Inżynieria Informatyczna ( 23. 03. 2006)Pobieranie 19.71 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar19.71 Kb.
Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów specjalności

Inżynieria Informatyczna ( 23.03.2006)1. Algorytmy i struktury danych

 1. Podstawowe typy, definicje struktur, przykład struktury listy i drzewa.

 2. Wskaźniki - operator referencji i dereferencji, kilka przykładów zastosowania.

 3. Dynamiczna alokacja pamięci i jej zastosowania.

 4. Porównanie tablic i list, dodawanie i usuwanie elementów, dostęp do nich.

2. Programowanie wizualno-obiektowe

 1. Podstawowe pojęcia programowania obiektowego. Elementy składowe obiektów. Różnica między klasą a obiektem.

 2. Programowanie obiektowe. Mechanizmy dziedziczenia i polimorfizm.

 3. Programowanie obiektowe. Mechanizmy dziedziczenia; cześć publiczna, prywatna i chroniona klas.

 4. Programowanie wizualne. Podstawowe elementy interfejsu użytkownika. Zasady projektowania interfejsu.

3. Języki programowania sterowników przemysłowych

 1. Opisz cykl działania typowego sterownika PLC.

 2. Wymień i scharakteryzuj języki programowania sterowników PLC, zgodne z normą IEC 61103-3.

 3. Zrealizuj przerzutnik bistabilny RS w języku LD i FBD.

4. Wstęp do technik multimedialnych

 1. Cechy obiektów oraz dobór odpowiednich narzędzi ich przedstawienia.

 2. Standard MPEG-2. Kompresja audio. Błędy kompresji. Przyczyny powstawania błędów kompresji.

 3. Etapy premasteringu DVD, specyfikacja DVD–Video.

5. Praktyka techniki mikroprocesorowe

 1. Praca procesora, taktowanie systemu, cykle maszynowe i rozkazowe.

 2. Przygotowanie programu w języku asemblera i w języku maszynowym.

 3. Omów sposób pobrania i wykonania przez mikroprocesor rozkazu w języku maszynowym.

 4. Omów sposób wykonania podprogramu i obsługi przerwania.

6. Programowanie w języku C/C++

 1. Klasy i obiekty - pola, metody, ochrona danych, sposób zapisu w języku C++.

 2. Tworzenie obiektów - statyczne i dynamiczne. Konstruktor i destruktor.

 3. Podział kodu na pliki. Zasięg widoczności i czas życia obiektów i zmiennych .

 4. Dziedziczenie. Dostęp do pól i metod odziedziczonych. Dziedziczenie wielokrotne.

 5. Polimorfizm. Funkcje wirtualne i klasy abstrakcyjne. Przykład zastosowania.

7. Relacyjne bazy danych

 1. Proces normalizacji schematów relacyjnych, usuwanie anomalii, trzecia i czwarta postać normalna.

 2. Zapytania w języku SQL, zapytania skorelowane, agregacja danych.

 3. Modyfikacje bazy i tabel w języku SQL, wstawianie, usuwanie, modyfikacja.

 4. Więzy integralności, definiowanie kluczy i ich więzów, więzy atrybutów i więzy globalne.

 5. Transakcje, zakleszczenia, praca wielu użytkowników.

8. Sieci komputerowe

 1. Zdefiniuj pojęcie protokołu transmisji.

 2. Czym jest i jakie funkcje spełnia router ?

 3. Omów pasywne i aktywne urządzenia sieciowe.


9. Modelowanie w systemach grafiki i CAD/CAM

 1. Własności krzywych Béziera dowolnego stopnia; graficzna metoda ich wykreślania.

 2. Różne typy ciągłości krzywych możliwe do uzyskania przy konstruowaniu krzywych w edytorach rysunkowych i w modelerach.

 3. Rodzaje reprezentacji powierzchni i brył stosowane w systemach grafiki i CAD/CAM.

 4. Zasada modelowania odbicia rozproszonego i lustrzanego; wektory potrzebne do obliczeń i sposób ich wyznaczania.

10. Inżynieria systemów komputerowych

 1. Omów nowe technologie i kierunki rozwoju w budowie komputerów.

 2. Omów elementy z których zbudowany jest komputer mające wpływ na jej wydajność.

 3. Omów podstawowe różnice między systemem Unix (Linuix) i aktualną wersją systemu operacyjnego firmy Microsoft

11.  Programowanie obiektowe w języku JAVA

 1. Omów pojęcie obiektowo zorientowanego programowania wielowątkowego na przykładzie klasy Thread języka Java

 2. Na czym polega różnica między apletem a aplikacją na gruncie języka Java?

 3. Wyjaśnij różnicę między interfejsem a klasą abstrakcyjną języka Java.

 4. Wyjaśnij pojęcie maszyny wirtualnej JAVY.

 1. Techniki widzenia maszynowego

 1. Wyjaśnij pojęcia: przetwarzanie obrazu, rozpoznawanie obrazu, analiza obrazu.

 2. Omów różnice między charakterystykami spektralnymi, dynamiką oraz czułością oka i detektora CCD oraz konsekwencje tych różnic.

 3. Porównaj operacje filtracji w dziedzinie przestrzennej i spektralnej (FFT).

 4. Rodzaje kompresji obrazu i przykładowe realizacje.

13. Technologie internetowe

 1. Omów adresowanie IP. Jakie są klasy adresów? Jak jest zbudowany adres IP?

 2. Bezpieczeństwo w dostępie do Internetu. W jaki sposób zabezpieczyć komputer przed atakami z zewnątrz?

 3. Co to jest Firewall? Jak może być zrealizowany? Omów jego funkcje.

 4. HTML,CSS, JavaScript – objaśnij terminy i wskaż przeznaczenia.

14. Projektowanie systemów informatycznych

 1. Omów cykl tworzenia aplikacji. Wymień uczestników i ich role.

 2. Przedstaw wybrany paradygmat projektowania i omów jego zalety i wady.

 3. Model statyczny systemu informatycznego i jego zapis w UML - diagramy klas, obiektów, pakietów i przypadków użycia.

 4. Model dynamiczny systemu informatycznego i jego zapis w UML. Diagramy interakcji, stanu i aktywności.

15. Sieci neuronowe

 1. Metody uczenia sieci z nauczycielem i bez nauczyciela. W jakich zadaniach sieci stosuje się każdą z nich?.

 2. Metody kompresji danych z użyciem sieci neuronowych; są to metody stratne czy bezstratne?

 3. Jak należy przygotować dane pomiarowe przed rozpoczęciem uczenia sieci?

 4. Modele neuronów, funkcje aktywacji, jak warunkują metody uczenia sieci.

Strona /
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna