Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program Regionalny


Stworzenie systemów komputerowychPobieranie 0.95 Mb.
Strona17/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

7.10. Stworzenie systemów komputerowych


Wspierany komputerowo system (EFREporter) jest zainstalowany po stronie niemieckiej. Po stronie polskiej zainstalowany zostanie również system kompatybilny z systemem EFREporter. Tym samym spełnione zostaną wymogi rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 oraz rozporządzenia (WE) 438/2001. W celu stworzenia systemu kompatybilnego z systemem EFREporter po stronie polskiej przeprowadzono szereg rozmów z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, także w Krajowym Instytucie Wsparcia Meklemburgii – Pomorza Przedniego w Schwerinie na płaszczyźnie roboczej.
Tworzenie systemu kompatybilnego z systemem EFREporter po stronie polskiej powinno zakończyć się najpóźniej pod koniec 2004r.
Konkretny przebieg procesu elektronicznej wymiany danych zostanie przedstawiony w Dokumencie Uzupełniającym.

7.11. Stworzenie systemu zarządzania i kontroli


Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia o Kontroli Finansowej (rozp. (WE) nr 438/2001 z dnia 02.03.2001r.) zostanie zgodnie z artykułem 5 niniejszego rozporządzenia opracowany opis tych systemów i przekazany Komisji UE wraz z Dokumentem Uzupełniającym.

Jeśli to konieczne, należy jeszcze dostosować przepisy wykonawcze i finansowe, celem sprostania wymogom ewentualnych dalszych przepisów w myśl artykułu 53 ustęp 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 i przepisów powiązanych.


Odnośnie kontroli i sposobów jej przeprowadzania można zasadniczo stwierdzić:

Kontrole w ramach realizacji projektów

Jednostki Zatwierdzające (dla Meklemburgii – Pomorza Przedniego Krajowy Instytut Wsparcia, dla Brandenburgii Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego, dla Polski Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki) przejmują bieżącą realizację Programu wraz z odpowiednimi kontrolami w ramach przyjmowania aplikacji, weryfikacji wniosków, zatwierdzenia wniosków oraz wypłat na rzecz beneficjentów. Kontrole w oparciu o artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 438/2001 opierają się o przepisy narodowe, w szczególności krajowe przepisy wykonawcze do ustaw budżetowych, i uwzględniają również przestrzeganie uregulowań prawnych UE.Wypłata środków pomocowych następuje w oparciu o udowodnione przez beneficjenta faktycznie poniesione wydatki. Dane te zostaną przed wypłatą sprawdzone przynajmniej pod kątem poprawności rachunkowej, racjonalności i zasadniczej zgodności z powiadomieniem o przyzywaniu środków / umową o przyznaniu środków.
Kontrole Instytucji Płatniczej / Instytucji Subpłatniczej

Ze strony Wspólnej Instytucji Płatniczej wobec Komisji potwierdzana jest prawidłowość przyporządkowania poszczególnych kosztów do kategorii kosztów kwalifikowanych oraz wystawiane są odpowiednie wnioski o płatność. Instytucje Subpłatnicze wspierają w ramach swoich kompetencji Wspólną Instytucję Płatniczą.


Kontrole wyrywkowe

Przeprowadzanie kontroli zgodnie z artykułami 10 do 12 rozporządzenia 438/2001 leży w Meklemburgii – Pomorzu Przednim w gestii Wydziału Kontroli Wewnętrznej Ministerstwa Gospodarki. Przewiduje się, że Wydział Kontroli Wewnętrznej może zlecać przeprowadzanie kontroli na miejscu u beneficjenta zewnętrznym usługodawcom.

W Brandenburgii przeprowadzanie kontroli będzie wykonywane zarówno przez Niezależną Instytucję Monitorująco-Kontrolną jak i przez Wydział Kontroli Wewnętrznej /Kontroli UE Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia ILB.
W Polsce koordynacja, planowanie i nadzór nad wykonywaniem kontroli będą należały do Ministerstwa Finansów w Warszawie (Biuro Finansów Międzynarodowych). Praktyczne wykonywanie kontroli będzie powierzone Urzędowi Kontroli Skarbowej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Kontrole muszą być wykonywane przez osoby, które ani osobiście ani organizacyjnie nie są związane z bieżącą realizacją projektu, oraz z uwzględnieniem stosownych przepisów Unii Europejskiej w obszarze narodowego systemu administracyjno-kontrolnego oraz w ramach ich właściwości miejscowej i merytorycznej.
Coroczne sprawozdania dla Komisji zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 436/2001 muszą być składane przez Niezależną Instytucję Płatniczą Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Otrzymuje ona

sprawozdania sporządzone w odpowiednim czasie i na własną odpowiedzialność z Brandenburgii (od Niezależnej Instytucji Płatniczej) oraz z Polski (od Biura Finansów Międzynarodowych) z przeprowadzonych tam kontroli, zawierające także wszystkie inne niezbędne dane.


Zgłaszanie nieprawidłowości

Krajowy Instytut Wsparcia zgłasza co kwartał Ministerstwu Gospodarki Meklemburgii - Pomorza Przedniego a Bank Inwestycyjny Ministerstwu Gospodarki Brandenburgii wszystkie nieprawidłowości zgodnie z rozporządzeniem 1681/94, które zostały stwierdzone w realizacji projektu bądź w wyniku kontroli wyrywkowych. Zgłoszenia te przekazywane są ustaloną drogą, poprzez Rząd Federalny do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).


Po stronie polskiej za przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji o nieprawidłowościach w ciągu dwóch miesięcy po upływie danego kwartału, zgodnie z wymogami rozporządzenia 1681/94, odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów w Warszawie (Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych). Informacje niezbędne do sporządzenia zgłoszeń o nieprawidłowościach pochodzą z Urzędu Kontroli Skarbowej Województwa Zachodniopomorskiego oraz z sytemu komputerowego SIMIK (System komputerowy do kontroli i nadzoru funduszy strukturalnych i spójności). Dane o nieprawidłowościach są wprowadzane do systemu przez Instytucję Pośrednicząco-Zarządzającą.
Stwierdzone nieprawidłowości są badane, a w stosownych przypadkach podejmowane są działania mające na celu zwrot określonych kwot. Wyniki badania przyczyn nieprawidłowości oraz podjęte działania zaradcze oraz/lub sposób ukarania są przekazywane Komisji / Urzędowi OLAF w kolejnych sprawozdaniach.

7.12. Informacje i publikacje


Wszystkie działania informacji i komunikacji społecznej zostaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE (rozp. (WE) nr 1159/2000 z dnia 30.05.2000r.) przedstawione w planie komunikacji społecznej.

Plan komunikacji społecznej zostanie sporządzony zgodnie z artykułem 18 ustęp 3d rozp. (WE) nr 1260/1999. Plan ten zostanie w Dokumencie Uzupełniającym uzupełniony o działania polskie.

Odpowiedzialnym po stronie niemieckiej za działania komunikacji społecznej i informacji jest Wspólna Instytucja Zarządzająca INTERREG III A w Ministerstwie Gospodarki Meklemburgii – Pomorza Przedniego a po stronie polskiej Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna