Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program RegionalnyPobieranie 0.95 Mb.
Strona14/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

7. Zarządzanie wdrażaniem Programu

Zmieniony Program Regionalny INTERREG III A został opracowany w oparciu o zasadę oddolności („bottom-up”). Z uwagi na różnice prawne i strukturalne zarówno między stroną polską i niemiecką jak i między oboma zaangażowanymi w niniejszym programie krajami związkowymi (Meklemburgia – Pomorze Przednie i Brandenburgia) kompetencje nowopowstających wspólnych struktur decyzyjnych polegają przede wszystkim na stwierdzeniu zgodności projektów z zasadami udzielania wsparcia. Decyzja o przyznaniu wsparcia jako akt administracyjny następuje każdorazowo w oparciu o obowiązujące przepisy budżetowe i administracyjne właściwych w danym przypadku urzędów narodowych bądź kraju związkowego.

Wspólne wdrażanie INTERREG III A w ramach niniejszego Programu przedstawia się w sposób następujący.

Wspólny Komitet Regionalny obejmuje wymagane dla INTERREG III A na poziomie regionalnym Komitety Sterujący i Monitorujący, w których w myśl cyfry 38 wytycznych do INTERREG III współpracują reprezentanci polskiej i niemieckiej strony.

Rysunek 20 przedstawia zasadniczą strukturę wspólnie stworzonej w tym kontekście regionalnej procedury przyjmowania wniosków i podejmowania decyzji.

W Euroregionie POMERANIA w uzgodnieniu z partnerami społecznymi i gospodarczymi formułowana jest opinia o polskich i niemieckich wnioskach projektowych. O możliwości przyznania wsparcia decyduje ostatecznie Wspólny Komitet Regionalny w swojej funkcji jako Komitet Sterujący.

O możliwości przyznania wsparcia na tak zwane małe projekty (Fundusz Małych Projektów, porównaj punkt 8) decyzje ostateczną podejmuje się w Euroregionie.

Po stronie polskiej i niemieckiej w Euroregionie Pomerania ma miejsce wdrażanie Funduszu Małych Projektów w ramach powiadomień o przyznaniu środków. Procedura wdrażania Funduszu Małych Projektów jest jako załącznik elementem Dokumentu Programowego.

Związkowi Komunalnemu POMERANIA przekazano po stronie niemieckiej określone zadania Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Dotyczy to m.in. pośredniczenia w kontaktach oraz doradzania na miejscu, współpracy przy przygotowaniu metryczek decyzyjnych dotyczących projektów dla Komitetu Sterującego (na podstawie złożonych wniosków, stanowiska Euroregionu oraz stanowiska ministerstw resortowych), współdziałania przy organizacyjnym przygotowaniu posiedzeń na terenie Niemiec, sporządzanie protokółów z posiedzeń Komitetu Sterującego.

Wszystkie projekty celem ich wyboru i zatwierdzenia są przedkładane Wspólnemu Komitetowi Regionalnemu w jego funkcji jako Komitet Sterujący. W Komitecie tym działają reprezentanci polskiego Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Marszałkowskiego, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, krajów związkowych Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Brandenburgii oraz Euroregionu. W taki sam sposób regionalna polsko – niemiecka grupa robocza opracowała niniejszy Program. Wspólny Komitet Regionalny funkcjonuje po zatwierdzeniu Programu przez Komisję Europejską jako Komitet Sterujący i Monitorujący dla INTERREG III A. Każdorazowy skład i zadania są uregulowane w regulaminach.

Rys. 20 Procedura składania aplikacji i podejmowania decyzji


Wspólne gremiaProjektodawca

Projektodawca

Pomysł na projekt

Pomysł na projekt

Biuro Związku Komunalnego Pomerania

Urząd Marszałkowski

Regionalny Punkt Kontaktowy


Euroregion PomeraniaOpinia

Jednostki usługowe M-PP
i Brandenburgii (LFI i ILB)

Uzgodnienia


Urząd Marszałkowski

Regionalny Punkt Kontaktowy

Uzgodnienia


Projektodawca

Projektodawca

Formalny wniosek


Formalny wniosekWłaściwe resorty branżowe

Urząd Marszałkowski

Opinia

Opinia


Przygotowanie decyzji

Wspólny Komitet Regionalny jako Komitet Sterujący

Decyzja


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Powiadomienie o przyznaniu środków

Powiadomienie o przyznaniu środków


Jednostki usługowe M-PP


i Brandenburgii (LFI i ILB)


Wspólny


Sekretariat Techniczny

Wymiana polskich i niemieckich informacji o projektach

Wspólny


Sekretariat Techniczny

Projektodawca

Projektodawca


Wspólny Komitet Regionalny


Zadania jako Komitet Sterujący:

 ocena przedłożonych projektów INTERREG III A

 ostateczna decyzja o możliwości wsparcia projektów ze środków INTERREG III A

W celu merytorycznej oceny aplikacji, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, o opinię zostaną poproszone resorty branżowe bądź inne ustawowo przewidziane urzędy.


Zadania jako Komitet Monitorujący na poziomie regionalnym:

 sterowanie wdrażaniem

 decyzje o wnioskach o dokonanie zmian w Programie Regionalnym dla INTERREG III A bądź decyzje o wnioskach o dokonanie zmian w Dokumencie Uzupełniającym INTERREG III A.
Wnioskowanie, przyznanie, wypłata i rozliczenie środków pomocowych odbywa się w oparciu o mające zastosowanie krajowe przepisy budżetowe i zgodnie z polską ustawą o finansach publicznych. W Meklemburgii – Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Polsce procedurę szczegółowo regulują stosowne przepisy administracyjne wraz z Ogólnymi Postanowieniami Dodatkowymi w powiązaniu z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna