Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program RegionalnyPobieranie 0.95 Mb.
Strona18/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

7.13. Monitorowanie i ocena


Wspólny, parytetowo obsadzony Komitet Regionalny Polska (Województwo Zachodniopomorskie), Meklemburgia – Pomorze Przednie i Brandenburgia funkcjonuje jako Komitet Sterujący i Monitorujący. Członkowie, przewodnictwo i zadania zostały wymienione w zatwierdzonym Regulaminie Wspólnego Komitetu Regionalnego. Wspólny Komitet Regionalny zostanie poszerzony o nowych polskich członków. Regulamin Wspólnego Komitetu Regionalnego jest elementem uzupełnienia programu.

Opisane we Wspólnym Dokumencie Programowym priorytety i działania podlegają ciągłej ocenie na podstawie wskaźników (patrz punkt 5.4), tak aby można było ocenić skuteczność wsparcia.

Raporty roczne mają na podstawie wskaźników ukazywać proces osiągania celu. Przy raportowaniu przestrzega się wymogów stawianych tym raportom rocznym oraz raportowi końcowemu - w myśl artykułu 37 rozporządzenia (WE) 1260/1999.

Ocena ex-ante jest zgodnie z artykułem 41 rozprowadzenia (WE) 1260/1999 elementem Wspólnego Programu Inicjatywnego. Szacuje ona oczekiwane wyniki realizacji strategii.

W ciągu trzech lat po zakończeniu okresu programowania zgodnie z artykułem 43 rozporządzenia (WE) 1260/1999 rezultaty Programu są ewaluowane w ocenie ex-post.

8. Small Project Fund

Wytyczne INTERREG III A przewidują utworzenie Funduszu Małych Projektów. Wybór działań w ramach Small-Project-Fund dla INTERREG III A jest przedstawiony w priorytecie F w grupie działań F-3.


Z Funduszu Małych Projektów mają być wspierane m.in. projekty wzajemnej prezentacji kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie i województwa zachodniopomorskiego na obszarze wsparcia, a w szczególności przedsięwzięcia kulturalne, jak na przykład wymiana chórów, spotkania młodzieży, warsztaty młodzieżowe i małe placówki muzealne, które w sumie wykazują trwałe efekty dla rozwoju strukturalnego regionu przygranicznego.

Za realizację Funduszu Małych Projektów odpowiada zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej Euroregion POMERANIA, przy czym akt administracyjny (powiadomienie o przyznaniu środków / umowa o przyznaniu środków) jest dokonywany przez każdorazowo właściwe urzędy narodowe w Polsce i krajów związkowych w Niemczech. Procedura wdrażania Funduszu Małych Projektów zostanie opracowana w Euroregionie i dołączona jako załącznik do uzupełnienia programu.9. Ocena ex-ante

Ewaluacja ex-ante jest elementem zatwierdzonego w dniu 20.03.2001r. przez Komisję Europejską Wspólnego Programu Regionalnego (decyzja Komisji C(2001)2109) w wersji redakcyjnej z dnia 28.06.2001r.


10. Spis rysunków

Rysunek 1: Obszar wsparcia w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A polsko – niemieckiego pogranicza na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego oraz krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia. 4

Rysunek 2: Porównanie powierzchni obszaru wsparcia z powierzchnią Województwa Zachodniopomorskiego oraz krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie i Brandenburgia. ……10

Rysunek 3 Porównanie demograficzne obszaru wsparcia Województwa Zachodniopomorskiego


i krajów związkowych Meklemburgii – Pomorza Przedniego / Brandenburgii (2000 r.) ……10

Rysunek 4 Gęstość zaludnienia na obszarze wsparcia w porównaniu z RFN, Rzeczpospolitą Polską oraz Województwem Zachodniopomorskim i krajami związkowymi Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia (2000 r.) ….11

Rysunek 5 Rozwój demograficzny w badanych jednostkach terytorialnych po stronie polskiej
i niemieckiej ….15

Rysunek 6 Produkt krajowy brutto (PKB) obszaru wsparcia w porównaniu z Województwem Zachodniopomorskim i krajami związkowymi Meklemburgia – Pomorze Przednie


i Brandenburgia 20

Rysunek 7 Produkt krajowy brutto (PKB) w przeliczeniu na jednego mieszkańca obszaru wsparcia w porównaniu z Województwem Zachodniopomorskim i krajami związkowymi Meklemburgia – Pomorze Przednie i Brandenburgia. 20

Rysunek 8 Produkt krajowy brutto w 2000r. według działów gospodarki w kraju związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie 22

Rysunek9 Produkt krajowy brutto według działów gospodarki w kraju związkowym Brandenburgia 22

Rysunek 10 Produkt krajowy brutto w 2000r. według działów gospodarki w Województwie Zachodniopomorskim 22

Rysunek 11 Produkt krajowy brutto według działów gospodarki na obszarze polsko– niemieckiego pogranicza 22

Rysunek12 Rozkład zatrudnienia według działów gospodarki w kraju związkowym
Meklemburgia – Pomorze Przednie 23

Rysunek 13 Rozkład zatrudnienia według działów gospodarki w kraju związkowym


Brandenburgia 23

Rysunek 14 Rozkład zatrudnienia według działów gospodarki w Województwie


Zachodniopomorskim 23

Rysunek 15 Rozkład zatrudnienia według działów gospodarki na obszarze polsko- niemieckiego


pogranicza 23

Rysunek 16 Stosunek ludności zatrudnionej do ogółu w badanym polsko – niemieckim obszarze pogranicza w porównaniu z Województwem Zachodniopomorskim i krajami związkowymi Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia 24

Rysunek 17 Porównanie poziomów bezrobocia na koniec 2002r. – wszędzie bezrobocie jest większe niż średnia krajowa 25

Rysunek 18: Ważne osie transportowe i przejścia graniczne na obszarze pogranicza Województwa Zachodniopomorskiego i krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie i Brandenburgia 43

Rysunek 19 Schemat przepływu środków finansowych w programie INTERREG IIIA 96

Rysunek 20 Procedura składania aplikacji i podejmowania decyzji w ramach wdrażania Programu 9811. Spis tabel

Tabela 1 Planowana wielkość wsparcia (środki UE) w PO INTERREG II A w POMERANII


w poszczególnych obszarach działań i funduszach w okresie programowania 1995 – 199911
w mln DEM 6

Tabela 2: Program Operacyjny INTERREG II A w POMERANII, przepływ środków (środki UE) według obszarów działań i funduszy na dzień 31.12.2001r. w mln DEM 7

Tabela 3 Planowany obszar wsparcia INTERREG III A po stronie polskiej i niemieckiej na lata 2004 – 2006 (załącznik: mapa 1, rysunek 1) 13

Tabela 4 Ponadregionalne osie komunikacyjne na kierunkach północ-południe

oraz zachód-wschód 41

Tabela 5 Regionalne osie komunikacyjne w kierunku Północ-Południe i Zachód-Wschód 43

Tabela 6: Przejścia graniczne pomiędzy Niemcami a Polską w Regionie Pomerania 46

Tabela 7 Kwantyfikowanie celów na poziomie Programu (INTERREG III A) 90

Tabela 8 Wskaźniki kontekstowe 91

Tabela 9 Wskaźniki monitoringu i oceny na poziomie priorytetów (INTERREG III A) 92

Tabela 10 Wieloletni Plan Finansowy INTERREG III A 2000 – 2006 (w EURO) 94

Tabela 11 Plan finansowy INTERREG III A 2000 – 2006 w podziale na priorytety (w EURO) 9512. Załączniki

Załącznik 1 Wieloletni Plan Finansowy INTERREG IIIA z odpowiednimi tabelami rocznymi RAZEM (Tabela 1) wraz z podziałem na części dla Meklemburgii - Pomorza Przedniego (Tabela 1a), Brandenburgii (Tabela 1b) oraz Zachodniopomorskiego (Tabela 1c) (w mln. Euro) ………………………………………………………………..113

Załącznik 2 Oświadczenia o współpracy transgranicznej pomiędzy Krajem Związkowym Meklemburgia - Pomorze Przednie i Województwem Zachodniopomorskim oraz pomiędzy Krajem Związkowym Brandenburgia i Województwem Zachodniopomorskim…………………………………………………………………….114

Załącznik 3 Ewaluacja Ex-Ante stanu środowiska na obszarze objętym programem INTERREG IIIA …………………………………………………………………………………………..118


Załącznik 1 Wieloletni Plan Finansowy INTERREG IIIA z odpowiednimi tabelami rocznymi RAZEM (Tabela 1) wraz z podziałem na części dla Meklemburgii - Pomorza Przedniego (Tabela 1a), Brandenburgii (Tabela 1b) oraz Zachodniopomorskiego (Tabela 1c) (w mln. Euro) ………………………………………………………………..113

Tabela została ze względów technicznych dołączona do niniejszego Dokumentu Programowego w postaci oddzielnego pliku danych programu Excel.

Załącznik 2 Oświadczenia o współpracy transgranicznej pomiędzy Krajem Związkowym Meklemburgia - Pomorze Przednie i Województwem Zachodniopomorskim oraz pomiędzy Krajem Związkowym Brandenburgia i Województwem Zachodniopomorskim…………………………………………………………………….114
Wspólne Oświadczenie

o współpracy transgranicznej między Województwem Zachodniopomorskim

a Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie .
Kraj Związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie Republiki Federalnej Niemiec,

oraz


Województwo Zachodniopomorskie Rzeczypospolitej Polskiej

zamierzają • - na znak partnerskich kontaktów,

 • - w duchu Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisanego dnia 17 czerwca 1991 roku,

 • - mając na uwadze postanowienia Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi (tzw. Konwencja Madrycka) z 21 maja 1980 r.,

 • - z wolą wniesienia wkładu w zrozumienie między Polakami i Niemcami.

 • - dążąc do wspierania gospodarczego, kulturalnego i ekologicznego rozwoju wspólnego regionu granicznego i regionu Morza Bałtyckiego oraz

 • - popierania integracji Polski z Unią Europejską rozbudowywać i pogłębiać współpracę transgraniczną na podstawie licznych i różnorodnych kontaktów rozwijanych od początku lat 90-tych.

Podstawą dotychczasowej współpracy transgranicznej między byłym Województwem Szczecińskim i Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie było „Wspólne Oświadczenie”, które zostało podpisane w dniu 18 marca 1991 roku przez Wojewodów: Szczecińskiego, Koszalińskiego i Pilskiego oraz Premiera Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
Województwo Zachodniopomorskie i Kraj Związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie zgadzają się, by dostosować dotychczasową współpracę transgraniczną do nowych struktur i warunków powstałych w wyniku reformy administracyjnej w Polsce.

Województwo Zachodniopomorskie i Meklemburgia-Pomorze Przednie zamierzają dalej rozwijać i inicjować współpracę oraz wspólne projekty w następujących dziedzinach: • - gospodarki, turystyki, transportu i technologii,

 • - instrumentów wsparcia Unii Europejskiej,

 • - dotyczących przejść granicznych i infrastruktury,

 • - kultury, oświaty, edukacji i nauki,

 • - doskonalenia kadr specjalistycznych i kierowniczych,

 • - polityki zatrudnienia i rynku pracy,

 • - wymiany młodzieży, partnerstwa szkół i sportu,

 • - ochrony środowiska naturalnego,

 • - planowania przestrzennego, transgranicznego rozwoju regionalnego,

 • - zwalczania transgranicznej przestępczości,

 • - bezpieczeństwa ruchu,

 • - współpracy medialnej i promocji,

 • - ochrony przed pożarami i katastrofami,

 • - rolnictwa, gospodarki żywnościowej, leśnictwa i rybołówstwa,

 • - prawa i administracji,

 • - współpracy urzędów statystycznych,

 • - rozwoju i wspierania kapitału ludzkiego poprzez kształcenia zawodowe,

 • - równouprawnienia kobiet i mężczyzn,

 • - innych dziedzinach wzajemnego zainteresowania.

Ważny element współpracy transgranicznej na płaszczyźnie komunalnej stanowi Euroregion Pomerania. Województwo Zachodniopomorskie i Kraj Związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie upatrują w pracy Euroregionu Pomerania ważny wkład do integracji Polski z Unią Europejską i chcą wspierać dalszy jego rozwój i działania.


Wspólne interesy Województwa Zachodniopomorskiego i Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie powinny zostać powiązane poprzez uzgodnione działanie dla obopólnej korzyści w gremiach współpracy w regionie przygranicznym i w regionie Morza Bałtyckiego oraz w ramach wielostronnych projektów.
W celu dalszego rozwoju i tworzenia praktycznej współpracy powinien zostać powołany „wspólny komitet". Komitet powinien wypracować długofalowy plan przyszłej współpracy, przygotować programy roczne z konkretnymi zamierzeniami dotyczącymi projektów i środków oraz koordynować wszelkie działania. Wspólny komitet powinien spotykać się przynajmniej raz do roku.
We współpracy między Województwem Zachodniopomorskim i Krajem Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie mogą uczestniczyć inne regiony z obszaru Morza Bałtyckiego.

Współpraca odbywać się będzie zgodnie z prawodawstwem Polski i Niemiec oraz z istniejącymi umowami dwu- i wielostronnymi

Na podstawie niniejszego Wspólnego Oświadczenia współpraca będzie przebiegać przez okres pięciu lal. Może ona zostać przedłużona na dalsze pięć lat, jeśli żadna ze stron nie wyrazi życzenia jej zakończenia, co musi nastąpić w formie pisemnej, na trzy miesiące przed upływem danego okresu obowiązywania.

Wspólne Oświadczenie zostanie podpisane w jednobrzmiących wersjach w językach polskim i niemieckim.

Schwerin, 18 czerwca 2000 roku
W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego
Józef Jerzy Faliński

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego


Władysław Lisewski

Wojewoda Zachodniopomorski
W imieniu Kraju Związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie
Harald Ringstorff

Premier Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze PrzednieWspólne Oświadczenie

o współpracy pomiędzy

Województwem Zachodniopomorskim (Rzeczpospolita Polska)

a

Krajem Związkowym Brandenburgia (Republika Federalna Niemiec)

Kraj Związkowy Brandenburgia Republiki Federalnej Niemiec oraz Województwo Zachodniopomorskie Rzeczypospolitej Polskiej mając na względzie postanowienia Traktatu miedzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991r., wyrażają wspólne życzenie pogłębienia kontaktów dwustronnych oraz gotowość kontynuacji współpracy rozwijanej w przeszłości z Województwem Szczecińskim.


Obie Strony podkreślają znaczenie intensyfikacji współpracy regionalnej dla rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich, dla kontynuacji procesu transformacji oraz dla stworzenia korzystnych warunków dla rychłego członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Współpraca będzie rozwijana głownie poprzez bezpośrednie kontakty pomiędzy odpowiednimi

partnerami Stron i będzie wspierana przez organy administracji publicznej. W szczególności:

współpraca obustronna będzie obejmować następujące obszary:


 • gospodarka, w tym przede wszystkim polityka regionalna i strukturalna, innowacja, transport oraz turystyka,

 • nauka, badania i kultura,

 • rolnictwo, gospodarka żywnościowa, leśnictwo, rybactwo, środowisko, ochrona przyrody i gospodarka przestrzenna.

 • oświata, młodzież i sport,

 • komunikacja, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa ruchu,

 • sprawy społeczne, zdrowia i kobiet ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy, kształcenia i dokształcania, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, BHP, ochrony zdrowia, służby zdrowia i opieki społecznej • wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, zwłaszcza zwalczanie przestępczości, ochrona p.-poż. i ochrona przed katastrofami

 • współpraca medialna i promocja,

 • wspieranie powiatów i gmin - w szczególności w Euroregionie - w ich staraniach o rozwijanie i rozszerzanie współpracy,

 • wspieranie projektów kooperacyjnych z partnerami z państw trzecich; przy czym obie Strony zbadają możliwości pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej na takie projekty.

W celu realizacji postanowień Wspólnego Oświadczenia poszczególne wewnętrzni jednostki

organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Rządu Kraju Związkowego Brandenburgia ustalą konkretne przedsięwzięcia. Uzgodnione przedsięwzięcia staną się elementami rocznego programu pracy, zatwierdzanego wspólnie przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Premiera Rządu Kraju Związkowego Brandenburgia.
Wewnętrzne jednostki organizacyjne odpowiedzialne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Rządzie Kraju Związkowego Brandenburgia za współpracę międzynarodową będą koordynować współdziałanie właściwych jednostek branżowych, które są odpowiedzialne za kontrolę i wykonanie rocznego programu pracy.
Podczas corocznych spotkań Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski i Premier Rządu Kraju Związkowego Brandenburgia będą oceniać stan wdrożenia Wspólnego Oświadczenia oraz zatwierdzać roczny program pracy.
Wspólne Oświadczenie zostało podpisane w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc.
Szczecin, dnia 7 grudnia 2001 roku.
W imieniu Brandenburgii W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego

Premier Marszałek Wojewoda


Manfred Stolpe Józef Jerzy Faliński Stanisław Wziątek

Załącznik 3 Ewaluacja Ex-Ante stanu środowiska na obszarze programu INTERREG IIIA
Ewaluacja Ex-Ante środowiska jest jako załącznik nr 3 elementem składowym zatwierdzonego 20.09.2001 Wspólnego Programu Regionalnego (Decyzja Komisji CENTRUM GALAXY(2001)2109) w wersji redakcyjnej z dn. 28.06.2001.

1 Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Europaregion POMERANIA. ECOMETRIKA, 1993.

2 INTERREG II A „Program Operacyjny krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie i Brandenburgia dla obszaru związku Komunalnego Pomerania stowarzyszenie zarejestrowane”, ARINCO – nr 94.EU.16.029 (w zatwierdzonej wersji z dnia 19.10.1999)

3 Studium oceny interwencji środków z funduszy strukturalnych UE w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG II w krajach związkowych Brandenburgii i Meklemburgia – Pomorze Przednie na dzień 31.12.1997. Instytut Badań Urbanistycznych i Polityki Strukturalnej sp. z o.o. Berlin, 1998.

4 Streszczenie studium oceny wykorzystania środków INTERREG II Saksonia / Bawaria oraz Brandenburgia / Meklemburgia – Pomorze Przednie stan na dzień 21.12.1997. Instytut Badań Urbanistycznych i Polityki Strukturalnej sp. z o.o., Berlin, 1998.5 Studium kierunkowe obszaru wzdłuż granicy polsko – niemieckiej. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa, PLANCO sp. z o.o., Essen, 1994/95.

6Umowa o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (WE) z 7.2.1992 w wersji z 2.10.1997 (Traktat Amsterdamski), Część pierwsza, Artykuł 1

7 Umowa Założycielska Euroregionu „Pomerania” z dnia 15.12.1995r., § 2.

8Wytyczne planistyczne dla obszaru wzdłuż granicy brandenbursko-polskiej. MUNR Kraj Brandenburgia, Urzędy Wojewódzkie Zielona Góra, Szczecin, Gorzów Wlkp., 1997

9Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa

Zachodniopomorskiego – w opracowaniu ( planowane zakończenie i zatwierdzenie – IV 2001r.10 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – w opracowaniu ( planowane zakończenie i zatwierdzenie – IV 2001 r.10


11 INTERREG II A „Program Operacyjny krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie i Brandenburgia dla obszaru związku Komunalnego Pomerania stowarzyszenie zarejestrowane”, ARINCO – nr 94.EU.16.029 (w zatwierdzonej wersji z dnia 19.10.1999)
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna