Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program RegionalnyPobieranie 0.95 Mb.
Strona16/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

7.7. Wspólny Sekretariat Techniczny


Wspólny Sekretariat Techniczny będzie zajmował się praktyczną realizacją Programu Regionalnego w rozumieniu wytycznej INTERREG III A w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą i Zarządzającym Funduszem i jest odpowiedzialny za koordynację działań między wszystkimi podmiotami biorącymi udział w Programie. Odpowiedzialność merytoryczną za realizację zadań Wspólnego Sekretariatu Technicznego ponosi Ministerstwo Gospodarki Meklemburgii – Pomorza Przedniego.

Ze względu na terytorialną odległość od obszaru Euroregionu POMERANIA niektóre zadania Sekretariatu po stronie niemieckiej zostały przekazane Stowarzyszeniu Komunalnemu POMERANIA. Ten tryb postępowania sprawdził się w dotychczasowej realizacji programów INTERREG A i jest na stałe wpisany we Wspólny Dokument Programowy.

Do zadań Ministerstwa Gospodarki Meklemburgii – Pomorza Przedniego należy przede wszystkim:


 • formalne przyjmowanie wniosków

 • prowadzenie uzgodnień z ministerstwami branżowymi

 • przygotowywanie metryk projektów dla Komitetu Sterującego na podstawie złożonych wniosków, stanowisk ministerstw branżowych i stanowiska Euroregionu

 • organizacyjne przygotowanie posiedzeń Wspólnego Komitetu Regionalnego (WKR) po stronie niemieckiej

 • sporządzanie protokołów dla Komitetu Monitorującego

 • realizacja działań w celu wykonania decyzji WKR.

Do zadań Stowarzyszenia Komunalnego POMERANIA należy przede wszystkim:

 • pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów i doradztwo przy składaniu wniosków na miejscu

 • współpraca w przygotowywaniu metryczek projektów dla Komitetu Sterującego

 • współpraca w organizacyjnym przygotowaniu posiedzeń na terenie Niemiec

 • sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu Sterującego

 • monitorowanie realizacji projektów na miejscu.

Ze względu na specyficzne narodowe kompetencje po stronie polskiej takie same zadania przekazane zostają Urzędowi Marszałkowskiemu. Prosimy porównać to ze schematem przedstawionym na rys. 20 „Schemat decyzyjny w ramach realizacji programu (patrz str. 98).

Adres Wspólnego Sekretariatu Technicznego:

Ministerstwo Gospodarki Meklemburgii – Pomorza Przedniego

Referat Inicjatyw Wspólnotowych UE

Johannes-Stelling-Strasse 14

D-19053 Schwerin


Praca polskiej pracownicy / polskiego pracownika we Wspólnym Sekretariacie Technicznym wymaga jeszcze ostatecznych uzgodnień wewnętrznych strony polskiej (sformułowania odpowiedniej umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem). Miejsce pracy będzie po stronie niemieckiej.
Po stronie Brandenburgii partnerem odpowiedzialnym jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Europejskich Brandenburgii

Referat E/3

Heinrich-Mann-Allee 107

D-14460 Poczdam
Po stronie polskiej jako partnera odpowiedzialnego wskazuje się:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Departament Integracji Europejskiej

Pl. Hołdu Pruskiego 08

70-550 Szczecin

7.8. Wspólna Instytucja Płatnicza


Jako Wspólna Jednostka Płatnicza funkcjonuje w myśl artykułu 9 pkt. o) Rozporządzenia (WE) 1260/1999

Ministerstwo Gospodarki Meklemburgii – Pomorza Przedniego

Wspólna Instytucja Płatnicza INTERREG III A MPP-BB-PL

Johannes-Stelling-Str, 14

D-19048 Schwerin
Płatności następują poprzez rachunek bankowy Krajowej Kasy Centralnej Schwerin

Nr rachunku: 14001518

Kod banku: 140 000 00

W Krajowej Kasie Centralnej, Oddział Główny Schwerin.


Wspólna instytucja płatnicza przy wykonywaniu swoich zadań korzysta, zgodnie z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 oraz zgodnie z właściwymi artykułami rozporządzenia (WE) 438/2001 z Instytucji Subpłatniczej dla Województwa Zachodniopomorskiego po stronie polskiej oraz dla Krajów Związkowych Brandenburgia i Meklemburgia – Pomorze Przednie po stronie niemieckiej.
Instytucje Subpłatnicze dla brandenburskiej i polskiej części programu potwierdzają wobec Wspólnej Instytucji Płatniczej prawidłowość wydatkowania funduszy oraz muszą zagwarantować, żeby beneficjenci końcowi, którym przyznano wsparcie, otrzymywali odpowiednie kwoty możliwie szybko i bez jakichkolwiek potrąceń, zatrzymań czy też później pobieranych opłat specjalnych, które nie mogą obciążać kwoty wsparcia. Wspólna Instytucja Płatnicza jest jednocześnie Instytucją Subpłatniczą dla części programu realizowanej w Meklemburgii – Pomorzu Przednim.
Instytucją Subpłatniczą dla części brandenburskiej jest:

Ministerstwo Gospodarki Kraju Związkowego Brandenburgia

Referat 13Z / Instytucja Subpłatnicza INTERREG III A MPP- BB-PL

Heinrich-Mann-Allee 107

D-14473 Poczdam
Po stronie polskiej zadania Instytucji Subpłatniczej przejmuje Departament Funduszy Pomocowych w Ministerstwie Finansów:
Ministerstwo Finansów

Departament Funduszy Pomocowych

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa


W zakresie projektów realizowanych po stronie polskiej Instytucja Subpłatnicza przejmuje na siebie zadania Instytucji Płatniczej zgodnie z rozporządzeniem 1260/1999 z takim ograniczeniem, że opisane tam obowiązki wobec Komisji Europejskiej przejmuje na siebie wobec Wspólnej Instytucji Płatniczej.

7.9. Instytucja Monitorująco-Kontrolująca

Niezależną Instytucją Monitorująco-Kontrolującą w rozumieniu art. 15 rozporządzenia (WE) nr 438/2001 działa po każdej stronie narodowej i wykonuje swoje zadania w ramach narodowego systemu administracyjno-kontrolnego i w zakresie swojej właściwości terytorialnej i merytorycznej. Realizacja jej zadań następuje zgodnie z dyrektywami UE oraz przepisami prawa narodowego.


„Niezależną Instytucją Monitorująco-Kontrolną“ w rozumieniu art. 15 rozporządzenia 438/2001 są:

W Meklemburgii – Pomorzu Przednim:

Ministerstwo Gospodarki Meklemburgii – Pomorza Przedniego

Referat Kontroli Finansowej UE, Wydział Kontroli Wewnętrznej

Johannes-Stelling-Str. 14

D-19048 Schwerin


W Brandenburgii:

Ministerstwo Gospodarki Kraju Związkowego Brandenburgia

Referat Budżetu, Kontrollingu Finansowego, BdH, Niezależna Instytucja Monitorująco- Kontrolna (UE)

Heinrich-Mann-Allee 107

D-14473 Poczdam
W Polsce:

Ministerstwo Finansów

Biuro ds. Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Deklaracje zamknięcia pomocy przekazywane są Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt f) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, przez Instytucję Monitorująco-Kontrolną Kraju Związkowego Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Składa się ona z trzech części, które muszą spełniać wszystkie stosowne wymagania stawiane deklaracjom zamknięcia pomocy. Deklaracje wystawiane przez wskazane Instytucje Monitorująco-Kontrolne dotyczą obszaru ich działania w danym kraju, są wystawiane na ich własną odpowiedzialność oraz muszą być podpisane przez właściwą/e upoważnioną/e osobę/y. Tak więc Instytucja Monitorująco-Kontrolna Meklemburgii – Pomorza Przedniego przejmuje w zakresie scalenia tekstów i ich przekazania do Komisji zadanie o charakterze wyłącznie technicznym. Każda Instytucja Monitorująco-Kontrolna odpowiada samodzielnie za swoją część tekstu.


Trzy wymienione niezależne Instytucje Monitorująco-Kontrolne dokonują z uwzględnieniem narodowych przepisów prawa odpowiednich ustaleń na płaszczyźnie roboczej w celu uregulowania szczegółów ich współpracy oraz ustalenia wspólnej strategii kontroli (wybór projektów do kontroli wyrywkowych, analiza ryzyka)
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna