Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcjiPobieranie 0.77 Mb.
Strona1/10
Data01.05.2016
Rozmiar0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Jadwiga Gajda
(konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka)

Rozkład materiału

z tematami lekcji

(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od 2012 r.)

ON SCREEN

Pre-Intermediate / B1

Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

lipiec 2014

Wstęp

On Screen to nowoczesny, czteroczęściowy kurs języka angielskiego, który – dzięki zróżnicowanym komponentom – może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych, jak i na kursach językowych i w uczelniach wyższych.

Kurs jest opracowany w oparciu o zapisy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEF), a jego pierwsza część, On Screen Pre-Intermediate, odpowiada poziomowi B1 w skali przyjętej przez Radę Europy. Jest on dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej, która powszechnie obowiązuje w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013. Podręcznik jest przeznaczony do realizacji na IV etapie edukacyjnym, na poziomie IV.1, w zakresie rozszerzonym (jako podręcznik, od którego rozpoczynamy naukę w szkole ponadgimnazjalnej) lub może być wykorzystywany w nauczaniu w zakresie podstawowym (jako kontynuujący lub kończący naukę). Treść podręcznika, jego zasób tematyczny, leksykalny i gramatyczny oraz ćwiczone umiejętności językowe są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym (zob. Informator o egzaminie maturalnym od 2015 roku). Poza tym dodatkowy komponent Matura Workbook & Grammar Book jest przeznaczony dla uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w formacie obowiązującym od 2015 roku. Publikacja umożliwia prowadzenie przygotowań do matury na obu poziomach. Zawarty w niej materiał jest skorelowany z materiałem podręcznika, a systematyczną praktykę w wykonywaniu zadań typu maturalnego zapewniają: ćwiczenia przygotowujące do egzaminu (Matura Practice), liczne zadania maturalne (Matura Task), obszerne sekcje maturalne (Matura Exam) oraz wskazówki dotyczące technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (Exam Tip).

Dzięki uniwersalnej formie i różnorodnym komponentom podręcznik On Screen Pre-Intermediate sprawdzi się również na lektoratach na wyższych uczelniach oraz na kursach skierowanych do osób zamierzających przystąpić do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego. Wtedy dodatkowymi publikacjami ćwiczącymi i poszerzającymi treści podręcznika są Workbook & Grammar Book oraz Writing Book.

Jak wspomniano wyżej, podręcznik posiada bardzo bogatą, nowoczesną obudowę, umożliwiającą uatrakcyjnienie zajęć, poszerzenie treści nauczania oraz zachęcenie i wdrożenie ucznia/ słuchacza do samodzielnej pracy nad językiem. Do dodatkowych komponentów należą: nagrania na płytach CD (Student’s Audio CDs), zeszyt ćwiczeń (Matura Workbook & Grammar Book lub Workbook & Grammar Book), zeszyt z dodatkowymi informacjami i ćwiczeniami dotyczącymi wypowiedzi pisemnych (Writing Book), interaktywny eBook (i-eBook) zawierający – poza materiałem prezentowanym w książce – m.in. krótkie dokumentalne filmy wideo, interaktywne gry leksykalne, testy sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki. Nauczyciel w swojej pracy może także wykorzystać: książkę nauczyciela z dokładnymi scenariuszami zajęć (Teacher’s Book), testy i inne dodatkowe materiały (Teacher’s Resource Pack & Tests Multi-Rom), komplet nagrań na płytach CD (Class Audio CDs), wspomnianą Writing Book (oraz klucz odpowiedzi), a także – szczególnie polecane ze względu na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych – oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software).

Przedstawiony poniżej szczegółowy rozkład materiału do podręcznika On Screen Pre-Intermediate jest propozycją i punktem wyjścia do konstruowania indywidualnych rozkładów materiału dostosowanych do konkretnych warunków i możliwości edukacyjnych uczniów lub słuchaczy. Przy budowaniu własnych rozkładów należy wziąć pod uwagę takie warunki pracy dydaktycznej, jak: wymiar godzin, liczebność klas/ grup, środki dydaktyczne w szkole i/ lub pracowni językowej oraz uzdolnienia i preferencje młodzieży lub innych uczących się w konkretnym zespole. Proponowany rozkład materiału jest dostosowany do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji. Wszystkie pozycje oznaczone gwiazdką (*) i wykropkowane w tekście służą do nanoszenia własnych informacji. Są to m.in.: termin* (np. można wpisać miesiąc lub dokładne daty, w zależności od potrzeb lub wymagań dyrekcji szkoły); uwagi* w ostatniej kolumnie tabeli (np. o realizacji niektórych punktów rozkładu).

W rozkładzie uwzględniono także zajęcia dodatkowe*, które nie są oparte na materiale podręcznikowym (np. z okazji świąt St.Valentine’s Day czy Christmas lub dodatkowe zajęcia poświęcone niektórym trudniejszym zagadnieniom gramatycznym).

Podręcznik On Screen Pre-Intermediate jest podzielony na 8 modułów, a każdy z nich – na jednostki od (a) do (f), 1 jednostkę przeznaczoną na ćwiczenie struktur leksykalno-gramatycznych (Language Knowledge) i 2 jednostki powtórzeniowe (Language Focus i Progress Check) oraz dodatkową jednostkę prezentującą zagadnienia z różnych dziedzin wiedzy, a powiązaną tematycznie z modułem (CLIL wraz z Culture Spot, str. 133-140). Rozkład materiału został przedstawiony według celów kształcenia, czyli wymagań ogólnych, w układzie kolumnowym. Dodatkowa, ostatnia kolumna uwzględnia inne treści nauczania związane z przygotowaniem uczniów do egzaminu maturalnego, a zawarte w materiałach umieszczonych na końcu podręcznika oraz w dodatkowych komponentach, w tym w zeszycie ćwiczeń (Matura Workbook & Grammar Book oznaczonym symbolem MWB) oraz w zeszycie Writing Book. Niniejszy rozkład proponuje również tematy i liczbę zajęć lekcyjnych w poszczególnych rozdziałach. Jeden moduł to od 10 do 14 lekcji, a na sekcje maturalne (Matura Exam Poziom Podstawowy i Matura Exam Poziom Rozszerzony) umieszczone w MWB należy przeznaczyć od 2 do 4 lekcji; w sumie daje to minimum 96, a maksimum 144 godziny. Biorąc pod uwagę fakt, że rok szkolny trwa średnio 34 tygodnie, materiał podręcznikowy może być zrealizowany przy minimum 3 godzinach zajęć tygodniowo (ok. 100 godzin). Natomiast przy większej liczbie godzin języka angielskiego w tygodniu dysponujemy dodatkowymi godzinami do wykorzystania poza materiałem z podręcznika (patrz: zajęcia dodatkowe*). Oprócz sekcji maturalnych, niezwykle ważnych w przygotowaniach do egzaminu, w rozkładzie wyszczególnione zostały wszystkie zadania typu maturalnego (MT) i ćwiczenia przygotowujące do tego egzaminu (MP), które występują w maturalnym zeszycie ćwiczeń (MWB).

W rozkładzie materiału został uwzględniony podział znajomości środków językowych na znajomość leksyki, tematyki i gramatyki oraz podział umiejętności językowych na umiejętności receptywne, czyli czytanie i słuchanie, oraz umiejętności produktywne, czyli mówienie i pisanie. Poza tym w rozkładzie pojawiają się ćwiczenia w wymowie pod hasłem: fonetyka. W rozdziałach opisujących sekcje maturalne (Matura Exam) oraz prezentujących inne zdania maturalne zastosowano podział na różnego typu zadania, np. rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, wypowiedź pisemna itd. Dodatkowo umieszczenie w każdej kolumnie wymagań szczegółowych (WS…) zawartych w postawie programowej powoduje, że proponowany rozkład materiału jest szczególnie pomocny dla nauczyciela w jego pracy dydaktycznej.W rozkładzie materiału zastosowano następujące nazwy, skróty i kolory czcionki:

WS… – wymagania szczegółowe zawarte w podstawie programowej, wraz z ich numerami; symbol „+ ZR…” wraz z numerem oznacza, że wymagania opisane są w kolumnie z zakresu rozszerzonego;

ICT – zadania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

SB – podręcznik ucznia;

MWB – maturalny zeszyt ćwiczeń (Matura Workbook & Grammar Book);

Writ. Book – zeszyt z informacjami i ćwiczeniami dotyczącymi wypowiedzi pisemnych (Writing Book);

i-eBook – interaktywny eBook;

* …… – informacje do uzupełnienia przez nauczyciela;

MP – ćwiczenia przygotowujące do matury na poziomie podstawowym;

MT – zadania w formacie matury pisemnej na poziomie podstawowym;

MP – ćwiczenia przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym;

MT – zadania w formacie matury pisemnej na poziomie rozszerzonym;

MP – ćwiczenia przygotowujące do części ustnej matury;

MT – zadania w formacie części ustnej matury.

ROZKŁAD MATERIAŁU – ON SCREEN PRE-INTERMEDIATE / B1


MODUŁ

ROZDZIAŁ

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE WYPOWIEDZI

I PRZETWARZANIE WYPOWIEDZI

TWORZENIE WYPOWIEDZI

I REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI

INNE TREŚCI NAUCZANIA

LEKCJE *

(ILOŚĆ+TERMIN)

UWAGI *

MODULE 1 – LIVING TOGETHER

TEMATY: CZŁOWIEK, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, KULTURA, ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

(WS 1.1, 1.5, 1.9, 1.15)


1

Modular page

+

1a

Reading

Leksyka i tematyka:

 • opis cech charakterystycznych (wygląd, osobowość) dla różnych plemion i narodowości

 • opis i porównywanie stylu życia wybranych plemion, narodowości

 • słowa i zwroty wyróżnione, np. bows, curly, native, wander, oraz ich synonimów, np. in person – face-to-face, lean – thin


(WS 1.1, 1.5)

Czytanie:

 • opisy osób na zdjęciach; uzupełnianie luk podanymi wyrazami

 • (zintegrowane ze słuchaniem) The Hadza, the last of the first; wybór wielokrotny + odpowiedzi na pytania i ćwiczenie leksykalne


Mówienie:

 • krótki opis plemienia Hadza oraz wyjaśnianie tytułu tekstu i przekazywanie wybranych informacji


(WS 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1, 8.2)

Mówienie:

 • opis osób na zdjęciach z użyciem wskazanego słownictwa oraz opis ilustracji do tekstu

 • porównanie osób z plemienia Hadza do swojego/ innego narodu europejskiego

 • zbieranie i prezentacja dodatkowych informacji o plemieniu Hadza (projekt ICT)


Pisanie:

 • relacja z pobytu wśród plemienia Hadza


(WS 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 9, 8.1, 8.2)

MWB 1a
i-eBook:


1b

Vocabulary

Leksyka:

 • słowa wyróżnione z tekstu w rozdz. 1a, np. crops, gather, grow, sharing

 • określanie etapów życia

 • opis wyglądu i charakteru różnych osób, w tym kolegów i członków rodziny

 • czasowniki złożone z break

 • przymiotniki o przeciwnym znaczeniu opisujące osobowość oraz przyimki użyte w kontekście związane z w/w tematyką

 • imiesłowy -ing/-ed oraz ich znaczenie i użycie


(WS 1.1, 1.5)

Słuchanie:

 • rozmowa dwóch osób na temat swoich kolegów; dobieranie osób do przymiotników opisujących ich charakter


(WS 2.3)

Mówienie:

 • dopasowywanie czynności do etapów życia (praca w parach)

 • opis wyglądu osób na ilustracjach, z użyciem wskazanego słownictwa

 • opisywanie wyglądu kolegów (praca w parach)

 • krótki opis swojego charakteru

 • opis wyglądu i charakteru wybranych członków rodziny


(WS 4.1, 10)

SB: Appendix I & II str. 213
MWB 1b

i-eBook:3-4 lekcje

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. People around the world – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu. The Hadza – praca z tekstem: wybór wielokrotny i odpowiedzi na pytania.

2. Lifestyles – słownictwo, opisywanie i porównywanie stylu życia. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

3. Stages of life, appearance – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. Participles -ing/-ed ćwiczenia.

4. Character, families słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Phrasal verbs with break & prepositionsćwiczenia.
1c

Grammar in use

Gramatyka:

 • struktura i użycie czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous oraz różnice w użyciu tych samych czasowników np. think, enjoy w różnych formach

 • użycie określeń czasu: already, just, yet, ever, never, for, since, so far, still, right now

 • struktura i użycie konstrukcji porównawczych: stopień wyższy i najwyższy przymiotników oraz wyrażenie as…as…

 • porównywanie w/w struktur z podobnymi w języku polskim

 • transformacje zdaniowe ze słowem kluczem


(WS 1.1, 1.5, 13)

Czytanie:

 • e-mail nieformalny; dobór wyróżnionych form czasownikowych do ich znaczeniowego użycia

 • krótkie porównanie trzech kolegów; określanie zastosowanych konstrukcji porównawczych


(WS 3.1, 3.6, 3.7)

Mówienie:

 • dialogi dotyczące typowego weekendu i planów na ten weekend, z użyciem wskazanych określeń czasu i zwrotów czasownikowych

 • krótkie dialogi sterowane dotyczące wykonanych czynności

 • porównanie członków rodziny, z użyciem wskazanych przymiotników


Pisanie:

 • e-mail z opisem swojej rodziny (porównanie wyglądu i charakteru członków rodziny)


(WS 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.12, 5.13, 6.4)

MWB 1c + Grammar Revision
Writ. Book: informal letters/ emails str. 5, 8
i-eBook:


1d

Listening skills

+

1e

Speaking skills

Tematyka i leksyka:

 • opis znaczenia przyjaźni i relacji rodzinnych

 • opisywanie życia rodzinnego

 • słowa i zwroty wyróżnione, np. extended family, have company, chores to do, complain, hurt feelings

 • wyrażanie opinii i pytanie o opinie; zgadzanie się i sprzeciwianie opiniom innych

 • porównywanie zdjęć rodzinnych


Gramatyka i fonetyka:

 • struktura i intonacja wyrażeń wykrzyknikowych z How…, What…(WS 1.5)

Słuchanie:

 • ćwiczenie przygotowujące do słuchania; analiza zadania i transkrypcji fragmentu dialogu oraz podkreślonych słów kluczowych

 • wywiad nt. życia rodzinnego rozmówcy; zadanie na wybór wielokrotny + określanie zalet i wad życia w dużej rodzinie


Czytanie i słuchanie:

 • dialog dot. nowego członka rodziny i posiadania rodzeństwa; uzupełnianie luk wskazanymi wyrazami, zastępowanie wyróżnionych zwrotów innymi, podobnymi + odgrywanie dialogu


(WS 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 4.7, 8.1)

Mówienie:

 • wyrażanie opinii nt. życia w dużej rodzinie

 • dialog sterowany nt. opieki dziadków nad wnukami (wyrażanie opinii)

 • porównanie zdjęć dwóch rodzin, z użyciem wskazanych słów i zwrotów tzw. linkers oraz wyrażanie opinii na temat ich życia(WS 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 6.2, 6.4, 6.8, 10 + ZR 6.2)

MWB 1d + 1e
i-eBook:


3-4 lekcje:

………………


………………

………………


………………

Tematy lekcji: 1. Czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous – porównanie, ćwiczenia gramatyczne, krótkie dialogi.

2. Konstrukcje porównawcze ćwiczenia gramatyczne. Family members – porównywanie ustne i pisemne.

3. Family relations – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu, słownictwo. Exclamations with how, what – ćwiczenia gramatyczne i intonacyjne.

4. The role of siblings & grandparents (expressing opinions) dialogi. Comparing family pictures – ćwiczenia w mówieniu.
1f

Writing

Tematyka i leksyka:

 • wyrażanie opinii dotyczących różnych aspektów życia rodzinnego i towarzyskiego

 • zastosowanie tzw. linking words/phrases, np. first of all, for example, however, in this way

 • zdania główne i wspierające temat tzw. topic & supporting sentences(WS 1.5)

Czytanie:

 • analiza przykładowej rozprawki pod kątem treści, kompozycji, stylu i języka; znajdowanie zdania głównych i wspierających oraz przykładów użycia stylu formalnego


(WS 3.2, 3.3, 3.6, 3.7)

Pisanie (ćwiczenia przygotowawcze):

 • zastępowanie zdań głównych i zwrotów wyrażających opinie innymi, podobnymi

 • zastępowanie tzw. linking words/ phrases innymi oraz wybór właściwych słów i zwrotów w kontekście

 • dobieranie zdań wspierających do zdań głównych wyrażających opinie


Pisanie:

 • rozprawka wyrażająca opinię (opinion essay) nt. It is good to be part of an extended family, w oparciu o plan i przydatne zwroty, oraz korekta własnej wypowiedzi


(WS 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.12, 5.13, 9, 12 + ZR 5.2, 7.2, 7.3)

SB: Writing Bank 1 (Opinion essays) str. 141
MWB 1f

i-eBook:1

Language Knowledge

+

Language Focus

Tematyka, leksyka i gramatyka:

 • opisywanie różnych stylów życia (c.d.)

 • parafrazy zdań + ćwiczenie przygotowujące, transformacje zdaniowe, zadanie słowotwórcze, zdania z lukami sterowanymi (wybór form gramatycznych i leksykalnych)

 • powtórzenie słownictwa i gramatyki z Modułu 1 w formie ćwiczeń: dobieranie przymiotników o przeciwnym znaczeniu, wybór właściwych słów w kontekście, parafrazy zdań, tekst z lukami sterowanymi

 • ćwiczenie Grammar in Focus: tekst z lukami (wstawianie poprawnych form czasowników + uzupełnienie luk otwartych)

(WS 1.1, 1.5 + ZR 8.3)Czytanie:

 • The Nenet tribe of Siberia; tekst z lukami; wybór właściwych wyrazów i wstawianie wskazanych rzeczowników w liczbie mnogiej oraz tłumaczenie tekstu na język polski

 • Grammar in Focus: tekst Women in Charge; uzupełnianie luk poprawnymi formami czasowników + luki otwarte(WS 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 8.2, 13)
MWB 1 Language Knowledge
i-eBook:

2-3 lekcje:

………………


………………

………………


Tematy lekcji: 1. An opinion essay – analiza przykładu, ćwiczenia przygotowawcze, wypowiedź pisemna.

2. Znajomość środków językowych – parafrazy, transformacje, słowotwórstwo, uzupełnianie luk sterowanych.

3. Language Focus 1 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne.1

Progress Check

+

1

CLIL: Citizenship

Culture Spot

(CC1, str. 133)

Tematyka, leksyka i gramatyka:

 • opisywanie różnych stylów życia (c.d.)

 • opis przyjaźni i jej znaczenia (c.d.)

 • problem globalizacji

 • grupy etniczne w UK i w Polsce/ w kraju europejskim

 • powtórzenie słownictwa i gramatyki z Modułu 1 w formie ćwiczeń: wybór właściwych słów, form czasownikowych i przyimków w kontekście, parafrazy zdaniowe


(WS 1.1, 1.5, 1.14, 1.15)

Czytanie i mówienie:

 • The Inuit; zadanie na wybór wielokrotny + wybór odpowiedniego tytułu streszczającego tekst

 • Globalisation; tekst z lukami otwartymi + tworzenie pytań i odpowiedzi do tekstu

 • British Ethnicity; wyszukiwanie podstawowych informacji w tekście


Słuchanie:

 • dyskusja o przyjaźni; zadanie typu P/F


(WS 2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 6.4, 8.1)

Mówienie:

 • wybór właściwej reakcji językowej w krótkich dialogach


Mówienie i pisanie:

 • krótka opinia nt. zmian stylu życia, jakie dokonały się w skutek globalizacji

 • zbieranie dodatkowych informacji nt. globalizacji oraz tworzenie krótkiego tekstu i prezentacji na ten temat ( projekt ICT – praca grupowa)

 • zbieranie informacji nt. grup etnicznych w Polsce/ w innym kraju europejskim i porównanie ich do grup etnicznych w UK (projekt ICT)


Pisanie:

 • rozprawka wyrażająca opinię nt. Good friends are important


(WS 4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.9, 5.12, 5.13, 6.8, 6.9, 8.1, 8.3, 10, 11, 12 + ZR 5.2)

SB: Grammar Reference, str. 151-156; Writing Bank 1 (Opinion essays) str. 141
MWB

Dictation M 1, str.132;

Grammar Bank 1, str. 134-145;

Vocabulary Bank 1, str. 206-207;

Translator’s Corner, str. 222;

Glossary str. 227
i-eBook:


Zajęcia dodatkowe *2-3 lekcje:

………………


………………

+ lekcje dodatkowe:

………………


Tematy lekcji: 1. Progress Check 1: The Inuit – praca z tekstem, dyskusja o przyjaźni – rozumienie ze słuchu, wybór właściwych reakcji językowych.

2. Progress Check 1 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, rozprawka nt. Good friends are important.

3. Globalisation – praca z tekstem, projekt ICT. British & Polish ethnic groups – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu, projekt ICT.

…………………………………………………………………………………………………………………………: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp
doc -> Jolanta Dybała Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 roku) fairyland 6 Poziom A2 wg cef (esokj) Wstęp

Pobieranie 0.77 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna