Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program RegionalnyPobieranie 0.95 Mb.
Strona15/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

7.1. Wnioskodawcy


Uprawnieniu do składania aplikacji są w szczególności terenowe organy komunalne, jednostki samorządu terytorialnego, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związek Komunalny POMERANIA stowarzyszenie zarejestrowane oraz podmioty prawa publicznego, osoby prawne użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa niekomercyjne utrzymywane przez organy terenowe oraz towarzystwa wspierania gospodarki.

Krąg wnioskodawców ujęty jest szeroko i przedstawiony jest w odniesieniu do poszczególnych działań w Dokumencie Uzupełniającym do Programu.

Pod pojęciem osób prawnych użyteczności publicznej należy w szczególności rozumieć stowarzyszenia i fundacje użyteczności publicznej.

7.2. Przyjęcie aplikacji i jej weryfikacja


Po wstępnej weryfikacji i ustaleniu możliwości przyznania wsparcia w oparciu o kryteria wyboru projektów do przedsięwzięć projektowych na poziomie Euroregionu należy przedłożyć aplikacje w odniesieniu do przedsięwzięć

- w Meklemburgii – Pomorzu Przednim w Landesförderinstitut (LFI) [Krajowym Instytucie Wsparcia]

- w obu powiatach Brandenburgii w Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) [Banku
Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgia]
.

- w Zachodniopomorskim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

Kryteria wyboru projektów zapewniają osiąganie celów zgodnych z wytycznymi INTERREG, polegających na trwałym, zrównoważonym i przestrzennym rozwoju współpracy transgranicznej oraz kreowaniu transgranicznych biegunów gospodarczych i społecznych.

Szczegółowe przedstawienie kryteriów jest elementem składowym uzupełnienia programu. Kryteria te mogą być aktualizowane w trakcie wspólnej realizacji programu INTERREG III A jako elementu składowego uzupełnienia programu.

Jeśli chodzi o transgraniczną realizację oraz transgraniczne oddziaływanie, to muszą być spełnione co najmniej trzy z poniżej wymienionych kryteriów:


 • Projekt służy rozwojowi współpracy transgranicznej

 • Wspólna koncepcja

 • Wspólna realizacja / wdrożenie

 • Wspólne finansowanie

 • Projekt stwarza warunki ramowe dla współpracy transgranicznej

 • Projekt wnosi wkład w tworzenie trwałych struktur kooperacyjnych

 • Projekt wnosi wkład w likwidację zahamowań i barier

 • Projekt wspiera proces integracji Unii Europejskiej

 • Projekt sam w sobie oddziałuje na region graniczny

W uzupełnieniu, w odniesieniu do oddziaływania projektu na rozwój regionalny muszą być spełnione co najmniej dwa z poniższych kryteriów: • Projekt jest zgodny z celami zdefiniowanymi we wspólnej koncepcji rozwojowe Krajów Związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie, Berlina-Bradenburgii i Województwa Zachodniopomorskiego oraz z celami Euroregionu POMERANIA

 • Projekt generuje impulsy gospodarcze w regionie granicznym

 • Projekt wnosi wkład w ochronę środowiska

 • Projekt służy wyrównaniu szans kobiet i mężczyzn

 • Projekt wspiera zachowanie tożsamości kulturowej i dziedzictwa kulturowego

 • Projekt służy integracji grup osób znajdujących się w społecznie niekorzystnej sytuacji, oraz rozwojowi zasobów ludzkich.

Po uzgodnieniu LFI M-V oraz z ILB BB i Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego z realizatorami projektu nastąpi formalne złożenie wniosku do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.


7.3. Instytucje zatwierdzające wsparcie


- w Meklemburgii – Pomorzu Przednim Krajowy Instytut Wsparcia Meklemburgii – Pomorza Przedniego (LFI M-V)

- w Brandenburgii Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB)

- w woj. Zachodniopomorskim Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (ZUW)

7.4. Sprawdzanie dokumentacji wykorzystania środków


- sprawdzenie dowodów na wykorzystanie środków (LFI/WM M-V, ILB/MW BB)

- kontrole na miejscu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) 438/2001 (LFI/WM M-V, ILB/MW BB)


W Zachodniopomorskim:

- sprawdzenie dowodów na wykorzystanie środków Wydział Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki i Pracy

- kontrole na miejscu według artykułu 4 rozporządzenia (WE) 438/2001 Wydział Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki i Pracy

7.5. Zamówienia publiczne


Wszelkie związane ze wspieranymi projektami zlecenia muszą zostać przyznane w oparciu o obowiązujące narodowe bądź europejskie dyrektywy dotyczące przyznawania zamówień publicznych.

7.6. Wspólna Instytucja Zarządzająca


Zadania Wspólnej Instytucji Zarządzającej są wykonywane przez Ministerstwo Gospodarki Meklemburgii – Pomorza Przedniego.

Dotyczy to koordynacji realizacji inicjatywy wspólnotowej mającej na celu wspieranie obszarów objętych Celem 1 na podstawie Programu Regionalnego oraz komunikowania się z Komisją Europejską w sprawach ogólnej realizacji, łącznie ze składaniem stosownych dokumentów. Instytucja Zarządzająca koordynuje także wdrażanie wymagań Komisji Europejskiej dla polskiego i niemieckiego obszaru wsparcia objętego Programem Regionalnym.

Instytucja Zarządzająca przewodniczy Wspólnemu Komitetowi Regionalnemu (Komitet Sterujący i Komitet Monitorujący) i jest odpowiedzialna za realizację programu, jego monitorowanie i ocenę, zgodnie z Rozporządzeniem o Funduszach Strukturalnych (WE) 1260/1999, oraz za stosowanie się do obowiązków zgodnie z rozporządzeniem 438/2001. Współprzewodniczącym ze strony polskiej w Komitecie Monitorującym jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy, a w Komitecie Sterującym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Reprezentanci Euroregionu POMERANIA jako członkowie Wspólnego Komitetu Regionalnego – po stronie niemieckiej przedstawiciel Stowarzyszenia Komunalnego POMERANIA e.V. i po stronie polskiej przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – reprezentują interesy partnerów gospodarczych, społecznych i innych organizacji niepaństwowych. Tym sposobem od samego początku zgodnie z zasadą „bottom-up” uwzględnione zostają takie zasady jak równości szans, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.Dla uwzględnienia aspektów związanych z trwałym i zrównoważonym rozwojem, a zwłaszcza ochrony środowiska wskazuje się na następujących przedstawicieli niemieckiej i polskiej strony Euroregionu: Dyrektor Państwowego Urzędu Środowiska i Przyrody w Ueckermünde (StAUN) oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Aspekty ochrony środowiska oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju przy ocenie projektu zostają uwzględnione także poprzez włączenie przedstawicieli odpowiednich ministerstw branżowych poszczególnych krajów w przygotowanie metryczek projektów dla Komitetu Sterującego.

Regulamin pracy Wspólnego Komitetu Regionalnego, w którym zapisano uregulowania dotyczące konkretnego składu Komitetów (Komitet Sterujący i Monitorujący), jest elementem składowym uzupełnienia programu.
Ministerstwo Gospodarki Meklemburgii – Pomorza Przedniego współpracuje ściśle uzgadniając z każdorazowo właściwymi jednostkami rządu kraju związkowego Brandenburgia i Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Spraw Społecznych RP. Układ odpowiedzialności i kompetencji w stosunkach wewnętrznych między krajami zostanie jeszcze ustalony w porozumieniu administracyjny / ewentualnie umowie międzyrządowej. Uregulowania zasad współpracy w ramach porozumienia administracyjnego dotyczą wszystkich 3 polsko-niemieckich Programów. Należy przeprowadzić niezbędne uzgodnienia z odpowiedzialnymi jednostkami narodowymi.
Wspólną Instytucją Zarządzającą dla INTERREG III A w ramach niniejszego Programu Regionalnego jest

Ministerstwo Gospodarki Meklemburgii – Pomorza Przedniego

Wspólna Instytucja Zarządzająca INTERREG III A

Johannes-Stelling-Straße 14

D-19053 Schwerin
Partnerem do kontaktów po stronie polskiej jest:
Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa


Partnerem do kontaktów w Kraju Związkowym Brandenburgia jest:

Ministerstwo Gospodarki Kraju Związkowego Brandenburgia

Referat 11

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Poczdam

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna