Jan paweł II pamięĆ I tożsamośĆ Rozmowy na przelomie tysiącleci wydawnictwo znakPobieranie 474.68 Kb.
Strona9/9
Data28.04.2016
Rozmiar474.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

/ \kOMYI.MK

Myślę, że wyjaśnienie znajduje się w Ewangelii. Gdy pierw­si uczniowie, rozesłani w świat, wracają do Mistrza, mówią: „Panie, przez wzgląd na Iwoje imię nawet złe duchy nam się poddają" (Łk 10,17). Chrystus odpowiada im na to: „nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie" (Łk 10,20). I dodaje przy innej okazji: „Mówcie: »Słudzy nieużyteczni jesteśmy, cośmy powinni byli zrobić, tośmy zrobili«" (por. Łk 17, 10).

Słudzy nieużyteczni... Świadomość „nieużytecznego słu­gi" jest we mnie coraz silniejsza wśród tego wszystkiego, co się wokół mnie dzieje - i myślę, że mi z tym dobrze.

Wracając do zamachu: myślę, że był on jedną z ostatnich konwulsji XX-wiecznych ideologii przemocy. Przemoc propa­gował faszyzm i hitleryzm, przemoc propagował komunizm. Podobnymi argumentami uzasadniana przemoc rozwijała się także tutaj, we Włoszech: Czerwone Brygady mordowały lu­dzi niewinnych i uczciwych.

Odczytując ponownie, w perspektywie minionych lat, za­pis tamtej rozmowy, odnoszę wrażenie, że przejawy przemocy w formie - by tak powiedzieć - zinstytucjonalizowanej znacz­nie przycichły. Jednak w ostatnim czasie rozszerzają się w świe­cie tak zwane „siatki terroru", które stanowią nieustanne za­grożenie dla życia milionów niewinnych ludzi. Dramatycznym tego potwierdzeniem był zamach na wieże World Trade Cen-ter w Nowym Jorku (11 września 2001), na stację Atocha w Madrycie (11 marca 2004) i rzeź w Biesłanie w Osetii (3 wrześ­nia 2004). Dokąd prowadzą nas te nowe wybuchy przemocy?

Upadek najpierw nazizmu, a potem Związku Radzieckie­go to potwierdzenie klęski zła. Ujawnił cały bezsens przemo-170

'21,. .Kłos l'R(m \l)/,lł II, Kl l

cy na wielką skalę, zaplanowanej i realizowanej przez te syste­my. Czy ludzie wyciągną wnioski z tych dramatycznych „lek­cji", jakie przyniosła im historia? A może pozwolimy, aby zwy­ciężały budzące się w duszy pokusy, aby ponownie uciekać się do zgubnych metod przemocy?

Wierzący jednak wie, że obecności zła zawsze towarzyszy obecność dobra, obecność łaski. Święty Paweł napisał: „Ale nit tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży" (Rz 5, 15). Te słowa do dziś zachowują aktualność. Od­kupienie trwa. Tam, gdzie narasta zło, rośnie również nadzieja dobra. W naszych czasach zło ogromnie narosło, posługując się przewrotnymi systemami, które na szeroką skalę stosowały prze­moc i ucisk. Nie mówię tu o złu czynionym przez poszczegól­nych ludzi, złu indywidualnych motywów i indywidualnych po­stępków. Zło XX wieku nie było złem w jakimś małym, „sklepi­kowym" wydaniu. To było zło na wielką skalę, zło, które przyoblekło się w kształt państwowy, aby dokonywać zgubne­go dzieła, zło, które przybrało kształt systemu.

A jednocześnie łaska Boża wylewała się z coraz większym bogactwem. Nie ma zła, z którego Bóg nie mógłby wyprowa­dzić większego dobra. Nie ma cierpienia, z którego nie mógł­by uczynić drogi prowadzącej do Niego. Idąc na dobrowolną mękę i śmierć na krzyżu, Syn Boży wziął na siebie całe zło grzechu. Cierpienie ukrzyżowanego Boga nie jest tylko jakimś rodzajem cierpienia pośród innych, mniejszym czy większym bólem, lecz nieporównywalną miarą cierpienia. Chrystus, cier­piąc za nas wszystkich, nadał cierpieniu nowy sens, wprowa-171

ZAKOŃCZENI!

dził je w nowy wymiar, w nowy porządek: w porządek miło­ści. To prawda, cierpienie wchodzi w historię człowieka wraz z grzechem pierworodnym. To grzech jest tym „ościeniem" (por. l Kor 15, 55-56), co zadaje ból, co rani na śmierć ludz­kie istnienie. Ale męka Chrystusa na krzyżu nadała cierpieniu sens zupełnie nowy, wewnętrznie je przekształciła. Wprowa­dziła w ludzkie dzieje, które są dziejami grzechu, cierpienie bez winy, podjęte wyłącznie z miłości. To jest cierpienie, które otwiera drzwi nadziei na wyzwolenie, na ostateczne wyrwanie „ościenia", który rozdziera ludzkość. Jest to cierpienie, które pali i pochłania zło ogniem miłości i wyprowadza nawet z grze­chu wielorakie owoce dobra.

Każde ludzkie cierpienie, każdy ból, każda słabość kryje w sobie obietnice wyzwolenia, obietnicę radości: „teraz radu­ję się w cierpieniach za was" - pisze św. Paweł (Koi l, 24). Odnosi się to do każdego cierpienia wywołanego przez zło. Odnosi się także do ogromnego zła społecznego i polityczne­go, jakie wstrząsa współczesnym światem i rozdziera go: zła wojen, zniewolenia jednostek i narodów, zła niesprawiedliwo­ści społecznej, deptania godności ludzkiej, dyskryminacji ra­sowej i religijnej, zła przemocy, terroryzmu, tortur i zbrojeń -całe to cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego „ja" na rzecz tych, których dotyka cierpienie. W miłości, która ma swoje źródło w Sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata. Chrystus jest Odkupicielem świata: „a w jego ranach jest nasze uzdrowienie" (Iz 53, 5).

Spis treści

().lu-daki|i l

MIARA WYZNACZONA ZŁU


 1. .Wytlciiiiii] iiiit/iiil;ifi.f. Koegzystencja dobra i /la II

 2. Ideologie /Ja 18

,H. Miara wy/.iiac/.ona /lu \v d/iejacli Kurop\ 22

1. Odkupienie jako l>mka miara \\v/nac/ona /lu J. i

.">. 'laifiunica odkupienia HO

(i. Odkiipit-iiir: /u\ci<;sl\\() /adano człowiekowi

WOLNOŚĆ [ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7. O właściwi1 u/u\aini' \\olnosci H

H. \Volmiść jcsi dla miłości l'

9. Nauka /. najnows/i-j liislorii '-

10. 'laicninica iiiilosicid/.ia "^

MYŚLĄC OJCZYZN A...

(QKV.V/\ A - \ M<( >D - PAŃSTWO) 1. Pojecie ojc/.y/.ny

 2. Palrioty/iii

173

sns i ki sciM. Pojeni1 narII. llislona 78

l.». Nar
MYŚMC EUROPA.-

(POLSKA - Er ROPA - KOSCIOł,) 1. ()|c/\/ua europejska 9J

 2. EwaiiKcli/acja Eimip\ Środkowo-Wschodniej 10.")

 3. (>MH'f dobra na glebie osm<.-< ćma 111

l!). Misia Kościoła 119

 1. Stosunek Kościoła do państwa 121

 2. Europa na tle jnmdi kontynentów 126'

DEMOKRACJA;

\k )żm\\'( ).ści i zac;r( )/kma

 1. \V'spółc/esna dcniokia( |,i l.HH

 2. Powrót do Kmopy? Ul

2 1. Macifi/yńsk.i painicc Kościoła 1.~>1

25. Wertykalni) wymiardzi^jóM Emop\ i.">7

Zakończenie

26. „Kłos |.ro\vad/il (c kule..." 163

Opracowanie graficzne Olgierd Chmielewski

Na stronie l okładki wykorzystano fragment obrazu Giorgione Młodzieniecze strzalt/ z Kunsthistonsch.es Museum w Wiedniu,

na stronie 4 - fragment obrazu Giorgione Mojżesz poddany probte ognia

z Gallena degli Uffizi we Florencji; za zgodą Mmistero per i Bem

e Ic Attmta Culturali.

Na stronach tytułowych poszczególnych rozdziałów wykorzystano grafiki

z dzieła C.esarego Rip> Ikonologia, znajdującego się

w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (kolejno Miłosierdzie,

Wolna wolć, Rac;a stanu, Europa, Demokracja]

Redakcja


Zespól pod kierownictwem ks Pawła Ptasznika i abp Paolo Sardi

Łamanie Irena Jagocha

Korekta Beata Trebe!

Opieka redakcyjna Barbara Pozniak

Patronat medialny

© Copyright by Librena Editnce Vaticana O Copyright for this edition by ^downictWD Znak

ISBN 83-240-0525-0

Zamówienia: Dział Handlowy, 30-105 Kraków, ul. Kościuszki 37Bezpłatna infolinia: 0800-130-082

Zapraszamy do nasze) księgarni internetowej. www.znak.com.pl

: Ksi%C4%85%C5%BCki%20opublikowane%20do%20%C5%9Bci%C4%85gni%C4%99cia -> Ksi%C4%85%C5%BCki%20r%C3%B3%C5%BCne
Ksi%C4%85%C5%BCki%20r%C3%B3%C5%BCne -> Norman Davies
Ksi%C4%85%C5%BCki%20r%C3%B3%C5%BCne -> Sensacje XX wieku
Ksi%C4%85%C5%BCki%20r%C3%B3%C5%BCne -> 12 Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Pan Bóg: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny
Ksi%C4%85%C5%BCki%20r%C3%B3%C5%BCne -> *01 01 Słowo Pańskie skierowane do Micheasza z Moreszet za czasów Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów judzkich to, co widział o Samarii i Jeruzalem
Ksi%C4%85%C5%BCki%20r%C3%B3%C5%BCne -> *01 01 Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje
Ksi%C4%85%C5%BCki%20r%C3%B3%C5%BCne -> *01 01 Następnie po śmierci Achaba zbuntował się Moab przeciw Izraelowi


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna