IP/08/914 Bruksela, dnia 11 czerwca 2008 r. Komisja dokonuje oceny programu stabilności Belgii oraz programu konwergencji Polski, a także zaleca uchylenie procedury nadmiernego deficytu w stosunku do PolskiPobieranie 165.34 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar165.34 Kb.


IP/08/914

Bruksela, dnia 11 czerwca 2008 r.Komisja dokonuje oceny programu stabilności Belgii oraz programu konwergencji Polski, a także zaleca uchylenie procedury nadmiernego deficytu w stosunku do Polski

Komisja Europejska oceniła dzisiaj zaktualizowany program stabilności Belgii oraz zaktualizowany program konwergencji Polski1. Belgia została wezwana do zrównoważenia budżetu w 2008 r., a także do osiągnięcia celu średniookresowego w postaci nadwyżki budżetowej w wysokości 0,5% PKB w kategoriach strukturalnych w roku 2009. Mimo znacznej redukcji zadłużenia publicznego w ciągu ostatnich 15 lat, zagrożenia dla długoterminowej stabilności finansów publicznych nadal utrzymują się w Belgii na średnim poziomie, co stawia ten kraj przed koniecznością osiągania wysokich nadwyżek strukturalnych salda pierwotnego, a także wdrożenia reform strukturalnych2. Polska zredukowała deficyt publiczny w 2007 r. znacznie poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 3% PKB. Oczekuje się, że również w roku 2008 i 2009 utrzyma się on poniżej tego poziomu, w związku z czym Komisja Europejska zaleca Radzie uchylenie procedury nadmiernego deficytu w stosunku do Polski. Biorąc jednak pod uwagę korzystne warunki dla wzrostu gospodarczego, realizacja celu średniookresowego wyznaczonego w programie konwergencji, jakim jest deficyt strukturalny w wysokości 1% PKB, postępuje zbyt powoli. Polskę wzywa się więc do zwiększenia tempa konsolidacji budżetowej w roku 2008 i w kolejnych latach, co powinno się również przyczynić do ograniczenia presji inflacyjnej. Zagrożenia dla długoterminowej stabilności finansów publicznych w Polsce wydają się natomiast nieznaczne.

Jeśli chodzi o szybkie zmniejszenie wskaźnika zadłużenia do 60% – wartości referencyjnej określonej w Traktacie UE – Belgia osiąga znakomite wyniki w porównaniu z innymi wysoko zadłużonymi państwami członkowskimi. Musi jednak wykazać się taką samą determinacją w przypadku dążenia do osiągnięcia nadwyżki budżetowej w wysokości 0,5% PKB i wprowadzenia w życie reform wymaganych w celu ograniczenia spodziewanych kosztów związanych ze starzeniem się społeczeństwa”, stwierdził Joaquín Almunia, komisarz ds. gospodarczych i walutowych.

W 2007 r. Polska obniżyła deficyt publiczny do poziomu znacznie poniżej 3% PKB i w kolejnych latach oczekiwać można równie dobrych wyników budżetowych, w związku z czym proponujemy Radzie zamknięcie procedury nadmiernego deficytu, która została wszczęta w 2004 r. po przystąpieniu kraju do UE. Procesowi konsolidacji daleko jednak jeszcze do zakończenia i Polska powinna wykorzystać okres dobrej koniunktury celem konsolidacji wyniku osiągniętego w 2007 r., a także przyspieszenia – w porównaniu z założeniami ocenionego dzisiaj programu konwergencji – postępów na drodze do osiągnięcia deficytu strukturalnego w wysokości 1%”, dodał Almunia.

BELGIA

W dniu 21 kwietnia 2008 r. Belgia przedłożyła zaktualizowany program stabilności obejmujący lata 2007-2011.

Od 2000 r. budżet Belgii był zasadniczo zrównoważony. Głównym celem określonym w programie jest kontynuacja rozpoczętej w 1993 r. szybkiej redukcji zadłużenia publicznego – z 85% PKB w 2007 r. do około 71% w roku 2011. Miałoby temu służyć stopniowe zwiększanie – wychodząc od zrównoważonego budżetu w 2008 r. – nadwyżki budżetowej do 1% PKB w 2011 r. W związku z gorszymi niż oczekiwano wynikami budżetowymi w 2007 r. osiągnięcie celu średniookresowego, czyli nadwyżki w kategoriach strukturalnych w wysokości 0,5% PKB, zostało przesunięte o rok w stosunku do założeń poprzedniego programu stabilności i ma nastąpić w 2009 r.

Konsolidacja budżetowa dokonuje się głównie przez ograniczenie wydatków na obsługę zadłużenia oraz zwiększenie wpływów podatkowych, a w dużo mniejszym stopniu wynika z ograniczenia wydatków pierwotnych. Osiągnięcie celów budżetowych jest obarczone ryzykiem, w szczególności ze względu na dość pozytywne założenia makroekonomiczne programu, a także brak określenia środków niezbędnych do osiągnięcia wartości docelowych. Osiągnięcie celu średniookresowego w 2009 r. wymagać będzie podjęcia dodatkowych środków.

W świetle oceny Komisji Belgię wzywa się do (i) zagwarantowania, że cel w postaci zrównoważonego budżetu zostanie osiągnięty w 2008 r., a cel średniookresowy w roku 2009, poprzez dostosowanie w kategoriach strukturalnych o wartość referencyjną wynoszącą 0,5% PKB, między innymi dzięki wdrożeniu dodatkowych środków strukturalnych, w szczególności po stronie wydatków; (ii) wobec nadal wysokiego poziomu zadłużenia oraz prognozowanego wzrostu wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa – do dalszych wysiłków na rzecz zapewnienia długookresowej stabilności finansów publicznych poprzez osiąganie wysokich nadwyżek strukturalnych salda pierwotnego, a także wdrożenie reform służących zwiększeniu wskaźnika zatrudnienia i ograniczeniu kosztów dla budżetu wynikających ze starzenia się społeczeństwa.

POLSKA

- uchylenie procedury nadmiernego deficytu

W zaleceniu wydanym w lutym 2007 r. na podstawie art. 104 ust. 7 Traktatu Rada wezwała władze Polski do zlikwidowania nadmiernego deficytu do końca roku 2007 w sposób wiarygodny i trwały. W tym celu Rada zaleciła Polsce poprawę salda strukturalnego o co najmniej 0,5 punktu procentowego PKB w 2007 r. w porównaniu z rokiem 2006.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się z 3,8% PKB w 2006 r. do 2,0% PKB w 2007 r., tj. znacznie poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 3% PKB. Poprawę salda strukturalnego w 2007 r. szacuje się na 1,5 punktu procentowego PKB, czyli znacznie więcej niż wymagano w zaleceniu. W stosunku do PKB władze publiczne przeznaczyły mniej środków na świadczenia socjalne (w związku z brakiem indeksacji w 2007 r.), dotacje, inwestycje oraz wynagrodzenia dla pracowników. Łączne wydatki były o 1,5 punktu procentowego niższe niż zakładano w programie konwergencji z listopada 2006 r. Komisja prognozuje, że w roku 2008 deficyt wzrośnie do 2,5% PKB (czyli do wartości określonej w programie konwergencji), a w kolejnych latach zasadniczo ustabilizuje się na tym poziomie, co oznacza, że deficyt zostanie w sposób trwały sprowadzony poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 3% PKB.

W związku z tym Komisja zaleca Radzie uchylenie procedury nadmiernego deficytu w stosunku do Polski. Ponieważ deficyt w roku 2008 wzrośnie, a prognozowany margines bezpieczeństwa w stosunku do wartości referencyjnej (3%) pozostanie nieznaczny w latach 2008-2009, konieczne są dalsze wysiłki na rzecz konsolidacji dotychczasowych osiągnięć.- ocena programu konwergencji przedstawionego w marcu 2008 r.

W dniu 26 marca 2008 r. Polska przedłożyła zaktualizowany program konwergencji obejmujący lata 2007-2010.

Głównym celem strategii budżetowej jest ograniczenie deficytu strukturalnego i osiągnięcie celu średniookresowego w postaci deficytu w wysokości 1% PKB w roku 2011, tj. w rok po zakończeniu okresu objętego programem.

Prognozy budżetowe na rok 2009 i kolejne lata są jednak obarczone ryzykiem, jeśli wziąć pod uwagę wzrost inflacji w 2008 r. i uchwalone już przez Sejm środki zwiększające deficyt (np. obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych), które nie wydają się w pełni zrównoważone przez środki kompensujące. Zakładany znaczny spadek nominalnego wzrostu inwestycji publicznych, który w latach 2006-2008 sięgał 20%, wydaje się mało realistyczny, szczególnie w obliczu ambitnego programu budowy dróg i innych planowanych robót publicznych.

Podsumowując, deficyt został wprawdzie zmniejszony poniżej 3% i Komisja zakłada, że w najbliższych latach nie przekroczy on ponownie tego poziomu, jednak w okresie objętym programem nie uda się zwiększyć marginesu bezpieczeństwa.

Zagrożenia dla długookresowej stabilności finansów publicznych w Polsce wydają się być nieznaczne.W świetle oceny Komisji Polskę wzywa się do wykorzystania korzystnych warunków dla wzrostu gospodarczego i przyspieszenia tempa dostosowania strukturalnego, tak by osiągnąć cel średniookresowy.

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12722_en.htm

BELGIUM

Comparison of key macroeconomic and budgetary projections


 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Real GDP
(% change)

SP Apr 2008

2.8

2.7

1.9

2.0

2.0

2.0

COM Apr 2008

2.8

2.7

1.7

1.5

n.a.

n.a.

SP Dec 2006

2.7

2.2

2.1

2.2

2.2

n.a.

HICP inflation
(%)

SP Apr 2008

2.3

1.8

3.0

1.7

1.8

1.8

COM Apr 2008

2.3

1.8

3.6

2.3

n.a.

n.a.

SP Dec 2006

2.4

1.9

1.8

1.8

1.9

n.a.

Output gap1
(% of potential GDP)

SP Apr 2008

0.1

0.3

-0.1

-0.4

-0.5

-0.8

COM Apr 20082

0.1

0.3

-0.3

-1.0

n.a.

n.a.

SP Dec 2006

-0.3

-0.4

-0.4

-0.4

-0.3

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world
(% of GDP)

SP Apr 2008

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

COM Apr 2008

3.4

3.2

2.6

2.4

n.a.

n.a.

SP Dec 2006

2.0

2.0

2.2

2.4

2.7

n.a.

General government balance
(% of GDP)

SP Apr 2008

0.3

-0.2

0.0

0.3

0.7

1.0

COM Apr 2008

0.3

-0.2

-0.4

-0.6

n.a.

n.a.

SP Dec 2006

0.0

0.3

0.5

0.7

0.9

n.a.

Primary balance
(% of GDP)

SP Apr 2008

4.3

3.7

3.7

3.8

4.1

4.3

COM Apr 2008

4.3

3.7

3.3

2.9

n.a.

n.a.

SP Dec 2006

4.1

4.2

4.1

4.1

4.2

n.a.

Cyclically-adjusted balance1
(% of GDP)

SP Apr 2008

0.3

-0.4

0.0

0.5

1.0

1.4

COM Apr 2008

0.3

-0.3

-0.2

-0.1

n.a.

n.a.

SP Dec 2006

0.2

0.5

0.7

0.9

1.1

n.a.

Structural balance3
(% of GDP)

SP Apr 2008

-0.4

-0.3

0.0

0.5

1.0

1.4

COM Apr 2008

-0.6

-0.3

-0.2

-0.1

n.a.

n.a.

SP Dec 20064

-0.4

0.1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Government gross debt
(% of GDP)

SP Apr 2008

88.2

84.9

81.5

78.1

74.7

71.1

COM Apr 2008

88.2

84.9

81.9

79.9

n.a.

n.a.

SP Dec 2006

87.7

83.9

80.4

76.6

72.6

n.a.

Notes:

1Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2Based on estimated potential growth of 2.5%, 2.5%, 2.2% and 2.2% respectively in the period 2006-2009.

3Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. According to the most recent programme, one-off and other temporary measures are deficit-reducing for 0.7% of GDP in 2006 and deficit-increasing for 0.1% of GDP in 2007. According to the Commission services' spring forecast, one-off and other temporary measures are deficit-reducing for 0.9% of GDP in 2006 and deficit-increasing for 0.1% in 2007.

4The December 2006 update of the stability programme did not provide information on the use of one-off measures in the years 2008 to 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:

Stability programme (SP); Commission services’ spring 2008 economic forecasts (COM); Commission services’ calculations


POLAND

Comparison of key macroeconomic and budgetary projections
 

2006

2007

2008

2009

2010

Real GDP
(% change)

CP Mar 2008

6.2

6.5

5.5

5.0

5.0

COM Apr 2008

6.2

6.5

5.3

5.0

n.a.

CP Nov 2006

5.4

5.1

5.1

5.6

n.a.

HICP inflation
(%)

CP Mar 2008

1.3

2.6

3.5

2.9

2.5

COM Apr 2008

1.3

2.6

4.3

3.4

n.a.

CP Nov 2006

1.4

2.1

2.5

2.5

n.a.

Output gap1
(% of potential GDP)

CP Mar 2008

0.5

1.1

0.7

0.2

0.9

COM Apr 20082

0.6

1.2

0.5

−0.7

n.a.

CP Nov 2006

0.5

0.5

0.3

0.4

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world
(% of GDP)

CP Mar 2008

2.6

2.6

3.5

4.2

4.6

COM Apr 2008

−2.5

−2.6

−2.3

−3.6

n.a.

CP Nov 2006

1.6

1.8

2.2

2.7

n.a.

General government balance
(% of GDP)

CP Mar 2008

3.8

2.0

2.5

2.0

1.5

COM Apr 2008

−3.8

−2.0

−2.5

−2.6

n.a.

CP Nov 2006

3.9

3.4

3.1

2.9

n.a.

Primary balance
(% of GDP)

CP Mar 2008

1.1

0.2

0.2

0.3

0.8

COM Apr 2008

−1.1

0.6

0.2

0.1

n.a.

CP Nov 2006

1.5

1.0

0.7

0.6

n.a.

Cyclically-adjusted balance1
(% of GDP)

CP Mar 2008

4.0

2.4

2.8

1.9

1.1

COM Apr 2008

−4.0

−2.5

−2.7

−2.3

n.a.

CP Nov 2006

4.1

3.6

3.2

3.0

n.a.

Structural balance3
(% of GDP)

CP Mar 2008

4.0

2.4

2.8

1.9

1.1

COM Apr 2008

−4.0

−2.5

−2.7

−2.3

n.a.

CP Nov 2006

4.1

3.6

3.2

3.0

n.a.

Government gross debt
(% of GDP)

CP Mar 2008

47.6

44.9

44.2

43.3

42.3

COM Apr 2008

47.6

45.2

44.5

44.1

n.a.

CP Nov 2006

48.9

50.0

50.3

50.2

n.a.

Notes:

 

 

 

 

 

 

1 Output gaps and cyclically-adjusted balances according to the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2 Based on estimated potential growth of 5.2%, 5.9%, 6.0% and 6.2% respectively in the period 2006-2009.

3 Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. There are no one-off and other temporary measures in the most recent programme and Commission services’ autumn forecast.

 

 

 

 

 

 

 

Source:

 

 

 

 

 

 

Convergence programme (CP); Commission services’ spring 2008 economic forecasts (COM); Commission services’ calculations1 Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (zmienionym rozporządzeniem nr 1055/2005) państwa członkowskie zobowiązane są co roku przedstawiać zaktualizowane prognozy sytuacji makroekonomicznej i budżetowej. W przypadku krajów, które przyjęły euro, prognozy te określane są jako programy stabilności, natomiast w przypadku pozostałych krajów są to programy konwergencji. Wspomniane rozporządzenie określane jest również jako „prewencyjna część” Paktu na rzecz stabilności i wzrostu.

2 Analiza długoterminowej stabilności finansów publicznych uwzględnia aktualny poziom zadłużenia, bieżący deficyt budżetowy (lub nadwyżkę budżetową) oraz przewidywane koszty związane ze starzeniem się społeczeństwa, zakładając przy tym brak zmian prowadzonej polityki.: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna