Jacek Albin Nowakowski Wójt Gminy Tomasz Walczuk Kierownik referatPobieranie 36.92 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar36.92 Kb.
RodzajReferat
Protokół Nr XIX/08

Sesji Rady Gminy Łomża

odbytej w dniu 26 czerwca 2008 roku

Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 a, pod przewodnictwem Pana Roberta Łada - Przewodniczącego Rady Gminy. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000, zakończyło o godz.: 15:00

W sesji udział wzięło 13 radnych, na ogólną liczbę 13 tj. 86,7 %.

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do oryginału protokołu).

Ponadto w sesji udział wzięli:

Goście: 1. Jacek Albin Nowakowski - Wójt Gminy

 2. Tomasz Walczuk - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

 3. Barbara Sobczyńska – Wanke - Sekretarz Gminy

 4. Tomasz Tyszka – Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża

 5. Antoni Szepietowski – inspektor

 6. Komendant Miejski Policji – Mirosław Rozumek

 7. N-k Sekcji Prewencji KMP – Krzysztof Leończak

 8. Z-ca Dowódcy JRG KMPSP Łomża - Szablak Krzysztof

 9. St. Inspektor Wydziału Operacyjnego KMPSP Łomża – Adam Niklewicz

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu)

10. Sołtysi – 16 osób

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu)

Przebieg sesji:

Na początku Przewodniczący Rady Gminy Łomża dokonał otwarcia sesji XIX sesji i powitał radnych, Wójta Gminy oraz zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach sesyjnych uczestniczy 13 radnych. Tym samym stwierdził, że jest to wystarczająca liczba do podejmowania prawomocnych uchwał. Przypomniał, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Łomża został radnym doręczony wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad w terminie ustawowym. Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad. Zaproponował zmianę poprzez dodanie punktu:

8 a) zmiany uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych i przesunięcie w związku z tym kolejnych projektów

Innych uwag nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W oparciu o wyniki głosowania porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Łomża został przyjęty w głosowaniu i przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy pomiędzy Sesjami.

 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVIII Sesji Rady Gminy.

 7. Informacja Komendanta Miejskiego Policji oraz Komendanta Miejskiego Państwem Staży Pożarnej ze stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Łomża.

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

 2. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy,

 3. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jednaczewo na lata 2008-2015”,

 4. zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 5. zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Łomża,

 1. Rozpatrzenie złożonych wniosków.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski.

 4. Zamknięcie obrad.Do punktu 3

Do przedstawionego protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Łomża odbytej dnia 21 maja 2008 roku nie wniesiono uwagi. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem protokołu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.


Do punktu 4:

Radna Dębowska złożyła zapytanie w sprawie naprawy dróg do łąk, czy zostało wystosowane pismo, czy jest coś robione w sprawie dalszych likwidacji dzikich wysypisk śmieci w Modzelach Skudoszach i Wypychach. Zgłosiła również, że na terenie małej żwirowni w Modzelach, dość duże drzewa są bezkarne wycinane, wnioskowała o ustalenie czy to jest gminna działka i mogłaby być sprzedana i zainteresowanie się tym terenem,

Wnioskowała również o sprawdzenie, dlaczego znikły znaki drogowe w Modzelach, czy to celowe działanie czy kradzież.

Radna Jałowiecka złożyła zapytanie dotyczące dzikiego wysypiska na granicy Konarzyce i Giełczynie, które zwiększa się pod samym lasem oraz wnioskowała o zabezpieczenia mostka na ul. Olszowej.


Radny Wysmułek zgłosił pismo biznesmena w sprawie zmiany planu zagospodarowania w Kupiskach, według przedstawionych jemu planów mają powstać budynki i boisko. Wcześniejsza rada debatowała już nad tą kwestią i wszczęła procedurę. Wniosek poparł również radny Nieciecki.
Radny Nieciecki złożył dwie interpelacje. Pierwsza dotyczyła przedszkoli druga Planu Odnowy Miejscowości Stare Kupiski i Janowa. O odpowiedź wnioskował na piśmie.

/interpelację stanowią załączniki nr 4 i 5 do protokołu/


Następnie radny Nieciecki złożył szereg zapytań dotyczących:
- lampę na ul. Leśnej tam gdzie właścicielem jest gmina,

- wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Ładnej, Działkowej, Janowskiej,

- wyłapania wałęsających się psów na terenie Kupisk,

- wyrównania i ogrodzenia boiska na ul. Dwornej,

- remontu ul. Dwornej, drobnych remontów wymagają: ul. Miodowa i Ogrodowa,

- oraz wyjaśnienia, dlaczego jest taka duża podwyżka stałej opłaty za kanalizację, z ok. 10zł do ponad 20zł i sposobu i zasad przyznawania nagród w nauce.


W tym punkcie na wniosek radnego zabrała głos sołtys Starych Kupisk w sprawie podwyżki stawki opłaty za kanalizację oraz i psów bezpańskich. Z inicjatywy radnego zabrał również głos mieszkaniec ul. Działkowej Pan Nawrocki. Omówił wkład mieszkańców w uzbrojenie tej ulicy, gdzie zamieszkuje również obecny na sesji niepełnosprawny syn radnego. Wnioskował o wykonanie nawierzchni ul.Działkowej. Pan Nawrocki poruszył również inne sprawy między innymi przedszkoli, braku ścieżek dla pieszych i rowerów i pozyskania środków unijnych na ten cel, ogródki działkowych, z których korzystają mieszkańcy miasta Łomża ogrodzenia ogródków działkowych, strony internetowej gminy, linii autobusowej do Kupisk, zjazdu z ul. Wojska Polskiego na ul. Armii Krajowej.
Radna Boguska zapytała o drogę w Janowie.

Radny Szymański zgłosił ul. Lipową w Konarzycach do wykonania asfaltu, ceny kanalizacji i fotoradar.


Radna Ostrowska natomiast zapytała o termin likwidacji wysypiska i wyrównania drogi obok tego wysypiska.
Radny Zacharczyk wnioskował o zepchnięcie nagromadzonych śmieci z drogi za miejscowością Czaplice oraz znakach drogowych na drodze wojewódzkiej przy moście na trasie do Ostrowi Mazowieckiej.

Przewodniczący obrad zapytał czy gruz z rozbiórki starej szkoły w Wygodzie nadawałby się na drogi na łąki oraz jak wygląda sprawa drogi z Modzel do Wyrzyk i wnioskował o oświetlenie ul. Kolejowej i i Wiejskiej w Wygodzie.


Do punktu 5:

Wójt Gminy Gminy przedstawił sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformował o podjętych zarządzeniach, inwestycjach, uczestnictwie w szkoleniach oraz bieżącej pracy urzędu. /Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu nr 6 do protokołu/.Do punktu 6:

Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał. /Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu nr 7 do protokołu.Do punktu 7:

W imieniu Komendanta Miejskiego Policji sprawozdanie przedstawił Naczelnik Krzysztof Leończak. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy i działalność policji omówiono na tle porównawczym biorąc pod uwagę rok 2008 i 2007. Dokonano analizy poszczególnych rodzajów przestępstw i wykroczeń związanych z utratą życia, zdrowia i mienia.

Poinformował, że nastąpił znaczny spadek przestępstw spowodowany wzrostem patroli. Zwrócił uwagę jednak, że policja notuje więcej zdarzeń drogowych – kolizji i wypadków oraz więcej sygnałów dotyczących przemocy domowej.

Na koniec podziękował radnym, sołtysom, mieszkańców za wszelką pomoc w ramach wspierania działań policji w zakupie sprzętu i w organizacji bezpieczeństwa.

Przewodniczący obrad zapytał o patrole w godzinach wieczornych nad akwenami wodnymi i działania prowadzone przy szkołach. W odpowiedzi naczelnik, że te zagrożenia są analizowane i policja reaguje, liczba policjantów jest jaka jest, są jednak patrole ponadnormatywne i inne działania jak montowanie monitoringu w szkołach.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu
Następnie analizy stanu bezpieczeństwa dokonali również Pan Adam Niklewicz reprezentujący Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Omówił działania straży pożarnej i poinformował o spadku zdarzeń w związku z działalnością prewencyjną oraz współdziałaniu z jednostkami ochotniczej straży pożarnej. Zwrócił uwagę na wyjazdy ochotników, zakupy sprzętu, urządzeń, odzieży ochronnej. Przedstawił prezentację multimedialną na tle porównawczym z miastem i innymi gminami. Radny Nieciecki zapytał o przekazany dźwig, w jakim jest stanie oraz gdzie będzie garażowany. W odpowiedzi uzyskał jest to sprzęt sprawny używany tylko kilka razy, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia do jego kierowania, a możliwości garażowania na razie są jakie są, jest tylko jeden garaż w Starych Kupiskach.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu
Do punktu 8 a:
Podjęcie nowej uchwały wynikło w trakcie weryfikacji projektu realizowanego z powiatem, uznano, że została ona podjęta niezgodnie z przepisami, rada zalicza drogę i określa jej przebieg, nie może jednak nadać numeru. Analiza dokumentów w ramach środków unijnych.

Projekty uchwały zostały omówiony na posiedzeniach komisji Rady Gminy i uzyskał akceptację.

Przewodniczący odczytał uchwałę. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr XIX/106 /08

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Do punktu 8 b:

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Gminy i uzyskał akceptację.


Przewodniczący odczytał uchwałę. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących.

UCHWAŁA Nr XIX107/08

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących mienie gminne

stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Do punktu 8 c:
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Gminy i uzyskał akceptację

Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.UCHWAŁA Nr XIX/108/08

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jednaczewo stanowi załącznik nr 10 do protokołu

Do punktu 8 d:

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Gminy i uzyskał akceptację.

Przewodniczący odczytał uchwałę. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr XIX/110/08

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łomża

stanowi załącznik nr 11 do protokołu
Do punktu 8 e:

Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Gminy i uzyskał akceptację.

Przewodniczący odczytał uchwałę. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 głos przeciwne, brak głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr XIX/109/08

w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy

stanowi załącznik nr 12 do protokołu
Do punktu 9

Rozpatrzono złożone wnioski do rady gminy.

Wniosek Pani Znoińskiej wniosek dotyczący poprawy bezpieczeństwa na drodze z Janowa do Szczepankowa przekazano według właściwości do starostwa powiatowego.

Wniosek Spółki Wodnej o przyznanie dotacji został odczytany, przeanalizowany na komisjach. Na obradach sesji poddano wniosek pod głosowanie jawne Wniosek został odrzucony 10 głosami przeciw.

Natomiast wniosek o zlecenie wykonania melioracji przepustów wskazanych przez gminę w miarę możliwości rozpatrzono pozytywnie. Wnioskowano o dokonanie analizy i przeglądu i zlecanie remonty w miarę potrzeb, nie ma tu potrzeby organizacji przetargów.

Wniosek Pana Bednarczyka o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Boguszyce po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Walczuka został odroczony. Sprawa jest dosyć skomplikowana i wymaga analizy stanu prawnego. Temat zostanie podjęty na kolejnej komisji Rozwoju Gospodarczego.


Do punktu 10 i 11:

Wójt udzielał odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.


W sprawie naprawy dróg do łąk obiekt w Milewie na wniosek radnej wyjaśnień udzielał Pan Antoni Szepietowski omówił zagadnienie i udział w partycypacji kosztów od 25 -50 %, w roku bieżącym nie jest to możliwe, są to drogi wewnętrzne, należy jednak zlecić wykonanie dokumentacji i od tego rozpocząć. Mioduszewski poparł radną i uznał, że sprawa nie jest odosobniona.
W sprawie likwidacji dzikich wysypisk zlecone są kolejne prace. Problem staje się coraz większy i kosztowny. Są organy, które za to odpowiadają i wymuszają karami stosowanie przepisów. Musimy zabezpieczać coraz większe środki. Wójt wnioskował o wystawienie na sprzedaż działek - dzikich wysypisk.

Sprawa drzew na terenie żwirowni zostanie sprawdzona. W sprawie znaków drogowych należy ustalić, co się właściwie stało i ewentualnie uzupełnić.

W sprawie zabezpieczenia mostku na ul. Olszowej zostanie to sprawdzone i wykonane.
W sprawie wniosku radnego Wysmułka w sprawie planu zagospodarowania przy szkole w Kupiskach. Obowiązek sporządzenia planu istnieje, pewne tereny były uznane jako kluczowe, jego działka nie została ujęta, przez te tereny może biec obwodnica. Sprawa wymaga analizy czy nie będzie to kolizyjne i wyjaśnienia stanu własności działek przy szkole

Radna Jałowiecka, zgłosiła problem miejscowego planu zagospodarowania w Giełczynie, gdzie prace zatrzymały się w pewnym punkcie. Wyjaśnień udzielał Kierownik Referatu ciąć polan dzielić na działki, wyjaśnić powtórnie zrobić zebranie. Omówił możliwe drogi dotyczące zmiany studium, planów zagospodarowania i wydawania decyzji. Zasada nie można przeznaczyć prywatnych pieniędzy, kopalnia żwiru 50 %.

W sprawie przedszkoli Wójt Gminy powiadomił o zebraniu z mieszkańcami, rodzicami dzieci. Na spotkaniu była bardzo mała frekwencja. Styl miasta jest bardzo konfliktowy. Rodzice chcą zabezpieczenia środków na możliwość uczęszczania dzieci do przedszkoli miejskich. Musimy zapłacić za dzieci uczące się w przedszkolach niepublicznych, natomiast wobec tych prowadzonych przez samorząd konieczne jest zawarcie porozumienia. Robimy wszystko żeby porozumieć się z miastem

Przy ubieganiu się o środki unijne niezbędny jest Plan Rozwoju miejscowości, w Starych Kupiskach zobaczymy jaka będzie potrzeba

Lampa ul. Leśnej będzie brana pod uwagę w przyszłym roku Asfalt na wymienionych drogach będzie jak rada zadecyduje. Monitorujemy sprawy bezpańskich psów, nie mamy jednak schroniska ani straży gminnej.

Boisko przy ul. Dwornej będzie wykonane przy okazji budowy świetlicy, której architekt sporządza projekt.

W miarę możliwości podsypane zostaną ulice wymagające remontów Sprawa nagród dla dzieci na wyniki w nauce została wyjaśniona, musimy się zastanowić nad wypracowaniem właściwych kryteriów ponownie.

W sprawie cen kanalizacji wyjaśnień udzielał inspektor Szepietowski. Cena kanalizacji prawdopodobnie tak wzrosła ze względu na interpretację uchwał przez wodociągi.

Omówiono również zagadnienia poruszone przez Pana Nawrockiego.

Asfalt na ul. Lipowej w Konarzycach do inwestycji. Sprawa fotoradaru jest analizowana, ale wiąże się dużymi kosztami.Do punktu 13:

W związku z wyczerpaniem się porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XIX Sesji Rady Gminy Łomża o godz. 1500.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady

Robert Łada

Protokolant

Dorota Pazik

Łomża, 26.06.2008 r.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna