Iv olimpiada ekologiczna subregionu pilskiego 2011 r. Szkoły ponadgimnazjalne etap powiatowyPobieranie 34.55 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34.55 Kb.

IV OLIMPIADA EKOLOGICZNA SUBREGIONU PILSKIEGO - 2011 r.

Szkoły ponadgimnazjalne etap powiatowy

Imię i nazwisko ....................................................................................................


Szkoła/Klasa ..........................................................................................................

1. Cechami funkcjonalnymi populacji są:

□ a. struktura wieku, rozrodczość

□ b. rozrodczość, śmiertelność

□ c. śmiertelność, struktura płciowa
2. Dokonaj analizy przedstawionych trzech

podstawowych typów krzywych przeżywania osobników.

Wybierz prawidłowy wniosek:

□ a. w przypadku przeżywalności jak na krzywej typu III większość osobników

żyje bardzo długo

□ b. krzywa III dobrze ilustruje przeżywalność europejskich populacji gatunku

ludzkiego

□ c. w przypadku przeżywalności opisanej krzywą typu II średnie

prawdopodobieństwo śmierci jest niezależne
3. Która z podanych funkcji lasu ma dla człowieka największe znaczenie zdrowotne?

□ a. chroni przed erozją wietrzną i wodną

□ b. wydziela do atmosfery fitoncydy

□ c. umożliwia egzystencję wielu roślin leczniczych


4. Drobne glony lub bakterie w jeziorze zazwyczaj są rozmieszczone:

□ a. równomiernie

□ b. losowo

□ c. skupiskowo


5. Najbardziej odporne na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym są:

□ a. monofagi

□ b. polifagi

□ c. oligofagi

6. Głównymi mechanizmami, które regulują tempo i przebieg procesów sukcesji są:

□ a. stosunki konkurencji między populacjami roślin i zwierząt

□ b. wyłącznie czynniki abiotyczne

□ c. anomalie pogodowe danego regionu


7. Homeostaza w odniesieniu do ekosystemu oznacza:

□ a. dopuszczalny stopień zanieczyszczeń środowiska

□ b. utrzymanie równowagi w stadium klimaksu

□ c. optimum ekologiczne populacji


8. Grzyby odgrywają ważną rolę w obiegu materii, gdyż:

□ a. są pokarmem człowieka i zwierząt

□ b. żyją w symbiozie z korzeniami drzew

□ c. strzępki grzybni wydzielają do podłoża enzymy, które rozkładają związki

organiczne
9. Ostatnim ogniwem organizmów wykorzystujących w obiegu fosfor są:

□ a. producenci

□ b. konsumenci ostatniego rzędu

□ c. reducenci


10. Nieprawdą w odniesieniu do obiegu azotu jest fakt, iż:

□ a. bakterie brodawkowe wiążą wolny azot z powietrza

□ b. azot z soli mineralnych jest uwalniany do atmosfery przez bakterie nitryfikacyjne

□ c. obieg azotu jest przykładem obiegu gazowego


11. Czym odżywia się żuk wiosenny?

□ a. korzeniami

□ b. liśćmi

□ c. odchodami


12. Wraz ze wzrostem poziomu troficznego produkcja:

□ a. maleje

□ b. pozostaje bez zmian

□ c. wzrasta


13. Pozostawienie martwego drewna w stabilnym ekosystemie leśnym do czasu jego

naturalnego rozkładu, oznacza:

□ a. wzrost różnorodności biologicznej

□ b. ryzyko zwiększenia liczebności szkodników

□ c. marnotrawstwo drewna

Imię i nazwisko ....................................................................................................


Szkoła/Klasa ..........................................................................................................

14. Zaznacz, które drzewa tworzą między innymi lasy brzegów jezior i potoków:

□ a. olcha

□ b. dąb


□ c. lipa
15. Plantacje drzew szybko rosnących tworzą;

□ a. lipa i dąb

□ b. wierzba i topola

□ c. grab i wiąz


16. Cebula, którą wykorzystujemy konsumpcyjnie jest:

□ a. korzeniem rośliny

□ b. zbiorem liści spichrzowych

□ c. bulwą pochodzenia łodygowego


17. Gatunkami synantropijnymi są:

□ a. konwalia i słowik,

□ b. zawilec i zięba,

□ c. pokrzywa i wróbel.


18. Wskaż szereg ekosystemów ustawionych poprawnie według ich produkcji

pierwotnej od największej do najmniejszej:

□ a. las klimatu umiarkowanego-tajga-tundra-puszcza tropikalna

□ b. tundra-tajga-las klimatu umiarkowanego-puszcza tropikalna

□ c. puszcza tropikalna-las klimatu umiarkowanego-tajga-tundra
19. Ilość pyłu opadającego na jednostkę powierzchni w jednostce czasu - to definicja

podstawowego parametru jakości powietrza. O jaki parametr tu chodzi?

□ a. zapylenie,

□ b. stężenie pyłu,

□ c. opad pyłu.
20. Odczyn i żyzność gleby zależą od:

□ a. roztworu glebowego oraz zawartości substancji mineralnych i organicznych

□ b. zawartości powietrza w jej przestworach

□ c. stopnia jej wysycenia wodą


21. Gleby o niskich wartościach pH wywierają toksyczny wpływ na wzrost i rozwój

roślin, ponieważ zawierają dużą ilość:

□ a. żelaza

□ b. amoniaku

□ c. miedzi


22. Główną przyczyną zakwaszania gleb jest;

□ a. duża zawartość metali ciężkich

□ b. deficyt wody

□ c. duża zawartość dwutlenku siarki


23. Ze względu na odczyn gleby rośliny możemy podzielić na:

□ a. heliofile, skiofile

□ b. kalcyfile, nitrofile, halofity

□ c. acydofile i bazofile


24. Jedną z głównych przyczyn skażenia wód przez nawozy mineralne w Polsce jest

obok stosowania ich nadmiernych dawek:

□ a. dominacja czarnoziemów

□ b. przewaga lekkich gleb

□ c. duża zawartość żelaza w glebach
25. Plankton to zespół organizmów związanych z:

□ a. dnem jeziora

□ b. tonią wodną

□ c. roślinnością


26. Halofity są związane z:

□ a. glebami rozciągającymi się wzdłuż wybrzeży morskich i źródeł solankowych

□ b. gorącymi źródłami

□ c. glebami zawierającymi dużo soli azotowych


27. Samooczyszczaniu się zbiorników wodnych z nadmiarem rozpuszczonej i

zawieszonej substancji organicznej sprzyjają:

□ a. warunki beztlenowe przy dennej warstwie zbiornika

□ b. wysoki poziom natlenienia zarówno wód powierzchniowych jak i przydennych

□ c. wyeliminowanie dużej roślinności
28. Istotnym problemem dużych skupisk ludzi jest zagadnienie usuwania lub

przetwarzania odpadów. Najbardziej pożądaną formą ich likwidacji jest:

□ a. recykling

□ b. kompostowanie odpadów

□ c. spalanie odpadów

29. Do jednych z najbardziej trujących substancji, jakiekolwiek powstały przy udziale

ludzi, są dioksyny. Trucizny te powstają:

□ a. w czasie wytwarzania papieru wysokiej jakości

□ b. podczas spalania śmieci zawierających różne "plastyki", zwłaszcza PCW

□ c. w przemyśle elektrycznym, przy produkcji materiałów izolacyjnych


30. Która z warstw atmosfery chroni organizmy przed szkodliwym promieniowaniem

ultrafioletowym:

□ a. troposfera

□ b. jonosfera

□ c. ozonosfera
31. Biologiczne metody ochrony roślin polegają między innymi na zastosowaniu:

□ a. mikroorganizmów

□ b. dużych ssaków

□ c. chrząszczy zmodyfikowanych genetycznie


32. Przy budowie domów jedno- i wielorodzinnych nie należy używać:

□ a. cementu

□ b. azbestu

□ c. drewna


33. W jaki sposób jad żmii przedostaje się do ciała ofiary?

□ a. ze śliną

□ b. przez kanaliki w zębach jadowych

□ c. przez gruczoły znajdujące się w tylniej części ciała


34. Dużą zdolnością do pobierania z gleby azotanów charakteryzuje się:

□ a. wczesne ziemniaki

□ b. sałata i szpinak

□ c. marchew i ogórki


35. Chory człowiek oraz produkty i przedmioty, z którymi się stykał nie mogą

stanowić źródła zakażenia innego człowieka:

□ a. glistą ludzką i zarodźcem malarii

□ b. świdrowcem gambijskim i zarodźcem malarii

□ c. owsikiem i rzęsistkiem pochwowym
36. Spośród wymienionych chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka,

zaznacz chorobę wywołaną przez bakterie:

□ a. kleszczowe zapalenie mózgu

□ b. babeszjoza

□ c. borelioza
37. Kwas szczawiowy zawarty w niektórych warzywach niekorzystnie wpływa na

organizm człowieka ponieważ:

□ a. sprzyja rozwojowi bakterii gnilnych w jelicie grubym

□ b. powoduje występowanie zgagi

□ c. wiąże w przewodzie pokarmowym wapń w nierozpuszczalne sole, obniżając

przyswajalność tego pierwiastka


38. Gatunkiem, który został uratowany przez polskich przyrodników od całkowitego

wyginięcia i przywrócony przyrodzie jest:

□ a. łoś

□ b. żubr

□ c. bóbr
39. Wśród niżej wymienionych najbardziej zagrożonym gatunkiem motyla jest:

□ a. paź królowej,

□ b. rusałka admirał,

□ c. niepylak apollo


40. W Polsce ochrona przyrody na długą tradycję. Już za czasów Władysława Jagiełły

wprowadzono akty prawne ograniczające niszczenie przyrody. W 1423 roku

wprowadzono zakaz:

□ a. polowania na tury

□ b. polowania na łosie

□ c. wycinania cisów


41. Rezerwat ornitologiczny „Jezioro Łuknajno” powołany został przede wszystkim

dla ochrony:

□ a. kormorana

□ b. łabędzia niemego

□ c. perkoza rdzawoszyjnego
42. Najbardziej popularnym miesięcznikiem, poświęconym tematyce ochrony

środowiska jest „Aura”. Ukazuje się z Polsce od:

□ a. 1965 r.

□ b. 1982 r.

□ c. 1973 r.
43. W dziedzinie polityki wodnej zakres działań państw członkowskich UE określa:

□ a. Prawo wodne,

□ b. Ramowa Dyrektywa Wodna,

□ c. Ustawa „powodziowa”.


44. Sosny zwyczajne rosnące w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Kampinoskiej

należą:


□ a. do tej samej populacji

□ b. do tej samej biocenozy

□ c. do tego samego gatunku
45. Biopreparaty są to:

□ a. antybiotyki stosowane w leczeniu zwierząt hodowlanych

□ b. środki zwalczania szkodników roślin użytkowych, przy wykorzystaniu jako tzw.

czynnej substancji grzybów, wirusów lub bakterii□ c. związki ograniczające liczbę gatunków fauny glebowej


Pobieranie 34.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna