IP/07/1764 Bruksela, dnia 26 listopada 2007 r. Polityka spójności na lata 2007-2013: Komisja uruchamia 14 programów dla regionów Grecji oraz podpisuje dotację na pomoc w związku z klęską żywiołowąPobieranie 11.31 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.31 Kb.


IP/07/1764

Bruksela, dnia 26 listopada 2007 r.POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2007-2013: Komisja uruchamia 14 programów dla regionów Grecji oraz podpisuje dotację na pomoc w związku z klęską żywiołową

Dzisiaj w Brukseli odbędzie się uroczystość złożenia podpisów, wraz z którą uruchomiona zostaje polityka spójności dla Grecji na lata 2007-2013. Na uroczystości, która ma miejsce po przyjęciu 14 nowych programów operacyjnych dla regionów, będą obecni komisarze Danuta Hübner i Vladimir Špidla oraz Georges Alogoskoufis, minister gospodarki i finansów w rządzie Grecji. Dziesięć z tych programów jest finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności, a cztery z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Łącznie sfinansują one w greckich regionach inwestycje w wysokości 20,21 mld euro. Podpisane również zostanie porozumienie dotyczące dotacji z Funduszu Solidarności w wysokości 9,3 mln euro.

Komisarz Hübner wyraziła zadowolenie z zakończenia negocjacji. „Jesteśmy zdeterminowani, aby jak najlepiej wykorzystać politykę regionalną do poprawienia jakości życia obywateli Grecji. Władze podjęły właściwe decyzje koncentrując wiele inwestycji w kluczowych obszarach dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy: dotyczą one innowacji, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, technologii informacyjnych, sieci transeuropejskich i ochrony środowiska. Powinny one teraz wybrać dobre projekty i szybko rozpocząć ich realizację.”

Vladimir Špidla z zadowoleniem odnotował przyjęcie programów greckich: „Ostatnie wysiłki UE mające na celu zwiększanie zatrudnienia przynoszą rezultaty. Liczba osób czynnych zawodowo rośnie, a liczba bezrobotnych spada. Jeszcze więcej jednak pozostaje do zrobienia. Europa musi sprostać wyzwaniom globalizacji, nowych technologii, starzejących się społeczeństw oraz promować badania i innowacje. EFS wzmacnia zdolności europejskie w tworzeniu wartościowych miejsc pracy i w wyposażaniu pracowników we właściwe umiejętności, tak aby mogli oni zająć te nowe stanowiska pracy. Jednakże cele te muszą być wdrożone w praktyce na poziomie krajowym.

Pomoc z Funduszu Solidarności dla poszkodowanych przez powódź

Komisarz Hübner wraz z ministrem Alogoskoufisem podpiszą porozumienie w sprawie wypłaty 9,3 mln euro przeznaczonych na rekompensatę kosztów poniesionych w wyniku klęski żywiołowej, jaką była powódź, która dotknęła poważnie region wschodniej Macedonii i Tracji na północnym wschodzie w 2006 r. Dotacja ta zostanie udostępniona za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Zrekompensuje ona środki publiczne wykorzystane na doraźne działania kryzysowe: odbudowę infrastruktury, tworzenie tymczasowych miejsc zamieszkania, uruchomienie służb ratunkowych oraz działania porządkowe w dotkniętych regionach.

Odnośnie do pożarów lasów, które nawiedziły Grecję w tym roku, władze tego kraju wystosowały wniosek o pomoc do Funduszu Solidarności w dniu 30 października 2007 r. Wniosek ten jest obecnie przedmiotem analizy ze strony służb Komisji.

Informacje dla redaktorów

Dziesięć programów finansowanych przez EFRR oraz Fundusz Spójności zawiera cztery programy tematyczne, pięć programów regionalnych i jeden związany z pomocą techniczną i zamykają się one kwotą 15,8 mld euro.  1. Konkurencyjność i Przedsiębiorczość (1,29 mld euro): wspomaganie wysiłków w zakresie konkurowania na światowych rynkach poprzez inwestycje w badania i rozwój, pomoc dla przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, zmniejszenie uzależnienia od ropy naftowej i sprostanie zobowiązaniom związanym z Protokołem z Kioto.

  2. Poprawienie Dostępności Infrastruktury (3,7 mld euro): inwestycje w infrastrukturę drogową w celu zakończenia budowy sieci połączeń transeuropejskich drogowych i kolejowych oraz promowanie transportu publicznego.

  3. Konwergencja Cyfrowa (860 mln euro): wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza w sektorach konkurencyjnych takich jak turystyka, żegluga, kultura oraz w przypadku komunikacji między administracją publiczną i przedsiębiorcami.

  4. Środowisko i Zrównoważony Rozwój (1,8 mld euro): zarządzanie gospodarką odpadami, działania zapobiegające zanieczyszczeniu powietrza, skuteczność administracji w rozwiązywaniu problemów dotyczących zagrożeń dla środowiska.

  5. Macedonia Centralna – Macedonia Zachodnia – Macedonia Wschodnia i Tracja (2,67 mld euro): wzmocnienie pozycji regionu w Europie Południowo-Wschodniej poprzez inwestycje w przedsiębiorczość, innowacje i wiedzę, ochronę środowiska, energię oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców i obywateli.

  6. Grecja Zachodnia, Peloponez oraz Wyspy Jońskie (914 mln euro): infrastruktura transportowa oraz wzmocnienie sektorów kultury, usług socjalnych, zdrowia i ochrony środowiska w celu poprawienia jakości życia mieszkańców.

  7. Region Attyka (2,4 mld euro): rozwój regionu ateńskiego, włącznie z rewitalizacją upadających obszarów miejskich.

  8. Tesalia – Grecja Centralna – Epir (1,1 mld euro): wzmocnienie konkurencyjności jakości lokalnych produktów, poprawa infrastruktury i usług w regionie, modernizacja sektora turystyki.

  9. Kreta i Wyspy Egejskie (871 mln euro): tworzenie dochodu poprzez turystykę wysokiej jakości, infrastruktura o dużym znaczeniu międzynarodowym (zwłaszcza porty morskie) oraz wybitne ośrodki i uniwersytety.

  10. Pomoc techniczna (192 mln euro) pomoże w zarządzaniu programem.Cztery programy wpierane z Europejskiego Funduszu Społecznego (Rozwój Kapitału Ludzkiego, Edukacja i Uczenie się przez całe życie, Poprawa Skuteczności Administracji Publicznej, oraz krajowa rezerwa na wykonanie w celu szkolenia personelu do walki z pożarami lasów) otrzymają 4,4 mld euro z funduszy UE. Celem jest promowanie gospodarki opartej na wiedzy, tak aby poprawiać elastyczność krajowej siły roboczej oraz rozwijać bardziej skuteczną administrację publiczną. Specjalne wysiłki będą skierowane na rozwiązywanie problemu nielegalnego zatrudnienia oraz na walkę z dyskryminacją grup szczególnie na nią narażonych.

Więcej informacji na temat greckich programów operacyjnych można uzyskać zapoznając się z odpowiednimi komunikatami oraz na stronie:http://www.hellaskps.gr//2007-2013.htm


: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy

Pobieranie 11.31 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna