Jakim celom służyły stałe objazdy kraju przez panującego? – Celom centralizacyjnym – bezpośr uczestnictwo króla w administrowaniu krajem. Wyjaśnij termin „princeps”Pobieranie 49.75 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar49.75 Kb.
HISTORIA ADMINISTRACJI – PYTANIA I ODPOWIEDZI - Uniwersytet Śląski


 1. Jakim celom służyły stałe objazdy kraju przez panującego? – Celom centralizacyjnym – bezpośr. uczestnictwo króla w administrowaniu krajem.

 2. Wyjaśnij termin „princeps” - książę zwierzchni posiadał uprawnienia o charakterze ogólnopaństwowym

 3. Kogo w dawnej Polsce określano mianem Komorników - Ogół dworzan

 4. Kto to był KOMES? – średniowieczny dostojnik zarządzający okręgiem administracyjnym

 5. Kto zastępował panującego w zarządzie państwem oraz w sprawowaniu sądów? – Komes nadworny

 6. W której dzielnicy Polski powstał wysoki urząd marszałka? – na Śląsku, zdobywał on uprawnienia w zarządzie dworskim, tam gdzie nie było urzędu komornika

 7. Od którego wieku występuje w źródłach urząd kanclerza?- Od pocz. XII w

 8. Jakie funkcje od XIII w pełnili notariusze? – Pisarza w kancelarii dworskiej

 9. Do kogo należał w dawnej Polsce zarząd nad skarbcem i archiwum – Do skarbnika

 10. Jak nazywali się urzędnicy lokalni zajmujący się rozbiciem dzielnicowym, najw. stanowisko – Namiestnik prowincji

 11. Od którego wieku zaczęły się rozwijać Kasztelanie – od XII w

 12. Jak nazywano od XII w komesa grodowego – kasztelan komes grodowy

 13. Jakie dzielnice nazywano ziemią? – Dzielnica, która w drodze połączenia przestała być osobnym księstwem, zachowała odrębna organizacje urzędniczą.

 14. Kto wprowadził w Polsce Urząd Starosty? – Wacław II na wzór Czech. Do starosty należało dowództwo nad siłami zbrojnymi i zarząd warowniami położonymi na podległym władcy terytorium.

 15. Od czyjej rady uzależniona była nominacja królewska na urzędy ziemskie? – Od Rady Szlachty tej ziemi

 16. Do kogo należały /od 1422 r / ustawowo decyzja w sprawie bicia monety? – Do Rady Królewskiej

 17. W który wieku pojawiły się w Polsce województwa? – W XV w

 18. W którym województwie w Koronie nie było kasztelanii? – W Ruskim w skład którego wchodziły ziemie – przemyska, lwowska, Sanocka, halicka

 19. Kto stał na czele Rady panów województwa – wojewoda

 20. Kto ustanawiał od przywilejów nieszawskich taksy na wyroby rzemieślnicze w miastach? – wojewoda

 21. Kto w IV w przejął sądownictwo w sprawach granic posiadłości? – Podkomorzy

 22. Wymień urzędy, które w dawnej Polsce nazywano dygnitarskimi– wojewoda, kasztelan, podkomorzy, sędzia ziemski

 23. Wymień niższe urzędy ziemskie, które miały charakter urzędów honorowych – Stolnik, Podstoli, Cześnik, Podczaszy, łowczy, miecznik

 24. Jaka funkcje pełnili burgrabiowie? – zarząd nad zamkami, grodami

 25. Kiedy pojawił się w Polsce podział na powiaty? – druga połowa XV w

 26. Na jakie dwie kategorie dzielono Urzędy Centralne? – Koronne, nadworne, zasięg ogólnopaństwowy

 27. W którym wieku zanikły urzędy kanclerzy ziemskich – I połowa XV w, zastąpiły je urzędy kanclerza koronnego i podkanclerza Królestwa polskiego

 28. Kto od XV w był głównym rachmistrzem państwa, prowadził rachunki skarbowe? – Podskarbi nadworny

 29. Incopatibilitas parlamentarna – zakaz łączenia urzędów

 30. Jak nazywano dygnitarzy koronnych i nadwornych, którzy weszli do Senatu? – Ministrami. Byli to: marszałek Wielki koronny, marszałek nadworny koronny, kanclerz, podkanclerzy koronny, podskarbi koronny

 31. W którym roku po raz pierwszy ustanowiono Hetmana Koronnego? - W 1509 r Funkcja dożywotnia.

 32. Jak nazywał się zastępca hetmana? - Hetman polny

 33. Na jaki okres formalnie powoływano hetmanów? - Od 1581 r dożywotnio, wywierali wpływ na politykę wewn.,

 34. Kim byli Regimentarze? – tymczas. Zastępca hetmana, mianowany przez Króla, gdy zabrakło hetmanów lub nie mogli p. funkcji

 35. Jak nazywał się jedyny nowy urząd powstały na pocz. XVI w – Urząd referendarza, od 1569 roku osoby pełniące ten urząd wchodziły do senatu z głosem doradczym

 36. W którym roku została wydana konstytucja ustalająca porządek starszeństwa urzędów? – w 1611 – wyznaczała po urzędach senatorskich kolejno miejsca podkomorzemu, staroście, chorążemu, sędziemu ziemskiemu, stolnikowi, podczaszemu, podsadkowi, podstolemu, cześnikowi.

 37. Jaki organ wprowadził po raz pierwszy w Polsce w 1768 r budżet? – Komisja Skarbowa

 38. Jak nazywało się kolegialnie zorganizowane ministerstwo oświaty publicznej powołane w 1773 roku? – Komisja Edukacji Narodowej

 39. Jak nazywały się pierwsze w Koronie i na Litwie organy, które na mocy ustawy z 1775 r podjęły nowoczesna zadania opieki społecznej? – Komisje Szpitalne (5 lat później ustawę uchylono, a ich funkcje przekazano komisjom dobrego porządku)

 40. Z ilu członków składała się Rada Nieustająca? – z 36 członków (król, przedstawiciele senatu (18 senatorów) i szlachty (18 posłów). powoływanych przez SEJM co dwa lata. Rada Nieustająca składała się z pięciu departamentów: spraw zagranicznych, policji i dobrego porządku, wojny, sprawiedliwości oraz skarbu.

 41. Jak nazywał się organ, który na mocy konstytucji 3 Maja stał na czele administracji? – Straż Praw - Składała się z: króla, prymasa i 5 ministrów, szefów resortów: policji, pieczęci, wojny, skarbu i spraw zagranicznych.

 42. Jak nazywały się kolegialnie zorganizowane ministerstwa podległe Straży Praw? – Komisje Wielkie

 43. Jaki organ miał sprawować wg konstytucji majowej nadzór nad miastami? – Komisje Policji

 44. Do kogo należały od 1789 r sprawy terytorialne ziem i województw? – Do komisji porządkowych, cywilno – wojskowych

 45. Kto zniósł urzędy starostów? – Sejm 4-ro letni powierzając w całości f. administracyjne w I instancji komisjom

 46. Jak nazywał się urząd powołany w lipcu 1794 r przez rade najwyższą narodową - dozorcy

 47. W którym roku został wydany w Księstwie warszawskim dekret o organizacji ministrów - 1808 r

 48. Jaki organ Ks. Warszawskiego posiadał kompetencje w zakresie administracji ogólnokrajowego gospodarstwa , zakładowego porządku i oświecenia – Minister Spraw wewnętrznych

 49. Jak nazywał się organ, który w Ks. Warszawskim zastąpił Komisję Edukacji Narodowej – Dyrekcja Edukacyjna

 50. Jaki organ został powołany w 1808 r dla kontroli finansowej administracji? – Kolegialna Izba obrachunkowa

 51. Na jakie jednostki administr. terytorialnej podzielono Księstwo Warszawskie ? – Departamenty (na czele stał prefekt -podlegała mu administr., policja porządkowa polityczna) i powiaty (na czele stał podprefekt)

 52. Komu podlegała administracja oraz policja porządkowa i polityczne w departamentach księstwa warszawskiego? – Prefektowi

 53. Kto sprawował nadzór nad działalnością prefektów i podprefektów? – Minister spraw wewnętrznych

 54. Jakimi jednostkami zarządzali w Księstwie Warszawskim prezydenci municypalni? – Warszawa, Poznaniem, Toruniem, Kaliszem, Krakowem, Lublinem i Sandomierzem.

 55. Kto mianował burmistrzów i ławników w Księstwie Warszawskim? – Minister Spraw wewnętrznych

 56. Gdzie funkcjonowała od 1811 r Szkoła Praw i Nauk Administracyjnych? – W Warszawie

 57. D czyich kompetencji należały w Księstwie Warszawskim odwołania w I instancji od zarządzeń i innych aktów administracyjnych prefektów i podprefektów – Do Rad Prefekturalnych złożonych z 3-5 radców mianowanych przez króla.

 58. Jakie rady wchodziły w skład samorządu księstwa warszawskiego? – Rady handlowe, dozory szkolne, rady municypalne miejskie, wiejskie, rady departamentalne i powiatowe.

 59. Jak nazywał się organ samorządowy księstwa Warszawskiego, w skład którego wchodzili : dziedzic, miejscowy proboszcz, burmistrz lub wójt, oraz 1 do 2 chłopów lub mieszczan/ - Dozory szkolne

 60. Kto mianował radców rad departamentalnych i powiatowych? – Król, spośród kandydatów przedstawionych przez sejmiki.

 61. Jak nazywał się centralny organ władzy i administracji Królestwa Kongresowego? – Rada Stanu – dzieliła się na zgromadzenie Ogólne, Radę Administracyjną.

 62. W którym roku usankcjonowano w królestwie polskim postanowieniem królewskim sadownictwo administracyjne? – 1817 r.

 63. Jaki urząd zlikwidowano w 1826 r czyniąc tym samym Radę Administracyjną najwyższym organem rządowym? – Urząd namiestnika

 64. Do jakich organów należał Zarząd Kraju w okresie królestwa? – Do komisji rządowych podporządkowanych Radzie administrac.

 65. Jaka zasada charakteryzowała administrację terytorialną królestwa? - Kolegialność niepełna

 66. W czyim ręku spoczywał zarząd w 8 województwach królestwa? – W rękach Kolegialnych Komisji Województwa

 67. W którym roku po raz trzeci w historii ziem polskich powołano Radę Stanu? – W 1861 – stała się ona naczelnym organem władzy w Królestwie złożona z Rady administracyjnej i zgromadzenia ogólnego.

 68. Jakie zadania mieli wypełniać Komisarze Pełnomocni oraz delegaci w powiatach na mocy dekretu R. Traugutta z 27.12.1863 r – komisarze pełnomocni mieli zadbać o realizacje dekretów uwłaszczeniowych w kraju, delegaci w powiatach mieli rozbudować sadownictwo z prawem wymiary kary aż do kary śmierci.

 69. Na jaki okres wybierany był Wydział Krajowy w Galicji? – Na 6 lat.

 70. Jaki organ w autonomicznej Galicji był szczególną instytucją samorządową – Rada Szkolna Krajowa

 71. Do kogo należała kontrola nad Radą Szkolną Krajową w Galicji - Do Sejmu Krajowego

 72. Jak nazywał się organ, który od 1874 r stał na czele Królestwa Polskiego? – Generał Gubernator

 73. Jak nazywały się główne jednostki zarządu lokalnego we wszystkich zaborach w II połowie XIX w? – Powiaty ze starostami

 74. Kto stał na czele rejencji? – Nadprezydent rejencji

 75. Przykładami, jakiego samorządu są:izby przemysłowo -handlowe, izby rolnicze, izby rzemieślnicze? – Samorządu gospodarczego.

 76. Kto był reprezentantem społeczeństwa prowincji i kierownikiem spraw bieżących w wydziale prowincjonalnym? – Dyrektor krajowy

 77. W ilu krajach koronnych Austrii istniał samorząd powiatowy? – w IV krajach – Czechy, Galicja , Tyrol, Styria

 78. Na jakim szczeblu samorządu działały zwierzchności gminne i kto wchodził w ich skład? – Działały na wsiach, złożone z Rady Gminnej, wójta i przsiężnych.

 79. Jak nazywany był w Królestwie Starszy Gromadzki, będący organem wykonawczym gromady? -Tradycyjnie sołtysem

 80. Jaki organ kierował w pierwszych latach I wojny Światowej z ramienia władz okupacyjnych wszystkimi gałęziami administracji w królestwie? – Zarząd Cywilny Generalnego gubernatorstwa

 81. Kiedy odbyły się – w czasie I wojny światowej pierwsze wybory do rad miejskich Warszawy Lublina i innych miast Królestwa? – II połowa 1916 roku – odbyły się na mocy ordynacji wyborczej wydanej na początku okupacji.

 82. Jak nazywał się organ, który na mocy dekretu z dnia 22.11.1918 r – skupił w swym ręku najwyższą władzę w Państwie – Tymczasowy Naczelnik Państwa

 83. Jak nazywał się organ administracyjny, który w marcu 1919 r zastąpił Komisję Rządzącą dla Galicji, Śląska Cieszyńskiego Spisza i Orawy? – Generalny delegat Rządu.

 84. Przez jaki okres był osobny Urząd Ministra byłej dzielnicy pruskiej? – Przez 3 lata

 85. Na czym polega władztwo administracyjne? – Możliwość stosowania przymusu dla realizacji decyzji przybierających formę aktów prawnych.

 86. Jakie organy stanowiły w II RP administrację centralną? – Rada Ministrów i ministrowie

 87. Na jakie dwa piony dzieliły się terytorialne organy administracji? – Administracja ogólna i Administracja specjalna.

 88. Jakie funkcje realizowała administracja ogólna? – Zadania resortu spraw wewnętrznych

 89. Czym zajmowała się administracja specjalna? – Realizowała funkcje wchodzące w skład pozostałych resortów.

 90. Na jakie jednostki podzielono państwo polskie w okresie dwudziestolecia dla realizacji celów administracji ogólnej? – Województwa, powiaty, gminy miejskie, gminy wiejskie

 91. Ile województw istniało w Polsce w 1939 r – 16

 92. Jaki organ stał na czele administracji ogólnej w Warszawie? – Komisarz Rządu

 93. Jakie organy wykonywały funkcje administracji ogólnej w gminach? – Organy samorządowe

 94. Jakie resorty posiadały w okresie międzywojennym w Polsce administracje terytorialna specjalna? – Resort Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Skarbu, Poczty i Telegrafów, Reform Rolnych, Wyznań Religijnych, Przemysłu i handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej

 95. Na jakiej zasadzie zbudowane były Organy Administracji Rządowej w okresie II RP- hierarchiczno administracyjnej

 96. Jak nazywa się grupa przepisów normujących organizacje aparatu administracyjnego państwa? – Ustrojowe prawo administracyjne

 97. Jak nazywa się grupa przepisów obejmujących formy działania i tryb funkcjonowania organów administracyjnych – proceduralne prawo administracyjne.

 98. Na czym polegały funkcje administracyjne ministrów? – Na uzgadnianiu działalności administracyjnej ministrów, rozpatrywaniu sprawozdań oraz zatwierdzaniu statusów.

 99. Kto wchodził w skład Komitetu Ekonomicznego Ministrów? – Ministrowie na czele resortów gospodarczych.

 100. Jakie uprawnienia w zakresie administracji uzyskał Prezes Rady Ministrów? – Do sprawowania ogólnego kierownictwa nadzoru w sprawach personalnych całej administracji.

 101. W którym roku Rada Ministrów w Polsce międzywojennej ustaliła jednolite zasady organizacji ministerstw1926

 102. Kto stał na czele departamentów ministerialnych? – Dyrektorzy

 103. Jak nazywał się organ kierujący wydziałami departamentów? – Naczelnicy

 104. Ile ministerstw istniało w Polsce w 1932 r – 11

 105. Komu były podporządkowane urzędy centralne zgodnie z zasadami konstytucji marcowej? – Ministrom

 106. Jaki był tryb powoływania wojewody w II RP? – Na wniosek ministra Spraw Wewnętrznych uchwalony przez Radę Ministrów mianowany przez Prezydenta

 107. Na czym polegała dwojaka działalność Wojewody jako organu administracji wojewódzkiej w okresie międzywojennym? – 1. Przedstawiciel Rządu na obszarze województwa, 2. Szef administracji ogólnej, i tych działów administracji specjalnej, które były zespolone z administracja ogólną

 108. Komu podlegała policja państwowa na podstawie województwa w II RP? – Wojewodzie

 109. Na jakie jednostki dzielił się Urząd Wojewódzki w II RP? – Wydziały i oddziały

 110. Kto wchodził w skład Rady Wojewódzkiej w okresie międzywojennym? – Członkowie delegowani przez organy samorządu powiat.

 111. Od którego roku szefem administracji stolicy był Komisarz Rządu Miasta Stołecznego W-wy? – 1919

 112. W którym roku podzielono Warszawę na starostwa grodzkie1928

 113. Kto wchodził w skład Śląskiej Rady Wojew.?– Wojewoda, vicewojewoda, 5 członków wybranych przez Sejm Śląski

 114. Kto wybierał członków Śląskiej Rady Wojewódzkiej? – Sejm Śląski

 115. Komu pod względem osobowym i służbowym podlegał starosta? – Wojewoda

 116. Kto sprawował administrację w miastach wydzielonych liczących powyżej75. tys. Mieszkańców? - Starosta Grodzki

 117. Kto kierował administracja powiatu miejskiego w Gdyni od 1932 r? – Komisarz Rządu

 118. Kto mógł wprowadzić w Polsce do 1935 roku stan wyjątkowy? – Rada Ministrów za zgodą Prezydenta

 119. Komu podlegał faktycznie pion służby śledczej w II RP? – Naczelnikom Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędach. Woj.

 120. W którym roku w Polsce międzywojennej nastąpiło istotne rozszerzenie uprawnień policji? – 1934

 121. Wg., jakiego systemu zostało uregulowane wydawanie czasopism w II RP? – Zasada systemu zgłoszeniowego

 122. Na jakich zasadach opierał się w II RP system kontroli nad treścią druków? – Zasada kontroli represyjnej, polegała na kontrolowaniu publikacji po ich wydaniu.

 123. Kto zarządzał konfiskatą czasopism w II RP? – Organ Administracji ogólnej I stopnia lub prokurator

 124. Jakie rodzaje stowarzyszeń rozróżniało prawo o stowarzyszeniach w 1932 r? – Zwykłe, zarejestrowane, wyższej użyteczności (zgoda rady ministrów)

 125. W jakich okolicznościach organy administracyjne mogły wydać zakaz odbywania zgromadzeń publicznych? – Gdy zagrażały one bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu.

 126. W którym roku w okresie międzywojennym przeprowadzono pełną unifikację systemu szkolnego? – 1932 r

 127. W jakich latach w II RP podjęto ustawy o szkołach wyższych określające zakres ich autonomii – 1920, 1933

 128. W którym roku został zawarty przez Polskę ze Stolicą Apostolską konkordat1925

 129. Kiedy nastąpiło w II RP dostosowanie granic prowincji kościelnych i diecezji do granic państwowych? – 1925

 130. Kto sprawował w Polce w okresie międzywojennym administrację w sprawach wyznaniowych na obszarze województw? – Wojewoda.

 131. W którym roku w II RP przeprowadzono reformę walutową? – 1924 r

 132. Kiedy powołano w Polsce Ministerstwo rolnictwa i Reform Rolnych? – 1932

 133. Jakie znaczenie dla organizacji samorządu terytorialnego II RP miały regulacje ustawowe z 1933 r? - Miały na celu ujednolicenie przepisów

 134. W jakim trybie wybierano w Polsce międzywojennej Rady Gminne w gminach wiejskich? – W wyborach pośrednich jawnych

 135. Od kiedy w Polsce wprowadzono gminy zbiorcze? 1935 r

 136. Kto wchodził w skład zarządów miejskich gmin miejskich? – W miastach wydzielonych prezydent miasta i ławnicy, w pozostałych burmistrz i ławnicy

 137. Jaki był skład Wydziałów Powiatowych w II RP? – Składał się z 6 członków wybranych przez Radę

 138. Jakich województw dotyczyła ustawa z 1922r? – Lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławskiego

 139. Wymień organy utrzymanego w województwach: poznańskim i pomorskim samorządu wojewódzkiego? – Sejmik wojewódzki, wydział wojewódzki, starosta krajowy

 140. Od którego roku Warszawa stanowiła jednostkę samorządu gminnego, powiatowego wojewódzkiego? – 1938

 141. Jaki zakres działania obejmowały kompetencje samorządu terytorialnego II RP? - Własne, poruczone.

 142. Jaką ilość różnorodnych czynności i funkcji administracyjnych wykonywały organy samorządu gminnego w ramach poruczonego zakresu działań? – Około 500 różnorodnych czynności i funkcji

 143. Na jakie części dzielił się samorząd gospodarczy II RP w zależności od rodzaju wytwórczości? – Przemysłowo-handlowy, rzemieślniczy, rolniczy

 144. Jaki mechanizm umożliwił wpływ organów administracji państwowej na działalność izb samorządu gospodarczego? – Zakres określały akty ustawodawcze i zarządzania o powoływaniu izb oraz statuty zatwierdzone przez właściwych ministrów.

 145. W którym roku wydano w II RP przepisy jednolite normujące ogólne postępowanie administracyjne - 1928

 146. Przepisy, jakiej ustawy zawierały pragmatykę służbową funkcjonariuszy państwowych - ustawa o państw. służbie cywilnej 1922r

 147. Jaki procent wojewodów Polsce stanowili w 1937 r oficerowie? – 75 %

 148. Jakie organy sprawowały kontrole zewnętrzną w II RP? – Organy niezależne od aparatu adm. Publicznej,

 149. Jak nazywał się powołany w 1922 r Sąd Administracyjny? – Najwyższy trybunał Administracyjny

 150. Na jakie izby dzielił się powołany w 1922 r Sąd Administracyjny? – Ogólnoadministracyjną i Skarbową

: img -> sciagi -> zalaczniki
zalaczniki -> Dominare-dominować- ktoś kto ma dominacje np nad niewolnikami – władza, zarządzanie. Imperiale
zalaczniki -> 1. Pojęcie, cel i funkcję marketingu a. Ujęcie klasyczne
zalaczniki -> P. osobowości zajmuje się badaniami i opisywaniem człowieka w kategoriach najistotniejszych cech integrujących i organizujących jego funkcjonowanie społeczna
zalaczniki -> Nowa fala to była formacja intelektualna, która zaproponowała inną formułę poezji
zalaczniki -> Europa warunki naturalne, położenie, półwyspy, cieśniny, wyspy, wulkany, jeziora, lodowce, rzeki, łańcuchy górskie
zalaczniki -> Mekka odległa od morza, leżąca wśród nagich i jałowych pagórków, otoczona nie kończącą się pustynią, serce Arabii
zalaczniki -> Działy filozofii
zalaczniki -> W dziejach starożytnych Greków dwa największe miasta-państwa zapisały się szcze­gólnie. Była to Sparta, położona w południowej części Peloponezu, oraz Ateny, leżące w środkowej Grecji na półwyspie Attyka
zalaczniki -> Propedeutyka historii filozofii – Ćwiczenia
zalaczniki -> Zasady techniki prawodawczej

Pobieranie 49.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna