Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program RegionalnyPobieranie 0.95 Mb.
Strona1/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka niemieckiego


INTERREG III A

Joint Programming Document

2000 – 2006
Program Regionalny

niemiecko-polskiego obszaru granicznego

na terenie Krajów Związkowych

Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia

i

Polski

(Województwo Zachodniopomorskie)

REGIONALNA GRUPA ROBOCZA KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH MEKLEMBURGIA – POMORZE PRZEDNIE / BRANDENBURGIA, MINISTERSTWA GOSPODARKI RP I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WERSJA REDAKCYJNA Z DN: 28.05.2004

Spis treści


1.Wprowadzenie 4

2.Bilans dotychczasowego wsparcia 6

3.1. Położenie i struktura obszaru wsparcia 11

3.1.1. Położenie 11

3.1.2. Struktura osadnicza i zagospodarowanie przestrzenne 12

3.1.2.1. Hierarchia sieci osadniczej 12

3.1.2.2. Zagospodarowanie przestrzenne 13

3.1.2.3. Osie rozwojowe 15

3.1.3. Ludność 15

3.2. Przyroda i krajobraz 17

3.2.1 Charakterystyka obszarów przyrodniczych i zagrożenia 17

3.2.2. Prawnie chronione obszary przyrodnicze 19

3.3. Struktura gospodarki i infrastruktura gospodarcza 20

3.3.1. Struktura branżowa oraz sytuacja na rynku pracy 22

3.3.2. Rolnictwo, gospodarka leśna, rybołówstwo 26

3.3.3. Pozyskiwanie surowców 28

3.3.4. Sektor produkcyjny 28

3.3.5. Handel, rzemiosło i usługi prywatne 31

3.3.6. Turystyka 31

3.4 Sprawy społeczne, oświata i kultura 35

3.4.1. Opieka i zaopatrzenie medyczne 36

3.4.2. Oświata i kultura 37

3.4.2.1. Praca z młodzieżą 37

3.4.2.2. Oświata i wychowanie 38

3.5. Infrastruktura techniczna 38

3.6. Komunikacja i infrastruktura komunikacyjna 41

3.6.1. Ponadregionalne powiązania Regionu z europejskim systemem komunikacyjnym 41

3.6.2. Wewnątrzregionalna infrastruktura komunikacyjna 43

3.6.2.1. Sieć drogowa 44

3.6.2.2. Sieć kolejowa 44

3.6.2.3. Transport lotniczy 45

3.6.2.5. Przejścia graniczne, graniczne punkty kontrolne 46

3.6.2.6. Rozwój sieci transportowej 47

4. Analiza SWOT obszaru przygranicznego krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i województwa zachodniopomorskiego 48

5. Wnioski dla współpracy transgranicznej 56

5.1 Podstawy i funkcje docelowe rozwoju 56

5.2.8. Drzewo celów 65

5.3.1 . Priorytet A: Rozwój gospodarczy i kooperacja 68

5.3.2. Priorytet B: Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej 72

Strategia działania 73

5.3.3. Priorytet C: Środowisko 76

Grupa przedsięwzięć C-1 77

5.3.6. Priorytet F: Współpraca wewnątrzregionalna, inwestycje na rzecz kultury i spotkań, fundusz małych projektów 83

5.3.7.Priorytet G: Specjalne wsparcie dla regionów graniczących z państwami kandydującymi 86

Specjalne wsparcie dla regionów graniczących z państwami kandydującymi 86

Specjalne wsparcie dla regionów graniczących z państwami kandydującymi 86

5.4. Cele i wskaźniki 89

Prezentacja wspólnej kwantyfikacji celów na poziomie Programu i działań jak i prezentacja racjonalnego systemu wskaźników do oceny interwencji wraz z podaniem konkretnych wskaźników wynikowych i efektów będzie elementem Dokumentu Uzupełniającego. 92

6. Wieloletni plan finansowy 93

7. Zarządzanie wdrażaniem Programu 97

7.1. Wnioskodawcy 99

7.2. Przyjęcie aplikacji i jej weryfikacja 99

7.3. Instytucje zatwierdzające wsparcie 100

7.4. Sprawdzanie dokumentacji wykorzystania środków 101

7.5. Zamówienia publiczne 101

7.6. Wspólna Instytucja Zarządzająca 101

7.7. Wspólny Sekretariat Techniczny 103

7.8. Wspólna Instytucja Płatnicza 104

7.10. Stworzenie systemów komputerowych 106

7.11. Stworzenie systemu zarządzania i kontroli 106

7.12. Informacje i publikacje 108

7.13. Monitorowanie i ocena 108

8. Small Project Fund 109

9. Ocena ex-ante 109

  1. Wprowadzenie


Niniejszy wspólnie opracowany Program Regionalny JPD krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia oraz Województwa Zachodniopomorskiego winien w sposób wyczerpujący przedstawiać przyszłe zadania rozwoju Regionu i kreowania współpracy polsko – niemieckiej, przyszłe obszary działania oraz stosowne kompleksy działań. Sporządzenie niniejszego Programu Regionalnego odbyło się w ścisłej współpracy transgranicznej między reprezentantami polskich i niemieckich urzędów narodowych oraz regionalnych, przy współudziale partnerów gospodarczych i społecznych Euroregionu.

Okres programowania INTERREG III A 2000 – 2006 poprzez rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód ma szczególne znaczenie. Wraz z weryfikacją niniejszego wspólnego Programu Regionalnego dokonano jego dostosowania pod kątem przyszłego wspierania polskiego obszaru wsparcia w latach 2004 – 2006.

Najważniejszy cel rozwoju Regionu polega na stworzeniu odpowiednich warunków życia i perspektyw dla mieszkających tu ludzi, które byłyby przez nich akceptowane i motywowały ich do współdziałania na rzecz rozwoju regionalnego i komunalnego tego obszaru. Jedynie w ten sposób możliwe będzie zrealizowanie celu rozwojowego Regionu. Najważniejszą dziedziną jest przy tym pobudzanie gospodarki celem stworzenia mieszkańcom Regionu możliwości zatrudnienia, a tym samym danie im ekonomicznej niezależności. Przy uwzględnieniu doświadczeń zebranych w toku wdrażania dotychczasowego programu pomocowego w okresie 1994 – 1999 widać, że dla rozwoju Regionu, w szczególności w kontekście przezwyciężenia niekorzystnych aspektów związanych ze strukturalnym wyposażeniem Regionu i jego peryferyjnym położeniem w UE, konieczne jest budowanie i wdrażanie zintegrowanych transgranicznych propozycji rozwiązań w sposób kompleksowy i w powiązaniu z takimi dziedzinami jak polityka, gospodarka i kultura.

W szczególności konieczna jest dalsza infrastrukturalna rozbudowa i przebudowa, stabilizacja drobnej i średniej wytwórczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych, zachowanie oraz skoncentrowane i wzmacnianie potencjału innowacyjności w zgodzie z endogennymi potencjałami rozwojowymi Regionu. Tak samo jak opracowywanie Programu tak i jego wdrażanie ma następować przy wykorzystaniu i dalszym rozwijaniu możliwości transgranicznej kooperacji gospodarki, administracji, instytucji i grup interesów.

Na nowych granicach wewnętrznych nie można jeszcze z uwagi na ograniczenia prawne (okresy przejściowe) mówić o transgranicznym rynku pracy, dlatego też w ramach niniejszego Programu uzupełniająco do innych działań krajów związkowych i Unii Europejskiej, które ukierunkowane są na zwalczanie wysokiego bezrobocia strukturalnego w Regionie, przeprowadzone mają być działania istotne z punktu widzenia zatrudnienia w ujęciu transgranicznym, np.: w zakresie podwyższania kwalifikacji, kooperacji gospodarczej oraz współpracy regionalnej w administracji i kulturze. W tym kontekście dąży się do tego, aby w różnych priorytetach Programu przeznaczyć na takie działania do około 10% wszystkich dostępnych środków finansowych.

Polsko – niemieckie pogranicze krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia wraz z Województwem Zachodniopomorskim położone są w Euroregionie POMERANIA.


Rysunek 1: Obszar wsparcia w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A polsko – niemieckiego pogranicza na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego oraz krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia.
Poniższa analiza obejmuje przewidziany obszar działania Programu INTERREG III A (patrz rys. 1) .

Po stronie polskiej są to powiaty policki, gryfiński, kamieński, gryficki, goleniowski, stargardzki, pyrzycki, myśliborski, choszczeński, łobeski (istnieje od 2002r.), drawski, białogardzki, kołobrzeski, koszaliński (ziemski), sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki oraz miasta Szczecin, Świnoujście i Koszalin. Po stronie niemieckiej są to w Meklemburgii – Pomorzu Przednim powiaty Rugia, Północne Pomorze Przednie, Wschodnie Pomorze Przednie i Uecker-Randow oraz miasta wydzielone Stralsund i Greifswald jak i powiaty Uckermark i Barnim w Brandenburgii.

Na przedsięwzięcia realizowane w powiatach białogardzkim, drawskim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim, szczecineckim, świdwińskim i wałeckim oraz w mieście Koszalin po stronie polskiej oraz w powiatach Rugia i Północne Pomorze Przednie oraz w powiecie grodzkim Stralsund po stronie niemieckiej (obszar zakreskowany na rysunku 1) można zgodnie z wytycznymi INTERREG III ustęp 10 przeznaczyć do 20% całości środków regionalnego komponentu INTERREG III.

Region zaliczany jest zasadniczo do typowych regionów wiejskich południowego wybrzeża Bałtyku, o słabych strukturach i zdominowanych przez gospodarkę rolną. Miasto Szczecin jest na tym obszarze centrum urbanistycznym z 420.000 mieszkańcami. Wraz ze swoim otoczeniem (Police, Gryfino, Goleniów, Stargard Szczeciński i Świnoujście) stanowi w hierarchii sieci osadniczej Polski ukształtowaną aglomerację wielkomiejską.


Dla miejscowej ludności rolnictwo i związane z nim dziedziny rzemiosła i drobnej wytwórczości oraz przemysł spożywczy stanowią poza przedsiębiorstwami usługowymi – w tym w coraz większym stopniu turystyką i jej obsługą - główne dziedziny zatrudnienia. Zarówno jednak na terenie polskiej jak i niemieckiej części Regionu występują wykształcone powiązania i obszary o zróżnicowanym charakterze gospodarczym. Dominują tu: zespół portowy Szczecin - Świnoujście i droga wodna Szczecin - Berlin, małe porty Zalewu Szczecińskiego i pasa nadmorskiego - spełniające funkcje zarówno handlowe, rybackie jak i turystyczne.  1. Pobieranie 0.95 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna