Istota logistykiPobieranie 313.97 Kb.
Strona2/7
Data29.04.2016
Rozmiar313.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

W klasyfikacji systemów logistycznych według kryterium o charakterze instytucjonalnym bierze się pod uwagę liczbę i rodzaj instytucji składających się na strukturę systemu. Opierając się na tym kryterium wyodrębniamy następujące systemy logistyczne:15


  • system mikrologistyczny obejmujący wszystkie procesy wewnątrz jednostkowych organizacji gospodarczych (system logistyczny przedsiębiorstwa)

  • system metalogistyczny stanowiący integrację podsystemów mikrologistycznych kooperujących przedsiębiorstw (łańcuch logistyczny)

  • system mezologistyczny będący rezultatem pionowej integracji podsystemów metalogistycznych

  • system makrologistyczny, będący wyrazem integracji procesów logistycznych w skali całej gospodarki,

  • zewnętrzny system logistyczny (międzysystem integrujący procesy logistyczne, między dostawcami i odbiorcami)

We współczesnej gospodarce coraz częściej spotyka się zjawiska internacjonalizacji i globalizacji , które nie omijają logistyki. Problemy logistyczne często ujmowane są w skali kilku państw lub kontynentów. Spotykany termin eurologistyka oznacza projektowanie i tworzenie systemu przemieszczania oraz składowania w skali całego kontynentu europejskiego. Przy zastosowaniu takiego podejścia w stosunku do całego świata lub kilku kontynentów mówimy o logistyce globalnej.

Jeżeli projektuje się systemy logistyczne służące ochronie środowiska, wówczas mamy do czynienie z ekologistyką.16

W klasyfikacji systemów logistycznych według kryterium funkcjonalnego bierze się pod uwagę sfery działania w przedsiębiorstwie i w skali łańcucha logistycznego. Kierując się tym kryterium złożony system logistyczny można podzielić na cztery podsystemy:17


  • logistykę zaopatrzenia, która obejmuje obszar od dostarczenia dóbr poprzez dostawcę po wydanie materiału do produkcji,

  • logistykę produkcji w której surowce, materiały pomocnicze i zakupione części przepływają z magazynu zaopatrzenia do miejsc przetwarzania, a następnie do magazynu zbytu,

  • logistykę dystrybucji, w której następuje przepływ dóbr z magazynu wyrobów gotowych do klientów na rynku,

  • logistyka utylizacji (recykling), to strumień przepływający w kierunku odwrotnym od klientów do dostawców, który składa się z towarów i materiałów uszkodzonych, z określonych względów niewłaściwy , a także opakowań zwrotnych, odzyskanych surowców wtórnych itp.

Logistykę zaopatrzenia i logistykę produkcji określa się łącznie mianem logistyki materiałowej, natomiast logistykę zaopatrzenia i logistykę dystrybucji czyli podsystemów mających swoje źródła na rynku, określane są nazwą logistyki marketingowej.

System logistyczny przedsiębiorstw w przekroju funkcjonalnym przedstawia Rys.2.P.Blaik w artykule „Logistyka a zarządzanie przedsiębiorstwem” rozszerza system logistyczny przedsiębiorstwa o piąty podsystem jakim jest logistyka w sferze inwencji (pomysłów) i transformacji idei w koncepcję produktu.

Jest to sfera poprzedzająca wcześniej wymienione cztery podsystemy, stanowiące tzw. „logistyczne przedpola marketingowe” będące istotnym źródłem nowych potencjałów i efektów logistycznych. Ten podsystem stanowi niejako nowy wariant logistyki w sferze informacji. Podstawowym zadaniem tego podsystemu jest gromadzenie niezbędnych informacji logistycznych tj. informacji szczególnie istotnych dla długofalowego inicjowania i rozwoju właściwych produktów i procesów odpowiadających kryteriom rynkowym.18

Rysunek nr 3 przedstawia ogólną strukturę systemu logistycznego.
Doświadczenia w skali światowej oraz najnowsza literatura wskazują na rosnącą potrzebę systemowego traktowania i kształtowania procesów logistycznych w aspektach koordynacyjnych i integracyjnych w ramach całego systemu logistycznego przedsiębiorstwa i określonego układu rynkowego.

Systemowa koncepcja logistyki sprowadza się do racjonalizacji działań przedsiębiorstwa i jego partnerów w obszarze fizycznego obiegu towarów, jego informacyjnych uwarunkowań tj. racjonalnego kształtowania struktury czynności i kosztów logistycznych oraz odpowiedniego poziomu a także jakości świadczonych usług w ramach całego łańcucha logistycznego. W powyższym sensie proces ten można traktować jako określoną orientację zarządzania w skali przedsiębiorstwa, zmierzającą do podejmowania coraz bardziej racjonalnych decyzji co do zaangażowanych środków i przedsięwzięć oraz sposobu realizacji celów (efektów logistycznych). Znajduje to wyraz w ewolucji i przewartościowaniu rozumienia logistyki od podejścia operacyjno – funkcjonalnego, nastawionego na planowanie i sterowanie poszczególnymi zadaniami i czynnościami logistycznymi poprzez strategiczne zarządzanie procesami i systemami logistycznymi w kierunku systemowej koncepcji logistycznie zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Orientacja na procesy w zarządzaniu przedsiębiorstwem wydaje się nabierać szczególnego znaczenia w świetle rosnących w ten sposób możliwości osiągnięci większej aktywności i przejrzystości działania, lepszego w sensie długofalowym rozpoznania preferencji klientów i ich efektywniejszego zaspakajania, stymulowania wzrostu wielowymiarowych efektów strategicznych i synergicznych.19

Wspomniana powyżej istota podejścia systemowego do procesów logistycznych polega na tym, iż ponad znaczenie poszczególnych elementów systemów przedkłada się wzajemne zależności między tymi elementami. W systemie logistycznym należy unikać suboptymalizacji, która pojawia się w momencie oceniania poszczególnych czynności logistycznych wg odrębnych kryteriów. Konieczne jest również globalne ujęcie kosztów funkcjonowania systemu logistycznego oraz uwzględnienie jakości obsługi klienta. W systemie logistycznym obowiązuje zasada analizy tzw. kosztu całkowitego, zakładająca łączne rozpatrywanie całych procesów logistycznych a nie ich poszczególnych części. Jednak sam poziom kosztów logistyki nie świadczy o sprawności tego systemu, jeżeli nie porównamy tego kosztu z ilościom nie zrealizowanych zamówień. Akceptowany przez klientów poziom obsługo decyduje o wielkości produkcji i gotowości systemu logistycznego do spełnienia jego zadań. Koszty logistyki zwiększają się proporcjonalnie do oferowanego poziomu obsługi a więc ustalenie odpowiednich standardów jakości obsługi klienta wpływa na wielkość kosztów systemu wspierającego żądany poziom. Ustalenie wysokich wymagań w zakresie obsługi klienta może spowodować ogromne zwiększenie kosztów logistyki. Optymalizacja funkcjonowania systemu logistycznego wiąże się zatem z koniecznością kompromisu pomiędzy dążeniem do obniżania kosztów, a koniecznością stałej poprawy obsługi klientów.

  1. KSZTAŁTOWANIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH


Pobieranie 313.97 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna