Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program RegionalnyPobieranie 0.95 Mb.
Strona13/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Prezentacja wspólnej kwantyfikacji celów na poziomie Programu i działań jak i prezentacja racjonalnego systemu wskaźników do oceny interwencji wraz z podaniem konkretnych wskaźników wynikowych i efektów będzie elementem Dokumentu Uzupełniającego.

6. Wieloletni plan finansowy


Planowane wielkości finansowe dla INTERREG III A podzielone na lata okresu programowania (2000 – 2006) zostały przedstawione w Tabeli 10. Tabela 11 pokazuje podział wszystkich środków na priorytety Programu. Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odnosi się do łącznych kwalifikowanych kosztów (pierwsza kolumna tabeli 11). Szczegółowy plan finansowy w podziale na lata i priorytety został przedstawiony w załączonym zbiorze tabel (załącznik nr 1).

Załączone plany finansowe są uzależnione od terminu zatwierdzenia Programu i z zastrzeżeniem ostatecznego ustalenia terminu udostępnienia środków pomocowych przez Komisję Europejską.Tabela 10 Wieloletni Plan Finansowy INTERREG III A 2000 – 2006 (w EURO)


Struktura

Koszty kwalifiko-

walne


Wydatki publiczne

Koszty

kwalifikowane

podmiotów prywatnych


Inne instrumenty

finansowePubliczne

koszty


całkowite

Wkład Wspólnoty

Wkład narodowy łącznie

Łącznie

ERDF

Łącznie

Naro-dowe

Regio-nalne

Lokalne

Pozosta-

łe


1= 2+13

2=3+8

3

4

8=9do12

9

10

11

12

13

14

2000


ERDF Łącznie


2001

16,425,335

16,395,652

12,319,000

12,319,000

4,076,652

55,295

1,717,502

1,775,214

528,641

29,683
ERDF Łącznie

16425,335

16,395,652

12,319,000

12,319,000

4,076,652

55,295

1,717,502

1,775,214

528,641

29,683
2002

22,406,668

22,372,620

16,805,000

16,805,000

5,567,620

62,872

2,599,363

2,304,301

601,084

34,048
ERDF Łącznie

22,406,668

22,372,620

16,805,000

16,805,000

5,567,620

62,872

2,599,363

2,304,301

601,084

34,048
2003

18,828,000

18,794,027

14,121,000

14,121,000

4,673,027

62,589

2,003,948

2,008,083

598,407

33,973
ERDF Łącznie

18,828,000

18,794,027

14,121,000

14,121,000

4,673,027

62,589

2,003,948

2,008,083

598,407

33,973
2004

30,494,272

30,360,448

22,870,702

22,870,702

7,489,746

62,874

3,120,693

3,705,094

601,085

133,824
ERDF Łącznie

30,494,272

30,360,448

22,870,702

22,870,702

7,489,746

62,874

3,120,693

3,705,094

601,085

133,824
2005

32,629,278

32,559,779

24,471,958

24,471,958

8,8087,821

63,153

3,277,275

4,114,712

632,681

69,499
ERDF Łącznie

32,629,278

32,559,779

24,471,958

24,471,958

8,8087,821

63,153

3,277,275

4,114,712

632,681

69,499
2006

36,819,370

36,740,057

27,614,526

27,614,526

9,125,531

63,153

3,637,497

4,717,295

707,586

79,313
ERDF Łącznie

36,819,370

36,740,057

27,614,526

27,614,526

9,125,531

63,153

3,637,497

4,717,295

707,586

79,313
Łącznie

157,602,923

157,222,583

118,202,186

118,202,186

39,020,397

369,936

16,356,278

18,624,699

3,669,484

380,340
ERDF Łącznie

157,602,923

157,222,583

118,202,186

118,202,186

39,020,397

369,936

16,356,278

18,624,699

3,669,484

380,340

Tabela 11 Plan finansowy INTERREG III A 2000 – 2006 w podziale na priorytety (w EURO)


Wydatki publiczne

Kwalifikowane koszty podmiotów prywatnychWkład Wspólnoty

Wkład narodowy ącznie

Priorytety

Łącznie

ERDF

Łącznie

Krajowy

Regionalny

Lokalny

Pozostałe

1=2+13

2=3+8

3

4

8=9à12

9

10

11

12

13

A.

Rozwój gospodarczy I kooperacja

10.020.014

10.020.014

7.515.010

7.515.010

2.505.004

12.100

954.278

1.190.147

B.

Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej

84.897.115

84.897.115

63.672.836

63.672.836

21.224.279

219.210

8.777.439

9.802.781

C.

Środowisko

10.110.504

10.110.504

7.582.877

7.582.877

2.527.627

8.540

1.008.308

1.403.547

D.

Rozwój obszarów wiejskchi

9.930.698

9.930.698

7.448.023

7.448.023

2.482.675

1.025.6661.079.389

E.

Działania na rzecz podwyższenia kwalifikacji i oddziaływujące na zatrudnienie

7.633.470

7.253.130

5.725.101

5.725.101

1.528.029

120.406

666.467

510.747

380.340

F.

Współpraca wewnątrzregionalna,

Inwestycje w kulturę i spotkania,

Fundusz Małych Projektów

23.933.190

23.933.190

17.949.892

17.949.892

5.983.298

9.680

2.236.441

3.556.282

180.895

G.

Szczególne wsparcie dla regionów graniczących z krajami kandydującymi

3.542.668

3.542.668

2.657.000

2.657.000

885.668

593.800

291.868

H.

Pomoc techniczna

7.535.264

7.535.264

5.651.447

5.651.447

1.883.817

1.093.847

789.938

ŁĄCZNIE

157.602.923

154.041.373

118.202.186

118.202.186

33.020.397

369.936

16.356.278

18.624.699

3.669.484

380.340

Publiczne koszty całkowite

Koszty

kwalifikowanełącznie

348.479


2.424.849

107.232

377.620

230.409

Rysunek 19 Schemat przepływu środków finansowych w programie INTERREG III A


Komisja

Europejska

UE przekazuje zaliczkę po zatwierdzeniu programu oraz przelewa zawnioskowane płatności


Płatność na konto Centralnej Kasy Kraju Związkowego w Schwerinie

Przejęcie środków finansowych przez wspólną instytucję płatniczą (Meklemburgii Pomorza – Przedniego

oraz wnioskowanie w Komisji o środki (wniosek o płatność)
EFRE-porter

lub system kompatybilny

(w Polsce)

i
Polecenia wypłaty / przelewy


Instytucja subpłatnicza Brandenburgii

Instytucja subpłatnicza Polski (Ministerstwo Finansów)
Przelanie środków

finansowych

Beneficjenci końcowi /

Urząd Wojewódzki

Przelanie środków finansowych

Beneficjenci końcowi / LFI

Przelanie środków finansowych

Beneficjenci końcowi

/ ILB
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna