub zakończenie tekstu (jeśli wcześniej nie zostały one podane), a następnie mogą porównać swoje rozwiązanie z propozycjami kolegów

- do podanego wcześniej zakończenia tekstu mogą dopisać wariant alternatywny

- prezentowane w tekście wydarzenia mogą przedstawić z perspektywy innego bohatera. Jedną z form tego zadania może być prezentacja wydarzeń z perspektywy przedmiotów nieożywionych (np. mebli) lub zwierząt.

- fragmenty tekstu narracyjnego mogą zostać przekształcone w dialogi, czy monolog wewnętrzny bohatera i odwrotnie

- wydarzenia oraz osoby opisane w tekście można przenieść w inne miejsce lub w inne czasy, można też wprowadzić własnych bohaterów, którzy zmienią bieg akcji

- stworzyć nowy tekst, w którym wątki dramatyczne zostaną zastąpione wątkami komediowymi

- studenci mogą też zmienić gatunek, próbując np. stworzyć wiersz na temat prezentowany w tekście narracyjnym, czy napisać o tym reportaż, bądź notatkę prasową, albo biografię głównego bohatera

- wiersze można „przenieść” w formie poetyckiej na język ojczysty, a następnie porównać z już istniejącym tłumaczeniem

- schemat wiersza studenci mogą wypełnić inną treścią (np. użyć do tego celu pasujących sloganów reklamowych), lub napisać wiersz podobny z zachowaniem budowy pierwowzoru

- do poszczególnych scen tekstu można także napisać scenariusz słuchowiska radiowego, bądź filmu.


Cele kursu:
1. Czym jest znak, symbol, wyraz, zdanie, tekst, kontekst, dyskurs
2. Ortografia, gramatyka, leksyka, stylistyka tekstu:

- prezentacja obrazków, fotografii czy słów- kluczy, na podstawie których studenci

tworzą tekst, w którym próbują odgadnąć zapowiadaną tematykę tekstu właściwego

3. Metodologia pisania tekstów (naukowych) – próba napisania artykułu naukowego dotyczącego danej problematyki literaturoznawczej wzgl. językoznawczej/ kulturoznawczej
4. Czym jest perspektywa w tekście
5. Sprawozdania zaistniałych sytuacji
6. Próba pisania bajek i innych gatunków prozy (kryminał), scenariusz słuchowiska radiowego, filmu (telenoweli) opowiadanie s-f)

- podanie tytułu, śródtytułów, czy postaci występujących w danym tekście literackim

oraz napisanie krótkiego opowiadania zawierającego podane elementy

7. Parafrazowanie tekstów naukowych

- na podstawie danego tekstu naukowego studenci tworzą własny artykuł

- przedstawienie początkowych fragmentów tekstu, do których studenci dopisują kontynuację

8. Opis podmiotu a opis przedmiotu

9. Wprowadzenie do opisu obiektów
10. Próby tworzenia własnej liryki

Literatura podstawowa:
- Becker, T. Schüler im Umgang mit fremdsprachlicher Literatur. Frankfurt am M.1992.

- Bredella, L. Die Struktur schüleraktivierender Methoden. Praxis des neusprachlichen Unterrichts, vol.3 1987, s.226-248.

- Helming B./Wackwitz G. Literatur im Deutschunterricht am Beispiel narrativer Texte. München 1986.

- Mengler, K. Kreativer Umgang mit Literatur. W: Fremdsprachenunterricht vol.1, 1994, s.4-12.

- Söllinger, P. Texte schreiben. Methodische Anregungen. Wien 1993.

- Spinner, K. H. Kreatives Schreiben. Praxis Deutsch vol. 20, 1993, s.17-23.

- Tippelskirch, Ingrid (Hrsg.). Kreatives Lesen und Schreiben. Ein Beitrag des Modellversuchs Schulkultur. (= Schriftenreihe des Landesinstituts für Pädagogik und Medien 15). Saarbrücken 1993.
Literatura uzupełniająca:

- Caspari, D. Literarische Texte im Fremdsprachenunterricht und/ mit/durch kreative Verfahren. fsu vol.39/48, 1995.

- Kozłowski, A. Literatura piękna w nauczaniu języków obcych. Warszawa 1991.

- Werr, Ch. Literatur zum Anfassen. Vorschläge zu einem produktiven Umgang mit

Literatur. München 1987.

- Kästner, U. Freies Schreiben in der Fremdsprache – Prozesse und ihre Didaktik. Untersuchung zur Textproduktion im fremdsprachlichen Deutschunterricht auf dem Hintergrund neuropsychologischer Theorien. (= Fremdsprachen in Lehre und Forschung 19). Bochum 1997.

Numer kursu:

1.2.4-G-TTO-1

Nazwa kursu:

TŁUMACZENIE PISEMNE TEKSTÓW OGÓLNYCH – WRITTEN TRANSLATIONS OF GENERAL TEXTS

Rodzaj kursu:

ćwiczenia

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30
Warunki wpisu na kurs:

zaliczenie wszystkich kursów PNJN na roku I

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-–

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:
Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

---
Założenia i cele kursu:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z proponowanymi w literaturze fachowej i stosowanych w tekstach użytkowych modelami procesu tłumaczenia, a następnie próba praktycznego użycia tychże modeli podczas sporządzania własnych tłumaczeń tekstów i fragmentów tekstów. Efektem tego ma być poprawa jakości wykonywanych tłumaczeń dzięki świadomemu i systematycznemu podejściu do problemów występujących podczas tłumaczeń, a także wyczulenie na możliwości wykorzystania wszystkich dostępnych środków pomocniczych. Na zajęciach uwzględnione zostaną poszczególne fazy w procesie tłumaczenia. Zadaniem uczestników będzie nie tylko wykonywanie gotowych produktów translatorskich, a następnie ich prezentacja w grupie, ale także wspólna refleksja nad samym procesem tłumaczenia, wspólna analiza i dyskusja na temat pojawiających się problemów i proponowanych rozwiązań w oparciu o współczesne teorie i własne spostrzeżenia.
Zakres tematyczny:

Wyczulenie studentów na fazy składające się na proces tłumaczenia. Ćwiczenia praktyczne.

1

Optymalizacja fazy receptywnej tłumaczenia:

 • Zrozumienie tekstu

 • Dostrzeganie różnic typologiczno-gatunkowych tekstów

 • Przygotowanie do tłumaczenia poprzez dokładną analizę tekstu

 • Poszukiwanie rozwiązań dla problemów translatorskich
2

Optymalizacja fazy produktywnej tłumaczenia:

 • Produkcja tekstu wraz z uwzględnieniem odbiorcy tekstu

 • Sporządzenie tekstu końcowego – czyli tłumaczenia

 • Redagowanie tekstu tłumaczenia

 • Uwzględnienie formy zewnętrznej tekstu tłumaczenia

3

 • Ewaluacja tłumaczenia w zależności od gatunków tekstów: ulotki, przepis kucharski, karty dań z restauracji, prognoza pogody, anegdota (dowcip), życzenia, zaproszenia, artykuły prasowe.Literatura podstawowa:
1.

Hönig, Hans G: Konstruktives Übersetzen. (= Studien zur Translation 1). Tübingen 1997.

2.

Hönig, Hans G. / Kußmaul, Paul: Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen 1999.

3.

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiesbaden 1997.

4.

Iluk, Jan/Kubacki, Artur, D.: Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Katowice 2003.

5.

Snell-Hornby, Mary / Hönig, Hans G. / Kußmaul, Paul / Schmitt, Peter A. (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen 1999.Literatura uzupełniająca:
1.

Kapp, Volker (Hrsg.): Übersetzer und Dolmetscher. Heidelberg 1974.

2.

Kautz, Ulrich: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München 2002.

3.

Koźbiał, Jan: Recepcja, transfer, przekład. Warszawa 2002.

4.

Kußmaul, Paul: Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen 2007.

5.

Nord, Christiane: Fertigkeit Übersetzen. München 1999.

6.

Snell-Hornby, Mary (Hrsg.): Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen / Basel 1994.

7.

Snell-Hornby, Mary: Translationswissenschaft in Wendezeiten. Ausgewählte Beiträge zwischen 1989 und 2007. Tübingen 2008.

8.

Vermeer, Hans J.: Die Welt, in der wir übersetzen. Drei translatorische Überlegungen zu Realität, Vergleich und Prozeß. Heidelberg1996.

9.

Witte, Heidrun: Die Kulturkompetenz des Translators. Begriffliche Grundlegung und Didaktisierung. Tübingen 2007.
 1. Przedmiot: Elementy historii niemieckojęzycznego obszaru kulturowego (1.2.4-G-EHN-1)

 2. Prowadzący – dr Antoni Maziarz (okres do XX w. – 20 godz.), dr Mariusz Patelski (XX w. – 10 godz.)

 3. Forma zajęć: Ćwiczenia

 4. Czas trwania zajęć: 30 godzin

 5. Metody dydaktyczne: dyskusja, prezentacja referatów, prezentacja mulimedialna, quiz

 6. Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach, udział w dyskusji na zadane tematy, przygotowanie pracy (referat, prezentacja multimedialna), zaliczenie quizu

 7. Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną oraz egzamin

 8. Cele: prezentacja wybranych, wiodących zagadnień z historii państw niemieckojęzycznych (gł. Niemiec), powiązanie treści dotyczących dziejów tych państw z historią powszechną (w tym z historią Polski); ukazanie wielowymiarowej przeszłości Niemiec (elementy historii politycznej, gospodarczej, społecznej, historii nauki, religii), analiza kilku wybranych zagadnień, np. dziewiętnastowiecznych reform społecznych, kwestii jedności rozbicia a następnie zjednoczenia Niemiec po II wojnie światowej, dyskusja nad wybranymi zagadnieniami, np. specyfika narodowości niemieckiej, problem jedności państwa.

 9. Treści:

 1. Niemcy - kształtowanie się granic w ujęciu historycznym

 2. Plemiona germańskie – do IX w. ne.

 3. Funkcjonowanie i znaczenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego

 4. Niemcy na wschodzie – do XIV w.

 5. Marcin Luter i reformacje w Niemczech

 6. Niemcy w dobie wielkich wojen (trzydziestoletnia, siedmioletnia)

 7. Zarys dziejów Austrii

 8. Habsburgowie i ich znaczenie w dziejach Rzeszy i Europy

 9. Cesarstwo Austriackie za panowania Franciszka Józefa I

 10. Zarys dziejów Szwajcarii

 11. Pruskie reformy Steina / Hardenberga

 12. Kraje niemieckie między partykularyzmem a próbami jednoczenia (od Kongresu Wiedeńskiego do Wiosny Ludów)

 13. Wybrane kraje niemieckie w XIX w. (Prusy, Bawaria, Saksonia)

 14. Wybrane kraje niemieckie w XIX w. (Wirtembergia, Hesja, Badenia, Hanower)

 15. Spór o kształt Niemiec zjednoczonych (konstytucja, kulturkampf, scena polityczna w II poł. XIX w.)

 16. Polityka społeczna kanclerza O. Bismarcka (system ubezpieczeń społecznych)

 17. Wkład Niemców do rozwoju nauki (na przykładzie nauk medycznych)

 18. Relacje polsko-niemieckie poprzez pryzmat wzajemnych stereotypów

 19. Konstytucja Republiki Weimarskiej

 20. Dojście A. Hitlera do władzy

 21. Niemcy po dojściu Hitlera do władzy

 22. II wojna światowa

 23. Od upadku III Rzeszy do powstania dwóch państw niemieckich

 24. NRD

 25. Cud gospodarczy RFN w latach 50-tych

 26. Niemcy w latach 60-tych, rządy socjalistów

 27. „Era” H. Kohla i CDU (1982-1998)

 28. Zjednoczenie Niemiec

 29. Mniejszości narodowe na terenie Niemiec w XX wieku

 30. Prezentacja wybranych referatów 1. Literatura podstawowa:

 1. Bues A., Historia Niemiec XVI-XVIII wieku, 1998;

 2. Winkler A., Długa droga na Zachód: dzieje Niemiec, t. 1, Wrocław 2007;

 3. Krasuski J., Historia Niemiec, Wrocław 2008;

 4. Paluszyński T., Historia Niemiec i państw niemieckich, Poznań 2005.

 5. Nipperdey T., Deutsche Geschichte, Bd. 1-2, München 1998;
 1. Wybrana literatura uzupełniająca:

 1. Bullock A., Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, t. 1-2, Warszawa 1999;

 2. Calore P., Zamki Bawarii, Warszawa 1998;

 3. Cziomer E., Zarys historii Niemiec powojennych 1945-1995, Warszawa-Kraków 1997;

 4. Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998;

 5. Hegel G.H., Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne, Warszawa 1994;

 6. Krockow Ch., Bismarck. Biografia, Warszawa 1998;

 7. Łuczak Cz., Dzieje gospodarcze Niemiec, Poznań 2004;

 8. Salmonowicz S., Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 2004;

 9. Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław 1986;

 10. Wojtowicz J., Historia Szwajcarii, 1989.Numer kursu:

1.2.4-G-HL-3 / 1.2.4-G-HL-4

Nazwa kursu:

HISTORIA LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEGO OBSZARU KULTUROWEGO (HISTORY OF LITERATURE OF THE GERMAN –SPEAKING WORLD

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)Warunki wpisu na kurs:

Zdany egzamin z przedmiotu historia literatury niemieckojęzycznego obszaru kulturowego (materiał z I roku)

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

Zaliczenie bez oceny

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu oraz zdaniu egzaminu)Założenia i cele kursu:
W ramach wykładu zaprezentowany zostanie proces literacki w podziale na poszczególne epoki począwszy od okresu mieszczańskiego stanowiącego wyraźną historyczną cezurę. Uczestnicy kursu winni zdobyć umiejętność rozumienia niemieckiej literatury i kultury oświecenia, burzy i naporu, klasyki, romantyzmu i poetyckiego realizmu w kontekście ich czasu, doświadczeń dziejowych oraz całokształtu ich epoki. Na bazie konkretnych dzieł literackich uczestnicy zapoznani zostaną także z głosami samokrytyki w oświeceniu, które bez istnienia standardów krytyki wprowadzonych przez ruch oświecenia, w ogóle nie byłby możliwe W drugiej części wykładów dokonana zostanie prezentacja wielopoglądowego i wielopostaciowego procesu literatury, który trudno jest zaszeregować do uporządkowanej chronologii. Proces ten zapoczątkowuje naturalistyczny „najmłodszy niemiecki nurt literacki” (Euglen Wolff). Jego dalszymi etapami są nowoczesne nurty przełomu XIX i XX w. – naturalizm, neoromantyzm lub symbolizm, jugendstil, impresjonizm, ekspresjonizm oraz literatura okresu międzywojennego aż po różnorodne postacie polemiki z europejskimi formami faszyzmu.Zakresy tematyczne:


  • Definicja i idee przewodnie niemieckojęzycznego oświecenia jako ruchu ideologicznego

  • Ośrodki niemieckiego oświecenia, oświecenie na Śląsku

  • Relacje pomiędzy oświeceniem a okresem burzy i naporu jako ruchu społeczno-narodowego  • Filozofia i poezja w szczytowym etapie klasyki

  • Reakcje ideologiczne i artystyczne na rewolucję francuską

  • Klasyka niemiecka a tożsamość narodowa. Znaczenie klasyki dla niemieckiej historii narodowej

  • Pojęciowość romantyki we współczesnych projektach programowych lub próbach o wymiarze praktycznym i poetyckim  • Restauracja i postulaty polityczne: 1830 i 1848

  • Realizm poetycki, tendencje In wyborze gatunku i tematu  • Radykalne reakcje na idealistycznie-epigonalną tradycję literacką: literatura naturalizmu pod znakiem krytyki współczesności  • Impresjonizm, neoklasyka i ekspresjonizm jako część literatury modernizmu: literackie struktury i tematy  • Postawy wobec I wojny światowej: pacyfizm (L. Frank), zaangażowanie (H. Mann) , „Obserwacje człowieka apolitycznego” (Th. Mann)  • Zwycięstwo i kryzys demokracji.

  • Temat inflacji i pieniądza w powieściach Republiki Weimarskiej

  • Obrazy, media i pojęcia epoki kultury masowej. Amerykanizm i antyamerykanizm.

  • Rewolucja konserwatywna

  • Radykalizacja lewicy i prawicy w NiemczechLiteratura podstawowa:


Alt, Peter-Andre: Aufklärung, Stuttgart 1996.Gutke, Karl S.: Das bürgerliche Trauerspiel, Stuttgart 1990.Ueding, Gert: Klassik und Romantik. Deutsche Literatur im Zeitalter der französischen Revolution 1789-1815. Erster bis vierter Teil (=Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart), München 1988.Houben, Heinrich Hubert: Hier Zensur-wer dort? Der gefesselte Biedermeier, Leipzig 1990.Sengle, Friedrich: Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848, 3 t. Stuttgart 1971, 1972, 1980.Edler, Erich: Die Anfänge der sozialen Novelle in Deutschland, Frankfurt a. Main 1977.Widhammer, Helmut: Die Literaturtheorie des deutschen Realismus (1848-1860), Stuttgart 1977.Kocka, Jürgen: Obrigkeitstaat und Bürgerlichkeit. Zur Geschichte des deutschen Bürgertums im 19. Jahrhundert. W: Hartwig, Wolfgang: Deutschlands Weg in die Moderne, München 1993. Str. 107- 121.van Rinsum, Annemarie u.a. (Hrsg.): Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 7, München 1994.Bänsch Dieter (ed.): Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1890-1910, Stuttgart 1970.Becker, Sabine: Neue Sachlichkeit, München 2000.Kolb, Eberhard: Die Weimarer Republik, München 2002.Radebruch, Gustav (ed.): Politische Schriften aus der Weimarer Zeit, Heidelberg 1992.Birken, Margid; Peitsch, Helmut: Brennende Bücher. Erinnerungen an den 10. Mai 1933, Potsdam 2003Müller, Reinhard: Menschenfalle Moskau. Exil und stalinistische Verfolgung, Hamburg 2001.Literatura uzupełniająca:


Kunicki , Wojciech: Aufklärung in Schlesien im europäischen Spannungsfeld. Traditionen – Diskurs – Wirkungen, Wrocław 1996.Bayerdörfer, Hans-Peter: Theatralia Judaica. Emanzipation und Antisemitismus als Momente der Theatergeschichte von der Lessing-Zeit bis zur Shoah, Tübingen 1992.Orłowski, Hubert: Polnische Wirtschaft. Zur Karriere eines Stereotyps. W: Rudolph, Andrea; Scholz, Ute: Polenbilder in Gesellschaft, Politik und Dichtung, Dettelbach 2002, S. 173-193.Müller, M.G. u.a.: Die Polen-Debatte in der Frankfurter Paulskirche. Darstellung, Lernziele, Materialien, Frankfurt a. Main 1995.Schanze, Helmut: Romantik-Handbuch, Stuttgart 2003.Hinck, Walter: Handbuch des deutschen Dramas, Düsseldorf 1980.Uwagi:
Podczas wykładów udzielane będą konkretne informacje o nie wyszczególnionych tu leksykonach, podręcznikach i udostępnionych kopiach (segregator w bibliotece)Numer kursu:

1.2.4-G-HL-3 / 1.2.4-G-HL-4

Nazwa kursu:

HISTORIA LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEGO OBSZARU KULTUROWEGO (HISTORY OF LITERATURE OF THE GERMAN -SPEAKING WORLD )

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)
Warunki wpisu na kurs:

Brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)
Założenia i cele kursu:

Seminarium koncentruje się na wybranych tekstach literackich z kanonu lektur celem zapoznania studentów z najbardziej reprezentatywnymi gatunkami i utworami w celu rozwijania umiejętności analizowania i interpretowania tekstów literackich i umiejscawiania ich w procesie historycznoliterackim, a także formułowanie przez studentów wypowiedzi literackiej. Seminarium obejmuje okresy od oświecenia do literatury współczesnej. Studenci otrzymują pod koniec semestru ocenę, na którą składa się aktywny udział w zajęciach, przygotowywanie referatów, jak i ocena za kolokwium oraz test z lektur.
Zakres tematyczny:
1

Oświecenie-kult rozumu. Uwarunkowania historyczne, społeczne, znaczenie filozofii francuskiej i angielskiej ( Voltaire, J.J. Rousseau) dla rozwoju niemieckiego oświecenia. Wyjątkowe znaczenie filozofii I. Kanta i J. Ch. Gottscheda i ich poglądów estetycznych dla recepcji sztuki. Wkład i ranga G. E. Lessinga na kształt niemieckiego oświecenia, walka o teatr mieszczański, koncepcja tragedii G.E. Lessinga.

2

Okres burzy i naporu: program burzy i naporu na przykładzie utworów: J. W. Goethe – „Die Leiden des jungen Werther’’ oraz „Prometheus’’, a także F. Schillera „Kabale und Liebe’’. Symboliczne figury okresu geniuszu (Werther, Prometheus).

3

Weimarer Klassik. Program klasyki weimarskiej na przykładzie dramatów J. W. Goethego: „Iphigenie auf Tauris”. Związek z tradycją klasyki greckiej i typowe cechy dramatu klasycznego.

4

Romantyzm: program estetyki niemieckiego romantyzmu. Krótkie formy prozatorskie okresu romantyzmu (opowiadanie, nowela, baśń) analizowane w oparciu o wybrane teksty np. Eichendorffa, Kleista. Uniwersalna wolność myślenia i tworzenia jako metoda uniwersalno-poetycka (Novalis).Specyfika romantyzmu niemieckiego oraz odniesienie jej do romantyzmu w innych krajach.

5

Vormärz- kierunki literackie i ugrupowania, outsiderzy, dramat G. Büchnera „Woyzeck’’. Twórczość H. Heinego, motywy buntu wobec porządku społecznego i Biedermeier jako propozycja zachowania tradycji.

6

Realizm- cechy powieści realistycznej – T. Fontane „Effi Triest”. Realizm historyczny i poetycki jako dwa sposoby mimetycznego opisania świata (Fontane).

7

Literatura XX wieku. Naturalizm ( Zola, Hauptmann). Ekspresjonizm ( A. Döblin, E. Lasker-Schüler, G. Trakl, G. Benn,). Wiener Moderne. Uwypuklenie twórczości Th. Manna i F. Kafki. Szczególne zaakcentowanie literatury po 1945 roku w tym: sytuacja w Niemczech i Austrii po II wojnie światowej, „godzina zero”, Grupa 47. Twórczość pisarska H. Bölla, G. Grassa.
Literatura podstawowa:

Lista lektur obowiązkowych dla danego semestru zostanie podana przez prowadzącego na początku każdego semestru.

1.

Baumann, Barbara / Oberle, Brigitta: Deutsche Literatur in Epochen. Ismanning 1997

2.

Brenner, Peter, J.: Neue deutsche Literaturgeschichte. Tübingen 2004

3.

Rothmann Kurt: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart 1997

4.

Szyrocki, Marian: Dzieje Literatur Europejskich, T. II. Warszawa 1982
Literatura uzupełniająca:Borries, Erika / Borries Ernst: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 2 Aufklärung und Empfindsamkeit. München 1991Borries, Erika / Borries Ernst: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 3 Weimarer Klassik München 1991Borries, Erika / Borries Ernst: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 4 Klassik und Romantik München 1991Rinsum von, Annemarie / Rinsum von, Wolf: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 7 Realismus und Naturalismus. München 1994Leiss, Ingo / Stadler, Herrmann: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 8 Wege in die Moderne 1890 - 1918. München 1997Leiss, Ingo / Stadler, Herrmann: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 9 Weimarer Republik 1918 - 1933. München 2003Helmut Schanze: Romantik – Handbuch, Stuttgart 2003Kaiser, Gerhard: Aufklärung, Empfindsamkeit, Sturm und Drang. Stuttgart 1996Luserke, Mathias: Sturm und Drang. Ditzingen 1997Numer kursu:

1.2.4-G-GO-3 / 1.2.4-G-GO-4

Nazwa kursu:

GRAMATYKA OPISOWA (Descriptive Grammar)

Rodzaj kursu:

Wykład

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30 (15+15)Warunki wpisu na kurs:

ukończenie kursu Gramatyka opisowa (morfologia) - wykład i ćwiczenia na roku I

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie bez oceny

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

Egzamin

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)Założenia i cele kursu:
Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze składnią oraz słowotwórstwem współczesnego języka niemieckiego.Zakres tematyczny:
1

Orzeczenie

2

Podmiot

3

Dopełnienie

4

Okolicznik

5

Miejsce odmiennej części orzeczenia w zdaniu. Rama zdaniowa. Ausrahmung

6

Miejsce podmiotu w zdaniu

7

Miejsce dopełnienia w zdaniu

8

Miejsce okolicznika w zdaniu

9

Przydawka

10

Apozycja

11

Typologia zdań

12

Zdania złożone

13

Słowotwórstwo rzeczownika

14

Słowotwórstwo przymiotnika

15

Słowotwórstwo czasownika

Literatura podstawowa:


Helbig Gerhard / Buscha Joachim, Leitfaden der deutschen Grammatik, Berlin [etc.] 2004.Eisenberg Peter, Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, Weimar 1994.Engel Ulrich, Deutsche Grammatik, München 2004.Heidolph Karl Erich e.a., Grundzüge einer deutschen Grammatik, Berlin 1981.Fleischer Wolfgang / Barz Irmhild, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen 1995.Literatura uzupełniająca:


Engel Ulrich, Syntax der deutschen Gegenwartssprache, Berlin 1977.Eisenberg Peter / Klosa Annette, Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartsprache, Mannheim [etc.] 1998.Erben Johannes, Einführung in die deutsche Wortbildungslehre, Berlin 2000.Naumann Bernd, Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen, Tübingen 2000,Olsen Susan, Wortbildung im Deutschen, Stuttgart 1986Stepanova Marija D. / Fleischer Wolfgang, Grundzüge der deutschen Wortbildung, Leipzig 1985.Wilss Wolfram, Wortbildungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen 1986.
Numer kursu:

1.2.4-G-GO-3 / 1.2.4-G-GO-4

Nazwa kursu:

GRAMATYKA OPISOWA (Descriptive Grammar)

Rodzaj kursu:

Konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III i IV

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

60 (30+30)Warunki wpisu na kurs:

ukończenie kursu Gramatyka opisowa (morfologia) - wykład i ćwiczenia

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

zaliczenie na ocenę

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

5 (ogółem po zaliczeniu konwersatorium i wykładu)
Założenia i cele kursu:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie z terminologią, jaką operuje składnia, uzyskanie podstawowych wiadomości o zdaniu, częściach zdania i rodzajach zdań w języku niemieckim. Poznaną terminologię studenci wykorzystują do analizy przykładowych zdań i tekstów zaczerpniętych z literatury i prasy.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna