Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie zPobieranie 415.17 Kb.
Strona1/6
Data02.05.2016
Rozmiar415.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Jadwiga Gajda
(konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka)

Plan wynikowy
opracowany zgodnie z:

 • tzw. starą podstawą programową

 • nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013)MATURA UPLOAD 1
Poziom A2 wg CEF (ESOKJ)
wrzesień 2011

Wstęp
Matura Upload to nowa seria trzech podręczników przygotowująca do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym obowiązującego od 2012 roku. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a zwłaszcza dla liceów profilowanych i techników. Jego pierwsza część, Matura Upload 1, odpowiada poziomowi A2 w skali przyjętej przez Radę Europy. Podręcznik jest dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej, która będzie powszechnie obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013. Może być on także z powodzeniem stosowany w klasach nauczanych zgodnie z obowiązującą jeszcze tzw. starą podstawą programową, gdyż treść podręcznika, jego zasób tematyczny, leksykalny
i gramatyczny oraz ćwiczone umiejętności językowe są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych (zob. Informator o egzaminie maturalnym od 2008 roku) na poziomie podstawowym i strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2012 roku.

Podręcznik posiada bardzo bogatą, nowoczesną obudowę, umożliwiającą uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, poszerzenie treści nauczania oraz zachęcenie i wdrożenie ucznia do samodzielnej pracy nad językiem. Do dodatkowych komponentów należą: nagrania na płytach CD (Class CDs), zeszyt ćwiczeń (Workbook), interaktywny eBook (i-eBook) zawierający – poza materiałem prezentowanym w książce – m.in. krótkie dokumentalne filmy wideo, interaktywne gry leksykalne, testy sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki. Nauczyciel w swojej pracy może także wykorzystać: książkę nauczyciela z dokładnymi scenariuszami zajęć (Teacher’s Book), testy


do poszczególnych rozdziałów podręcznika i szczególnie polecane, ze względu na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software).

Przedstawiony poniżej szczegółowy plan wynikowy do podręcznika Matura Upload 1 jest ściśle związany z zaproponowanym przez nasze wydawnictwo rozkładem materiału i – tak samo jak ów rozkład – jest punktem wyjścia do konstruowania indywidualnych planów wynikowych, dostosowanych do konkretnych warunków i możliwości edukacyjnych uczniów. Przy konstruowaniu obydwu tych dokumentów należy wziąć pod uwagę takie elementy pracy dydaktycznej jak: wymiar godzin, liczebność klas i grup uczniów, środki dydaktyczne w szkole


i/ lub pracowni językowej oraz uzdolnienia i preferencje młodzieży w konkretnym zespole uczniów. Proponowany plan wynikowy jest dostosowany do wprowadzania wszelkich zmian
i modyfikacji
. Oprócz pozycji oznaczonych gwiazdką (*), takich jak zajęcia dodatkowe*, które nie są oparte na materiale podręcznikowym, oraz samodzielnie konstruowanych zadań sprawdzających lub testów, nauczyciel może zmieniać, modyfikować poszczególne cele operacyjne, bądź nanosić własne dodatkowe informacje.

Prezentowany plan wynikowy zawiera opis przewidywanych osiągnięć ucznia podzielonych na dwa poziomy: podstawowy i ponadpodstawowy. Osiągnięcia przedstawione


są w formie celów operacyjnych oznaczonych według taksonomii celów prof. B. Niemierki: kategoria A – zapamiętywanie wiadomości, kategoria B – zrozumienie wiadomości, kategoria C – zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych oraz kategoria D – zastosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych, analiza, synteza, ocena. Przyjęto, że poziom podstawowy to poziom na szkolną ocenę dostateczną, a poziom ponadpodstawowy – na ocenę co najmniej dobrą. Jak zatem widać, plan wynikowy może być podstawą do formułowania bardziej szczegółowych kryteriów ocen, w tym wymagań na poszczególne oceny szkolne, które powinny znaleźć się
w przedmiotowym systemie oceniania (PSO). Jednocześnie należy nadmienić, że podane minimalne wartości procentowe do uzyskania w zadaniach zamkniętych (rozdziały powtórzeniowe
i maturalne) są jedynie sugestią dla nauczyciela, a nie obowiązującą normą. W ostatniej kolumnie tabeli, oprócz miejsca zarezerwowanego na umieszczenie zadań sprawdzających i testów,
w pierwszym wierszu wyszczególniono ważne elementy realizacji podstawy programowej, zarówno obowiązującej obecnie, jak i nowej podstawy programowej wprowadzanej powszechnie od roku szkolnego 2012/2013. Uwzględnione zostały takie punkty realizacji podstawy programowej jak: szeroko rozumiany komponent kulturowy (KK), zawierający zarówno elementy wiedzy
o kulturze anglojęzycznej, jak i tematykę różnic kulturowych i integracji europejskiej; ścieżki edukacyjne, np. edukacja ekologiczna (E Eko), edukacja medialna (E Med); korzystanie
z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Dodatkowym, ale równie istotnym elementem tej kolumny jest wypunktowanie wszystkich – realizowanych w poszczególnych zadaniach danego rozdziału – standardów wymagań egzaminacyjnych (SWE) oraz zapisanych w nowej podstawie programowej (NPP) wymagań szczegółowych (ws). Wymieniono tam także wymagania dotyczące obydwu zakresów nauczania: dokonywanie samooceny, praca samodzielna ucznia czy też korzystanie z różnych źródeł informacji w języku obcym.

Rozkład materiału (RM) i plan wynikowy (PW) do podręcznika Matura Upload 1 wzajemnie się uzupełniają, a jako dokumenty pomocne w nauczaniu mogą stanowić integralną całość. Układ stron w RM i PW jest taki sam, te same rozdziały umieszczone są na jednej stronie;


w PW cele operacyjne wymieniane są w takiej samej kolejności jak układ kolumn w RM. Innymi słowy, najpierw podano osiągnięcia związane z tematyką i słownictwem, potem z gramatyką, następnie z umiejętnościami receptywnymi (słuchanie i czytanie), a na końcu znajdują się osiągnięcia w nabywaniu umiejętności produktywnych (mówienie i pisanie). Tak jak w RM mamy zasugerowane tematy lekcji, tak w PW w rozdziale Matura Practice mamy dodatkowo wyszczególnione wszystkie zadania typu maturalnego występujące w poprzedzających
6 rozdziałach danego modułu. Warto zwrócić uwagę również na to, że standardy wymagań egzaminacyjnych i wymagania szczegółowe w NPP pojawiają się zarówno w RM przy poszczególnych zadaniach, jak i w PW w osobnej kolumnie (tutaj przecinki oddzielają od siebie numery standardów i wymagań, a myślniki całe zadania). Te wszystkie wspomniane powyżej zabiegi, dodatkowe informacje i wyjaśnienia mogą okazać się przydatne dla nauczyciela, a oba dokumenty stanowić niezbędną pomoc w jego pracy dydaktycznej.

Podsumowując informacje wstępne, podajemy zastosowane w planie wynikowym skróty


i kolory czcionki:
KK – komponent kulturowy

E Eko – edukacja ekologiczna

E Med. – edukacja medialna

E Reg – edukacja regionalna

SWE… – standardy wymagań egzaminacyjnych, dotyczące obowiązującego egzaminu maturalnego (wraz ze zmianami
w egzaminie ustnym od 2012)

TIK – zadania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

SB – podręcznik ucznia

WB – zeszyt ćwiczeń

i-eBook – interaktywny eBook

* …… – informacje do uzupełnienia przez nauczyciela

PP – tzw. stara podstawa programowa

niebieski kolor

czcionki – dotyczy nowej podstawy programowej (NPP), m.in. ws…, czyli wymagania szczegółowe.
PLAN WYNIKOWY – MATURA UPLOAD 1
(NR DOPUSZCZENIA: …………………………) (PROGRAM NAUCZANIA: …………………………………)

[IV etap edukacyjny, poziom IV.1, zakres podstawowy]

ROK SZK.: ………… KLASA/GRUPA: ……… NAUCZYCIEL:……………………………………………………


MODUŁ

ROZDZIAŁ

CELE OPERACYJNE

REALIZACJA PP, SWE, NPP

POZIOM PODSTAWOWY

UCZEŃ:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

UCZEŃ:


ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*


Starter Unit • zna podstawowe zwroty na przywitanie i pożegnanie, potrafi je stosować w prostych, ćwiczonych sytuacjach (A,B,C)

 • zna alfabet angielski, potrafi przeliterować wybrane nazwy własne (A,C)

 • zna liczebniki główne od 1 do 100 oraz większość nazw krajów, narodowości, zawodów i potrafi je wykorzystać do podawania danych osobowych (A,B,C)

 • zna nazwy podstawowych kolorów, potrafi opisać całym zdaniem kolor wybranych przedmiotów np. flag (A,C)

 • zna zaimki osobowe w funkcji podmiotu oraz zaimki pytające, używa ich prawidłowo, może popełniać sporadyczne błędy (A,B,C)

 • zna, rozumie zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników i użycia przedimka a/ an, stosuje je na ogół prawidłowo w praktyce (A,B,C)

 • zna odmianę czasownika to be w czasie Present Simple, zasady tworzenia twierdzeń, przeczeń i pytań, na ogół prawidłowo wykorzystuje tę wiedzę w praktyce (A,B,C)

 • rozumie większość informacji w zdaniach, dialogach (B)

 • potrafi krótko przedstawić siebie i innych, potrafi zapytać o imię, nazwisko rozmówcy (C)

 • zna zasady podawania czasu zegarowego i potrafi je stosować, na ogół poprawnie, w praktyce oraz zna większość prezentowanych określeń czasu (A,C)

 • zna zwroty na przywitanie i pożegnanie, potrafi je stosować prawidłowo w różnych, ćwiczonych sytuacjach (A,B,C)

 • zna alfabet angielski, potrafi swobodnie przeliterować nazwy własne (A,C)

 • zna liczebniki główne od 1 do 100 oraz nazwy krajów, narodowości, zawodów i potrafi je wykorzystać w różnych ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • zna nazwy podstawowych kolorów i potrafi opisać całym zdaniem kolor danego przedmiotu (A,C)

 • zna zaimki osobowe w funkcji podmiotu oraz zaimki pytające, używa ich prawidłowo (A,B,C)

 • zna, rozumie zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników i użycia przedimka a/ an, stosuje je prawidłowo w praktyce (A,B,C)

 • zna odmianę czasownika to be w czasie Present Simple, zasady tworzenia twierdzeń, przeczeń i pytań, na ogół prawidłowo wykorzystuje tę wiedzę w praktyce (A,B,C)

 • rozumie informacje w zdaniach, dialogach (B)

 • potrafi prowadzić dialog dotyczący podstawowych danych osobowych, swoich i swojego rozmówcy (C)

 • zna zasady podawania czasu zegarowego i potrafi je stosować poprawnie w praktyce oraz zna prezentowane określenia czasu (A,C)

SWE I. 1a – II. 2b – II. 1d – IV. 1a, 1b – IV. 1a, 1b – IV. 1a, 1b – III. 2a, 2e

ws 1.1 – 3.2 – 2.2 – 6.1, 6.3 – 6.1, 6.2, 6.3 – 6.2, 6.3, 6.4 – 5.1

Zajęcia dodatkowe*
MODUŁ

ROZDZIAŁ

CELE OPERACYJNE

REALIZACJA PP, SWE, NPP

POZIOM PODSTAWOWY

UCZEŃ:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

UCZEŃ:


ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*


MODULE 1

PEOPLE
1.1

Family members

 • zna większość nazw członków rodziny i krewnych, używa ich na ogół prawidłowo w kontekście (A,B,C)

 • zna odmianę czasownika have got, rozumie jej użycie oraz potrafi stosować w prostych twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia dopełniacza saksońskiego i stosuje je, na ogół poprawnie, w praktyce (A,B,C)

 • rozumie większość informacji w tekście, zdaniach (B)

 • potrafi powiedzieć kilka zdań na temat prezentowanej rodziny, na podstawie jej drzewa genealogicznego (C)

 • potrafi opisać swoją rodzinę w formie odpowiedzi na przedstawione pytania (C)

 • zna nazwy członków rodziny i krewnych, używa ich prawidłowo w kontekście (A,B,C)

 • zna odmianę czasownika have got, rozumie jego użycie oraz potrafi stosować w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia dopełniacza saksońskiego i stosuje je poprawnie w praktyce (A,B,C)

 • rozumie informacje w tekście, zdaniach (B)

 • potrafi krótko opisać prezentowaną rodzinę, na podstawie jej drzewa genealogicznego (C)

 • potrafi opisać swoją rodzinę w formie odpowiedzi na przedstawione pytania i w formie krótkiego tekstu (C)

SWE I. 1a – II. 2a, 2c – III. 1a, 1d – IV. 2b, III. 2a, 2e

ws 1.13.1, 3.3 4.1 - 5.1, 7.2


1.2

Daily routines

 • zna podstawowe nazwy czynności dnia codziennego, potrafi je stosować w prostych kontekstach (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia twierdzeń w czasie Present Simple, zasady dodawania końcówki -s/-es, jej pisowni i wymowy, rozumie użycie tego czasu oraz wszystkie te reguły stosuje na ogół poprawnie w praktyce (A,B,C)

 • zna, rozumie użycie przyimków in, at z niektórymi określeniami czasu i używa na ogół prawidłowo (A,C)

 • rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach (B)

 • potrafi relacjonować swoje codzienne czynności w formie krótkiego tekstu (C)

 • zna większość nazw czynności dnia codziennego, potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia twierdzeń w czasie Present Simple, zasady dodawania końcówki -s/-es , jej pisowni i wymowy, rozumie użycie tego czasu oraz wszystkie te reguły stosuje poprawnie w praktyce (A,B,C)

 • zna, rozumie użycie przyimków in, at z niektórymi określeniami czasu i używa ich prawidłowo (A,C)

 • rozumie informacje w tekstach, zdaniach (B)

 • potrafi opisać swoje codzienne czynności w formie tekstu, wykorzystuje przysłówki first, then, after that (C)

SWE I. 1e – II. 2d II. 1d – III. 1b, 1d

ws 1.5 3.3 2.3 – 4.2

1.3

School days

 • zna większość nazw przedmiotów nauczania i znaczną część słownictwa dotyczącego czynności codziennych i stylu życia oraz używa ich w prawidłowo w prostych kontekstach (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia przeczeń i pytań w czasie Present Simple i potrafi stosować je, na ogół poprawnie, w praktyce (A,B,C)

 • rozumie większość informacji w tekście, zdaniach (B)

 • potrafi zadać kilka pytań dotyczących tekstu oraz odpowiedzieć na nie, według wzoru (C)

 • potrafi napisać kilka zdań na temat swojego stylu życia w porównaniu z tym prezentowanym w tekście, wykorzystuje przykładowe zdania (C)

 • zna nazwy przedmiotów nauczania i większość słownictwa dotyczącego czynności codziennych i stylu życia oraz używa ich w prawidłowo w różnych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia przeczeń i pytań w czasie Present Simple, potrafi stosować je poprawnie w praktyce (A,B,C)

 • rozumie informacje w tekście, zdaniach (B)

 • potrafi prowadzić krótki dialog na temat tekstu, według wzoru (C)

 • potrafi porównać swój styl życia z tym prezentowanym w tekście, robi to w formie krótkiego opisu, używa słownictwa i konstrukcji prezentowanych na lekcji (C)

KK: tekst Lifestyles + porównanie stylów życia (zadanie pisemne)
SWE I. 1c, 1e – II. 2c, 2d – II. 1d – I. 3, III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2e, IV. 1b, 2b, 2c

ws 1.3, 1.5 3.3 2.3 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.5, 6.4, 7.2MODUŁ

ROZDZIAŁ

CELE OPERACYJNE

REALIZACJA PP, SWE, NPP

POZIOM PODSTAWOWY

UCZEŃ:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

UCZEŃ:


ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*


MODULE 1
1.4

How often…?

 • zna większość słownictwa dotyczącego form spędzania czasu wolnego i większość określeń częstotliwości używanych z czasem Present Simple, potrafi je stosować na ogół poprawnie w prostych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • rozumie większość informacji zawartych w tekstach, zdaniach (B)

 • potrafi zadać rozmówcy pytania na temat częstotliwości wykonywania wybranych czynności w czasie wolnym, potrafi odpowiedzieć na podobne pytania oraz krótko opisać swój sposób spędzania czasu wolnego, używa niektórych określeń częstotliwości (C)

 • zna słownictwo dotyczące form spędzania czasu wolnego oraz określenia częstotliwości używane z czasem Present Simple, potrafi je stosować poprawnie w różnych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • rozumie informacje w tekstach, zdaniach i dialogach (B)

 • potrafi prowadzić krótki dialog na temat częstotliwości wykonywania czynności w czasie wolnym oraz umie opisać, także w formie komentarza do bloga, swój sposób spędzania czasu wolnego, używa różnych określeń częstotliwości (C)

KK: SB – teksty o formach spędzania czasu wolnego przez młodzież
SWE I. 1e – I. 3, II. 2a, 2c – I. 3, II. 1d – III. 1b, IV. 1b – I. 3, III. 2a, 2b, 2e, IV. 2b, 2c

ws 1.5 – 3.1, 3.3 2.3 – 4.2, 6.4 – 5.1, 5.2, 7.2

1.5

Evenings out

 • zna podstawowe słówka określające instytucje i miejsca w mieście oraz związane z nimi formy spędzania czasu wolnego oraz potrafi ich użyć w prostych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • zna, rozumie zasady użycia przyimków at, on, in z określeniami czasu i stosuje je na ogół poprawnie w praktyce (A,C)

 • rozumie większość informacji zawartych w tekście i zdaniach, potrafi napisać kilka zdań o tekście (B)

 • potrafi wyrazić propozycje dotyczące spędzania czasu wolnego, potrafi przyjąć i odrzucić propozycję (C)

 • potrafi krótko opisać swoje sposoby spędzania czasu wolnego w wybranych miejscach (C)

 • zna większość słówek określających instytucje i miejsca w mieście oraz związane z nimi formy spędzania czasu wolnego oraz potrafi ich użyć w różnych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • zna, rozumie zasady użycia przyimków at, on, in z określeniami czasu i stosuje poprawnie w praktyce (A,C)

 • rozumie informacje w tekście i zdaniach, potrafi krótko streścić tekst (B)

 • potrafi prowadzić dialog dotyczący różnych propozycji spędzania czasu wolnego, potrafi dokonać parafrazy niektórych zwrotów (C)

 • potrafi opisać swoje sposoby spędzania czasu wolnego w różnych miejscach oraz opisać styl życia osoby spędzającej czas przed telewizorem (C,D)

SWE I. 1e, 1b – II. 1a – II. 2a, 2d, V.2 – I. 2a, IV. 1a, 1b, 1d – III. 2a, 2b, 2e

ws 1.5, 1.2 2.1 – 3.1, 3.3, 8.1 6.2, 6.4, 6.6 5.1, 5.2

1.6

Carnival time

 • zna podstawowe słownictwo dotyczące uroczystości karnawałowych oraz potrafi go użyć w prostych zdaniach (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia twierdzeń i przeczeń w czasie Present Continuous, rozumie jego użycie, zna zasady pisowni i wymowy końcówki -ing, wiedzę tę stosuje na ogół poprawnie w praktyce (A,B,C)

 • rozumie większość informacji w tekście, zdaniach; przekazuje po polsku wybrane fragmenty tekstu (B,C)

 • potrafi napisać kilka zdań na temat odbywającego się karnawału w swojej miejscowości (C)

 • zna większość słownictwa dotyczącego uroczystości karnawałowych oraz potrafi go użyć w różnych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia twierdzeń i przeczeń w czasie Present Continuous, rozumie jego użycie, zna zasady pisowni i wymowy końcówki -ing, wiedzę tę stosuje poprawnie w praktyce (A,B,C)

 • rozumie informacje w tekście i zdaniach, krótko przekazuje wybrane fragmenty tekstu (B,C)

 • potrafi relacjonować wydarzenia karnawałowe w swojej miejscowości (C)

SWE I. 1e – II. 2d, V. 1 – III. 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2e

ws 1.5 – 3.3, 8.1/ 8.2 – 4.1, 4.3, 4.9, 5.1, 5.3, 5.9MODUŁ

ROZDZIAŁ

CELE OPERACYJNE

REALIZACJA PP, SWE, NPP

POZIOM PODSTAWOWY

UCZEŃ:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

UCZEŃ:


ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*


MODULE 1
Matura Practice 1a
(part 1)

 • wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego, uzyskuje minimum 40% prawidłowych odpowiedzi, wyszukuje znaczną część słów kluczowych w treści zadania i ich synonimy w tekstach, potrafi potwierdzić część prawidłowych odpowiedzi odpowiednimi fragmentami tekstów (B,C)

 • w zadaniu otwartym sprawdzającym umiejętność mówienia (rozmowa wstępna) potrafi odpowiedzieć krótko na większość pytań, w mówieniu jest w miarę swobodny, pomimo błędów jest komunikatywny (C)

 • w zadaniu otwartym sprawdzającym umiejętność pisania (ogłoszenie) przekazuje co najmniej 2 informacje, a błędy językowe i ortograficzne stanowią mniej niż 25% całości tekstu (C)

 • wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu pisanego i rozumienia ze słuchu, uzyskuje minimum 70% prawidłowych odpowiedzi, wyszukuje większość słów kluczowych w treści zadania i ich synonimy w tekstach, potrafi potwierdzić większość prawidłowych odpowiedzi odpowiednimi fragmentami tekstów (B,C)

 • w zadaniu otwartym sprawdzającym umiejętność mówienia (rozmowa wstępna) potrafi odpowiedzieć na wszystkie pytania, w mówieniu jest swobodny, nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji (C)

 • w zadaniu otwartym sprawdzającym umiejętność pisania (ogłoszenie) przekazuje co najmniej 3 informacje, a błędy językowe i ortograficzne stanowią mniej niż 15% całości tekstu (C)

SWE I. 1e, 1i, 1j – II. 2a, 2c, 2d – II. 1a, 1c, 1d, 1g – I. 2a, III. 1a, 1b, 1d, IV. 1b – I. 2b, III. 2a, 2b, 2e, 2f

ws 1.5, 1.9, 1.10 – 3.1, 3.3 – 2.1, 2.3, 2.5 – 4.1, 4.2, 6.4 – 5.1, 5.3, 5.12, 5.13


Matura Practice 1a
(part 2)
INNE ZADANIA TYPU MATURALNEGO:

 • rozumienie tekstu pisanego – zadanie typu prawda/ fałsz, rozdział 1.4, str.19, ćw. 2a, 2b

 • elementy rozmowy wstępnej – rozmowa o codziennych czynnościach; rozdział 1.4, str.18-19, ćw.1c, 4


Zajęcia dodatkowe*
MODUŁ

ROZDZIAŁ

CELE OPERACYJNE

REALIZACJA PP, SWE, NPP

POZIOM PODSTAWOWY

UCZEŃ:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

UCZEŃ:


ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*


MODULE 1
1.7

Rain or shine

 • zna większość słownictwa związanego z pogodą i używa go na ogół prawidłowo w kontekście (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia pytań i krótkich odpowiedzi w czasie Present Continuous, stosuje je, na ogół poprawnie, w praktyce (A,B,C)

 • rozumie większość informacji w dialogu, zdaniach (B)

 • potrafi zadać pytanie o aktualną pogodę i krótko na nie odpowiedzieć (C)

 • potrafi opisać w rozmowie telefonicznej z wakacji, gdzie jest, co robi i jaka jest pogoda (C)

 • zna słownictwo związane z pogodą i używa go prawidłowo w kontekście (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia pytań i krótkich odpowiedzi w czasie Present Continuous, stosuje je poprawnie w praktyce (A,B,C)

 • rozumie informacje w dialogu, zdaniach (B)

 • potrafi zadać pytanie o aktualną pogodę i opisać ją (C)

 • potrafi prowadzić rozmowę telefoniczną o pobycie na wakacjach (miejsce, pogoda, formy spędzania czasu), umie odgrywać zarówno rolę dzwoniącego, jak i odbierającego telefon (C)

SWE I. 1m – II. (1a, 1d), 2a, 2d – III. 1a, IV. 1a – I. 2a, III. 1a, 1b, 1d, IV. 1a, 1b, 1d

ws 1.13 (2.1, 2.3), 3.1, 3.3 2.2 – 4.1, 6.4 – 4.1, 4.2, 6.2, 6.4, 6.9

1.8

What are you wearing?

 • zna większość nazw ubrań, potrafi je stosować w prostych kontekstach (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia pytań szczegółowych w czasie Present Continuous, stosuje je, na ogół poprawnie, w praktyce (A,B,C)

 • rozumie większość informacji w tekście, zdaniach (B)

 • potrafi opisać ubiór wybranych osób przedstawionych na ilustracjach (C)

 • potrafi opisać wybrane zdjęcie swoje z rodziną lub kolegami: miejsce, czynności, ubiór osób (C)

 • zna nazwy ubrań, potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia pytań szczegółowych w czasie Present Continuous i stosuje poprawnie w praktyce (A,B,C)

 • rozumie informacje w tekście, zdaniach (B)

 • potrafi opisać ubiór osób przedstawionych na ilustracjach (C)

 • potrafi szczegółowo opisać wybrane zdjęcia swoje z rodziną lub kolegami: miejsce, czynności, ubiór osób (C)

SWE I. 1a – II. 1c – II. 2a, 2d – III. 1a, 1d – III. 2a, 2e

ws 1.1 2.3 3.1, 3.3 – 4.2 – 5.1

1.9

Special people

 • zna podstawowe nazwy części ciała i umiejętności, używa ich prawidłowo w prostych kontekstach (A,B,C)

 • zna czasownik can i zasady tworzenia twierdzeń, pytań, przeczeń, rozumie jego użycie do wyrażania umiejętności oraz potrafi stosować, na ogół poprawnie, w praktyce (A,B,C)

 • rozumie większość informacji w tekście, zdaniach; potrafi ułożyć proste zdania z niektórymi nowymi słowami (B,C)

 • potrafi zadać kilka pytań dotyczących umiejętności rozmówcy oraz odpowiedzieć na podobne pytania, potrafi krótko opisać umiejętności innej osoby (C)

 • zna większość nazw części ciała i umiejętności, używa ich prawidłowo w różnych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • zna czasownik can i zasady tworzenia twierdzeń, pytań, przeczeń, rozumie jego użycie do wyrażania umiejętności oraz potrafi stosować poprawnie w praktyce (A,B,C)

 • rozumie informacje w tekście, zdaniach; potrafi ułożyć zdania z większością nowych słów (B,C)

 • potrafi prowadzić krótki dialog na temat umiejętności swoich i swojego rozmówcy oraz opisać umiejętności innej osoby, w tym wymyślonego super bohatera (C)

SWE I. 1a – II. 2d – III. 1a, 1d, 2a, 2e, IV. 1b

ws 1.1 3.3, 9 4.1, 5.1, 5.3, 5.9, 6.4MODUŁ

ROZDZIAŁ

CELE OPERACYJNE

REALIZACJA PP, SWE, NPP

POZIOM PODSTAWOWY

UCZEŃ:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

UCZEŃ:


ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*


MODULE 1
1.10

Looks

 • zna większość słownictwa dotyczącego wyglądu zewnętrznego i potrafi je stosować na ogół poprawnie w prostych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia stopnia wyższego przymiotników i rozumie jego użycie, zna przykłady stopniowania regularnego i nieregularnego, zna zasady zmian w pisowni przymiotników oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę, na ogół poprawnie, w praktyce (A,B,C)

 • rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach (B)

 • potrafi powiedzieć kilka zdań porównujących wygląd wybranych członków swojej rodziny (C)

 • potrafi napisać kilka zdań porównujących dwie wybrane postaci książkowe (C)

 • zna słownictwo dotyczące wyglądu zewnętrznego i potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • zna zasady tworzenia stopnia wyższego przymiotników i rozumie jego użycie, zna przykłady stopniowania regularnego i nieregularnego, zna zasady zmian w pisowni przymiotników oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę poprawnie w praktyce (A,B,C)

 • rozumie informacje w tekstach, zdaniach (B)

 • potrafi porównywać członków swojej rodziny, pod kątem ich wyglądu zewnętrznego (C)

 • potrafi porównywać dwie wybrane postacie książkowe, pod kątem ich wyglądu zewnętrznego (C)

SWE I. 1a – II. 2b – II. 1d – III. 1a – III. 2a, 2e

ws 1.1 – 3.2 2.3 – 4.1 – 5.1

1.11

Celebrities

 • zna większość słówek dotyczących sportu i osobowości, potrafi ich użyć w prostych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • rozumie większość informacji w tekstach i zdaniach, potrafi napisać, przy pomocy innych uczniów lub nauczyciela, kilka pytań i odpowiedzi w wywiadzie z siostrami Williams oraz powiedzieć 2 zdania porównujące przedstawione piosenkarki (B,C)

 • potrafi porównać ze sobą wybrane sławne osoby, zgodzić się z opinią rozmówcy i wyrazić sprzeciw (C)

 • potrafi krótko, w kilku zdaniach, porównać dwie sławne osoby w Polsce (C)

 • zna słówka dotyczące sportu i osobowości oraz potrafi ich użyć w różnych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • rozumie informacje w tekście i zdaniach, potrafi napisać wywiad z siostrami Williams oraz porównać przedstawione piosenkarki (B, C)

 • potrafi porównywać ze sobą sławne osoby, zgodzić się z opinią rozmówcy i wyrazić sprzeciw, umie parafrazować wyrażanie zgody i sprzeciwu (C)

 • potrafi porównać, pod kątem wyglądu, wieku i osobowości, dwie sławne osoby w Polsce, robi to w formie krótkiego artykułu (C,D)

KK: SB – teksty o amerykańskich tenisistkach i piosenkarkach
SWE I. 1j, 1a – II. 2c, 2d, IV. 1a, 1b, 1d, V.2 – II. 1d – IV. 1b, 1d – III. 2a, 2d, 2e

ws 1.10, 1.1 3.3, 4.1, 4.3, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1 2.3 – 6.8 5.1, 5.5

1.12

Who’s who?

 • zna podstawowe słownictwo dotyczące zainteresowań, hobby oraz większość słownictwa określającego wygląd i charakter, potrafi go użyć w prostych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • rozumie większość informacji w tekstach i zdaniach (B)

 • potrafi zadać rozmówcy pytania o jego zainteresowania i odpowiedzieć na podobne pytania (C)

 • potrafi napisać kilka zdań o podziwianym członku rodziny(C)

 • zna większość słownictwa dotyczącego zainteresowań, hobby oraz słownictwo określające wygląd i charakter, potrafi go użyć w różnych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • rozumie większość informacji w tekstach i zdaniach (B)

 • potrafi prowadzić dialog o zainteresowaniach swoich i rozmówcy, umie parafrazować niektóre zwroty (C)

 • potrafi opisać podziwianego członka rodziny (wygląd, charakter, opinia o nim), wykorzystuje prezentowany plan i mapę słowną (C,D)

SWE I. 1a – II. 1b – II. 2d – IV. 1b, 1d – III. 2a, 2d, 2e, 2f

ws 1.1 – 2.2 – 3.3 – 4.4, 4.8 – 5.1, 5.5, 5.12MODUŁ

ROZDZIAŁ

CELE OPERACYJNE

REALIZACJA PP, SWE, NPP

POZIOM PODSTAWOWY

UCZEŃ:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

UCZEŃ:


ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*


MODULE 1
Matura Practice 1b
(part 1)

 • wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu pisanego i rozumienia ze słuchu, uzyskuje minimum 40% prawidłowych odpowiedzi, potrafi wyjaśnić niektóre zaznaczone w tekście słowa, wyszukuje część słów kluczowych w treści zadania i ich odpowiedniki w transkrypcji tekstu (B,C)

 • w zadaniu otwartym sprawdzającym umiejętność mówienia (rozmowa w centrum rekreacji – odgrywanie roli klienta) porusza przynajmniej 2 z 4 wymienionych kwestii, rozwija je, posługuje się ograniczonym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, w mówieniu jest w miarę swobodny, pomimo dość licznych błędów pozostaje komunikatywny (C)

 • w zadaniu otwartym sprawdzającym umiejętność pisania (pocztówka z wakacji) przekazuje co najmniej 2 informacje, a błędy językowe i ortograficzne stanowią mniej niż 25% całości tekstu (C)

 • wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu pisanego i rozumienia ze słuchu, uzyskuje minimum 70% prawidłowych odpowiedzi, potrafi wyjaśnić większość zaznaczonych w tekście słów, wyszukuje większość słów kluczowych w treści zadania i ich odpowiedniki w transkrypcji tekstu (B,C)

 • w zadaniu otwartym sprawdzającym umiejętność mówienia (rozmowa w centrum rekreacji – odgrywanie roli klienta) porusza 3 lub 4 wymienione kwestie, rozwija przynajmniej 3 z nich, posługuje się znacznym zasobem struktur leksykalno-gramatycznych, w mówieniu jest swobodny, nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji (C)

 • w zadaniu otwartym sprawdzającym umiejętność pisania (pocztówka z wakacji) przekazuje co najmniej 3 informacje, a błędy językowe i ortograficzne stanowią mniej niż 15% całości tekstu (C)

KK: SB – tekst o wymianie używanej odzieży

SWE I. 1a, 1e, 1j, 1m – I. 3, II. 2c, 2d – II. 1b, 1d – I. 2a, IV. 1a, 1b, 1d – I. 2b, III. 2a, 2b, 2e, 2f

ws 1.1, 1.5, 1.10, 1.13 – 3.3 – 2.2, 2.3 – 6.2, 6.3, 6.4 – 5.1, 5.2, 5.3, 5.12, 5.13


Matura Practice 1b
(part 2)
INNE ZADANIA TYPU MATURALNEGO:

 • rozumienie tekstu słuchanego – zadanie typu prawda/ fałsz, rozdział 1.8, str.29, ćw. 3

 • opis ilustracji (zdjęcia rodzinne i z przyjaciółmi), rozdział 1.8, str. 29, ćw. 5

 • rozumienie tekstu pisanego – zadanie typu prawda/ fałsz, rozdział 1.11, str.34-35, ćw. 2a, 2b

 • rozumienie tekstu pisanego – zadanie typu prawda/ fałsz, rozdział 1.12, str.36-37, ćw. 3

Zajęcia dodatkowe*
MODUŁ

ROZDZIAŁ

CELE OPERACYJNE

REALIZACJA PP, SWE, NPP

POZIOM PODSTAWOWY

UCZEŃ:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

UCZEŃ:


ZADANIA SPRAWDZAJĄCE/ TESTY*


MODULE 1
Culture Corner 1

National sport

+

Curricular Cut 1

Science

 • zna część słownictwa dotyczącego krykieta i naukowych sposobów przewidywania pogody oraz potrafi je stosować na ogół poprawnie w prostych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • rozumie większość informacji w tekstach, zdaniach; potrafi, na ogół poprawnie odpowiedzieć na pytania do tekstu i powiedzieć kilka zdań o prezentowanych balonach (B,C)

 • potrafi, w grupie, zredagować plakat na temat popularnego sportu w Polsce (C)

 • zna większość słownictwa dotyczącego krykieta i naukowych sposobów przewidywania pogody oraz potrafi je stosować w różnych, ćwiczonych kontekstach (A,B,C)

 • rozumie informacje w tekstach, zdaniach; potrafi odpowiedzieć całym zdaniem na pytania do tekstu i opisać prezentowane balony (B)

 • potrafi zredagować plakat na temat popularnego sportu w Polsce (C)

KK: SB – teksty o krykiecie – narodowym sporcie angielskim

TIK: SB – projekt ICT dotyczący wybranego sposobu przewidywania pogody (zadanie dodatkowe) ws 11
SWE I. 1j, 1l, 1m, 1o – I. 3, II. 2b, 2d – II. 2d – III. 1a, 1d, V.1 – I. 3, III. 2a, 2e

ws 1.10, 1.12, 1.13, 1.15 – 3.2, 3.3 3.3 – 4.1, 4.11 – 5.1, 5.3, 5.12

Self-check 1

 • wykonuje prawidłowo część zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z modułu 1, uzyskuje minimum 50-60% prawidłowych odpowiedzi (A,B)

 • w zadaniach otwartych posługuje się wybranym nowopoznanym słownictwem i stosuje większość struktur gramatycznych z modułu 1; buduje proste zdania; pomimo popełniania licznych błędów, jest komunikatywny (C)

 • wykonuje prawidłowo większość zadań zamkniętych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki z modułu 1, uzyskuje minimum 75% prawidłowych odpowiedzi (A,B)

 • w zadaniach otwartych posługuje się nowopoznanym słownictwem i stosuje struktury gramatyczne z modułu 1; nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji (C)

SWE I. 1a, 1e – II. 1a – II. 2d – IV. 1b – I. 2b, III. 2a, 2b, 2e

ws 1.1, 1.5 2.1 – 3.3 – 6.4 5.1, 5.2, 5.3, 5.12, 5.13

Zajęcia dodatkowe*

: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp
doc -> Jolanta Dybała Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 roku) fairyland 6 Poziom A2 wg cef (esokj) Wstęp

Pobieranie 415.17 Kb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna