Jan Dąbrowski Szczepan Praśkiewicz ocd bibliografia dotycząca św. Rafała Kalinowskiego za lata 1994-2004Pobieranie 123.31 Kb.
Strona1/3
Data01.05.2016
Rozmiar123.31 Kb.
  1   2   3


Jan Dąbrowski

Szczepan Praśkiewicz OCD

Bibliografia dotycząca

św. Rafała Kalinowskiego

za lata 1994-2004

Kuria


Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych

K


RAKÓW 2005

WSTĘP
W bieżącym 2005 r. Karmel Terezjański obchodzi czterech­setlecie swojej obecności w Polsce. Jest to szczególny czas bilansów i podsumowań, a nade wszystko czas patrzenia z nadzieją w przyszłość.

Minęło dziesięć lat od wydania przez Archivum Biblio­graphicum Carmeli Teresiani w Rzymie całościowej bibliografii dotyczącej św. Rafała Kalinowskiego, za lata 1872-19931, Święte­go, który niezastąpienie przyczynił się do odnowienia życia karmelitań­skiego na ziemiach polskich. Rocznica ta stała się bodźcem do zebrania publikacji, które zostały poświęcone św. Rafałowi w latach 1994-2004. Podjęli się jej dwaj znawcy postaci i doktryny Kalinowskiego: dr. Jan Dąbrowski z Wrocławia, który doktoryzował się z duchowości o. Rafała na Wrocławskim Fakul­tecie Teologicznym i o. dr. Szczepan T. Praśkiewicz, współautor cytowanego zbioru bibliograficznego.

Ostatnie dziesięć lat to wyjątkowy okres, gdyż obchodziliśmy m. in.: w 2001 r. dziesięciolecie kanonizacji oraz w 2003 r. dwudziestolecie beatyfikacji o. Rafała Kalinowskiego.

Opracowując prezentowaną bibliografię Autorzy mieli przede wszystkim bezpośredni kontakt z pozycjami, które zgromadzili, a nadto korzystali z następujących fachowych pomocy:
  1. Ryszard Żmuda, Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce. 1945-1995, t. 1, cz. 1-2: Wydawnictwa zwarte. Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000.

  2. Tenże: Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce. 1996-2000. T. 1, cz. 3-4: Wydawnictwa zwarte. Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002;

  3. Krzysztof Twarowski: Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie w latach 1927-2002. Historia i publikacje, Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych – Wydaw. Karmelitów Bosych, Kraków 2002.

Bibliografia zawiera przede wszystkim pozycje wydane w Polsce, a także niektóre zagraniczne (łatwiej dostępne) bezpośrednio poświęcone o. Rafałowi, a także tytuły pośrednio związane z naszym Świętym, ale nawiązujące do osoby o. Rafała od św. Józefa.

Układ bibliografii przedstawiono chronologicznie, a w obrębie roku kalendarzowego alfabetycznie. Natomiast opis bibliograficzny, w miarę możliwości, zawiera: nazwisko i imię autora, redaktora, tłumacza, opracowującego, tytuł, podtytuł, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, liczbę stronic (stronice), a w przypadku czasopisma dodatkowo: tytuł czasopisma, rok, numer.

Wykaz bibliografii, jakkolwiek obejmuje wskazane w tytule lata 1994-2004, uzupełnia na samym początku opuszczenia dostrzeżone w cytowanym powyżej zbiorze opublikowanym przez Archivum Bibliographicum Carmeli Teresiani.

Żywimy nadzieję, że opracowana „Bibliografia” przyczyni się do jeszcze lepszego poznania św. Rafała Kalinowskiego i wspomo­że teologów i historyków Kościoła w ich pracy badawczej.

Autorom „Bibliografii” serdecznie dziękujemy za podjęty i owocny wysiłek.


Redakcja

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW
in. inni

j.w. jak wyżej

kom. komitet

nakł. nakład

nauk. naukowy

niem. niemiecki

nr numer

oprac. opracował

przeł. przełożył

r. rok


red. redaktor, redakcja

t. tom


techn. techniczny

współpr. współpraca

wybr. wybrał

wyd. wydanie

wydaw. wydawnictwo

zebr. zebrał


WYKAZ CYTOWANYCH CZASOPISM
I SERII WYDAWNICZYCH Z ZASTOSOWANYMI SKRÓTAMI

Acta OCD Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Romae

Bulleti Informatiu Barcelona

Carmel Carmel in the World, Institutum Carme-litanum, Roma

Carmel-V Le Carmel, Venasque

Carolus Informator niedzielny dekanatów wadowi-ckich i okolicznych parafii, Radocza

Communicationes Communicationes OCD, Romae

Cuda Cuda i łaski Boże. Miesięcznik Rodzin Katolickich, Kraków

Duszpasterz Duszpasterz Polski Zagranicą, Rzym

Dziennik Polski Kraków

Gość Niedzielny Katowice

Góra Karmel Czerna

Il Carmelo Il Carmelo oggi, Monza

Iskierki Iskierki św. Rafała. Parafia św. Rafała Ka-linowskiego, Radom

Karmel Kwartalnik Wyższego Seminarium Duchow-nego Karmelitów Bosych, Kraków

Karmelek Miesięcznik duszpasterstwa rodzin i mini-strantów, Kraków

Karmel-Info Biuletyn Warszawskiej Prowincji Karmeli­tów Bosych. Warszawa

Karmel-sl Karmel. Karmelitansky informator nielen pre mladych, Priechod (Słowacja)

Kronika Kronika Rzymska, Rzym

KŻ Karmel Żywy. Seria wydawnicza Karmeli­tańskiego Instytutu Duchowości, Kraków

L’Osservatore L’Osservatore Romano, Città del Vaticano, wyd. codzienne

L’Osservatore-pl L’Osservatore Romano, Città del Vaticano, wyd. polskie

Magazyn Wileński Wilno

Małe Loreto Czasopismo duszpasterskie, Piotrkowice

Misyjne Drogi Dwumiesięcznik Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Poznań

Miriam Sevilla

Nasza Arka Miesięcznik Rodzin Katolickich, Kraków

Nasz Dziennik Warszawa

Nasza Gazeta Tygodnik Związku Polaków na Litwie, Wil-no

Nasza Przeszłość Kraków

NK Na Karmel, Miesięcznik duszpasterski kościoła p.w. św. Teresy w Przemyślu, Przemyśl

Niedziela Częstochowa (lub wyd. diecezjalne)

Pod znakiem Pod znakiem Dzieciątka Jezus. Pisemko do-mowe Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Czerna

Pro Fide Pro Fide, Rege et Lege. Pismo Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, Warszawa

Pastores Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej, Warszawa

Przewodnik Przewodnik Katolicki, Poznań

Radosna twórczość Radosna twórczość Karmelu, Czerna

Słowo Słowo Powszechne, Warszawa

Spotkania Gazeta katolicka, Wilno

Wadoviana Wadowice

ZK Zeszyty Karmelitańskie, Poznań

Zorza Tygodnik, Warszawa

ŻK Życie Karmelu, Dokumenty, Kronika, Informacje. Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych, Kraków

ŻKwŚ Żyć Karmelem w Świecie, Kwartalnik świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i Laikatu Karmelitańskiego, KrakówŻiMKT Życie i Misja Karmelu Terezjańskiego, Seria wydawnicza Kurii Prowincjalnej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, KrakówPobieranie 123.31 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna