Interreg III a joint Programming Document 2000 – 2006 Program Regionalny


Wnioski dla współpracy transgranicznejPobieranie 0.95 Mb.
Strona9/18
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

5. Wnioski dla współpracy transgranicznej5.1 Podstawy i funkcje docelowe rozwoju


Nadrzędne wzorce rozwojowe i funkcje docelowe rozwoju Regionu wynikają po pierwsze z celów sformułowanych umową założycielską Wspólnoty Europejskiej w wersji z dnia 02.10.1997r. (Traktat Amsterdamski), według której zadaniem Wspólnoty jest „ ... w całej Wspólnocie wspierać między państwami członkowskimi

 • Harmonijny, zrównoważony i trwały rozwój życia gospodarczego,

 • Wysoki poziom zatrudnienia oraz

 • Wysoki stopień ochrony socjalnej,

 • Równouprawnienie kobiet i mężczyzn,

 • Stały nieinflacyjny rozwój,

 • Wysoki stopień konkurencyjności i konwergencji świadczeń gospodarczych,

 • Wysoki stopień ochrony środowiska i poprawę jakości środowiska,

 • Podniesienie poziomu i jakości życia,

 • Gospodarczą i socjalna solidarność i wspólnotę.”6

Na poziomie narodowym wewnątrz Europy i między partnerami w Regionie ustalone zostaną na podstawie tak ogólnie sformułowanego celu rozwoju europejskiego wytyczne i funkcje docelowe zgodnie z warunkami narodowymi i regionalnymi.

W zgodzie z politykami Wspólnoty dla zewnętrznych granic UE programowy cel nadrzędny dla działalności partnerów w regionie został zdefiniowany jako (patrz drzewo celów, strona 64):... równomierny i zrównoważony rozwój regionu oraz ... zbliżenie mieszkańców i instytucji ...“ 7

Dla pogranicza polsko – niemieckiego nastąpiło między Polską a Niemcami uzgodnienie wzorców rozwoju gospodarki przestrzennej 1994/95, co zostało następnie uzupełnione o mapy strukturalne wzdłuż granicy polsko – brandenburskiej, które zawierają poza prezentacją stanu istniejącego również podstawowe zamierzenia planowane.8 Rozwój na obszarach narodowych Regionu podlega odpowiednim dokumentom planowania regionalnego i krajowego (po stronie polskiej 9,10). Rozwój Regionu odbywa się w tych ramach i musi również programowo znaleźć wspólny mianownik dla partnerów zarówno jak uzgodniony z danymi zamierzeniami narodowymi planowania regionalnego i krajowego jaki i w odniesieniu do specyfiki rozwoju transgranicznego w Regionie. Z drugiej jednak strony Region musi uwzględnić plany rozwojowe wszystkich partnerów na poziomie powiatów miast i gmin. Te z kolei są jako członkowie związków komunalnych będących członkami Euroregionu Pomerania zobowiązane do konkretnego wdrożenia na miejscu nadrzędnych celów rozwojowych Regionu w swoich własnych planach rozwojowych.Rozwój regionu bazuje na następujących podstawowych założeniach, które służą osiągnięciu nadrzędnego celu programu:

 • Intensyfikacja kooperacji transgranicznej we wszystkich dziedzinach życia społecznego

 • Wyrównanie warunków życia we wszystkich częściach Regionu jako cel długofalowych procesów, przy czym wyrównane warunki nie oznaczają takich samych warunków. Istnienie różnorodnych warunków przestrzennych i różnic funkcjonalno-przestrzennych wynika ze specyficznych uwarunkowań rozwoju Regionu.

 • Zachowanie i stabilizacja decentralno-policentrycznej struktury osadnictwa; policentryczna sieć miejscowości centralnych jest nośnikiem i podporą rozwoju, należy ją wzmacniać i rozbudowywać; należy optymalizować struktury urbanistyczne przy uwzględnieniu wymogów stawianych obszarom mieszkalnym, zróżnicowanej ofercie miejsc pracy i usług, atrakcyjnym dzielnicom śródmiejskim, wysokiej jakościowo ofercie kulturalnej i edukacyjnej, ofercie komunikacji publicznej oraz przy dążeniu do odciążenia głównych części miasta przez obwodnice, odpowiednie tereny zielone i wolne od zabudowy.

 • Tworzenie infrastruktury transportowej zgodnie z centralnym położeniem na rynkach europejskich; wysokiej jakości infrastruktura służy bezbarierowej wewnątrz regionalnej wymianie między miejscowościami centralnymi, zwiększeniu dostępności ponadregionalnej poprzez przyłączenie Regionu do sieci transeuropejskich (TEN, TINA) oraz umożliwia kooperację międzygminną; dla rozwoju współpracy transgranicznej w związkach rozwojowych sieci miast jest ona elementem o znaczeniu podstawowym.

 • Wzmocnienie własnych inicjatyw przedsiębiorczości i rozwijanie potencjałów regionalnych zgodnie ze specyficznymi warunkami w poszczególnych obszarach cząstkowych Regionu przy współdziałaniu ważnych partnerów gospodarki, polityki i kultury.

 • Wzmocnienie konkurencyjności Regionu szczególnie w tych gałęziach gospodarki, nauki i rozwoju, w których Region wykazuje kompetencję i posiada wyjątkowy potencjał innowacyjny.

 • Dalsza redukcja barier rozwojowych w postaci granic jako warunek rozwoju terenów przygranicznych.

 • Prowadzenie aktywnej promocji regionu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, w celu przyciągnięcia kapitału i zdynamizowania rozwoju gospodarczego, a także kształtowania wizerunku regionu jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i atrakcyjnego miejsca zamieszkania lub wypoczynku.

Tym samym stworzone mają zostać warunki życia i perspektyw żyjącym tu ludziom, które zostaną przez nich zaakceptowane i będą dla nich stanowić motywację, do wniesienia swego własnego wkładu do rozwoju regionalnego tego obszaru. Tylko to umożliwi zrealizowanie celu rozwojowego Regionu. Najważniejszym aspektem jest przy tym pobudzanie gospodarki w celu zapewnienia żyjącym tu ludziom zatrudnienia, a tym samym ekonomicznej niezależności. Lecz zasadniczych celów nie można zredukować do działań i powiązań gospodarczych. Istotne jest zachowanie w tym procesie tożsamości regionu i regionów cząstkowych, zarówno w sensie kulturowym jak i w wymiarze ekologicznym. Zachowanie charakteru osadnictwa, krajobrazu i przekazu kulturowego, tradycji i dóbr kultury
oraz poczucia wspólnoty wśród mieszkańców miast i wsi jest równorzędnym celem rozwoju Regionu. Oznacza to, że żyjący tu ludzie będą mogli organizować swoje życie w stabilnych ramach socjalnych i będą widzieli swoje perspektywy życiowe w regionie. Oznacza to również stworzenie równości szans dostępu do potencjałów rozwojowych regionu.

Z tych programowych założeń podstawowych rozwoju Regionu sformułowano priorytety i działania w drzewie celów na stronie 64.Przedsięwzięcia realizowane w ramach niniejszego Programu wdrażane są komplementarnie w stosunku do przedsięwzięć wspieranych przez Unię Europejską w ramach innych programów ukierunkowanych sektorowo.

5.2. Kompatybilność z politykami wspólnotowymi

5.2.1. Uwagi dotyczące spójności wybranej strategii

W sektorze transportu następuje orientacja na działania na rzecz powiązania słabego strukturalnie regionu z Transeuropejskimi Sieciami oraz na rzecz sprostania potrzebom lokalnych systemów transportowych. Z analizy wynika istnienie w badanym obszarze dobrze ukształtowanej osi północ – południe. W przeciwieństwie do powyższego osie komunikacyjne na kierunku wschód – zachód wykazują jeszcze zdecydowaną słabość.

W przyszłości należy oczekiwać, że na obszarze działania spotkają się silniejsze potoki tranzytowe. Istotne więc będzie, żeby w miejscu krzyżowania się europejskich potoków transportowych tak poprawić warunki lokalizacyjne, w uzupełnieniu np. do m.in. Federalnego Planu Dróg, by wyraźnie zwiększyć atrakcyjność obszaru dla lokujących się tu przedsiębiorstw. Po stronie polskiej opisywanego obszaru jest to związane z realizacją raportu TINA (Transport Infrastrukture Needs Assessment) Unii Europejskiej w odniesieniu do rozwoju wybranych paneuropejskich korytarzy transportowych (multimodalny korytarz transportowy Doliny Odry – w ciągu drogi E-65 oraz projektowanej autostrady A3). To samo dotyczy uzupełniającego korytarza transportowego Szczecin – Gdańsk – Kaliningrad (w ciągu drogi krajowej nr 6).

Program celowo zakłada pobudzanie transgraniczne służące sprostaniu wymaganiom wynikającym ze specyficznego gospodarczo – geograficznego położeniu obszaru. Następuje to przy świadomym rozgraniczeniu i uzupełnianiu ogólnych celów wsparcia gospodarki zapisanych w szerzej zakrojonych programach Celu 1 obejmujących swym zasięgiem kraje związkowe Meklemburgia – Pomorze Przednie i Brandenburgia oraz w województwo zachodniopomorskie.

Wybrane w niniejszym programie działania w dziedzinie gospodarki, turystyki i obszarów wiejskich służą stopniowej integracji polskiego obszaru gospodarczego z obszarem gospodarczym UE oraz dostosowaniu terenów Pomorza Przedniego i Brandenburgii, tak aby były one w stanie realizować w obliczu bliskiego rozszerzenia UE na wschód konieczną funkcję łączącą. Działania te towarzyszą działaniom strukturalnym z funduszu ERDF celem wzmocnienia zadania wspólnotowego „Poprawa regionalnej struktury gospodarczej” a po stronie polskiej działaniom zawartym w „Narodowej Strategii

Rozwoju Regionalnego na lata 2000 – 2006”, strategii rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Program jest zgodny z przyjętą w lutym 2000 roku „Koncepcją Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania” oraz ze wspólnym polsko – niemiecko – szwedzkim projektem „Baltic Bridge”, który został zrealizowany w ramach Programu INTERREG II C / PHARE i przywiązywał szczególną uwagę do budowy sieci miast, wzrostu dostępności komunikacyjnej obszaru oraz rozwoju obszarów strukturalnie zaniedbanych. W chwili obecnej problematyka ta jest badana dalej w ramach projektu „Baltic+” programu INTERREG III B.

Dlatego też wybrane w inicjatywie wspólnotowej INTERREG dziedziny różnią się też od strategii, które urzeczywistniane mają być na terenach wiejskich przy pomocy inicjatywy wspólnotowej LEADER plus.

Działania wspierane w niniejszym Programie w zakresie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich oraz działania wspierane w tym zakresie na bazie innych programów pomocowych UE, takich jak na przykład „Leader+” zostaną ze sobą skoordynowane. Będzie się przy tym dążyć do wzajemnej komplementarności operacji; wykluczone jest podwójne finansowanie przedsięwzięć ze źródeł pomocowych.

Na nowych granicach wewnętrznych UE nie można jeszcze z uwagi na ograniczenia prawne (okresy przejściowe) mówić o transgranicznym rynku pracy. W tym kontekście poprawę upatruje się w poprawie transgranicznej, bliskiej gospodarce infrastruktury, jako strategiczne podejście do zwalczania strukturalnego bezrobocia. Z drugiej strony w ramach INTERREG III A w uzupełnieniu do pozostałych inicjatyw krajów i Unii Europejskiej, które są ukierunkowane na zwalczanie wysokiego bezrobocia strukturalnego w regionie, mają zostać przeprowadzone działania na rzecz zatrudnienia o celach transgranicznych.

Ważnymi elementami są: • wspieranie kooperacji przedsiębiorstw poprzez różnorodne wewnątrz- i ponadzakładowe transgraniczne działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji

 • uzupełnianie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji poprzez celowe doradztwo o działania marketingowe oraz wspieranie współpracy w dziedzinie badań i rozwoju. Jako klucz do rokujących pozytywnie działań postrzega się wzmocnienie transgranicznej współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorstw.

Wśród dominujących przedsięwzięć infrastrukturalnych główne obszary wspierania będą dotyczyły infrastruktury okołobiznesowej, a poza tym m.in. takich dziedzin jak transport, turystyka i środowisko. Zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego przypisuje się przy wybranych działaniach wysoki priorytet.

Tak jak wykazała to analiza SWOT szansy i ryzyka w dziedzinie ochrony środowiska są bardzo zbliżone. Dlatego też chodzi szczególnie o to, aby rozwijać konkurujące formy użytkowania (transport, gospodarka, turystyka i rolnictwo) w zrównoważonych proporcjach.

Celem przy tym jest wzmocnienie w rozwoju regionalnym trzech aspektów trwałego rozwoju (gospodarka, sprawy społeczne i środowisko naturalne).

W szczególności zachowanie i poprawa jakości życia w regionie jest postrzegane jako ważny czynnik lokalizacyjny. Z tej przyczyny planowane działania odnoszą się do ochrony środowiska ex post, która ma zlikwidować rozpoznane deficyty, jak i do prewencyjnych działań na rzecz ochrony środowiska

(rozwijanie wielkoprzestrzennych obszarów chronionych), które w średnio- i długookresowo mają poprawić perspektywy regionu.

Realizacja inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A następuje w koherencji z istniejącymi instrumentami wsparcia w Niemczech i w Polsce. Istniejące programy mają w zgodzie z zasadą dodatkowości być uzupełniane a nie zastępowane. Uzupełnienie odnosi się tu szczególnie do wspierania współpracy transgranicznej i poprawy spełniania wymagań oraz rozwiązywania trudności wynikających z przygranicznego położenia POMERANII.

Podwójne finansowanie jest wykluczone już w fazie składania i rozpatrywania wniosków. Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować o środkach już otrzymanych i o zamierzonych aplikacjach składanych równolegle. Jest to uwzględnione w formularzu wniosku, który obowiązuje wszystkich partnerów w równym stopniu. Poza tym, w dalszym przebiegu rozpatrywania wniosku i postępowania decyzyjnego następują uzgodnienia między resortami branżowymi.

Ocena śródokresowa zbadała także, czy istnieje wyraźne rozgraniczenie pomiędzy projektami finansowanymi z programu INTERREG III A a projektami finansowanymi z programu LEADER+


i stwierdzono, że nie dochodzi do dublowania się działań.

W sprawie wymaganego rozgraniczenia z programami wspierającymi rozwój obszarów wiejskich Euroregion zwraca szczególną uwagę na to, aby projekty finansowane z programu INTERREG III A także wpisywały się w całość procesów rozwojowych, uzupełniały w sposób ukierunkowany wszelkie wysiłki i tym sposobem wnosiły swój wkład w rozwój przedmiotowych regionów, szczególnie


z uwzględnieniem celów o charakterze transgranicznym. Poza tym należy nadmienić, że projekty z zakresu rolnictwa są zgodne z wytycznymi (WE) 1257/99, 1783/2003 oraz z obowiązującymi Dyrektywami dotyczącymi pomocy państwowej.

W sprawie unikania dublowania się pomiędzy programem INTERREG i działaniami finansowanymi z Mainstream oświadcza się, co następuje:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy jako instytucja koordynująca po stronie polskiej zarządzanie programem Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i Polską (Województwo Zachodniopomorskie) jest jednocześnie instytucją zarządzającą podstawami Wsparcia Wspólnoty oraz Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (Cel 1). Minister Gospodarki i Pracy jest Przewodniczącym Komitetu Monitorującego Podstawy Wsparcia Wspólnoty oraz Komitetu Monitorującego do Zintegrowanego Programu Operacyjnego. Dzięki temu oraz dzięki ścisłej współpracy z instytucją zarządzającą program INTERREG III A – Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia i Polską (Województwo Zachodniopomorskie) zapewniona jest odpowiednia koordynacja pomiędzy Inicjatywą Wspólnotową a programami Mainstream.

Dla uniknięcia podwójnego finansowania oraz zapewnienia koherencji z innymi politykami wspólnotowymi w Ministerstwie Gospodarki i Pracy RP utworzony zostanie bank danych o projektach
i bank danych o partnerach, którzy uzyskali wsparcie.

Po stronie polskiej rozdzielność pomiędzy Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego a Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwoju Obszarów Wiejskich jest zapewniona przez jednostki odpowiedzialne na płaszczyźnie regionalnej (Urząd Marszałkowski lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).5.2.2. Zatrudnienie

Na nowych granicach wewnętrznych UE nie można z uwagi na ograniczenia prawne (okresy przejściowe) mówić jeszcze o transgranicznym rynku pracy.

W programie INTERREG III A z uwagi na wysokie bezrobocie strukturalne obszaru i w celu wzmocnienia zdolności małych i średnich przedsiębiorstw do prowadzenia kooperacji transgranicznej
oraz przyczynienia się do utrzymania i stworzenia miejsc pracy wsparciem objęto podnoszenie kwalifikacji osób już zatrudnionym; jest to uzupełnienie w stosunku do istniejących instrumentów polityki rynku pracy.

Wspierane z Programu działania w zakresie zatrudnienia oraz działania w tym zakresie wspierane z innych programów pomocowych UE, jak na przykład Equal, zostaną skoordynowane. Będzie się przy tym dążyć do wzajemnej komplementarności operacji; wyklucza się podwójne finansowanie przedsięwzięć ze źródeł pomocowych.

Poza planowanymi w priorytecie „Podwyższenie kwalifikacji i działania na rzecz zatrudnienia’ (E) działaniami przede wszystkim w priorytetach „Kooperacja gospodarcza” (A) oraz „Współpraca wewnątrzregionalna” (F) przewidziane są dalsze projekty o charakterze zatrudnieniowym. Dla części INTERREG III A dąży się do tego, aby na operacje związane z zatrudnieniem udostępnić do około 10% dostępnych środków pomocowych.

Większa część zleceń na usługi budowlane i inne, które są konieczne do realizacji projektów, zostanie przyznana w ramach procedur przetargowych przedsiębiorstwom z Regionu, w szczególności małym i średnim firmom. W związku z tym poprzez poprawę portfela zamówień wśród firm wykonawczych również osiągnięte zostaną pozytywne efekty zatrudnieniowe. Nie odnosi się to do strony polskiej, ponieważ Ustawa o Zamówieniach Publicznych nie daje możliwości przeprowadzania przetargów z udzielaniem preferencji dla firm regionalnych. Można jednak przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że przynajmniej część zleceń zostanie przydzielona przedsiębiorstwom pochodzącym z obszaru wsparcia.5.2.3. Uwzględnienie równości szans kobiet i mężczyzn

Od 1990r. rozwój na rynku pracy w regionie charakteryzował się redukcją miejsc zatrudnienia, która była różna w zależności od płci. Kobiety w wyraźnie większym stopniu niż mężczyźni były dotknięte konsekwencjami procesów racjonalizacji i redukcji w dziale przetwórstwa, w rolnictwie i w sektorze publicznym. To, że podział w zakresie bezrobocia na kobiety i mężczyzn nie jest już tak widoczny jak w roku 1994, nie jest spowodowane zasadniczą poprawą sytuacji zatrudnieniowej kobiet, lecz wynika z tego, że bezrobocie wśród mężczyzn coraz bardziej zbliża się do wysokiego poziom bezrobocia kobiet.

Dzięki częstszemu niż w starych krajach związkowych podejmowaniu zatrudnienia przez kobiety Region dysponuje zasobami ludzkimi, które są ważnym potencjałem rozwoju gospodarczego. Wykorzystanie tego potencjału i związana z tym poprawa równouprawnienia kobiet i mężczyzn stanowią w Regionie bardzo ważną wartość społeczną. Środki pomocowe powinny być więc angażowane konsekwentnie z uwzględnieniem aspektu równouprawnienia. Właściwe założenia, to:


 • większy udział kobiet w działaniach z obszaru badań, rozwoju oraz kooperacji transgranicznej,

 • stosowne uwzględnianie kobiet przy działaniach podnoszenia kwalifikacji osób już zatrudnionych i doradztwie, wzrost udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych,

 • zwrócenie uwagi na codzienne życie kobiet w kontekście rozwoju lokalnych, regionalnych i transgranicznych sieci współpracy,

 • wspieranie stowarzyszeń i grup społecznych, których praca ukierunkowana jest głownie na poprawę codziennego życia kobiet w regionie przygranicznym,

 • wspieranie placówek, które transgranicznie służą jako centra komunikacji, placówki dokształcania oraz socjo-kulturalnej aktywności dzieci, młodzieży i ludzi starszych i jednocześnie stwarzają możliwości zatrudnienia kobiet.


5.2.4. Spełnienie wymogów ochrony środowiska

Polityka ochrony środowiska państw biorących udział w programie jest ściśle związana z polityką gospodarczą. Celem jest unikanie ingerencji w środowisko bądź utrzymanie ich na ekologicznie akceptowalnym poziomie.

Ważnym elementem jest przy tym dalsza likwidacja istniejących jeszcze deficytów w zakresie infrastruktury na rzecz środowiska.

Ministerstwa Ochrony Środowiska bądź Państwowe Urzędy Środowiska i Przyrody oraz Urzędy Nadzoru Budowlanego gwarantują już w fazie udzielania pozwoleń perspektywiczne planowanie rozwoju środowiska poprzez konieczność spełnienia określonych wymogów. Przed przyznaniem dotacji inwestycyjnych należy sprawdzić, czy zapewnione jest zapobieganie bądź możliwie najdalej idące ograniczenie szkodliwych emisji oraz zgodne z porządkiem prawnym utylizowanie odpadów po rozpoczęciu funkcjonowania przez bezpośrednio wspierany projekt bądź czy lokalizacja i projekt, który ma otrzymać wsparcie, są zgodne z przepisami z zakresu ochrony przyrody.

Niektóre z przewidzianych w okresie obowiązywania programu działań będą przeprowadzane bezpośrednio w celu ochrony obszarów wiejskich, zachowania znacznego regionalnego potencjału przyrodniczego oraz w szczególności poprawy jakości wód oraz transgranicznego zarządzania gospodarką wodną.

Ochrona występującego na dużych obszarach naturalnego i ekologicznie wartościowego krajobrazu regionu jest konieczna celem zagwarantowania przyjaznego środowisku rozwoju pogranicza.


W związku ze szczególną sytuacją wynikającą z położenia przygranicznego celowe jest wyznaczanie
i zarządzanie transgranicznymi obszarami chronionymi. Oferują one poza swoją funkcją stabilizacyjną dla ekosystemu również zróżnicowane możliwości w zakresie rekreacji i wypoczynku.

Należy zintensyfikować i rozbudować zapoczątkowane w ostatnich latach działania na rzecz tworzenia transgranicznego systemu transgranicznej ochrony środowiska i ochrony przed klęskami żywiołowymi.


5.2.5. Polityka konkurencyjności

Przepisy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z artykułem 87 traktatu WE będą przy kreowaniu wsparcia z programu INTERREG III A przestrzegane. Przy wdrażaniu działań w ramach niniejszego programu INTERREG III A zastosowanie znajdują rozporządzenie (WE) nr 68/2001, (WE) nr 69/2001 oraz (WE) 70/2001 opublikowane w Dzienniku Urzędowym L 10 Wspólnot Europejskich z dnia 13.01.2001r. Wszystkie interwencje znaczące z punktu widzenia zasad przyznawania pomocy publicznej zostaną zgłoszone Komisji Europejskiej. Dotyczy to w szczególności projektów z obszarów kryzysowych i sektorów wrażliwych.5.2.6. Dodatkowość środków

Wymagana przez Unię Europejską dodatkowość środków jest zagwarantowana. Interwencje ze środków z funduszy strukturalnych w ramach INTERREG III A będą się odzwierciedlać


w dodatkowych działaniach na rzecz regionu przygranicznego.

5.2.7. Partnerstwo

Niniejszy Wspólny Dokument Programowy (JPD) INTERREG III A dla regionu granicznego krajów związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz województwa zachodniopomorskiego został opracowany w regionalnej grupie roboczej przez polskich i niemieckich partnerów na bazie „Koncepcji Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania’ oraz „Podstaw i kierunków rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015” i przy uwzględnieniu dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej. Członkami grupy roboczej byli przedstawiciele krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie i Brandenburgia, Ministerstwa Gospodarki RP, województwa zachodniopomorskiego oraz polscy i niemieccy członkowie Euroregionu POMERANIA.


5.2.8. Drzewo celów

Cel główny

Wspieranie zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz zbliżenie mieszkańców i instytucji

na polsko-niemieckim pograniczu krajów związkowych Meklemburgii – Pomorze Przedniego / Brandenburgii i województwa Zachodniopomorskiego
Priorytety

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G

H

Rozwój gospodarczy i kooperacja

Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej

Środowisko

Rozwój obszarów wiejskich

Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i oddziałujące na zatrudnienie

Współpraca wewnątrz-regionalna, inwestycje na rzecz kultury i spotkań, fundusz małych projektów

Szczególne wsparcie dla regionów graniczących z państwami kandydującym

Pomoc techniczna

Działania

Działania na rzecz stabilizacji i rozwoju zakładów przemysłowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o szczególnych szansach rozwoju (dziedziny innowacyjne, dziedziny tradycyjne, produkty z nisz rynkowych) przy szczególnym wykorzy-staniu potencjału trans-granicznego podziału pracy w ramach współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i podmiotami prowadzącymi działalność gosp.

Działania na rzecz wspierania transgranicznej współpracy i kooperacji pomiędzy placówkami badawczymi i podmiotami gospodarczymi w celu wdrożenia wyników badań i wzmocnienia siły innowacyjnej regionuDziałania na rzecz dalszej poprawy infrastruktury okołobiznesowej i technicznej celem wykorzystania potencjałów innowacyjnych regionu

Działania na rzecz poprawy ponadregionalnego i wewnętrznego uzbrojenia Regionu pod kątem infrastruktury transportowej (drogi kołowe, kolejowe, wodne, transport lotniczy) przy szczególnym uwzględnieniu dostępności miejscowości o znaczeniu centralnym, terenów przemysłowych i atrakcji turystycznych, zwiększenia przepustowości przejść granicznych i poprawy bezpieczeństwa w obszarze przygranicznym
Działania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz jego pielęgnacji w celu zachowania atrakcyjności krajobrazu kulturowego w regionie oraz zabezpieczenie zasobów naturalnych, działania na rzecz stworzenia transgranicznego systemu ochrony przed klęskami żywiołowymi, katastrofami i ochrony przeciwpowodziowej

Działania mające na celu średnio-i długookresową poprawę jakości wody w zbiornikach śródlądowych i przymorskich oraz jakości powietrza, transgraniczne zarządzanie gospodarką wodną, poprawa świadomości ekologicznej
Transnarodowe działania na rzecz zabezpieczenia tradycyjnej produkcji rolnej, leśnej i rybołówstwa celem dywersyfikacji produkcji oraz rozwijania alternatywnych gałęzi zarobkowania w kontekście stabilizacji obszarów wiejskich, inwestycje na rzecz poprawy jakości życia ludności wiejskiej


Działania na rzecz podwyższenia poziomu wykształcenia w regionie w powiązaniu ze zdefiniowanymi potencjałami rozwojowymi regionu, działania na rzecz podwyższania kwalifikacji wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw i administracji w celu poprawy zdolności do współpracy transgranicznej


Działania na rzecz wzmocnienia wewnątrzregionalnej i międzygminnej kooperacji oraz współpracy kulturalnej, transgraniczna współpraca na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, stworzenia systemu partnerstwa dla bezpieczeństwa

Działania na rzecz rozbudowy i zachowania placówek kulturalnych i edukacyjnych o znaczeniu transgranicznym celem stworzenia lepszej oferty kulturalnej regionu
Szczególne wsparcie dla regionów graniczących z państwami kandydującymi


Pomoc techniczna zgodnie z regułą 11.2

Pomc Techniczna zgodnei z reguła 11.3
Działania na rzecz uzgodnionego marketingu wewnętrznego i zewnętrznego Regionu w dziedzinach gospodarki o szczególnych potencjałach rozwojowych i głównych kompetencjach Regionu, stworzenie i realizacja wspólnego marketingu turystycznego Regionu


Działania na rzecz stworzenia uwarunkowań infrastrukturalnych dla rozwoju transgranicznej oferty turystycznej oraz strategie marketingowe w szczególności w zakresie turystyki morskiejFundusz małych projektów5.3. Priorytety i działania

Niniejszy Program opiera się na następujących rozporządzeniach bądź wytycznych Unii Europejskiej: • Rozporządzenie nr 1260/1999 Rady z dnia 21 czerwca 1999 z ogólnymi przepisami wprowadzającymi fundusze strukturalne (rozporządzenie o funduszach strukturalnych),

 • Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 czerwca 1999r. o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (rozporządzenie ERDF),

 • Informacja Komisji dla państw członkowskich z dnia 28.04.2000r. o wytycznych dla inicjatywy wspólnotowej odnośnie współpracy transeuropejskiej na rzecz wspierania harmonijnego i zrównoważonego rozwoju obszaru europejskiego (INTERREG III – wytyczne K(2000) 1101 - DE).

 • Rozporządzenie (WE) nr 1159/2000 Komisji z dnia 30.05.2000r. o działaniach informacji i komunikacji społecznej, które państwa członkowskie muszą podjąć w związku z interwencjami z funduszy strukturalnych.

 • Rozporządzenie (WE) nr 448/2004 Komisji z dnia 10.03.2004r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 Komisji z przepisami wykonawczymi do rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 Rady o kwalifikowalności wydatków do refinansowania w ramach operacji współfinansowanych z funduszy strukturalnych i o zniesieniu rozporządzenia (WE) nr 1145/2003

 • Decyzja Komisji C(2002)1703 z dnia 26.07.2002r. o szczególnym wsparciu dla regionów graniczących z państwami kandydującymi

Ustalone celem wdrożenia programu priorytety uwzględniają cele Euroregionu POMERANIA a także doświadczenia okresu programowania 1993 – 99 i gwarantują tym samym zarówno ciągłość jak i rozwój współpracy wewnątrz Regionu. Stanowią one również elementy podstawowe realizacji „Wspólnego Oświadczenia o Transgranicznej Współpracy między Województwem Zachodniopomorskim i Krajem Związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie” z dnia 18 czerwca 2000r. oraz „Wspólnego Oświadczenia o Współpracy między Województwem Zachodniopomorskim (Rzeczpospolita Polska) a krajem związkowym Brandenburgia (Republika Federalna Niemiec)” z dnia 07 grudnia 2001. Szczegółowy tekst obu Wspólnych Oświadczeń stanowi załącznik 2 od strony 114. Zgodnie z artykułem 21 ustęp 2 ogólnego rozporządzenia (1260/1999) w powiązaniu z artykułem 3 ustęp 2 rozporządzenia (WE) nr 1783/1999 w ramach INTERREG III A z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą być współfinansowane takie działania, które znajdują się w obszarze interwencji z Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnej Sekcja Orientacja bądź Europejskiego Funduszu Społecznego, przy czym każdorazowo należy zwracać uwagę na mające zastosowanie przepisy szczegółowe.

Jako podstawowe priorytety rozwoju regionalnego na obszarze polsko – niemieckiego pogranicza województwa zachodniopomorskiego oraz krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie i Brandenburgia definiuje się:A: Rozwój gospodarczy i kooperacja

B: Poprawę infrastruktury technicznej i turystycznej

C: Środowisko

D: Rozwój obszarów wiejskich

E: Działania na rzecz podwyższenia kwalifikacji i oddziałujące na zatrudnienie

F: Współpracę wewnątrzregionalną, inwestycje na rzecz kultury i spotkań, fundusz małych projektów

G: Szczególne wsparcie dla regionów graniczących z państwami kandydującymi

H: Pomoc techniczna

5.3.1 . Priorytet A: Rozwój gospodarczy i kooperacja


Siła ekonomiczna gospodarki jest decydującym parametrem całego rozwoju. Siła ta składa się z wielu elementów. Nie może ona być jedynie wynikiem działalności branż, które uchodzą za branże wymagające wysokiego poziomu wiedzy i zaliczane są do innowacyjnych branż przyszłościowych. Duża część przedsiębiorstw i miejsc pracy to nadal tradycyjne branże działalności gospodarczej. Z uwagi na rosnącą konkurencję na rynku będą one jako dostawcy większych przedsiębiorstw w coraz większym stopniu musiały sprostać nowym wymogom odnośnie jakości produktów, elastyczności działania, warunków dostawy. Zarówno dla przedsiębiorstw innowacyjnych jak i bardziej tradycyjnych powiązania z potencjałem szkół wyższych i uniwersytetów stanowią ważny instrument poprawy ich pozycji w obszarze konkurencyjności. Odnosi się to do aspektów techniczno-technologicznych jak i ekonomicznych aspektów kierowania przedsiębiorstwem w warunkach rynku europejskiego. Z tego względu z jednej strony zadaniem wsparcia musi być promocja działań transgranicznych pobudzających sektor mśp do zdobywania wiedzy oraz środków, a następnie wykorzystania ich do celów własnych przedsiębiorstwa, a z drugiej strony zachęcanie szkół wyższych do szukania bliskości z przedsiębiorstwami w celu skrócenia czasu wdrażania wyników badań naukowych w praktyce. Celem jest wspieranie gotowości biznesu do kooperacji transgranicznej oraz poprawa zdolności przedsiębiorstw do kooperacji poprzez wspólne polsko – niemieckie działania.

Przy przeprowadzaniu określonych zadań następuje koncentracja wspierania na potencjalnie szczególnie rozwojowych obszarach w regionie. Celem maksymalizacji efektów rozwojowych interwencje ze środków pomocowych powinny następować przede wszystkim tam, gdzie już osiągnięty został pewien poziom wyjściowy, z którego można osiągnąć nową jakość w kontekście pozycji na rynku.

W województwie zachodniopomorskim i na Pomorzu Przednim dotyczy to przede wszystkim gospodarki morskiej wraz z przemysłem kooperującym, przemysłu spożywczego i turystyki, przemysłu chemicznego, energetyki, przemysłu odzieżowego, papierniczego, przetwórstwa drzewnego, produkcji materiałów budowlanych, a także restrukturyzacji rolnictwa. W regionie Barnim-Uckermark w centrum zainteresowania znajdują się przemysł chemiczny i metalurgiczny.

Tworzy się następujące grupy działań w priorytecie A:A-1: Działania na rzecz stabilizacji i rozwoju zakładów przemysłowych i prowadzących działalność gospodarczą o szczególnych szansach rozwoju (dziedziny innowacyjne, dziedziny tradycyjne, produkty z nisz rynkowych) przy szczególnym wykorzystaniu potencjału transgranicznego podziału pracy między przedsiębiorstwami i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

A-2: Działania na rzecz wspierania transgranicznej współpracy i kooperacji między placówkami badawczymi a przedsiębiorstwami celem wdrożenia w praktyce wyników badań i wzmocnienia siły innowacyjnej regionu

A-3: Działania na rzecz uzgodnionego marketingu wewnętrznego i zewnętrznego Regionu w dziedzinach gospodarki o szczególnych potencjałach rozwojowych i głównych

kompetencjach Regionu, koncepcja i realizacja wspólnego turystycznego marketingu dla regionu

Przy realizacji programu INTERREG III A wspieranie komercyjnych małych i średnich przedsiębiorstw powinno odbywać się jedynie pośrednio poprzez poprawę warunków ramowych oraz tworzenie struktur na potrzeby sieci współpracy.Priorytet A:

Rozwój gospodarczy i kooperacja

Grupa przedsięwzięć A-1:

Działania na rzecz stabilizacji i rozwoju zakładów przemysłowych i prowadzących działalność gospodarczą o szczególnych szansach rozwoju (dziedziny innowacyjne, dziedziny tradycyjne, produkty z luk rynkowych) przy szczególnym wykorzystaniu potencjału transgranicznego podziału pracy między przedsiębiorstwami i prowadzącymi działalność gospodarczą

Strategia działania:

 • poprawa warunków ramowych zakładania transgranicznych małych i średnich przedsiębiorstw bądź tworzenia ich oddziałów w regionie

 • koncepcja i stworzenie systemu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw celem nawiązywania współpracy transgranicznej przy uwzględnieniu komunalnych towarzystw wspierania gospodarki, zrzeszeń przedsiębiorców, izb oraz zrzeszeń zawodowych przy organizacji i współpracy poprzez specyficzne dla danej grupy działania na podstawie jej statutowych uprawnień i w ramach reprezentowania interesów jej członków

 • wspieranie kooperacji transgranicznej partnerów społecznych i gospodarczych (pracodawcy i związki zawodowe)

 • wspieranie kooperacji przedsiębiorstw celem poprawy potencjału eksportowego mśp: tym samym przedsiębiorstwa, które do tej pory orientowały się głównie na swój własny rynek wewnętrzny mają zostać zachęcone i zmotywowane do oferowania swoich usług i produktów w eksporcie do regionu znajdującego się w obszarze ich zainteresowań („Ofensywa eksportowa POMERANIA”)

 • dalsze rozwijanie korzystania z możliwości e-commerce celem poprawy dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do rynku.

Poszczególne działania, m.in.:

 • badanie rynku w kraju partnera

 • prezentacja na rynku w kraju partnera (prezentacje na targach, prezentacje w siedzibach firm)

 • świadczenia doradcze dotyczące praktyki zakładania przedsiębiorstwa w kraju partnerskim

 • przeprowadzanie sektorowych forów przedsiębiorców celem nawiązania kooperacji

 • wspieranie działań kooperacyjnych służących zwiększeniu poziomu przetwarzania produktów w Regionie (przetwórstwo drewna, w gospodarce żywnościowej, przemyśle materiałów budowlanych, dostaw dla budownictwa, surowców odnawialnych)

 • wspieranie działań kooperacyjnych celem logistycznego i technologicznego zamykania zamkniętych obiegów materiałowych / surowcowych w regionie

 • przeprowadzanie transgranicznych forów pracodawców i związków zawodowych

 • działania z wykorzystaniem internetu na rzecz budowy struktur kooperacyjnych w gospodarce regionalnej.Priorytet A:

Rozwój gospodarczy i kooperacja

Grupa przedsięwzięć A-2:

Działania na rzecz wspierania transgranicznej współpracy i kooperacji między placówkami badawczymi a przedsiębiorstwami celem wdrożenia w praktyce wyników badań i wzmocnienia siły innowacyjnej regionu

Strategia działania:

 • wspieranie współpracy między placówkami badawczymi regionu dotyczącej dziedzin innowacyjnych oraz organizowanie badań zbiorczych

 • wspieranie działań na rzecz kojarzenia placówek szkolnictwa wyższego oraz gospodarki bądź administracji publicznej regionu

 • wspieranie zakładania nowych przedsiębiorstw na bazie idei z placówek badawczych, wspieranie inicjatyw na rzecz zakładania takich przedsiębiorstw

 • wspieranie działalności badawczej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw

 • działania na rzecz włączenia technologii innowacyjnych do rozwoju regionalnego.

Poszczególne działania, m.in.:

 • imprezy informacyjne, seminaria, kolokwia

 • stworzenie transgranicznej sieci komunikacyjno – technologicznej placówek szkolnictwa wyższego i badawczych oraz ich partnerów kooperacyjnych

 • wymiana nauczycieli i studentów

 • definiowanie wspólnych projektów badawczych oraz udział w przetargach międzynarodowych

 • poprawa dostępnych technologii informatycznych i komunikacyjnych dla placówek badawczych jako warunek ich uczestnictwa w badaniach międzynarodowych.Priorytet A:

Rozwój gospodarczy i kooperacja

Grupa przedsięwzięć A-3:

Działania na rzecz uzgodnionego marketingu wewnętrznego i zewnętrznego Regionu w dziedzinach gospodarki o szczególnych potencjałach rozwojowych i głównych kompetencjach Regionu, koncepcja i realizacja wspólnego turystycznego marketingu regionu

Strategia działania:

 • stworzenie struktury informacji i komunikacji na rzecz skomunikowania regionu z rynkami europejskimi celem skoncentrowanej pozyskiwania inwestorów oraz opieki nad miejscowymi przedsiębiorcami. Region w tym celu zbuduje międzynarodową sieć kontaktów i partnerów, z tych kontaktów zbierze doświadczenia, które wykorzysta we własnym rozwoju. Głównym obszarem tej koncentracji będzie basen Morza Bałtyckiego, nie można jednak na nim poprzestać;

 • zwiększenie skuteczności działania placówek realizujących działania w zakresie wspierania gospodarki poprzez stworzenie sieci współpracy wewnątrz regionu; koordynacja wykraczającej poza ramy jednego powiatu działalności placówek wspierania gospodarki celem zredukowania dublujących się inicjatyw, które być może wykluczają się wzajemnie, wspieranie inicjatyw równoległych, które się wzajemnie wzmacniają oraz sterowanie konkurencją wewnątrzregionalną w interesie rozwoju regionu;

 • działania na rzecz rozwoju specjalistycznej oferty turystycznej regionu, w szczególności ofert transgranicznych oraz turystycznych koncepcji rozwojowych dla głównych obszarów turystyki.

Poszczególne działania, m.in.:

 • wspieranie systemu informacji i doradztwa na temat możliwości współpracy transgranicznej w regionie

 • tworzenie dalszych centrów serwisowych i doradczych w regionie jako regionalnych centrów kompetencyjnych i partnerów do rozmów dla osób zainteresowanych

 • tworzenie i realizacja wspólnych strategii marketingowych celem gospodarczej promocji regionu

 • stworzenie uzgodnionego systemu konferencji, spotkań branżowych, wystaw i targów w regionie (zarządzanie wydarzeniami tego typu)

 • opracowanie warunków przyznawania i popularyzacja branżowych logo dla wybranych, wyróżniających się jakością produktów z regionu

 • opracowanie wspólnej koncepcji rozwoju turystycznego oraz promocja regionu we współpracy z zrzeszeniami turystycznymi

 • organizacja podziału pracy przy promocji regionu, wykonanie materiałów informacyjnych celem wspólnego udziału w targach itp.

 • działania na rzecz wspólnego public relations regionu w dziedzinie turystki.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna