Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program Regionalny


Analiza SWOT obszaru przygranicznego krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i województwa zachodniopomorskiegoPobieranie 0.95 Mb.
Strona8/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

4. Analiza SWOT obszaru przygranicznego krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i województwa zachodniopomorskiego

Mocne strony

Słabe strony

Szansy

Ryzyka

Położenie geograficzne, struktura przestrzenna

 • Geograficzna bliskość zarówno do tradycyjnych dużych rynków europejskich, jak również do nowych rynków w rejonie Morza Bałtyckiego

 • przez rozszerzenie UE położenie Regionu zmieni się ze skrajnego w UE na centralne

 • szybkie bezpośrednie połączenie drogowo/kolejowe z centrami ponadregionalnymi z Berlinem i Szczecinem

 • centrum urbanistyczne w obszarze Szczecina spełnia funkcję ponadregionalną z częścią funkcji metropolii

 • wyraźna oś północ-południe przechodząca z drogi morskiej w trasy równoległe do Odry

 • wysoki udział ruchu tranzytowego wzdłuż osi ponadregionalnych z obszaru metropolii Berlina i Polski centralnej do rynków bałtyckich a przez port morski do terenów turystycznych nad Morzem Bałtyckim

 • rozproszona struktura osadnicza utrudnia zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia ludności w towary i usługi

 • ściśle powiązane obszary wokół Szczecina i Koszalina tworzą tylko dwa centra urbanistyczne w regionie, które mogą wykonywać funkcje wspierające

 • peryferyjne położenie z punktu widzenia rynku polskiego i niemieckiego

 • oś wschód-zachód w porównaniu do osi północ-południe niedostatecznie rozwinięta

 • dzięki centralnemu położeniu w poszerzonej Europie region stanie się centralnym punktem przeładunkowym dla transportu towarowego i osobowego; szansa na rozwój logistyki w układzie woda – droga kolej jako gałąź gospodarki określająca strukturę

 • przedsiębiorstwa mogą z powodu centralnego położenia rynkowego osiągać optymalne korzyści z rozwoju europejskiego

 • impulsy rozwojowe z rozwoju ponadregionalnego centrum jakim jest Szczecin i stolicy Niemiec Berlina mogą być przenoszone w głąb regionu

 • wzmocnienie trasy północ-południe przez A 3 i wschód – zachód przez A 20 może przyciągnąć impulsy rozwojowe do punktów węzłowych

 • niskie koszty w Polsce i w Europie Wschodniej mogą prowadzić do zaostrzenia sytuacji konkurencyjnej przede wszystkim dla przedsiębiorstw ukierunkowanych na rynek wewnętrzny w zakresie produkcji wymagającej dużego nakładu pracy

 • region pozostanie wyłącznie obszarem tranzytowym i może nie mieć żadnych własnych korzyści z rozwoju
Ludność

 • ludność jest dobrze zmotywowana i ma wysoki poziom wykształcenia (po stronie polskiej wyższy niż średnia krajowa)

 • oczekiwany lekki wzrost liczby ludności

 • wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym i ludzi młodych

 • małe zaludnienie na obszarach wiejskich

 • tendencje do starzenia się ludności na obszarach wiejskich

 • z powodu struktury wieku spada udział ludności w wieku produkcyjnym (wyraźnie na wsi)

 • migracja ludności w wieku produkcyjnym ze wsi do miast

 • rozwój przenoszony również do wiejskich części regionu, nowe szansy na udział w procesie pracy

 • powstają bodźce dla młodej ludności, do życia i pracy w rejonach wiejskich, ponieważ szansy ciągle się wyrównują

 • młoda, zdolna do pracy, mobilna ludność podąża do rozwijających się centrów miejskich

 • region dzieli się na prosperujący obszar w rejonie Szczecina, obszar powiązań gospodarczych z Berlinem i leżące bezpośrednio na wybrzeżu główne ośrodki turystyczne oraz na zacofane obszary wiejskie; powoduje to dalsze negatywne tendencje migracyjne

 • zagrożenie wyobcowaniem socjalnym w dzielnicach miast z wysokim bezrobociem

Gospodarka

 • zróżnicowana struktura tradycyjnych branż takich jak budowa statków, gospodarka portowa, przemysł spożywczy, wyroby rolnicze, usługi, budowa maszyn i pojazdów, przemysł drzewny, rzemiosło, przemysł chemiczny są strukturalnymi nośnikami rozwoju

 • istnieją ośrodki przemysłowe, które spełnią rolę kręgosłupa dla gospodarki regionu, przyciąga również kapitał zagraniczny

 • gospodarka, obok kilku dużych zakładów, funkcjonuje na bazie małych i średnich zakładów, w których może być aktywowany potencjał nowatorski

 • zmotywowany personel kierowniczy, dobrze wykształceni pracownicy wykwalifikowani i inżynierowie

 • wyraźny duch przedsiębiorczości • międzynarodowa uwaga przedsiębiorstw skierowana na Polskę z powodu zbliżającego się przyjęcia do UE (kandydat do wzrostu gospodarczego)

 • innowacyjne przedsiębiorstwa, to przeważnie małe zakłady nie posiadające wystarczająco dużo kapitału na rozwój i ekspansję

 • niski poziom technologiczny produkcji w wielu polskich zakładach; wyposażenie bazy materiałowej wymaga wymiany

 • mocna orientacja tradycyjnych małych zakładów na rynek wewnętrzny (udział eksportu wielu przedsiębiorstw bardzo mały) a tym samym małe szansy czerpania korzyści z dobrego położenia geograficznego

 • stosunkowo duży udział w zatrudnieniu w sektorze publicznym może prowadzić do problemów finansowych gmin

 • duży udział ludności wiejskiej i słabo wykwalifikowanej wśród osób bezrobotnych
 • główne zakłady stanowią zagrożenie dla niezależności gmin od decyzji przedsiębiorstw do przenoszenia siedzib
 • niski poziom usług dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw gospodarczych i administracji publicznej po stronie polskiej
 • monostruktury gospodarcze w niektórych gminach (np. Police)
 • nowy bodziec rozwojowy dla przedsiębiorstw logistycznych przez przedsięwzięcia infrastrukturalne takie jak np. A11-przedłużenie do Szczecina i dalej oraz rozbudowa A3/A20

 • presja na racjonalizację z uwagi na konkurencyjność międzynarodową wspiera modernizację miejscowego, przestarzałego przemysłu; modernizacja ta jest skutecznie wspomagana przez kapitał zagraniczny

 • stabilizujące działanie przez współdziałanie przemysłu spożywczego, rolnictwa i handlu

 • wykorzystanie miejscowych zaso-bów ropy naftowej i gazu; wykorzy-stanie dla wsparcia miejscowego zaopatrzenia w energię;

 • rozwój transgranicznych powiązań/sieci pomiędzy miastami i przedsiębiorstwami

 • wsparcie dla przedsiębiorstw celem realizacji korzyści położenia w rejonie przygranicznym

 • skupienie rozwoju gospodarczego na wyrobach wysokiej jakości,

 • optymalizacja zarządzania kapitałem ryzyka dla wsparcia małych przedsięwzięć

 • dalsze popieranie tych branż, które wykazują szczególnie wysoki stopień wzrostu (żywność, telekomunikacja, technologii infor-matycznych, turystyka)

 • wzrost siły eksportu i umiędzynarodowienie działalności małych i średnich przedsiębiorstw

 • wspieranie wewnątrzregionalnej kooperacji MSP

 • rozdzielenie rozwoju obszaru ściśle powiązanego ze Szczecinem, Berlinem i Wybrzeżem od rozwoju obszarów wiejskich

 • społeczna marginalizacja grup ludności z niskim poziomem wykształcenia ze względu na wymagania rynku pracy

 • przez dostęp przedsiębiorstw z terenów Polski i Europy Wschodniej na rynek wzrasta nacisk na racjonalizację przedsiębiorstw, która może być przyczyną wzrostu bezrobocia

 • redukcje w sektorze publicznym mogłyby prowadzić do wzrostu bezrobocia
Badania naukowe i rozwój

 • historycznie ugruntowana pozycja uniwersytetów i szkół wyższych przede wszystkim w Szczecinie i Greifswaldzie,

 • dobra międzynarodowa pozycja konkurencyjna, w szczególności w zakresie biotechnologii i medycyny

 • małe możliwości prowadzenia badań na południowych obszarach regionu

 • małe i średnie przedsiębiorstwa w branżach nowoczesnej technologii za mało zorientowane na eksport

 • małe i średnie przedsiębiorstwa nie posiadają prawie kapitału na badania i rozwój

 • w porównaniu międzynarodowym liczba i wielkość przedsiębiorstw z zaawansowaną technologią za mała, aby przekroczyć krytyczną masę branży badania i rozwój

 • trudności przy gospodarczym wykorzystaniu zdobyczy nauki

 • połączenie badań i gospodarki staje się ważną zaletą w konkurencyjności

 • trwałe strukturalne powiązanie pomiędzy przemysłem a nauką i badaniami do wspierania wdrożeń wyników w centrach przemysłowych; wykorzystanie możliwości współpracy w Euroregionie (model IDEON)

 • zdobywanie dodatkowych środków publicznych i prywatnych dla badania i rozwój

 • wyższe szansy kształcenia w centrach, przez to nierównomierny rozwój

 • nowatorskie przedsiębiorstwa koncentrują się na obszarze związanym ze Szczecinem i Berlinem

 • tendencja spadku poziomu wykształcenia w obszarach wiejskich spowodowałaby opuszczanie tych terenów przez przedsiębiorstwa zajmujące się badaniami i rozwojem

Infrastruktura techniczna, transport i logistyka

 • dobre połączenie z trasami ponadregionalnymi dzięki położeniu nad Bałtykiem i Zalewem Szczecińskim

 • istnieje podstawowa multimodalna struktura różnych gałęzi transportu

 • istnieje podstawowa struktura portów morskich i rzecznych do udziału w wymianie regionalnej i ponadregionalnej

 • dobry regionalny system transportowy w głębi kraju, dobra dostępność miejscowości centralnych,

 • infrastruktura techniczna, szczególnie telekomunikacyjna, jest po stronie niemieckiej dobrej jakości

 • jakość i częściowo przepustowość dróg i szlaków kolejowych jest niewystarczająca, szczególnie trasy ponadregionalne nie są w stanie przyjąć zwiększonego ruchu; system dróg drugorzędnych wymaga remontu

 • część infrastruktury zbyt małych rozmiarów; konieczna rozbudowa zgodnie z wymogami rozwoju

 • system obwodnic niewystarczający, przez to tworzenie się wąskich gardeł w miastach na trasach ponadregionalnych

 • sieć kolei regionalnej przerzedzona

 • niewystarczająca oferta komunikacji publicznej w centralnych miejscowościach z obszarów wiejskich

 • Odra jako droga wodna nie jest uregulowana i przez to nie jest trwale wykorzystana

 • przejścia graniczne i dojazdy organizacyjnie i przepustowo są niewystarczające

 • infrastruktura komunalna po stronie polskiej ze znacznymi brakami we wszystkich dziedzinach (organizacja, technologia), szczególnie gospodarka wodna i odpadami w rejonach miejskich jak również wiejskich

 • braki w infrastrukturze telekomunikacyjnej szczególnie w rejonach wiejskich (Polska)
 • utworzenie przedsiębiorstw przy nowych węzłach dróg tranzytowych

 • rozszerzenie oferty logistycznej i znaczenia tej gałęzi gospodarki; rozwiązania zintegrowane, drogi wodne i lądowe, kolej, transport powietrzny w miejscach ich krzyżowania się

 • dzięki nowym rynkom w rejonie Bałtyku rosną szansy dla centrów logistycznych przy miejscach krzyżowania się dróg wodnych i lądowych

 • rozwój ekologicznych rozwiązań transportowych przez integrację transportu kolejowego i wodnego

 • przez środki inwestycyjne państwa polskiego i UE braki w infrastrukturze technicznej mogą zostać szybciej zlikwidowane

 • większe obciążenie ruchem na drogach będzie pogarszać stan środowiska (powietrze, hałas) i jakość życia

 • sieć dróg nie będzie odpowiednio rozbudowywana, jak tego wymaga transport towarów; obciążenie przyjmuje ponadproporcjonalnie wymiary

 • budowa obwodnic miejscowości z powodu trudności finansowych kraju i gmin rozciągnięta w czasie i nieskuteczna

 • region staje się obszarem tranzytowym i poza obciążeniem ruchem nie ma żadnych własnych korzyści

 • przez dalsze ograniczenia kolei regionalnej nastąpi jeszcze większe zwiększenie ruchu na drogach

 • z rozwojem metropolii Berlina, liberalizacją ruchu granicznego i rozwojem Szczecina ruch osób regularnie dojeżdżających do pracy będzie wzrastał, także z wnętrza kraju
Rolnictwo

 • w części regionu bardzo dobre gleby rolnicze

 • przemysł spożywczy jako partner rolnictwa został utrzymany

 • wysoka wydajność po stronie niemieckiej z uwagi na dobre wyposażenie techniczne

 • rolnictwo zróżnicowane (brak monokultur)

 • tradycyjne umiejętności w pracochłonnych uprawach (owoce, warzywa itd.)

 • dynamiczny rozwój

 • bliskość aglomeracji miejskich Szczecina i Berlina

 • tradycyjna pozycje w rybołówstwie bałtyckim i śródlądowym

 • znaczne różnice między obszarem polskim a niemieckim

po stronie polskiej:

 • ekonomicznie niekorzystna struktura wielkości gospodarstw

 • stosunkowo niska wydajność

 • braki w wyposażeniu technicznym u oferentów usług rolniczych

 • niewystarczająca pomoc finansowa i programy wspierające dla perspektywicznych zakładów rolnych

 • park maszyn, urządzeń i materiałów przestarzały i wymagający wymiany

 • braki w infrastrukturze na wsi,

 • mały udział w eksporcie produktów rolnych

 • mała obsada bydła powoduje trudności w zapewnieniu surowców dla przemysłu przetwórczego (przede wszystkim hodowla bydła mlecznego)

 • produkcja ekologiczna w rolnictwie w fazie rozwoju

 • brak alternatywnych źródeł dochodu w rejonach rolniczych, przez to wysokie bezrobocie po likwidacji byłych dużych gospodarstw rolnych

 • regres w rybołówstwie dalekomorskim, statki i sprzęt przestarzałe

po stronie niemieckiej: • mały eksport produktów rolnych

 • duży spadek w hodowli zwierząt, małe pogłowie zwierząt powoduje częściowe trudności w wykorzystaniu zdolności przetwórczych

 • wąska specjalizacja przedsiębiorstw rolnych i dotychczas mała aktywność w różnicowaniu struktury produkcji

 • duży udział produkcji wymagającej małego zatrudnienia (np. zboża), mały udział produkcji wymagającej dużego zatrudnienia (np. owoce, warzywa, ogrodnictwo itd.)

 • niewystarczająca kreacja PKB w produkcji rolnej

 • produkcja ekologiczna w rolnictwie w fazie rozwoju

 • niskie ceny produktów rolniczych w przypadku niektórych produktów rolnych

 • utworzenie odpowiedniej infrastruktury na obszarach wiejskich

 • produkty ekologiczne z rejonów wiejskich dla metropolii Berlina, Szczecina i ośrodków turystycznych na Wybrzeżu

 • rozwój ekologicznych metod upraw w opłacalnej produkcji warzyw i innych pracochłonnych uprawach specjalistycznych

 • zwiększony udział na europejskim rynku żywnościowym z produktami ekologicznymi wysokiej jakości

 • transgraniczna współpraca w dziedzinie żywności, ekologiczne metody uprawy, surowce odnawialne

 • transgraniczne szkolenie i doskonalenie rolników

 • produkty regionalne wzmacniają tożsamość regionalną na forum europejskim

 • włączenie surowców odnawialnych do działalności rolniczej i leśnej oraz ich przetwórstwo

 • intensyfikacja współpracy transgranicznej przedsiębiorstwa produkcyjnych, handlu i sektora usług

 • rozwijanie idei „urlopu na wsi”
 • rolnictwo z powodu zacofania technicznego w zakresie przetwórstwa jest konkurencyjne jedynie w ograniczonym zakresie

 • produkcja rolnicza nie jest konkurencyjna w stosunku do napływających tanich produktów

 • rosnące spory pomiędzy dążeniami ochrony środowiska i przyrody a rolnictwem

 • rolnictwo staje się nieatrakcyjne, brak następców w zawodzie rolnika

 • migracja dynamicznych specjalistów i potencjalnych przedsiębiorców

 • przemysł spożywczy z powodu zatorów inwestycyjnych, nie jest w stanie wytwarzać produktów wysokiej jakościŚrodowisko naturalne, zasoby naturalne

 • w dużej części krajobraz naturalny o dużych walorach wypoczynkowych dzięki jego naturalności, różnorodności i niepowtarzalności

 • bogactwo gatunków roślin i zwierząt na obszarach chronionych i poza nimi

 • miejscowo występujące zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby

 • pokłady kamienia, wód mineralnych, borowin leczniczych, ropy naftowej, gazu ziemnego, energii cieplnej ziemi

 • miejscowe zanieczyszczenia przez odpady (produkcyjne, rolnicze, militarne) i emisje z zakładów przemysłowych i rzemieślniczych pochodzących z poprzedniego systemu

 • oddziaływanie przede wszystkim na jakość wód płynących

 • niewystarczająca komunikacja pomiędzy użytkownikami terenów a administracją ochrony przyrody i krajobrazu

 • transgraniczna ochrona środowiska oraz ochrona przed klęskami żywiołowymi nie jest jeszcze zorganizowana w wystarczający sposób

 • prezentować środowisko i obszar przyrodniczy jako szczególną zaletę regionu (indywidualna przestrzeń życiowa)

 • włączyć środowisko do oferty turystycznej i rozwijać turystykę ekologiczną przy uwzględnieniu odnośnych przepisów prawa

 • utworzenie uzgodnionego systemu planowania regionalnego rozwoju turystyki przy uwzględnieniu wymagań ochrony środowiska i krajobrazu w dużych obszarach chronionych

 • wspólne tworzenie transgranicznego systemu ochrony środowiska i przed klęskami żywiołowymi

 • rozwój transgranicznego systemu rezerwatów wychodząc z Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i Parku Krajobrazowego Cedyni i Doliny Dolnej Odry

 • utworzenie obszaru wypoczynku dziennego dla Berlina i Szczecina

 • zagrożenie środowiska przez wzrastający ruch na autostradach (zanieczyszczenie powietrza, przecięcie krajobrazu)

 • zabudowa niszczy tożsamość kulturową krajobrazu szczególnie w otoczeniu Szczecina i Berlina

 • rozwój aglomeracji Szczecina prowadzi do nieodwracalnych zmian rejonu ujścia Odry i Zalewu Szczecińskiego

 • potencjalne zagrożenie przez planowaną działalność wydobywczą piasku i żwiru oraz wykorzystywanie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego

 • przeciążenie niektórych obszarów (jezior w bezpośredniej bliskości Szczecina i Berlina, popularnych miejscowości wypoczynkowych Wybrzeża Bałtyku) przez turystykę

 • zwiększony transport na drogach wodnych i rozbudowa Odry jako śródlądowej drogi wodnej prowadzi do nieodwracalnych szkód w obszarze ujścia Odry

Kształcenie, kultura i sytuacja socjalna

 • zachowana tożsamość regionalna w częściach regionu

 • dobry średni poziom wykształcenia ludności, szczególnie w miastach

 • dobrze rozwinięta służba zdrowia oraz służby socjalne przy stosunkowo wysokim poziomie życia po stronie niemieckiej

 • różnorodna oferta licznych instytucji kulturalnych

 • wysokie bezrobocie długookresowe

 • stosunkowo duży udział młodych bezrobotnych i bezrobotnych bez przygotowania zawodowego

 • na obszarach wiejskich utrudniony dostęp do szkolnictwa wyższego

 • brak ofert kształcenia, doskonalenia bądź przeszkolenia dla dorosłych

 • na obszarach miejskich dostęp do kształcenia i pracy uzależniony od pozycji społecznej; niebezpieczeństwo tworzenia się społecznie zagrożonych dzielnic miejskich

 • braki w organizacji i wyposażeniu polskiej służby zdrowia z następstwami w postaci pogarszającego się stanu zdrowotnego ludności

 • stan instytucji kulturalnych i socjalnych częściowo opłakany, duża potrzeba naprawy

 • brak instytucji dla młodzieży i urządzeń sportowych o dobrym standardzie

 • niestabilna obsada kadrowa placówek dla młodzieży i placówek socjalnych

 • deficyty w ofercie kształcenia pozaszkolnego

 • istniejące instytucje badawcze mają za mało ofert w kształceniu młodzieży i dorosłych dla regionu

 • zapewnienie atrakcyjności miejsca zamieszkania jako przestrzeni życiowej dla wszystkich grup wiekowych przez zachowanie szans na rynku pracy dla wszystkich grup i warstw społecznych

 • rozwój systemów kształcenia zaocznego i doskonalącego na bazie dobrej infrastruktury telekomunikacji, uniwersytet wirtualny

 • rozwój systemu treningu dla małych i średnich przedsiębiorstw specjalnie dla transgranicznego rynku Regionu

 • specyficzna oferta kształcenia i doskonalenia przy wykorzystaniu instytucji badawczych

 • rozbudowa niezależnego życia kulturalnego dla prezentacji tożsamości regionalnej w ramach regionu i na zewnątrz

 • intensyfikacja współpracy przy przeciwdziałaniu uzależnieniom i działalności przestępczej

 • zróżnicowanie socjalne w miastach odpowiednio do udziału w procesie pracy w zależności od warunków wykształcenia, przez to socjalna i gospodarcza nierównowaga w regionie

 • powstaje nierównowaga regionalna przez rozwój w miastach i zapóźnienia w rozwoju wsi

 • wydatki komunalne na kulturę są zmniejszane przez co pogarsza się oferta kulturalna dla ludności

 • zmniejsza się poziom wykształcenia na wsi co zwiększa polaryzację w rozwoju

 • zróżnicowanie socjalne nie zostaje opanowane przez służby socjalne i staje się narastającym problemem społecznym

Turystyka

Turystyka

 • dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna z szeroką ofertą dla różnych grup zainteresowań w atrakcyjnych terenach przede wszystkim na Wybrzeżu Bałtyku

 • oferta kulturalna i kulturalno-historyczna oraz atrakcje turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym; mieszanka ofert kulturalno-historycznych i aktywnych form wypoczynku (turystyka piesza, jazda konna, turystyka wodna i rowerowa)

 • zachowanie tożsamości kulturowej dotychczas udane (tradycje)

 • krajobraz o dużej atrakcyjności dla turystów, małe zanieczyszczenie

 • szczególnie odpowiedni dla turystyki morskiej

 • duża ilość inicjatyw lokalnych

 • za mało urządzeń infrastruktury o międzynarodowym standardzie

 • wysoka sezonowość popytu ze strony turystów

 • przeciążenie niektórych ośrodków na Wybrzeżu w sezonie

 • duże obciążenie w dniach wolnych od pracy w bezpośredniej bliskości Szczecina i Berlina

 • braki w jakości oferty gastronomicznej

 • niski stopień wykorzystania miejsc noclegowych

 • braki we wspólnej popularyzacji regionu, gminy działają indywidualnie zamiast wspólnie

 • braki w udostępnianiu informacji w językach obszary Pribałtyki

 • inicjatywy lokalne nie uzgodnione regionalnie

 • rozwój turystyki morskiej staje się znakiem rozpoznawczym regionu

 • rozwój turystyki na wsi jako oferta komplementarna staje się alternatywnym źródłem dochodu

 • możliwy rozwój turystyki konferencyjno/seminaryjnej z włączeniem oferty kulturalno-historycznej

 • rozbudowa turystyki uzdrowiskowej na bazie tradycyjnej i alternatywnej,

 • opracowanie i realizacja regionalnej turystycznej strategii marketingowej

 • miejscowe przeciążenie środowiska przez zbyt duży napływ odwiedzających (np. jeziora w pobliżu Szczecina i Berlina, tradycyjne kąpieliska nadmorskie)

 • rejony wiejskie, oddalone od wybrzeża są bardziej obszarem tranzytowym, niż pobytowym

 • infrastruktura turystyczna obszarów wiejskich zmniejsza się z powodu braku popytu, region traci przez to na atrakcyjności

 • główne zainteresowanie turystyczne koncentruje się dalej na Wybrzeżu i oddziela się od wnętrza regionu

 • wzrasta nieskoordynowane działanie instytucji i firm turystycznych


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna