Instytutowy pakiet informacyjny ectsPobieranie 1.79 Mb.
Strona24/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Zakres tematyczny:

Zakres tematyczny kursu obejmuje:

  1. Zarys historyczny dydaktyki literatury niemieckiej

  2. Różnorodność metodologiczna w interpretacji tekstu literackiego. Metody analityczne (Verfahren der Texterschließung):

a) Werkimmanente Interpretation

b) Hermeneutik

c) Rezeptionsästhetik

d) Formalismus/Strukturalismus

e) Positivismus/Editionskunde

f) Psychoanalyse

g) poststrukturalistische/dekonstruktive/intertextuelle Interpretation

h) die Rolle des Lesers

  1. Funkcja dydaktyki literatury a nowe media.

  2. Dydaktyczna analiza wybranych tekstów.

Literatura podstawowa:
1.

Bredella, Lothar: Einführung in die Literaturdidaktik oder Paefgen, E.K.: Einführung in die Literaturdidaktik. Metzler 2004

2.

Bogdal Klaus – Michael / Korte, Hermann: Grundzüge der Literaturdidaktik, dtv, München 2002

3.

Karolak, Czesław: Dydaktyka literatury wobec potrzeb nauki języka w warunkach obcokulturowych Wydaw. Nauk. UAM 1999 Poznań.

4.

Beibart, Ortwin/ Marenbach, Dieter: Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur. Auer Verlag 2003

5.

Bredella, Lothar / Delanoy, Werner / Surkamp Carola (Hg.) Literaturdidaktik im Dialog Gunter Narr Verlag Tübingen 2004
Literatura uzupełniająca:
1.

Beisbart, Ortwin: Textlinguistik und ihre Didaktik

2.

Bischof, Monika/ Kessling Viola/ Krecher Rudiger: Landeskunde und Literaturdidaktik. Berlin 1999

3.

Turkowska, Ewa: Literarische Texte im Deutschunterricht. Theorie und Praxis. Radom 2006

4.

Ulf, Abraham / Kepser, Matthias: Literaturdidaktik Deutsch. Erich Schmidt Verlag. 2004Numer kursu:

1.2.4.S2-SDP-1

Nazwa kursu:

STRATEGIE DOBORU PODRĘCZNIKÓW W METODYCE NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO / STRATEGIES OF TEXTBOOKS SELECTION IN METHODICS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Rodzaj kursu:

konwersatorium

kurs obowiązkowy

Rok:

II

Semestr:

III

Rok akademicki:

2010/2011

Liczba godzin:

30

Warunki wpisu na kurs:

brak

Forma zaliczenia w semestrze zimowym:

zaliczenie na ocenę

Forma zaliczenia w semestrze letnim:

-

Liczba punktów ECTS w semestrze zimowym:

5

Liczba punktów ECTS w semestrze letnim:

-

Założenia i cele kursu:

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi kryteriami doboru podręczników do nauki języka niemieckiego jako języka obcego. Wybrane podręczniki obecne na polskim rynku wydawniczym zostaną poddane ocenie ze względu na ich wartość dydaktyczną oraz zgodność z metodologią nauczania języków nowożytnych.

Zakres tematyczny:
1

Główne generacje podręczników w kontekście tradycyjnych i nowatorskich metod nauczania języków obcych.

2

Katalogi kryteriów oceny podręcznika.

3

Próba oceny makrotypografii (layoutu) podręcznika.

4

Analiza podręczników ze względu na przekazywane treści.

5

Analiza podręczników pod kątem nauczania gramatyki.

6

Analiza podręczników pod kątem nauczania słownictwa.

7

Analiza podręczników ze względu na nauczanie rozumienia ze słuchu oraz fonetyki.

8

Ocena podręczników odnośnie sposobu nauczania rozumienia tekstu czytanego.

9

Ewaluacja podręczników ze względu na nauczanie mówienia.

10

Ocena podręczników ze względu na nauczanie pisania.

11

Elementy realioznawstwa w podręcznikach do nauki języka niemieckiego.

12

Próba oceny materiałów uzupełniających – glosariuszy itp.

Literatura podstawowa:
1

FUNK, H.: Qualitätsmerkmale von Lehrwerken prüfen – ein Verfahrensvorschlag, 2004. Online: www.babylonia-ti.ch/BABY304/PDF/funk.pdf (dostęp 31.08.2010.)

2

HEYD, G.: Deutschlehren. Frankfurt am Main 1994. Kap.14.

3

KAST, B./NEUNER, G. (Hrsg.): Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. München 1994.

4

KRUMM, H.-J.: Stockholmer Kriterienkatalog. In: KAST, B./NEUNER, G. (Hrsg.): Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. München 1994.

Literatura uzupełniająca:
1

KLEPPIN, K.: Lehrwerkkritik, Lehrwerkanalyse, Lehrwerkforschung. In: Info DaF 4/1984. S. 16-23.

2

KOMOROWSKA, H.: Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa 1999.

3

STORCH, G.: Deutsch als Fremdsprache. München 2001.
1 Informacje w punktach I, II oraz III zaczerpnięto z broszury Tomasza Saryusza-Wolskiego pt. "System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów” (W-wa 2004).1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna