Intestazione ufficio oggettoPobieranie 59.13 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar59.13 Kb.
(INTESTAZIONE UFFICIO)

OGGETTO: Verbale di: identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio (artt. 349, 161 c.p.p.), informazioni sul diritto di difesa (artt. 369, 369 bis c.p.p.) ed effettiva conoscenza del procedimento redatto a carico di:

TEMAT: Protokół: identyfikacji, reprezentacji lub wyboru miejsca zamieszkania (art. 349, CPP 161), informacje na temat prawa do obrony (art. 369, 369 bis CPP) i rzeczywistej wiedzy o postępowaniu, sporządzone na:

Dati identificativi dell’indagato/a Dane identyfikacyjne podejrzanego

Nome e Cognome imię i nazwisko___________________________________________________________

Nato/a a urodzony w________________________ il urodził się___________________________________

Residente/domiciliato in ________________________ via _______________________________________rezydent / miejsce zamieszkania _______ __________________________ulica______________________

Tel. telefon_____________________________________________________________________________ESPRESSAMENTE INTERPELLATO/A IN MERITO L’INDAGATO/A HA DICHIARATO:

Dochdrony zadeklarował

di comprendere la lingua italiana: [SI] [NO] di parlare e leggere la lingua italiana: [SI] [NO]

Ze rozumie jezyk włoski: [TAK] [NIE], Ze mówi i czyta w jezyku włoskim: [TAK] [NIE]

di comprendere / parlare / leggere le seguenti lingue: rozumie / mówi / czyta w następujących językach:_______________________________________________________________________________

In data _____________, alle ore ____ in __________________ Via ________________________________

n. _______ avanti il sottoscritto __________________________, appartenente al suindicato Ufficio, è presente la persona nominata in oggetto, che viene resa formalmente edotta di essere indagata in ordine al seguente reato:__________________________________________________________________________

W dniu _____________, ____ w godzinie_________________ przez _______________________________

n. n. _______ avanti il sottoscritto __________________________, appartenente al suindicato Ufficio, è presente la persona nominata in oggetto, che viene resa formalmente edotta di essere indagata in ordine al seguente reato: _______ Napastnik podpisani __________________________, należący do wyżej wspomnianego urzędu, to jest osoba wskazana w pytaniu, które jest wykonane formalne dochodzenie w celu być na bieżąco informowany o następujących przestępstw____________________________________________________

Commesso in Popełnione______________________ in data dnia ________________________________

in danno di na szkodę ____________________________________________________________________

con avviso che tutti gli atti relativi alla denuncia a suo carico verranno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna – Viale G. Falcone n. 67 – 48124 RAVENNA, tel. 0544/511611 – fax 0544/404050 e che potrà rivolgersi in qualsiasi momento a tale Ufficio giudiziario nonché al difensore di seguito indicato per avere informazioni sullo stato del procedimento a proprio carico.z powiadomienia, że wszystkie działania związane z zarzutu przeciwko niemu będą przekazywane do prokuratury w Sądzie Rawenny - Viale G. Falcone n. 67 – 48124 RAVENNA, tel. 67-48124 Rawenna, tel. 0544/511611 – fax 0544/404050 e che potrà rivolgersi in qualsiasi momento a tale Ufficio giudiziario nonché al difensore di seguito indicato per avere informazioni sullo stato del procedimento a proprio carico. 0544/511 611 - Fax 0544/404050 i można skontaktować się w każdej chwili do tego biura sądownictwa, z obrońcą, aby uzyskać informacje o stanie postępowania na własny koszt.

La persona indagata invitata a dichiarare le proprie generalità previo ammonimento delle conseguenze alla quale si espone chi si rifiuta o ne fornisce di non veritiere dichiara:


Podejrzany jest proszonjo o ich wcześniejsze ostrzeżenie o konsekwencjach, do których się eksponuje tych, którzy odmawiają lub nie zapewniają prawdziwych zeznań:

Sono e mi chiamo: Ja i moje nazwisko jest:

Nome Imię _____________________________________________________________________________

Cognome nazwisko ______________________________________________________________________

Nato a Urodzony w_______________________________________ il urodził się _____________________

Residente/domiciliato in rezydent / z siedzibą w ________________Via ulica ________________________Tel. telefon_____________________________________________________________________________

Invitata ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta ad indagini dichiara: nomino quale difensore di fiducia l’Avv. _______________________________________________Korzystajac z uprawnienia do powołania obrońcy, osoby podyete dochodzenia, podaje jako obronce_______________________________________________________________________________

Non avendo la persona indagata nominato difensore di fiducia su disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna

Nie mając podejrzany wyznaczony obrońca zaufania w dyspozycji prokuratora Rawenny

COMUNICA - komunikuje

alla stessa che in base alle indicazioni fornite dal Consiglio dell’Ordine Forense di RAVENNA, è stato nominato difensore d’ufficio l’Avv. ___________________________________________________________na podstawie tych samych indycacji informacji dostarczonych przez Radę Ordine Forense Ravenna, został mianowany obrońcom prawnikiem___________________________________________________________

con studio in z siedzibą w _____________________ Via ulica ____________________________________Tel. telefon________________ .


La persona indagata viene invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157 comma 1 c.p.p., ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendola che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore ed il processo penale verrà celebrato in sua ASSENZA dichiara:

Podejrzany jest proszony o stwierdzenie jednego z miejsc wymienionych w art. 157 comma 1 cpp, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendola che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore ed il processo penale verrà celebrato in sua ASSENZA dichiara: 157 § 1 Kodeksu postępowania karnego, lub dać adres do doręczeń dokumentów, ostrzega, że w charakterze osoby objętej dochodzeniem ma obowiązek zgłaszania wszelkich zmian adresu lub zadeklarowana wybrani, i które w przypadku braku takiego zawiadomienia lub w przypadku odmowy państwo miejsca zamieszkania lub wybiera powiadomienia będą dokonywane przez dostawy do siatki i karnej obchodzony będzie w przypadku jego nieobecności, mówi:


[ ] Eleggo domicilio presso Deklaruje miejsce zamieszkania na

______________________________________________________________________________________

[ ] Eleggo domicilio presso il difensore che mi è stato nominato d’ufficio

Deklaruje miejsce zamieszkania na obronę, że został powołany przez sąd

[ ] Mi rifiuto di indicare/eleggere domicilio Nie okazac / deklarowac miejsce zamieszkania  

La persona indagata viene avvisata che: Podejrzany został powiadomiony, że

 1. la difesa tecnica è obbligatoria nel processo penale;

la difesa tecnica è obbligatoria nel processo penale; Technika obrony jest obowiązkowe w postępowaniu karnym

 1. la persona sottoposta ad indagini ha la facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia e che in mancanza sarà assistito da quello nominato d’ufficio;

la persona sottoposta ad indagini ha la facoltà di nominare non più di due difensori di fiducia e che in mancanza sarà assistito da quello nominato d'ufficio; osób objętych dochodzeniem ma prawo do mianowania nie więcej niż dwóch obrońców z braku zaufania, który będzie wspomagany przez jednego wyznaczonego przez sąd

 1. la persona sottoposta ad indagini ha l’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio, ove non sussistano le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio, e che in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

c) personi nën hetim ka detyrimin për të paguar zyrën e avokatit publik, ku nuk ka kushte për dhënien e ndihmës juridike, dhe se në rast të vonesës, ne do të vazhdojë të ekzekutimit të det la persona sottoposta ad indagini ha l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, e che in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata; osób objętych dochodzeniem ma obowiązek uiszczenia biura publicznego obrońcy, gdzie nie ma warunków do przyznania pomocy prawnej, oraz że w przypadku niewykonania zobowiązań, będziemy kontynuować do przymusowej egzekucji

 1. i presupposti dell’ammontare del reddito per l’ammissione al patrocinio (periodicamente aggiornati) indicati nell’art. 3 della legge 217/90 (come successivamente modificata) sono i seguenti: titolarità di un reddito risultante dall’ultima dichiarazione non superiore a euro 10.766,33. Il predetto limite è elevato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente con l’interessato, ma in tal caso per la determinazione del reddito devono essere sommati tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia; il difensore potrà fornirLe al riguardo più analitiche notizie;

i presupposti dell'ammontare del reddito per l'ammissione al patrocinio (periodicamente aggiornati) indicati nell'art. założenia wysokości dochodu do pomocy prawnej (okresowo aktualizowany) wskazaną w art. 3 della legge 217/90 (come successivamente modificata) sono i seguenti: titolarità di un reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a euro 10.766,33. 3 ustawy 217/90 (z późniejszymi zmianami), są następujące: własność dochodu wynikającego z ostatniego zestawienia nie więcej niż 10.766,33 PLN. Il predetto limite è elevato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente con l'interessato, ma in tal caso per la determinazione del reddito devono essere sommati tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia; Ponad limit zostanie podniesiony do € 1,032.91 dla każdego członka rodziny żyjącego z danej osoby, ale w tym przypadku w celu określenia dochodów są sumowane cały dochód osiągnięty w tym samym okresie przez każdego członka rodziny; il difensore potrà fornirLe al riguardo più analitiche notizie; Obrońca zapewni Państwu bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie;

 1. che dovrà provvedere a dichiarare o eleggere domicilio per le future comunicazioni e notificazioni nei modi di legge con avvertimento che vi è l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o elezione le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo di notifica del presente atto.

che dovrà provvedere a dichiarare o eleggere domicilio per le future comunicazioni e notificazioni nei modi di legge con avvertimento che vi è l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o elezione le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo di notifica del presente atto. że będą musieli oświadczyć, czy wybierają miejsce zamieszkania dla przyszłych komunikatów i zgodnie z ustawą z ostrzeżeniem, że nie ma obowiązku powiadamiania o zmianie adresu lub zadeklarowanej wybrany, i że w przypadku braku, niedostatecznym albo niewłaściwym deklaracji lub kolejnych zgłoszeń wyborczych zostanie przeprowadzone w miejscu doręczenia niniejszej ustawy

 1. nell’ordinamento italiano alla persona sottoposta ad indagini gode di vari diritti riconosciuti dal codice di procedura penale e di cui può essere presa conoscenza diretta con la consultazione dello stesso codice oppure rivolgendosi al difensore. Tra i diritti che il codice assicura si indicano:

nell'ordinamento italiano alla persona sottoposta ad indagini gode di vari diritti riconosciuti dal codice di procedura penale e di cui può essere presa conoscenza diretta con la consultazione dello stesso codice oppure rivolgendosi al difensore. we włoskim prawem do osoby objętej dochodzeniem ma szereg praw uznanych przez Kodeks postępowania karnego, a które mogą być podjęte bezpośrednią wiedzę z konsultacji Kodeksu lub kontaktując się obrońca. Tra i diritti che il codice assicura si indicano: Wśród praw, które gwarantuje, że kod będzie zawierać:

 • il diritto spettante ad un prossimo congiunto di nominare il difensore di fiducia alla persona fermata, arrestata in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto;

il diritto spettante ad un prossimo congiunto di nominare il difensore di fiducia alla persona fermata, arrestata in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto; prawo wynalazcy do krewnych do powoływania prawnikiem osoby zatrzymane, zatrzymane w areszcie, dopóki sam nie został rozwiązany

 • il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, qualora non si conosca la lingua italiana;

prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli nie znam języka włoskiego

 • il diritto dell’arrestato, del fermato e della persona sottoposta alla misura della custodia cautelare di conferire con il difensore subito dopo l’arresto o il fermo e fin dall’inizio della misura;

il diritto dell'arrestato, del fermato e della persona sottoposta alla misura della custodia cautelare di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo e fin dall'inizio della misura; Prawo osoby aresztowanej, osoba zatrzymana i poddana miary areszcie na spotkanie z prawnikiem natychmiast po aresztowaniu lub zatrzymaniu i od początku do środka

 • il diritto, prima dell’interrogatorio, di essere assistito dal difensore, di non rispondere, di essere informato con chiarezza dei fatti contestati e degli elementi di prova a carico;

il diritto, prima dell'interrogatorio, di essere assistito dal difensore, di non rispondere, di essere informato con chiarezza dei fatti contestati e degli elementi di prova a carico; tuż przed rozmową kwalifikacyjną, wspomagana przez adwokata, milczeć, być jasno poinformowani o domniemanych faktów i dowodów przeciwko niemu; • il diritto in caso di ispezione o confronto oltre che di interrogatorio (art. 364, 64, 65, 294, 103, 244, 211 c.p.p.) cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagini, di essere assistita da un difensore d’ufficio, potendo nominare un difensore di fiducia;

il diritto in caso di ispezione o confronto oltre che di interrogatorio (art. 364, 64, 65, 294, 103, 244, 211 cpp) cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagini, di essere assistita da un difensore d'ufficio, potendo nominare un difensore di fiducia; prawo w przypadku kontroli lub porównania, jak również przesłuchania (art. 364, 64, 65, 294, 103, 244, 211 CPP), które uczestniczą w tej sprawie dochodzenia, do korzystania z pomocy obrońcy, jest w stanie wyznaczenie obrońcy;

 • il diritto di richiedere, durante le perquisizioni e i sequestri, l’assistenza del difensore (o di persona di fiducia in caso di perquisizione), se prontamente reperibile;

il diritto di richiedere, durante le perquisizioni ei sequestri, l'assistenza del difensore (o di persona di fiducia in caso di perquisizione), se prontamente reperibile; prawo do żądania, w trakcie przeszukania i zajęcia, pomoc obrońcy (lub zaufanej osoby w przypadku wyszukiwania), jeśli dostępne;

 • il diritto di richiedere la comunicazione delle iscrizioni a suo carico nel registro delle notizie di reato istituito presso la Procura della Repubblica, salva la decretazione ad opera del P.M.;

prawo do żądania ujawnienia rejestracji na własny koszt do rejestru sprawozdań przestępstw ustanowionych na prokuratury, z zastrzeżeniem Rozporządzenia PM

 • il diritto di comparire spontaneamente dinnanzi al P.M., di presentare memorie e di rendere dichiarazioni allo stesso P.M. alla presenza del difensore;

il diritto di comparire spontaneamente dinnanzi al PM, di presentare memorie e di rendere dichiarazioni allo stesso PM alla presenza del difensore; prawo do stawienia się dobrowolnie przed PM, do składania oświadczeń i składania oświadczeń na samym południu, w obecności obrońcy;

 • il diritto di impugnare i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali o reali, mediante ricorso od appello al Tribunale del Riesame Distrettuale di Bologna avverso i provvedimenti cautelari personali ed al Tribunale del Riesame di Ravenna avverso i decreti di sequestro o di convalida emessi dal P.M. e i provvedimenti di sequestro preventivo emessi dal Giudice;prawo do kwestionowania środków wykonawczych rzeczywistych lub osobistych środków ostrożności, przez odwołanie lub odwołania się do Sądu Rejonowego Przeglądu Bolonii przeciwko okresowe osobisty i Sądu Review of Ravenna z dekretów zajęcia lub zatwierdzenia wydanego przez PM i środków z zajęcia wydane przez sędziego

 • il diritto, in caso di accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.) di essere avvisata del giorno dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici con possibilità di formulare riserva di promuovere incidente probatorio;

prawo, w przypadku nietypowych badań technicznych (art. 360 kpk), które mają być zgłoszone w ciągu dnia czasu i miejscu ustalonym przez mianowanie i prawa do powoływania konsultantów technicznych okazję do wyrażenia rezerwy promowanie dowodowej;

 • l diritto di richiedere incidente probatorio nei casi in cui si intenda assumere una prova e ricorro le condizioni di cui all’art. 392 c.p.p.;

l diritto di richiedere incidente probatorio nei casi in cui si intenda assumere una prova e ricorro le condizioni di cui all'art. prawo do żądania przedstawienia dowodów w przypadkach, w których zamierza podjąć próbę i używam warunki art. 392 cpp; 392 kodeksu postępowania karnego;

 • il diritti, prima che sia fatta richiesta di rinvio a giudizio, di ricevere avviso di deposito di tutti gli atti;

il diritti, prima che sia fatta richiesta di rinvio a giudizio, di ricevere avviso di deposito di tutti gli atti. prawa, zanim wniosek zostanie złożony do sądu, aby otrzymywać powiadomienia o złożeniu wszystkich dokumentów

 • il diritto in caso di interrogatorio, ispezione o confronto (art. 364, 64, 65, 294, 103, 244, 211 c.p.p.) cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagini il diritto di essere assistita da un difensore d’ufficio, potendo nominare un difensore di fiducia;

prawo w przypadku przesłuchań, kontroli lub porównania (art. 364, 64, 65, 294, 103, 244, 211 CPP), które muszą uczestniczyć w osób objętych dochodzeniem prawa do wspomaga obrońcy, może wyznaczyć obrońca wiary

Copia del presente verbale viene rilasciata alla persona indagata che contestualmente ne accusa ricevuta. Kopia takiego sprawozdania bedzie uwalniana podejrzanemu.

E’ stata altresì consegnata alla persona indagata che ne accusa ricevuta copia tradotta in lingua E została również wydana na podejrzanemu kopia przetłumaczone na jezyk polski ____________________.

Letto, confermato e sottoscritto. Przeczytaj, potwierdzone i podpisaneLa persona indagata Podejrzany Il verbalizzante Il verbalizzante W protokole z posiedzenia

______________________ _________________________©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna