Izby gospodarczejPobieranie 75.81 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar75.81 Kb.


 

 

  

 

  

 

STATUTPOLSKO - AMERYKAŃSKIEJ

IZBY GOSPODARCZEJ

 

  

 

 Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi dnia 20 września 2006 r.

 STATUT

Polsko – Amerykańskiej Izby GospodarczejRozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Polsko - Amerykańska Izba Gospodarcza zwana dalej „Izbą” jest organizacją samorządu

gospodarczego, działającą na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach

gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195, zm. Dz. U. Z 1992 r. Nr 75, poz. 368), zwanej

dalej „Ustawą o Izbach” wraz z późniejszymi zmianami.

2. Izba zostaje powołana z Inicjatywy KIG na podstawie Art. 121 ust. 1 Ustawy o Izbach.§ 2

 Działalność Izby opiera się na społecznej pracy członków.§ 3

 Nazwa Izby brzmi:  1. w języku polskim : „Polsko - Amerykańska Izba Gospodarcza”,

  2. w języku angielskim: „ Polish – American Chamber of Commerce”.

 § 4

 Izba uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.§ 5

1. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych krajów.

2. Siedziba Izby mieści się w Warszawie w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.

4. Izba może zrzeszać się w innych organizacjach gospodarczych i społecznych, których

działalność nie jest sprzeczna z celem Izby.

5. Izba może należeć do organizacji międzynarodowych.

§ 6

Izba może używać okrągłej pieczęci ze znakiem graficznym w otoku: „Polsko – Amerykańska Izba Gospodarcza” oraz innych oznak i pieczęci określonych uchwałą Rady Izby.§ 7

Izba może ustanawiać odznaki, medale oraz dyplomy honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Izby.§ 8

Językami urzędowymi Izby są: język polski i język angielski. 


Rozdział II


Cele i zadania Izby
§ 9

Celem Izby jest wspomaganie, promowanie i koordynowanie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki; a także ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, oraz gospodarczych interesów Stanów Zjednoczonych Ameryki w Rzeczpospolitej Polskiej.§ 10

Izba realizuje swój cel poprzez:

a. ochronę i popieranie interesów podmiotów gospodarczych wobec organów państwowych,

samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów i instytucji w Rzeczpospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki,

b. inspirowanie, pośrednictwo, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej

pomiędzy podmiotami gospodarczymi Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

c. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Rzeczpospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, w szczególności informacji o stanie i rozwoju zagadnień polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie materiałów okólnych, roczników, przeglądów i innych publikatorów,

d. świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego, w szczególności

poprzez sporządzanie opinii, analiz z rynku i sprawozdań,

e. wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w Rzeczpospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki,

f. organizowanie konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, sympozjów, konferencji, dyskusji, wystaw i innych imprez promocyjnych oraz udział w przedsięwzięciach tego rodzaju w kraju i zagranicą,

g. organizowanie i wspieranie, a także uczestniczenie w zakresie kształcenia i podnoszenia

kwalifikacji, w tym szkolenie i doskonalenie zawodowe,

h. pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w bilateralnych i multilateralnych kontaktach gospodarczych, w tym poprzez zorganizowanie sądownictwa polubownego,

i. wydawanie świadectw, certyfikatów i zaświadczeń,

j. tworzenie komisji, komitetów, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych,

k. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w celu uzyskania środków

na działalność statutową,

l. pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie funduszy na działalność statutową Izby.

§ 11

Do współpracy gospodarczej o charakterze dwustronnym ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Izba może powoływać wewnętrzne struktury organizacyjne zwane Komitetami Bilateralnymi.§ 12

Izba nie prowadzi działalności politycznej, religijnej ani światopoglądowej.§ 13

Izba może prowadzić własną działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

a. wydawanie książek (PKD 22.11.Z),

b. pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z),

c. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),

d. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),

e. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),

f. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)

g. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD74.14.B) h. działalność w zakresie „public relations” (PKD 74.14.Z),

i. reklama (PKD 74.14.Z),

j. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A),

k. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B),

l. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),

ł. działalność organizacji komercyjnych pracodawców (PKD 91.11.Z),

m. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 91.12.Z),

n. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

(PKD 91.33.Z),

o. działalność agencji informacyjnych (PKD 92.40.Z).Rozdział III

Członkostwo§ 14

    1. Członkiem Izby może zostać:

 • polski podmiot prowadzący działalność gospodarczą (osoba prawna, fizyczna, jak również nie posiadająca osobowości prawnej spółka tych osób), utworzony zgodnie z polskim ustawodawstwem, oraz

 • osoba prawna, a także jednostka nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, utworzone zgodnie z ustawodawstwem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 1. Członkowie Izby będący osobami prawnymi reprezentowani są w Izbie przez pełnomocników, a członkowie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa osobiście lub przez pełnomocników. 

 2. Członkowie Izby i ich pełnomocnicy mogą reprezentować więcej niż jednego członka Izby na podstawie pełnomocnictwa określającego zakres umocowania. 

4. Walne Zgromadzenie Izby może nadać członkostwo honorowe osobom prawnym lub fizycznym posiadającym szczególne zasługi dla rozwoju współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

5. Członkiem Izby z urzędu staje się osoba fizyczna lub prawna, która osobiście lub przez pełnomocnika przyjęła i podpisała statut Izby na Zebraniu Założycielskim.
§ 15

Przyjęcie w poczet członków izby

1. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie decyzji Prezydium Rady Izby, po uprzednim pisemnym złożeniu deklaracji członkowskich. Złożenie deklaracji członkowskich jest jednoznaczne z uznaniem Statutu Izby. 

2. O decyzji w sprawie przyjęcia zawiadamia się pisemnie. W przypadku decyzji odmownej

wymagane jest uzasadnienie. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. 

3. Członkostwo w Izbie rozpoczyna się z chwilą doręczenia zawiadomienia o przyjęciu.

§ 16

Ustanie członkostwa

1. Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą:

a. śmierci,

b. wystąpienia,

c. wykluczenia,

d. likwidacji Izby,

e. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem.

 

2. Wystąpienie z Izby jest możliwe tylko z końcem roku obrachunkowego. Pisemneoświadczenie o wystąpieniu składa się Prezydium Rady Izby na trzy miesiące przed upływem roku obrachunkowego. Prezydium Rady Izby może skrócić ten trzymiesięczny termin. 

3. Wykluczenie:  1. Prezydium Rady Izby, z własnej inicjatywy lub/i na wniosek Sądu Koleżeńskiego, może z ważnych powodów wykluczyć członka Izby na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów. Za ważny powód uznaje się w szczególności ciężkie wykroczenie przeciwko interesom i celom Izby, zawinione naruszenie postanowień Statutu oraz niegodne członka Izby zachowanie. 

  2. przed podjęciem decyzji o wykluczeniu, niezwłocznie po zapoznaniu się z jego przyczynami, Prezes w formie pisemnej wezwie członka Izby do zajęcia na piśmie i w ustalonym przez Prezesa terminie, stanowiska w sprawie przedstawionych mu przyczyn wykluczenia. Członek Izby ma także prawo do ustnego wypowiedzenia się w tej kwestii wobec Prezydium Rady Izby.

  3. niepłacenie składek przez dwa okresy płatności, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu do zapłaty, jest ważnym powodem, na podstawie którego Prezydium Rady Izby może wykluczyć Członka z Izby uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, bez zachowania procedury określonej w pkt. b,

d. o decyzji Prezydium Rady Izby w sprawie wykluczenia Prezes zawiadamia członka

listem poleconym, na ostatni wskazany przez niego adres. Wykluczenie staje się skuteczne z dniem nadania listem poleconym zawiadomienia o decyzji o wykluczeniu, wraz z uzasadnieniem,

e. od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 17

Prawa członków
1. Członkowie Izby mają prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków.

2. Członkowie mogą upoważnić pisemnie innego członka do głosowania w ich imieniu w

zakresie określonym w pełnomocnictwie. Stosowne pełnomocnictwa należy przedstawić Prezydium Rady Izby najpóźniej przed otwarciem Walnego Zgromadzenia Członków. 


 1. Członkowie Izby mają prawo czynnego i biernego wyboru do władz Izby.

 2. Członkowie Izby mają prawo do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby.

 3. Członkowie mają prawo do korzystania ze świadczeń, wsparcia i doradztwa ze strony Izby we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działalności na zasadach określonych przez Prezydium Rady Izby.

 4. Członkowie Izby mają prawo do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby oraz korzystania ze znaku graficznego Izby według zasad określonych przez Prezydium Rady Izby.


§ 18

Obowiązki członków
1. Członkowie są zobowiązani do wspierania Izby w osiąganiu przez nią zamierzonych celów i zadań oraz do przestrzegania Statutu i uchwał organów Izby.


2. Członkowie są zobowiązani do udziału w pracach Izby oraz przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej w działalności gospodarczej.

3. Członkowie są zobowiązani do wniesienia wpisowego i opłacenia rocznych składek członkowskich. Termin płatności składki upływa ostatniego dnia pierwszego kwartału każdego roku obrachunkowego. 

4. Płatność wpisowego i składki członkowskiej może być zawieszana na podstawie stosownej

uchwały Prezydium Rady Izby. Zawieszenie płatności składki nie stanowi podstawy do wykluczenia. Po upływie okresu zawieszenia zaległe wpisowe i składki podlegają zapłacie w całości, w terminie określonym przez Prezydium Rady Izby.


Rozdział IV

Organy Izby§ 19

1. Organami Izby są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Rada Izby

c. Prezydium,

d. Komisja Rewizyjna,

e. Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja organów Izby trwa 4 lata. Funkcje członka organów Izby można sprawować przez nieograniczoną liczbę kadencji. 

3. W przypadku ustąpienia członka danego organu w okresie kadencji lub też powstania wakatu z innych przyczyn, organowi temu przysługuje prawo kooptacji do swego składu,

przy czym liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać liczby członków z wyboru. Członkowie dokooptowani pełnią swoje funkcje do czasu najbliższego posiedzenia organu Izby upoważnionego do wyboru członków danego organu, który dokonuje wyborów uzupełniających bądź też na następną kadencję, przy czym w wyborach tych mogą kandydować także i członkowie dokooptowani w powyższym trybie.


Rozdział V

Walne Zgromadzenie Członków
 § 20

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby.

2. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Radę Izby raz do roku.

 

2. O terminie, drugim terminie, miejscu i porządku obrad Rada Izby obowiązana jest zawiadomić wszystkich członków na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia - decyduje data wysłania zawiadomienia telefaksem, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Rady Izby, na żądanie

Komisji Rewizyjnej, bądź na żądanie 1/4 członków Izby.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty pisemnego zgłoszenia wniosku wraz z uzasadnieniem i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.§ 23

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a. zatwierdzanie porządku obrad,

b. uchwalanie długoterminowego programu i planów działania Izby oraz jej priorytetowych

kierunków działań, a także ocena ich realizacji,

c. wybór Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

d. rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Rady Izby odmawiającej przyjęcia w poczet

członków Izby oraz decyzji o wykluczeniu z członkostwa,

e. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach członków,

f. zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

g. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy,

h. udzielanie absolutorium Radzie Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej,

i. podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie,

j. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby,

k. ustalanie wysokości wpisowego i rocznych składek członkowskich,

l. podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.§ 24

 1. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności przynajmniej połowy członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. W przypadku braku quorum, Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w drugim

terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 21 ust. 2.

3. Walne Zgromadzenie Członków, otwierane przez Prezesa Izby, wybiera Przewodniczącego

i Sekretarza, spośród członków Izby lub ich pełnomocników.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Zarówno Zwyczajne jak i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, wskazanym w zawiadomieniu , o którym mowa w § 21 ust. 2.

6. W uzasadnionych i nie cierpiących zwłoki przypadkach porządek obrad może zostać uzupełniony bez konieczności zachowania terminu, o którym mowa w § 21 ust. 2 , przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

a. powiadomienia wszystkich członków Izby o tej zmianie, co najmniej faksem lub w formie elektronicznej, najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia,

b. braku faksowych lub elektronicznych zastrzeżeń do powyższego uzupełnienia ze strony któregokolwiek członka Izby, zgłoszonych do dnia poprzedzającego Walne Zgromadzenie, a także w dniu Walnego Zgromadzenia do protokółu jednakże nie później niż przy zatwierdzaniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej głosowanie jest jawne. Wybory władz

Izby odbywają się w głosowaniu jawnym.

8. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia, w szczególności z głosowania, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego i Sekretarza.

9. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, uwzględniający postanowienia niniejszego statutu

Rozdział VI

Rada Izby
§ 25

1. Rada liczy od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. W skład Rady wybierani są kandydaci zgłoszeni przez członków Izby.

 § 26

Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo i nie pobierają z tego tytułu żadnych wynagrodzeń.

§ 27

1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes lub jeden z Vice Prezesów.

3. O terminie i szczegółowym porządku obrad Prezes lub Vice Prezes zawiadamia członków

Rady najpóźniej na dwa tygodnie przed określonym terminem posiedzenia.

W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie może nastąpić ustnie i bez zachowania

wymaganego terminu.

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa, bądź w razie jego nieobecności Vice Prezesa prowadzącego obrady. 1. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z prawem głosu doradczego, Przewodniczący Komitetów Bilateralnych oraz inne osoby spoza jej grona zaproszone do udziału w posiedzeniu.

 2. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół jest przedstawiany członkom Rady najpóźniej wraz z zaproszeniem na najbliższe kolejne posiedzenie Rady i na tym posiedzeniu jest przez Radę zatwierdzany.

6. Rada uchwala swój regulamin, uwzględniający postanowienia niniejszego statutu.

§ 28

 Do kompetencji Rady należy w szczególności:  1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

  2. powoływanie i odwoływanie Komitetów Bilateralnych i terenowych oddziałów Izby oraz ich przewodniczących, przy czym przewodniczący mogą być powoływani spośród członków Rady,

  3. określanie zakresu kompetencji, zasad i trybu działania Komitetów Bilateralnych i oddziałów terenowych Izby,

  4. uchwalanie budżetu Izby i zatwierdzanie rocznych preliminarzy finansowych,

  5. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz zatwierdzanie bilansu,

  6. sporządzanie sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia Członków,

  7. zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

  8. podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez Izbę,

  9. podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Rady.

Rozdział VII

Prezydium Rady Izby§ 29

1. Prezydium Rady Izby składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, wybieranych ze

swego grona przez Radę Izby.

2. Prezydium Rady Izby kieruje pracami Izby i reprezentuje Izbę na zewnątrz.

3. Prezydium Rady Izby odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 30

1. Do kompetencji Prezydium Rady Izby należy w szczególności:

a. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby,

b. nadzór nad bieżącą działalnością Izby i jej struktur wewnętrznych,

c. opracowywanie rocznych preliminarzy finansowych i przedkładanie ich Radzie do

zatwierdzenia,

d. zarządzanie majątkiem Izby,

e. ustalanie regulaminu opłat i wydatków Izby,

f. składanie sprawozdań z działalności Radzie Izby,

g. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Izby do innych organizacji,

i. przyjmowanie i wykluczanie z członkostwa w Izbie,

j. ustalanie planu podziału zadań członków Prezydium,

k. utworzenie Biura Izby oraz ustalenie zakresu jego działalności,

l. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Izby, a także ustalanie zasad

wynagrodzenia Dyrektora Biura Izby i pracowników Biura Izby,

ł. przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do

kompetencji Rady Izby,

m. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji

innych organów Izby.

2. Prezydium uchwala swój regulamin, uwzględniający postanowienia niniejszego statutu

§ 31

1. Pracami Prezydium kieruje Prezes Polsko – Amerykańskiej Izby Gospodarczej.

2. Do zakresu czynności Prezesa Izby należy:


  1. prezentowanie stanowiska Izby w jej kontaktach oficjalnych,

  2. przewodniczenie posiedzeniom Rady Izby i Prezydium Rady Izby,

  3. podpisywanie uchwał Rady Izby i jej Prezydium oraz nadzór nad ich realizacją. 

3. W przypadku czasowej niemożności wykonywania przez Prezesa Izby jego zadań, zastępuje go wyznaczony przez niego Vice Prezes.
Rozdział VIII

Komisja Rewizyjna
§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

 2.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Vice Przewodniczącego i Sekretarza.

 3. W przypadku ustąpienia członka Komisji rewizyjnej lub powstania wakatu z innego powodu Komisji rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji jednego członka do czasu następnych wyborów przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  1. przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby i jej ocena, w szczególności w zakresie gospodarki finansowej, w tym także Rady Izby, Prezydium Rady Izby i Sądu Koleżeńskiego,

  2. badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby,

  3. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,

  4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Radzie Izby, Prezydium Rady Izby i Sądu Koleżeńskiego.

§ 34

Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii rzeczoznawców. Koszty opinii pokrywa Izba.§ 35

Komisja Rewizyjna uchwala swój regulamin, uwzględniający postanowienia niniejszego statutu


Rozdział IX

Sąd Koleżeński§ 36

Sąd Koleżeński jest utworzony dla rozstrzygania sporów wynikających z członkostwa w Izbie.§ 37

1. Sąd Koleżeński składa się od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Vice Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 38

 Sąd Koleżeński uchwala swój regulamin, uwzględniający postanowienia niniejszego statutu§ 39

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:  1. rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków Izby postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby,

  2. rozpatrywanie sporów miedzy członkami Izby powstałych na tle członkostwa w Izbie, na ich wniosek.

  3. wnioskowanie do Prezydium Rady Izby o wykluczenie członka z Izby.


Rozdział X

Biuro Izby§ 40

1. Obsługę działalności Izby i jej organów sprawuje Biuro Izby.

2. Dla kierowania pracami Biura Izby, Prezydium Rady Izby powołuje Dyrektora Generalnego, który jest pracownikiem etatowym Izby.

3. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi Izby.

4. Biuro Izby funkcjonuje w oparciu o regulamin uchwalony przez Prezydium Rady Izby.

5. Dyrektor Generalny bierze udział w posiedzeniach Rady Izby i Prezydium Rady Izby z

głosem doradczym.

§ 41

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje za Izbę Prezes Izby a w przypadku czasowej niemożności dokonywania tych czynności, wyznaczony przez Prezesa w tym celu Vice Prezes.Rozdział XI

Środki finansowe i majątek Izby§ 42

Izba pokrywa koszty swej działalności z:  1. wpływów z wpisowego i składek członkowskich,

  2. wpływów z opłat za usługi,

  3. odsetek i innych dochodów z wkładów pieniężnych Izby,

  4. nieodpłatnych przysporzeń, w szczególności: spadków, darowizn i zapisów,

  5. subwencji i dotacji,

  6. dochodów z własnej działalności gospodarczej,

  7. wpływów z działalności statutowej. 

§ 43

Rozporządzanie nieodpłatnymi przysporzeniami oraz subwencjami i dotacjami może następować tylko i wyłącznie w ramach celu, na który te przysporzenia, subwencje i dotacje zostały przeznaczone.§ 44

Członkowie Izby nie mają żadnych praw do majątku Izby.§ 45

Rokiem obrachunkowym Izby jest rok kalendarzowy.§ 46

Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.


 

Reprezentacja


 § 47

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz do podpisywania w imieniu Izby upoważniony jest Prezes Izby jednoosobowo lub dwaj członkowie Prezydium Rady Izby działający łącznie.


Odpowiedzialność


§ 48

Izba odpowiada za swe zobowiązania tylko do wysokości swojego majątku.


Rozdział XII

Zmiany Statutu§ 49

1. Zmian Statutu dokonuje na podstawie uchwały Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Prezydium Rady Izby lub co najmniej jednej piątej liczby członków Izby. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

 2. O zamiarze dokonania zmian oraz ich treści Rada Izby informuje członków w

zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Członków.


Rozdział XVI

Rozwiązanie Izby


§ 50

Rozwiązanie Izby może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwała o rozwiązaniu Izby zapada większością dwóch trzecich głosów, przy czym postanowienia § 24 ust. 1 i 2 nie stosuje się.§ 51

Likwidatorami Izby są członkowie Rady Izby. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Rady należy stosować odpowiednio do Likwidatorów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może postanowić inaczej oraz może określić szczegółowy tryb likwidacji Izby.§ 52

Z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 Ustawy o izbach, majątek Izby, pozostały po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Izby i nie przeznaczony na konkretne cele, będzie przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków na cele zbliżone do celów statutowych Izby.


Maciej J. Cybulski

Prezes
Jan Włostowski

Wiceprezes
Marek Jachna

Skarbnik
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna