Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program Regionalny


Sprawy społeczne, oświata i kulturaPobieranie 0.95 Mb.
Strona5/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

3.4 Sprawy społeczne, oświata i kultura


Występowanie placówek infrastruktury społecznej i kulturalnej w regionie staje się coraz ważniejszym argumentem przy wyborze tego regionu na miejsce zamieszkania przez obywateli i na lokowanie inwestycji gospodarczych przez przedsiębiorców.

Coraz silniej odczuwalna jest aktywność gmin, związków, zrzeszeń, różnorodnych organizacji i osób prywatnych w kontekście spotkań i współpracy między polskimi i niemieckimi obywatelami.


Te związane często z dużym zaangażowaniem osobistym działania wspierają w dużym stopniu zbliżenie ludności, instytucji i przedsiębiorstw w regionie granicznym i są godne dalszego odpowiedniego wsparcia środkami pomocowymi.

Ze względu na szczególne znaczenie zasobów ludzkich przy realizacji programu ITERREG III A zwraca się uwagę na to, że finansowane z tego programu działania w zakresie szkolenia zawodowego i edukacji ogólnej powinny być koordynowane z działaniami realizowanymi w ramach innych programów pomocowych, jak np. „Leonardo da Vinci” II i „Sokrates II”. Należy dążyć do wzajemnej komplementarności przy jednoczesnym unikaniu, jak w przypadku innych programów, podwójnego finansowania.


3.4.1. Opieka i zaopatrzenie medyczne


W niemieckiej części Regionu system placówek opieki i zaopatrzenia medycznego ukształtowany jest tak, aby zaspakajał potrzeby w sposób na nie zorientowany, przy czym w ostatnich latach podjęto nie tylko zmiany jakościowe przez wybudowanie nowych lub przebudowę istniejących placówek, ale także uwzględniono najbardziej pilne potrzeby modernizacyjne.

Ponadto w Regionie istnieją liczne ważne placówki służące profilaktyce i rehabilitacji. W szczególności w zakresie sanatoriów i uzdrowisk, warunkowanych położeniem geograficznym regionu, istnieje oferta placówek sanatoryjnych, których ilość została w regionie zachowana, chociaż ustawodawstwo federalne określa zupełnie inne warunki ramowe, niż te, które prawdopodobnie istniały jeszcze podczas planowania uzdrowisk. Dlatego też ten segment usług medycznych zdany jest na integracje nowych form placówek zdrojowych i sanatoryjnych, może okazać się to szansą w pozyskaniu nowych grup celowych (ambulatoryjne formy kuracji, koncepcja sanatorium – teren, tzw. „biała“ turystyka). Właśnie dla placówek położonych na obszarach szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo, ale pozbawionych położenia nad Morzem Bałtyckim, pojawiają się szczególne możliwości (Wandlitz, Templin, Wolletz, Bad Sülze i in.). Placówki zajmujące się profilaktyką i rehabilitacją przyczyniają się w głównej mierze do zredukowania problemu sezonowości w miejscach obsługi ruchu turystycznego i tym samym stają się ważnym czynnikiem gospodarczym dla danej gminy. Uwzględniając oczekiwany rozwój w strukturze wiekowej ludności połączenie opieki medycznej z profilaktyką zdobywa coraz większe znaczenie w pozyskaniu silnych finansowo grup celowych w zaawansowanym wieku.

W ubiegłym roku wprowadzono w Polsce reformę opieki medycznej, której celem jest zmniejszenie zakresu finansowania służby zdrowia z budżetu państwa oraz racjonalizacja zatrudnienia w tej dziedzinie życia społecznego. Problemem pozostaje zrównanie szans mieszkańców wsi i małych miasteczek oraz mieszkańców dużych miast w dostępnie do usług medycznych, w szczególności poza zakresem opieki podstawowej.

W województwie zachodniopomorskim prowadzone są 32 szpitale z ponad 9.000 łóżek. Każde miasto powiatowe dysponuje własnym szpitalem, poza tym szpitale znajdują się również w następujących miejscowościach: Nowogard (powiat goleniowski), Nowe Czarnowo (powiat gryfiński) oraz Dębno (powiat myśliborski). Lecz możliwości opieki szpitalnej są rozłożone nierównomiernie: uprzywilejowany jest w tym zakresie Szczecin, gdzie na 10.000 mieszkańców przypada ponad 85 łóżek, a jego przeciwieństwo stanowią powiaty drawski, policki i szczecinecki, w których przypada 25 łóżek na 10.000 mieszkańców.

W polskiej części regionu znajdują się 54 sanatoria i szpitale uzdrowiskowe oraz 11 zakładów przyrodoleczniczych. Sanatoria nad Bałtykiem, to: Świnoujście, Kołobrzeg i Kamień Pomorski, a w głębi województwa Połczyn Zdrój w powiecie świdwińskim oraz Nowe Czarnowo w powiecie gryfińskim.

W województwie zachodniopomorskim w każdej gminie znajdują się placówki opieki społecznej. Wspierają one w dużym stopniu mieszkańców gmin wiejskich w centralnej i południowo zachodniej części województwa, którzy w przeszłości osiągali dochody pracując w państwowych gospodarstwach rolnych a wraz z ich likwidacją utracili w źródło utrzymania. W dłuższej perspektywie czasowej opieka społeczna nie może być dla tych ludzi podstawą egzystencji. Organizowane przez gminy z pomocą funduszy rządowych prace interwencyjne też nie rozwiązują tego problemu. Jedynie celowe przeszkalanie i podwyższanie kwalifikacji i stworzenie miejsca pracy blisko miejsca zamieszkania może tym ludziom poprawić ich sytuację i skierować środki pomocy społecznej do ludzi faktycznie potrzebujących.

Pomimo tego, iż w polskiej części regionu utrzymuje się korzystny socjalnie model rodziny wielopokoleniowej, rośnie jednak zapotrzebowanie na miejsca w domach opieki społecznej i domach spokojnej starości. Pomoc stacjonarna dla ludzi starszych i przewlekle chorych oferuje 41 ośrodków na terenie całego województwa.

3.4.2. Oświata i kultura

3.4.2.1. Praca z młodzieżą


Ważnym celem politycznym rozwoju regionalnego musi być staranie idące w kierunku zmotywowania młodego pokolenia zamieszkującego Region, a w szczególności charakterystyczne dla niego obszary wiejskie, żeby świadomie wybierało ten Region za swoje miejsce zamieszkania. Tylko tak można zapobiec starzeniu się i wyludnieniu regionu oraz zregenerować siły innowacyjne. Obecnie oferta placówek do pracy z młodzieżą, nie licząc pojedynczych przypadków, jest niewystarczająca zarówno ilościowo jak i jakościowo.

Pracę z młodzieżą należy też realizować w skali ponadregionalnej, przy czym powinna ona wspierać połączenie między kształceniem a pracą. Oznacza to, że do pracy z młodzieżą potrzebne są również miejsca spotkań (pomieszczenia konferencyjne, w których odbywają się kursy), włącznie z miejscami noclegowymi. Właśnie na polsko – niemieckim pograniczu placówki tego rodzaju odgrywają ważną rolę. Zawsze dla tych placówek jest ważne, aby był do nich optymalny z punktu widzenia młodych ludzi dojazd, tzn. warunkiem podstawowym jest bezpieczny dojazd drogą dla rowerów. Gdy lokalizacja ma miejsce w pobliżu granicy, należy zatroszczyć się o odpowiednią infrastrukturę do jej przekraczania z obu stron. W tym zakresie występują obecnie duże braki.

Do zadań pracy z młodzieżą należą także schroniska młodzieżowe, które jak wyżej opisano, można adoptować na stale funkcjonujące placówki spotkań. Do tej pory sieć schronisk młodzieżowych
w Regionie nie jest jeszcze dostatecznie rozbudowana.

3.4.2.2. Oświata i wychowanie


Oświata i wychowanie stają się kluczowym czynnikiem długotrwałego rozwoju regionu. Realizując reformę oświaty w Polsce, powiatom, miastom i gminom przekazano prawie całkowitą odpowiedzialność za szkolnictwo. W ten sposób są one w stanie same przygotować przystosowane programy edukacyjne zgodnie z regionalnymi warunkami. Proces ten ma charakter długoterminowy i zależy w głównej mierze od tego, czy powiaty i gminy otrzymają odpowiednie środki finansowe na jego realizację.

Dwujęzyczność jest z tego względu nieodzownym instrumentem Regionu pozwalającym sprostać konkurencji w Europie. Na dzień dzisiejszy polskiego jako drugiego języka obcego naucza się tylko w kilku szkołach. Możliwości te muszą koniecznie zostać rozszerzone.

Branżowe profilowanie szkół zawodowych Regionu jest ważną odpowiedzią na zainteresowania młodzieży. Zorientowane na przyszłość, innowacyjne kierunki kształcenia pozwolą zatrzymać
w Regionie młodzież i jej siły innowacyjne.

Uwzględniając klasę zerową, a więc faktycznie pierwszą klasę szkoły podstawowej, to 16 do 63% dzieci w wieku miedzy 3 a 6 lat ma w województwie zachodniopomorskim zapewnianą opiekę przedszkolną. Najniższy stopień dzieci uczęszczających do przedszkoli odnotowuje się w biednych gminach rolniczych w centralnej i południowej części województwa, a najwyższy w dużych miastach. Żłobki całkowicie znikły z otoczenia miast. Jeżeli chce się przezwyciężyć kryzys zatrudnienia wśród kobiet, powinno się w planach gmin w latach przyszłych wspierać utrzymanie, a może nawet rozwój obu form opieki nad dziećmi.

W województwie zachodniopomorskim niewystarczające jest wyposażenie w obiekty sportowe, szczególnie dla sportu masowego i ruchu amatorskiego. W planach gmin projekty takie nie są w chwili obecnej priorytetowe, ponieważ brak jest środków finansowych.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna