Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program RegionalnyPobieranie 0.95 Mb.
Strona6/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

3.5. Infrastruktura techniczna


Telekomunikacja:

W ostatnich latach w niemieckiej części Regionu w krótkim czasie osiągnięto względnie dobry stan. Wszystkie regiony są obecnie w pełni zintegrowane w system telefonii stacjonarnej; telefonia komórkowa i usługi sieci szerokopasmowych pracujące w normie ISDN są dostępne niemalże na całej powierzchni Regionu.

W Województwie Zachodniopomorskim zostały wykonane poważne inwestycje w branży telekomunikacyjnej. Oprócz tego funkcjonują trzy systemy telefonii komórkowej.

Zaopatrzenie w energię:

W części niemieckiej Regionu zapewnione jest zaopatrzenie gospodarstw domowych, użytkowników publicznych i komercyjnych w energię elektryczną, a infrastruktura poddawana jest obecnie rozbudowie stosownej do istniejących potrzeb. W ten sposób dostarczanie energii zapewnione jest długofalowo.

W polskiej części Regionu zaopatrzenie w energię zapewnia Zespół Elektrowni Dolna Odra z elektrownią w Nowym Czarnowie, Pomorzanach i Szczecinie (Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Zakład Energetyczny Dolna Odra S.A.) a także przez Zakłady Energetyczne w Koszalinie. Zespół elektrowni Dolna Odra uchodzi za piąty co do wielkości w Polsce, pracuje na bazie węgla kamiennego. W ostatnich latach przeprowadzono wielostronne inwestycje poprawiające sytuację związaną z emisją zanieczyszczeń przez elektrownie.

Dodatkowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną w polskiej części Regionu będzie linia wysokiego napięcia pod dnem Bałtyku, z Karlshamn w Szwecji do Duninowa koło Koszalina.

Oprócz przebudowy linii wysokiego napięcia w polskiej części Regionu niezbędna jest rozbudowa sieci lokalnych, zwłaszcza w gminach nadmorskich, gdzie w ostatnich latach występuje deficyt energii elektrycznej spowodowany brakami w podstawowej infrastrukturze.

Ze względu na niską gęstość zaludnienia należy liczyć się w przyszłości z tym, że w zaopatrzeniu w energię większe znaczenie będą miały zdecentralizowane rozwiązania indywidualne. Wykorzystanie takich form energetycznych na zaawansowanym poziomie technologicznym może stać się symbolem Regionu.Zaopatrzenie w wodę / utylizacja ścieków

Stopień podłączenia do centralnej sieci wodociągowej jest w Regionie wysoki. Sporadycznie gminy położone zwłaszcza peryferyjnie zaopatrują się z własnych studni.

Generalnym problemem jest osiągnięcie odpowiedniego ilościowo (szczególnie latem) i jakościowo (przestarzałe urządzenia) zaopatrzenia w wodę pitną gmin.

W wiejskich obszarach Polski, szczególnie w powiatach: Pyrzyce, Choszczno, Świdwin, Drawsko zaopatrzenie w wodę pitną jest poważnym problemem. Urządzenia wodociągowe i przesyłowe znajdują się w złym stanie. Niezbędne jest wdrożenie intensywnych działań poprawiających sytuację.

Celem ochrony rezerw wód gruntowych wydziela się planistyczne obszary priorytetowe (strefy ochrony ujścia stopnia I do III) oraz obszary zastrzeżone w celu ochrony wód, a granice istniejących poddawane są obecnie rewizji. Oprócz tego wyznacza się obszary szczególnej troski z myślą o długoterminowej ochronie rezerw wody pitnej.

W gospodarce ściekowej stopień przyłączeń do kanalizacji zbiorczej po stronie niemieckiej w miejscowościach centralnych i ich najbliższych okolicach został stopniowo podwyższony i prace w kolejnych latach będą kontynuowane zgodnie z programami inwestycyjnymi spółek wodnych. W kilku wiejskich regionach przewiduje się jednak, że na razie nie nastąpi podłączenie do kanalizacji zbiorczej, niezbędne będą rozwiązania lokalne, przyjazne środowisku.

W zakresie gospodarki ściekowej po stronie polskiej w ostatnich latach zrealizowano kilka ważnych inwestycji. Dzięki budowie nowych oczyszczalni w dużej części województwa zachodniopomorskiego sytuacja uległa wyraźnej poprawie. Proces przygotowania dalszych inwestycji jest w toku. W opracowaniu są także dalsze koncepcje długoterminowego zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej dla Szczecina.

W większości gmin polskiej części Regionu POMERANIA niewystarczające rozwiązanie kwestii gospodarki ściekowej jest jednym z najważniejszych problemów w zakresie polityki komunalnej.

Dotyczy to zarówno zdolności przerobu jak i stanu technicznego oczyszczalni ścieków oraz występujących braków sieci kanalizacyjnych. Bez wątpienia stopniowa poprawa sytuacji jest jednym z najważniejszych zadań, sam ten proces wymaga poważnych nakładów finansowych.

Ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa jest ważnym problemem zarówno na wybrzeżu bałtyckim i nad płytkimi zatokami oraz nad zalewem jak również na śródlądziu nad Odrą. W obszarze nadmorskim zagrożonym powodzią (ok. 90.000 ha) żyje na Pomorzu Przednim ok. 15 % ludności. Na śródlądziu ochrona przeciwpowodziowa ma znaczenie przede wszystkim dla gmin położonych nad Odrą po polskiej i niemieckiej stronie granicy, tzn. w powiatach: myśliborskim, gryfińskim, Barnim i Uckermark. Ogólnie jest to ważne zadanie dla współpracy polsko – niemieckiej w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej dla całej zlewni Odry, znajdującej się w prawie 90% na terytorium Polski, aby znaleźć definicję rozwiązania, stopniowo je wdrażać, nie naruszając przy tym interesów narodowych, rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i warunków życia mieszkańców. W ramach tych działań w odpowiednim czasie pojawi się dyskusja, w jakich obszarach po obu stronach granicy korzystne będzie lokalizowanie dodatkowej powierzchni retencyjnej.

Obecne prace ochrony przed powodzią koncentrują się nad Odrą na naprawach wałów i usuwaniu szkód spowodowanych powodzią w 1997 roku. W celu długofalowego rozwoju rząd Brandenburgii opracował tzw. „Program Odra“, który przewiduje inwestycje w infrastrukturze do roku 2010 na różne cele w najbliższym sąsiedztwie Odry.

W polskiej części Regionu istnieje rozpatrzony przez rząd i poparty przez władze wszystkich nadodrzańskich województw „Program dla Odry 2006” przewidujący kompleksowe zagospodarowanie Odry pod względem ochrony przeciwpowodziowej, transportowym i ekologicznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę zbiorników retencyjnych i umocnień przeciwpowodziowych w górnym biegu rzeki, czyli tam, gdzie tworzy się fala powodziowa. Realizacja tego programu wymaga znacznych środków finansowych. Współpraca i wsparcie niemieckich partnerów mogłyby być pomocne przy przeprowadzaniu tego programu.Utylizacja i gospodarka odpadami

Organizacja gospodarki odpadami po stronie niemieckiej leży w gestii powiatów ziemskich i grodzkich jako gremiów zobowiązanych ustawowo do usuwania odpadów. Częściowo na terenie Regionu w celu uporania się z tym zadaniem zawiązano związki celowe. Składowanie odpadów komunalnych odbywa się na starannie zmodernizowanych w ostatnich latach wysypiskach, które posiadają odpowiednie parametry techniczne. Oprócz tego istnieje szereg specjalistycznych obiektów do sortowania, przygotowania, utylizacji i składowanie przejściowego oraz przerobu mechanicznego, chemicznie-fizycznego, biologicznego czy termicznego odpadów najrozmaitszego rodzaju.

W polskiej części Regionu gospodarka odpadami przemysłowymi i komunalnymi przedstawia poważny problem, który w nadchodzących latach będzie ważnym punktem działania wśród inwestycji podejmowanych na poziomie komunalnym. Z powstających odpadów przerabianych jest tylko ok. 15%. Obecnie w województwie funkcjonują 84 wysypiska komunalne. Czarna liczba nielegalnie

użytkowanych wysypisk odpadów z gospodarstw domowych jest prawdopodobnie znaczna. W wielu przypadkach są one źródłem poważnych zagrożeń środowiska (składowanie substancji agrochemicznych itp.)

Poważnym problemem obok odpadów komunalnych są przede wszystkim odpady przemysłowe, które powstają w zakładach przemysłowych oraz obiektach publicznych. W związku z tym koncepcji gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, która koniecznie musi zostać opracowana, należy uwzględnić aspekty transgraniczne.

Zagospodarowanie zdegradowanych terenów opuszczonych przez wojsko

W polskiej części Regionu zagospodarowanie terenów opuszczonych przez wojsko, przede wszystkim przez armię rosyjską, nadal stanowi poważny problem. W Stargardzie Szczecińskim–Kluczewie, Chojnie, Kołobrzegu i Śniatowie koło Kamienia Pomorskiego istniały lotniska wojskowe, w Świnoujściu baza okrętów wojennych, w Bornem Sulinowie i Kłominie poligon wojskowy i duże koszary. Szpitale i obiekty mieszkalne zajmowane przez armię rosyjską znajdowały się w Szczecinie, Białogardzie, Szczecinku. Po wyjściu armii rosyjskiej głównym zadaniem władz państwowych i samorządowych było ekologiczne zabezpieczenie tych mocno obciążonych terenów, na co przeznaczone zostały duże fundusze państwowe. Adaptacja i zagospodarowanie opuszczonych obiektów zostały natomiast powierzone gminom, które do tej pory tylko częściowo mogły uporać się z tym zadaniem.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna