Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program RegionalnyPobieranie 0.95 Mb.
Strona2/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Bilans dotychczasowego wsparcia


2.1. Okres programowania 1994 – 1999 (Interreg II A)
Działania związane po niemieckiej stronie Regionu z wykorzystywaniem środków pomocowych w zakończonym okresie programowania opierały się na Koncepcji Rozwoju i Działania oraz na wynikającym z niej Programie Operacyjnym (OP) dla POMERANII z czasów zakładania Euroregionu 1 W Programie Operacyjnym sformułowano trzy równolegle realizowane cele nadrzędne:

 • Rozwój funkcjonującej, dopasowanej do istniejących potencjałów struktury gospodarczej oraz wykształcenie profilu regionu gospodarczego i turystycznego przyjaznego środowisku;

 • Poprawa transgranicznej, regionalnej organizacji, pod czym rozumie się również poprawę infrastruktury transportowej i przejść granicznych;

 • Wzmocnienie transgranicznej współpracy i kontaktów międzyludzkich

Projekty przeprowadzone dotychczas w ramach INTERREG II A w niemieckiej części Regionu przyczyniły się w znacznym stopniu do osiągnięcia celów i założeń Programu oraz do rozwoju gospodarczego jak i poprawy transgranicznej organizacji i współpracy w Euroregionie POMERANIA. Udostępnione w latach od 1995 do 1999 przez Komisję UE środki pomocowe w rozbiciu na poszczególne priorytety przedstawiono w tabeli 1.Tabela 1 Planowana wielkość wsparcia (środki UE) w PO INTERREG II A w POMERANII w poszczególnych obszarach działań i funduszach w okresie programowania 1995 – 19992 w mln DEM

Lp.

Priorytet

Łącznie

część

Meklemburgia – Pomorze Przed.

część

Brandenburgia

Łącznie

część

Meklemburgia – Pomorze Przed.

część

Brandenburgia

I.1

Transport i infrastrukt.

69,3277

44,5309

24,7968

54,5%

61,6%

45,1%

I.2

Kooperacja

2,6092

1,4496

1,1596

2,1%

2,0%

2,1%

I łącznie
71,9369

45,9805

25,9564

56,5%

63,6%

47,2%

II.1

Turystyka

16,8145

12,9798

3,8347

13,2%

18,0%

7,0%

II.2

Obszary wiejskie

6,6557
6,6557

5,2%

0,0%

12,1%

II.3

Środowisko (EAGGF) (EFGOR)

0,2395

0,2395
0,2%

0,3%

0,0%

II.4

Środowisko (ERDF)

9,2255

3,2386

5,9869

7,3%

4,5%

10,9%

IIłącznie
32,9352

16,4579

16,4773

25,9%

22,8%

30,0%

III.1

Kształcenie

11,8377

1,3700

10,4677

9,3%

1,9%

19,0%

III.2

Socjalne, młodzież a

3,5542

1,4554

2,0988

2,8%

2,0%

3,8%

III.3

Socjalne, młodzież b

4,8852

4,8852
3,8%

6,8%

0,0%

III łącznie sum.
20,2771

7,7106

12,5665

15,9%

10,7%

22,8%

IV

Pomoc techniczna

2,0914

2,0914
1,6%

2,9%

0,0%
OP łącznie

127,2406

72,2404

55,0002

100,0%

100,0%

100,0%
ERDF

108,5077

70,6309

37,8768

85,3%

97,8%

68,9%
EAGGF

6,8952

0,2395

6,6557

5,4%

0,3%

12,1%
ESF

11,8377

1,3700

10,4677

9,3%

1,9%

19,0%

Przy podziale środków na interwencje z funduszy strukturalnych wyraźnym staje się, że

 • Kompleks działań I.1 „Transport i infrastruktura” priorytetu I kumuluje ponad połowę przewidzianej wysokości pomocy (54,4%) i jest absolutnie głównym obszarem wspierania. W porównaniu z innymi Euroregionami w nowych krajach związkowych takie kształtowanie głównych obszarów wspierania jest cechą charakterystyczną Euroregionu POMERANIA.

 • Kompleks działań II.2 „Obszary wiejskie” ze środkami na poziomie (5,2%) jest słabo wykształcony; na Pomorzu Przednim w ramach tego kompleksu działań nie były realizowane żadne przedsięwzięcia.

 • Wyraźne różnice między częścią Brandenburgii i Meklemburgii – Pomorza Przedniego widać również w akcentowaniu kompleksu przedsięwzięć w priorytecie III „Sprawy socjalne, oświata, młodzież i kultura”. Podczas gdy dla Pomorza Przedniego w priorytecie III.1 „Oświata” przewidziane było jedynie 1,9% sumy środków pomocowych, dla brandenburskiej części obszaru było to 19,0% środków pomocowych.

Z odmiennego akcentowania wynika, że środki pomocowe w ramach INTERREG II A w części Meklemburgii – Pomorza Przedniego to prawie wyłącznie środki funduszu ERDF (97,8%), podczas kiedy w Brandenburgii ich udział wynosi jedynie 68,9%.

Celem oszacowania efektywności inwestycji z funduszy strukturalnych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG II A w ostatnim okresie wspierania zostały opracowane specjalne raporty ewaluacyjne,34 które oceniają pozytywnie wyniki Inicjatywy Wspólnotowej i uznają kontynuację wspierania kooperacji transgranicznej przy uwzględnieniu w większym stopniu wspólnych projektów, które po obu stronach granicy będą miały możliwość pozyskania finansowania. Zakontraktowanie środków na dzień 31.12.1999 r. według obszarów działań i funduszy przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2: Program Operacyjny INTERREG II A w POMERANII, przepływ środków (środki UE) według obszarów działań i funduszy na dzień 31.12.2001r. w mln DEM


Przepływ środków (udział środków UE)Nr

Obszar działań

Przyznanie środków łącznie

Część M-PP w mln DEM

Część BB w mln DEM

Łącznie w mln DEM

WykorzystanieI.1

Transport i infrastruktura

52

42,7597

23,9522

66,7119

96,2%

I.2

Kooperacja

30

1,3008

0,9972

2,2980

88,1%

I łącznie
82

44,0605

24,9494

69,0099

95,9%

II.1

Turystyka

30

13,4800

3,8964

17,3764

103,3%

II.2

Obszary wiejskie

6
6,7375

6,7375

101,2%

II.3

Środowisko (EAGGF)

1

0,2343
0,2343

97,8%

II.4

Środowisko (EDDF)

6

2,5469

6,0021

8,5490

92,7%

II łącznie
43

16,2612

16,6360

32,8972

99,9%

III.1

Kształcenie

17

1,3881

10,4684

11,8565

98,5%

III.2

Sprawy socjalne, młodzież a

18

1,4284

0,4741

1,9025

53,5%

III.3

Sprawy socjalne, młodzież b

19

4,7219

1,8463

6,5682

134,5%

III łącznie
54

7,5384

12,7888

20,3272

99,3%

IV

Pomoc techniczna

14

2,0230
2,0230

96,7%OP łącznie


193

69,8831

54,3742

124,2573

97,5%

ERDF

169

68,2607

37,1683

105,4290

97,2%
EAGGF

7

0,2343

6,7375

6,9718

101,1%
ESF

17

1,3881

10,4684

11,8565

98,5%

Na podstawie przebiegu ostatniego okresu programowania można dla Regionu POMERANIA sformułować następujące wnioski:


 • Dla wspierania działań środkami Inicjatywy Wspólnoty INTERREG II A Program Operacyjny POMERANII stanowił skuteczny instrument.

 • Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych było, zarówno mierząc ilością przedsięwzięć jak i wartością wykorzystanych środków pomocowych, zadaniem pierwszoplanowym. Tym samym realizowano szczególnie ważne komunalne przedsięwzięcia w tej dziedzinie i likwidowano wąskie gardła w infrastrukturze transportowej. Jednak ze względu na nadal istniejące braki i znaczenie infrastruktury transportowej dla trwałego rozwoju Regionu strategia ukierunkowana w szczególności na rozbudowę infrastruktury jest uzasadniona również i w przyszłości.

 • Projekty inwestycyjne przeprowadzone w obszarach działań „turystyka” oraz „kultura i oświata – przedsięwzięcia inwestycyjne” pokazały już swoje oczekiwane oddziaływanie na Region lub pokażą je w perspektywie średniookresowej. W nowym okresie wykorzystania środków pomocowych należy do tego nawiązać.

 • Poprzez wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie „Współpraca gospodarcza / kooperacja” można było położyć podwaliny programowania dla dalszej intensyfikacji tego priorytetu w następnym okresie programowania 2000 - 2006. To tej pory celem było przede wszystkim nawiązywanie kooperacji na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza. Interwencje z INTERREG w Euroregionie koncentrowały się na monitorowaniu powyższych procesów, a utworzenie forów przedsiębiorców i powstanie Centrów Doradztwa i Serwisu dało solidną podstawę do dalszych działań. W przyszłości należy nadal dążyć do budowy trwałych sieci kooperacyjnych.

 • W ramach udziału ESF przeprowadzono cały szereg działań na rzecz zatrudnienia, które częściowo oferowały kilkuset obywatelom czasowe miejsce pracy. Trwałe miejsca pracy udało się w ramach tych działań tworzyć jedynie w pojedynczych przypadkach.

  Okazało się, że projekty ukierunkowane jedynie na zatrudnienie nie osiągają trwałego efektu. Dlatego też w przyszłości w obszarze działań objętym interwencjami z ESF będzie się wspierać przede wszystkim działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.2.2. Podsumowanie dotychczasowego wsparcia w ramach programu INTERREG III A

Dokonana w 2003r. ocena śródokresowa programu do dn. 28.02.2003 dała następujące wyniki:

W sumie zatwierdzono do finansowania 62 projekty, na które wykorzystano ok. 38% środków (bez pomocy technicznej i SPF). Zamierzony cel, jakim było sfinansowanie w ramach programu INTERREG III A w sumie 200 projektów, został więc zrealizowany w 31%. Uwzględniając jednak fakt późnego zatwierdzenia programu, które nastąpiło dopiero 21.09.2001, można z pewnością uznać osiągnięty efekt za sukces.

Wypłacono prawie 8 mln € (jest to 7% zaplanowanych środków ERDF), co jest kwotą bardzo małą. Zgodnie z regułą n+2 do końca roku 2003 powinno zostać wykorzystane 12,319 mln €. Wydaje się, że jest to całkowicie realne, ponieważ w chwili przeprowadzania oceny śródokresowej w roku 2003 należało się spodziewać przynajmniej 2 wniosków o płatność. Na następny rok należy się spodziewać dotrzymania reguły n+2. W obecnym okresie programowania udało się poprawić jakość zarządzania projektami.


W ramach kontrolowania projektów beneficjentom stale zwraca się uwagę na to, aby składali dowody na rzeczywiście poniesione wydatki i wnioskowali o środków pomocowych w stosownej wysokości.

Do końca 2003r. w sumie do finansowania zaakceptowano 103 projekty na kwotę 57,6 mln € (całkowita suma dopłat). To oznacza poziom absorpcji 57% środków.

Na 31.12.2003 dokonano wypłat ze środków Unii Europejskiej w wysokości 23,3 mln €.

Zgodnie z oceną śródokresową stan realizacji programu w poszczególnych obszarach działań jest różny, ale w sumie dość jednorodny. Wyższy niż średni stan realizacji zaistniał w następujących działaniach:

- B-2 „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej” (54%)

- F-2 „Inwestycje w zakresie kultury i oświaty” (55%) oraz

- G-1 „Szczególne wsparcie regionów graniczących z krajami nowo przystępującymi do UE” (56%).

Stosunkowo niewielkie zaawansowanie istnieje w realizacji projektów z zakresu A-1 „Współpraca przedsiębiorstw” (22%), C-1 „Ochrona przyrody, krajobrazu i ochrona przed skutkami katastrof” (23%), C-2 „Poprawa jakości wody i powietrza” (18%) oraz F-1 „Współpraca komunalna, kulturalna i socjalna/społeczna” (19%). Grupa sterująca powołana do oceny śródokresowej programu Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Zachodniopomorskie wybrała, pomimo dotychczasowych zadowalających wyników realizacji, działanie B-1 „Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju innowacyjności“ jako studium przypadku na potrzeby analizy utrudnień implementacyjnych. Powodem takiego wyboru było to, że w tym działaniu na najbliższy okres nie przewidywano realizacji dalszych projektów i nie oczekiwano złożenia kolejnych aplikacji (por. rozdział 4.3.2).

Materialny stan realizacji w poszczególnych zakresach działań został przedstawiony na poniższych przykładach:

- Priortytet A – Rozwój gospodarki i współpracy: ponad 1000 instytucji i MSP wzięło udział w giełdach kooperacyjnych, ponad 400 osób wzięło udział w kursach podnoszących kwalifikacje.

- Priorytet B – Poprawa infrastruktury komunikacyjnej: Zbudowano lub wyremontowano 2,5 km dróg, stworzono 150 miejsc noclegowych, prawie 700 osób wzięło udział w kursach podnoszących kwalifikacje.

- Priorytet E: 1650 osób wzięło udział w kursach dokształcających.

- Priorytet F: Prawie 3.400 osób wzięło udział projektach w dziedzinie kultury, spotkań, spraw społecznych i ochrony zdrowia, rozbudowano 2 ośrodki kultury, zrealizowano 7 przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury socjalnej oraz prawie 100 projektów z 8.000 uczestników w SPF (Small Project Fund = Fundusz Małych Projektów).

Powyższe dane dowodzą, że program ten dotarł do szerokiego kręgu uczestników i w dużej części przyniósł widoczne wyniki.

W chwili obecnej nie przewiduje się realokacji środków pomiędzy poszczególnymi działaniami czy priorytetami. Jeśli chodzi o wielkość wsparcia oraz o krąg beneficjentów, to w chwili obecnej nie przewiduje się żadnych zmian.

W zakresie zidentyfikowanych działań wykazujących deficyty realizacyjne (A-1, B-1) Euroregion POMERANIA powinien przeprowadzić przetargi lub konkursy, co pozwoli z przedłożonych pomysłów na projekty wyłonić te, które rokują na stojące na wysokim poziomie projekty.

Projekty w zakresie doradztwa gospodarczego mają zostać wzajemnie ze sobą usieciowione. Istniejące instytucje mają stworzyć ofertę dostosowaną do specyficznych potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw, jednak bez otwierania możliwości składania wniosków do programu INTERREG IIIA przez pojedyncze przedsiębiorstwa.

Fundusz Małych Projektów SPF (Small Project Fund) należy, ze względu na szeroki zakres i różnorodność finansowanych projektów, ocenić jako sukces. Ze względu na obecnie ciągle jeszcze istniejące bariery mentalne i językowe SPF będzie nadal dysponował odpowiednim budżetem. Będzie zwracana uwaga na to, żeby SPF finansował projekty, które będą miały na celu wniesienie nowej jakości lub znacznie zwiększały ilość nawiązanych powiązań kooperacyjnych.

Według stanu na 31.12.2003 w ramach SPF dofinansowanych zostało 208 projektów. W ich realizacji wzięło udział w sumie prawie 15.000 osób, z tego 6065 obywateli polskich z regionu przygraniczengo (40,4%). Wśród nich było 7395 dzieci i młodzieży, co oznacza, że stanowili oni nieomal 50% wszystkich uczestników.

3. Socjoekonomiczna sytuacja na polsko – niemieckim obszarze przygranicznym krajów związkowych Meklemburgii – Pomorza Przedniego / Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna