Jarosław sobkowiak, aneta wynimko, tomasz wiazowski warszawa 1997Pobieranie 8.07 Mb.
Strona14/51
Data06.05.2016
Rozmiar8.07 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   51

C 2.

3979

1266

1770

5261

3284

2066

9031'^

3811

30468

575

7

58

91

63

1066

305

1354554

1273

1828

5352

3347

3132

9336

3946

30468

708

44

234

1019

383

882

154"

'587

4011

(270)

4

(80)

(462)

(142)

(782)(240)

(1972)

253

67

(59)23

2

61

463=''

48

157

624

182

100^

177'^

34"^

2100"

2889

1417

2629

3502

2649

5080

4066

2874

25106'

307

85

195

334

162

900

153

249

2456

.323

127

127

501

279

932

213

444

3035

Ciąg dalszy Uibeli 6.3 na .stronic 121

< o c r. fB •■<

y

o


C
3

V.

If


£0 3 O

Tabela 6.3 c.cl.

1986

Amortyzacja oraz wyczerpanie zasobów naturalnych'

Wydatki kapitałowe''c c/;-

3 O-


r, t^

(t ~ c

5 d G.


o

N =. C


3 A D

o -

CL O


5 i-

D A rc


Sprzedaż klientom spoza

grupy kapitałowej ^ Transferj' pomiędzy segmentami działalności

Razem

Zysk operacyjny Podatek dochodowy Udział w zyskach jednostek stowarzyszonychZysk operacyjny po opodatl^owaniu

Aktywa przypisane do danego segmentu, stan na 31 grudniara"

o-

TT

I;- ii


S o .o

III

^ < t/l 3 _ os) ai 2 2 i'-5

.P. d

c/; "c -! N rt O. Ł) N-

3

n ■Zj

O

3396

1150

1501

4786

2839

1926

7893''

3657

27148

538

5

38

63

81

902

318

1583934

1155

1539

4849

2920

2828

821 1

3815

27148

347

123

~189

946

~'T97

389

623

471

3385

(128)

(32)

(59)

(447)

(100)

(448)

(227)

(207)

(1648)

22(3)

43

(28)18

2

54

24'

SS"'

130

542"

169°

(59)1'

4|4a

266

179 li-'

2954

1197

2700

3061

2440

5169

3904

2724

24149'

394

63

154

319

133

960

136

261

2489

310

95

136

443

263

781

233

399

liii
Ciąg dalszy Uibeli 6.3 na .stronic 122

C T3

ii.


o =

3- ? ^
c r.

Tabela 6.3 c.cl.

1985

d

o rr

rt "S O


9 d 2.

l'li


Q •■<

g-

5'

CL OS i-

rt


TO.

O.

TT-


dO

TT

3

•o
mo-pr^ -
tr.


TJ VT3

£

»

o "O

o

ą

i O

er o c'


O ai

su'


0 p

s

N

?


1 3

n

ir.

TT

C

a

tA

Ig

Ł; o:: U!-

B G.


Sprzedaż klientom spoza

grupy kapitałowej^ Transfery pomiędzy segmentami działalności

3396 480

1150 1

1501 18

4786 24

2839 50

1926 1299

7893'' 627

3657 106

27148

Razem

3868

1017

1535

4507

2830

4758

10088

3485

29483

Zysk operacyjny Podatek dochodowy Udział w zyskachi jednostek stowarzyszonych!

(176r 125

18


61

188 (57)

345 (131)

29


284 (98)

(5)


2128" (1804)

434 (177)

18


269 (97)

1


3533° (2239)

61


Zysk operac>'jny

po opodatkowaniu'(33)'

61

131

243

181

324

275

173

1355"

Aktywa przypisane do danego segmentu, stan na 31 grudnia

2364

747

2559

2686

1909

5706

4196

2835

23002'

Amortyzacja oraz wyczerpanie zasobów naturalnych^

277

57

145

260

119

786

123

228

2059

Wydatki kapitałowe''

332

82

129

351

257

1113

289

392

3046

Ciąg dalszy Uibeli 6.3 na .stronic 123

Tabela 6.3 c.d.

° Spr7.t;daż rafinowanych produktów z ropy naftowej na poziomie 8126 do-
larów w 1987, 7018 dolarów w 1986 i 8701 dolarów w 1985 przekracza 10
procent sprzedaży skonsolidowanej.

Z wykluczeniem transakcji wymiany i sprzedaży ropy naftowej oraz pro-


duktów rafinacji.

Dla środków ochrony roślin i innych produktów chemicznych ujęto zysk


31 dolarów, a dla polimerów zysk 69 dolarów z wytwarzania polietylenu

  1. dużym .stężeniu i przerobi etylenu.

'' Obejmuje zy.sk 31 dolarów ze sprzedaży urządzeń do produkcji chloru

  1. sody kau.siycznej.

- Obejmuje odpis 28 dolarów w związku z zamknięciem wyeksploatowanej
kopalni.

' Obejmuje koszt 28 dolarów w związku ze zlikwidowaniem urządzeń pro-


dukcyjnych, odpis 14 dolarów ze skapitalizowanych kosztów eksploracji; obej-
muje także 45 dolarów zj'sku z tjtulu rozliczenia kcmtraktów- sprzedaży.
« Obejmuje dochód 29 dolarów z tytułu rozwiązania rezerwy utworzonej
w roku ubiegłym na podatek dochodowy.

Poniższe obliczenia pokazują uzgodnienie zj^sku netto z zyskiem operacyj-


nym po opodatkowaniu:

1987 1986 1985


Zysk operacyjny po opodatkowaniu 2100 1791 l.'?5.5
Odsetki i inne koszty z uwzględnieniem

opodatkowania" ' (314) (253) (237)

Zysk netto 1786 1538 1118

■ Obejmuje odsetki i inne koszty obsługi zadłużenia, a także inne pozycje,


takie jak zyski lub straty z tytułu różnic kursowych, udział mniejszości
w zysku .skonsoUdowanych jednostek, a także amortyzację skapitalizowa-
nych odsetek. Obejmuje lakże koszty w wysokości 40 dolarów w 1987 roku
i 13 dolarów w 1986 roku z tytułu restnakturyzacji zadłużenia.
' Poniżej przedstawiono uzgodnienie aktywów przypisanych do poszczegól-
nych segmentów z wartością aktj-wów ogółem:

Aktywa przypisane do segmentów


stan 31 grudnia
Inwestycje

w jednostkach stowarzyszonych


Aktywa nie przydzielane
Aktywa ogółem, stan 31 grudnia

1987

1986

1985

25106

24149

23002

541

469

280

2562

2115

1858

28209

26733

25140

' Obejmuje amonyzację wydatków poniesionych na badania i rozwój oraz amonyzację odzwierciedloną w stracie poniesionej na skutek restrukturyzacji inwestycji.

' Bez inwestycji w jednostkach stowarzyszonych.

' Obejmuje koszt w wysokości 76 dolarów w związku z planowamm zanie- clianiein produkcji chlorku węgla i chlorku potasu, zy.sk w wysokości 31 dola­rów- ze sprzedaży 50-procentowcgo udziału w niemieckiej filii Condea Chemi GmbH oraz zysk w wysokości dolarów ze sprzedaży wydziału produkcji kr/.emianu sodowego.

Obejmuje dochód w wysokości 15 dolarów ze spr/.edaży technologii. " Obejmuje dochód w wysokości 30 dolarów ze sprzedaży „Reemay" i przed­siębiorstwa z siedzibą w USA „Typar".

" Obejmuje zysk w wysokości 12 dolarów w związku rezygnacji z produkcji propeletitu.

I" Obejmuje dochód w wysokości 45 dolarów z tytułu rozwiązania utworzonej w poprzednim roku rezerwy na podatek dochodowy oraz odpis w wysokości 35 dolarów z tytułu zakupu koncesji na wydobycie ropy w Zatoce Sueskiej. 1 Obejmuje dochód w wysokości 45 dolaiów z tytuht rozwiązania utworzonej w ptłprzednim roku rezerwy na podatek dochodowy.

' Obejmuje redukcję w wysokości 45 dolarów w związku z wprowadzeniem Ustawy o reformie podatkowej w 1986 roku.

' Obejmuje koszty z tyiulu wypłat dla pracowniików przechodzących na wcze­śniejszą emeryturę zgodnie z poniższjTn podziałem na segmenty działalności:

Środki ochrony roślin i inne produkty chemiczne 24

Produkty biomedyczne 8

Węgiel ■ ' (4)

Włókna 49

Produkty przemysłowe i konsumpcyjne 18

Eksploracja i wydobycie ropy naftowej (14)

Sprzedaż i transport produktów rafinacji ropy naftowej (13)

Polimeiy 31

Razem 99

' Obejmuje stratę w w>-sokości 6b dolarów w związku z rezygnacją z inwe­stycji w Syngas Company i zamknięciem zakładu produkcji metanoltt, stratę w wysokości 22 dolarów w związku z likwidacją zakładu produkcji etylenu i stratę w wysokości 32 dolarów w związku ze .spx zedażą udziałów w Petrosar Limited przez DuPont Canada.

Patrz rozdział „Segmenty działalności", gdzie można znaleźć opis poszcze­gólnych segmentów. Transfer produktów pomiędzy segmentami działalno­ści odbywa się według wartości możliwie bliskich „wartościom rymkowym".

Źródło: E.l. Du Pont de Nemours and Company, J987 Anniial lieporl, s. 38-39.


124 ANAI.iZA h^iNDAMENTALNA

scgmcniów działalności gospodarczej przedstawionych w (abcii 6.3, dodatkowo wskazując na perspektywy ich rozwoju. W sprawozdariin rocznym z 1980 roku firma Du Pont przedstawiła dane dotyczące inwe­stycji kapitałowych, zatrudnienia, sprzedaży, zysku netto i aktywów netto według głównych oliszarów geograficznych. r>ane te nie zostały jednak przedstawione w raporcie z roku 1987.

Stopień dekompozycji danych według segmentów działalności jest różny dla różnych przedsiębiorstw. Liczne trudności przy przygotowa­niu takich danych są związane na przykład z alokacją kosztów ogól­nych zarządu i wyceną transferów między filiami. Co więcej, zaiząd niechętnie ujawnia informacje, które mogłyby zostać wykorzystane przez konkurentów.

Zgodnie z regulacjami wydanymi przez Radę Standardów Rachun­kowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board - FASB) w 1976 roku przedsiębiorstwa są zobowiązane do ujawniania informa­cji o działalności w różnych branżach, operacjach za granicą i o głów­nych klientach^. Przedsiębiorstwa muszą też dokonać w swoich spra­wozdaniach rocznych dekompozycji danych dotyczących przychodów, zysków operacyjnych i aktyAvów według poszczególnych istotnych seg­mentów działalności. Dodatkowo należy podać, jaka metoda zestala wy­korzystana przy księgowaniu li"anslerów między filiami i alokacji kosz­tów. Segment działalności uznaje się za istotny, jeżeli sprzedaż, zysk ope­racyjny lub przypadające na len segment aktyAva stanowią co najmniej 10 procent odpowiedniej pozycji dla całego przedsiębiorstwa.

Przydatność danych dotyczących segmentów działalności jest jednak ograniczona, ponieważ są one przygotowywane na podstawie subiek­tywnych opinii. Często alokacji kosztów dokonuje się arbitralnie i nie ma ogólnie przyjętych zasad, które regulowałyby tę kwestię. Informa­cje na temćit .segmentów działalności mają charakter jako.ściowy i na ogól nie są złjyt precyzyjne.

Wyznaczanie stóp wzrostu

Przy analizie długookresowych trendów sprzedaży i innych zmiennych na ogół wyznacza się kapitalizowane rocznic stopy wzi^oslu zgodnie z me­todologią liczenia procentu składanego. Kapitalizowana rocznie stopa wzrosUi lo stopa, przy której w ciągu danej liczby lal warlo.ść początkowa osiąga znaną wartość końcową. Oblitzenići lakic można przeprowadzić wykorzystując względnie prosty kalkulator finansowy.

Dla szeregów czasowych należy stosować kapitalizowaną rocznie sto­pę wzrostu, a nie średnią ai^lmetyczną stopę wzrostu. Średnia aiytme- tyczna na ogół zawyża rzeczywiste tempo wzrostu. Jeśli na przykład założymy, że sprzedaż danego przedsiębiorstwa wzrosła z 2 000 000 dola­rów do 3 000 000 dolarów w ciągu 10 lat, to jego Icapitalizowana rocznie stopa wzrostu wyniesie 4,14 procent.

' Dyrektywa FASB ni" 14, „Financial tiejioiling for SegmenLs oi" a I3usine,s.s Enierprise".


3000000 V2000000

Średnia arytmetyczna stopa wzrostu wyniosła natomiast 5 procent (50 proccn(/10), jest wit^c wyższa od stopy wzrostu, która faktycznie W3'sląpila.

W sytuacji gdy na początku lub pod koniec okresu wartość jest niety­powa, można ją skoiygować uśredniając dane, dopasowując dane z da­nego roku do bardziej normalnego poziomu, bądź też wyznaczając stopę wzrostu na podstawie regresji, w której wykorzystuje się wszystkie dane.

Regresja

Regresja jest użyteczną metodą slat3'styczną, która pozwala na sfor­mułowanie interesujących wniosków. W książce tej jedynie wprowa­dzimy pojęcie regresji, a tym, któiym jest ono obce, radzimy zajrzeć do podręcznika statystyki.

Regresję można wykorzystać do ustalenia zależności pomiędzy zmien­nymi, zarówno dla danych przekrojonych, jak i dla .szeregów czaso wych. Analityk może na przykład stosując prostą regresję ocenić zależ­ność pomiędzy dochodem do dyspozycji konsumentów a poziomem sprzedaży przedsiębicarstwa. Uzyskany współczynnik korelacji jest miarą siły zależności pomiędzy zmienną objaśnianą i objaśniającą. Co więcej, linię i^egresji można wykorzystać do prognozowania poziomu sprzedaży. W rzeczywistości przy prognozowaniu poziomu sprzedaży na podsta­wie regresji stosuje się więcej niż jedną zmienną objaśniającą (regresja wieloraka). Zastosowanie technik regresji krzywoliniowej i wielorakiej dostarcza lepszych prognoz, gdy zależność ma charakter nieliniowy lub gdy występuje więcej niż jedna zmienna objaśniająca.

W miarę zwiększania stopnia złożoności analizy rosną koszty i może się okazać, że dodatkowo spędzony czas i wydane pien.ądze nic są lego warte. Ponadto zależności ulegają znacznym zmianom w miarę upły­wu czasu. Niemniej jednak zastosowanie komputera znacznie ułatwia obliczenia matematyczne.

Po/.ycje o charakterze nietypowym

Zysk netto powinien uwzględniać pozycje przychodów i kosztów ope­racyjnych przypadających na bieżący okres ze wskazaniem n£ pozycje nadzwyczajne i pozycje o charakterze nietypowym. Nietypowe zyskiAnaliza racliiinkii :ysków i strat 125

TV

Kapitalizowana rocznic stopa wzrostu — —1

gdzie:

Wartość caii^owita pod tconiec okresu


Wartość całkowita na początku okresu
n liczba lal w okresie


126 Analiza fundamentalna

i straty powstają na skutek zdarzeń nie związanych z normalną działal­nością przedsiębiorstwa i nie można oczekiwać ich wystąpienia w przy­szłości. Dlatego nietypowe przychody nie powinny być uwzględniane ];rzy szacowaniu przyszłych przychodów. Przykładami wydarzeń, które wystąpiły w przeszłości i mogą zaowocować pojawieniem się nietypo­wych przychodów, są nadpłata podatku lub uzyskanie ulg podatkowych, spoi7 sądowe, ro.szczenia liandlowe i renegocjacje warunków', zmiana oszacowań księgowych, korekty pozycji z okresów poprzednich, na przy­kład związane z przeliczaniem walut zagranicznych. Przyczyną powsta­nia jednorazowych przychodów może być też sprzedaż składników nićijątku, ponieważ przedsiębiorstwa na ogól rzadko sprzedają maszy­ny czy ui ządzenia pi odukcyjnc. Innym przykładem byłyby wpływy uzy­skane przez przedsiębiorstwo z tytułu ubezpieczenia kluczowycłi pra­cowników. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wyniki zdarzeń

  1. nietypowym charakterze |")owinny być ujmowane w roku, w którym dane zdarzenie wystąpiło, aby uzyskać lepszy obraz zmian poziomu przy­chodów i zysku w czasie. Na przykład zwrot otizymany w 1987 roku z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego w latach 1986 i 1985 powi­nien być uwzględniony przez przeliczenie przychodów, kosztów i zysków z lat 1986 i 1985. Korekta la jest konieczna, aby poprawnie wskazać na kształtowanie się trendów. Oczywiście, jeżeli pozycje o nietypowym cha­rakterze są niewielkie, nic ma konieczności dokonywania takich korekt.

Znaczne pozycje o nietypowym charakterze mogą pojawić się na sku­tek zaniechania pewnego rodzaju działalności produkcyjnej lub sprze­daży zorganizowanej części jednostki. Decyzja o zaniechaniu działal­ności lub sprzedaży może l:)yć wynikiem nierentownej działalności ope-

  1. acyjnej w danym sektorze i może pociągać za sobą znaczne odprawy dla pracowników. Wpływ takich wydarzeń na przyszłe funkcjonowanie przedsiębiorstwa powinien zostać dokładnie przeanalizowany.

Analiza branży i wyników inwesitcji

Inwestycja w dobrze d}'wersyi'ikowany portfel (taki jak na przykład indeks Standard & Poor's 500) przyniosła niewielkie lub zerowe zyski kapitałowe w różnych okresach po roku 1966, podczas gdy portfel złożony z akcji przedsiębiorstw należących do wybranych branż mógł przynieść bardzo dobre wyniki. Dane w tabeli 6.4 dotyczące 46 grup branżowych wyróżnionych przez Moody's pokazują, że wyniki inwe­stycji w prawie połowę z nich były równie dobre albo lepsze niż stopa zwrotu ze średnich rynkowych w okresie od lat 1957-59 do lutego 1981 roku. Także w przypadku inwestycji w połowę z 35 grup bran- żowycli wyróżnionycłi przez Standard & Poor's wyniki były lepsze niż "stopa zwrotu z indeksu S&P 500 w okresie 1985-1993. Wyniki inwestycji w poszczególne grupy branżowe osiągają różne rozmiary w analizowanych okresach.

Na ogół poziom zysku przedsiębiorstwa zależy od czynników o zasięgu ogólnogospodarczym (na pi-zykład fluktuacji stóp procentowych i ogólnego


Analiza rucluuilai zysków i strat 127

poziomu cen), czynników specyricznych dla danej grupy produktów lub segmentu rynkowego, w kuSiym przodsiębiorstwo piowadzi działalność, a także od czynników specyficznych dla danego przedsiębiorstwa (na pr/.yktad jakości zarządzania, lokalizacji). A zatem cz
Tempo wzrostu branży i „cykl życia branży"

Niektórzy autorzy, w szczegółno.ści Julius Grodinsky', dokonali porów­nania wzrosui branży z cyklem życia człowieka. Według nich, kiedy branża się rodzi, w okresie początlcowcgo i szybkiego wzrostu, wiele przedsiębiorstw stara się wejść do niej. Następnie ma miejsce okres dominacji najsilniejszych przedsiębiorstw i eliminacja słabszych. Jest to nadał okres szyłAiego wzros.u, chociaż jego tempo slajc się wolniej­sze niż w okresie początkowym. Grodinsky opisał te dwa piei wsze okresy jako (1) etap pionierski i (2) etap ekspan.sji. W końcowym etapie oczekuje się, że branża przestanie rosnąć i albo będzie lunkcjonowała stabilnie przez dłuższy okres, albo ulegnie likwidacji.

Grodinsky wskazał na duże i^zyko wyboru akcji w okresie pionier­skim, kiedy jest bardzo niewiele informacji na temat przedsiębiors.w. Na ogół brak wówczas danych z przeszło.ści, na podstawie kiórych in­westorzy mogliby dokonywać prognoz. Niektórzy sugerują udział w etapie pionierskim przez zakup akcji wielu przedsiębiorstw należą­cych do nowej branży i w ten sposób rozproszenie ryzyka. Wydaje się, ża można przyznać rację Grodinskiemu, że przeciętnie inwestor uzyska lepszy wynik, jeżeli skoncentruje się na przedsiębiorstwach, któi-ych pr odukty znajdują się w dixigiej lub trzeciej iazic rozwoju (szczególnie w drugiej). Co więcej, aby analiza ta była użyteczna, należy ją przepro­wadzić w kontekście ceny akcji. Wiele akcji w drugiej fćizie (fazie wzro­stu) jest notowanych przy względnie wysokich wskaźnikach cena/zysk (P/E), które dyskontują z nadwyżką ich potencjał wzrostowy.

Przykład analizy przychodów

Przeprowadzenie analizy branży stwarza podstawę dla analizowania wyników osiąganych przez dane przedsiębiorstwo i prognozowania jego przychodów. Dla ilusti^acji tego zagadnienia przedstawimy analizę i pro­jekcję pi-zychodów na najbliższe lata przedsiębiorstwa Deere and Com­pany, przeprowadzoną w styczniu 1981 przez Jcrrego Andersona dla Sanlord C. Bernsicin & Co., Inc.

Raport rozpoczyna się od prezentacji histor>'cznych danych i pro­gnoz dla i^nku ciągników rolniczych w Stanach Zjednoczonych (tabele 6.5 i 6.6). Prognozy wskazują na stały wzrost sprzedaży ciągnikówJulius Grodinsky. Iiiwsitiiriiu, The Kolotid Pre:4j. New Yoik 1'art tl.

128


a na liza funda men ta lna

Tcibetu 6.4 Trendy cen rynkowych dla branż iia podstawie danych Slandard ii; Poor'.s.

Branża - Indeks S&.P

Kiipitiili- zowana stopa

Rok wzrostubazowy 1985 1990 199.3 1985-9.3

Wydobycie ro|)y naltowej

1941-43

=

100

1108,8

1862,9

1747,9

5,85

Elektronika:


- pi zomysl obronny

1983

=

100

96.8

142,9

252,4

12,73

- oprzyrządowanie

1970

=

10

69,8

55,4

126,8

7,75

- półprzewodniki

1970

=

100

48,2

58,1

179,5

17,86

Media

1941-43

=

10

1 851,2

4239,6

7760,0

19,62

Kosmetyki

1957

=

10

68,6

174,0

290,6

19,78

N a poje (beza 1 kolio! owe)

1941-43

=

10

259,8

824,3

1464,8

24,13

Ochrona zdrowia


(fannaceiityki)

1941-43

=

10

400,9

1077,2

1202,2

14,71

Ochrona zdrowia (ogófem)

1987

=

1001 74,0

262,0

NC

Wyroby tytoniowe

1941-43

=

10

205,2

953,6

1017,9

22,16

Wydawnictwa

1941-43

=

10

1102,0

1287,3

2161,1

8,78

Urządzenia mechaniczne

1941-43

-

10

164,8

227,1

380,8

1 1,04

Obrabiarki

1941-43

=

10

131,1

58,1

97,6

NC

Wyposażenie biiii owe

1982

=

100

164,4

149,2

291,3

7,41

Napoje (alkoholowe)

1941-43

=

10

138,4

296,2

343,1

12,02

Transport kolejowy

1941-43

=

10

141,2

197,9

313,3

10,48

Transport lotniczy

1982

=

100

183,9

235,1

278,0

5,30

Ubezpieczenia (majątkowe)

1941-43

=

10

285,6

348,8

464,6

6,27

Ubezpieczenia (na życie)

1941-43

=

10

695,6

793,3

1415,5

9,29

Produkty żywnościowe

1941-43

=

10

245,6

612,7

764,3

15,25

Przemyśl lotniczy

1941-43

=

10

303,8

362,8

544,1

7,56

Części samochodowe

1970

=

10

27,8

24,5

61,7

10,48

Samochody osobowe

1941-43

=

10

113,2

118,8

251,9

10,52

Materiały budowlane

1941-4310

128,4

158,7

342,2

13,04

Produkty chemiczne (ogółem)

1992

=

100157,4

231,2

NC

Banki (ogółem)

1982

=

100

158,1

109,7

234,9

9,99

Handel clelaliezny (ogółem)

1941-43

=

10

101,8

188,7

321,0

15,44

Gaz ziemny

1941-43

=

10

334,2

408,7

415,1

2,75

Urządzenia elektryczne

1941-43

=

10

639,3

841,0

1353,1

9,83

Tekstylia

1941-43

=

10

123,1

168,2

206,2

6,66

Instytucje finansowe (różne)

1970

=

10

24,7

26,0

53,5

10,14

Opakowania (metalowe


i szklane)

1941-43

=

10

106,3

228,2

444,1

19,57

Produkty drzewne


i papiernicze

1941-43

=

10

437,7

634,5

932,4

9,91

Handel detaliczny (żywność)

1941-43

=

10

141,3

420,1

533,5

18,07

Handel detaliczny


(w i e 1 o b r a n ż 0 wy)

1970

=

10

16,0

28,3

49,8

15,25

S&P 500 Index

1941-43

=

10

186,8

334,6

45 1,4

1 1,66

Pr/edriikowaiie za zgodi| Standard & P<)<)r'.s, grupa 'I hc McGraw-Hill Companies.

Analiza ruchiinku iw^ików i strat

129

luhe.la (h5 Rvnek ci;)sników rolniczych w Stanach Zjcdnoczoiiycli - sprzedaż w sztukach.

Klasyfikacja według mocy silnika (p.l.o.)

1979 (S)

1980E (■$)

I9S1E ($)

1984E ($)

Poniżej 30

41820

38015

42000

53000

3(3-39

7477

6725

7600

9690

40-49

17055

16300

13575

16975

S0-S9

12632

11 850

12550

13710

60-69

14788

12700

13100

12700

70-79

6790

5565

6525

6695

80-89

11460

95 10

1 1150

1 1480

90-99

2275

1910

2175

2250

lOO-I19

15022

12150

14400

15085

120-139

2591(1

20600

23800

23500

140-159

1 1407

9475

10600

10925

160-179

4728

3925

4450

4885

Powyżej I8C

5468

4825

5200

6540

Opolem rynek ciiigników o napędzie na dwa kola

176832

153650

I7C125

188235

170-199

4944

4550

5350

6565

200-249

4926

4100

4625

5535

250+

1585

1650

1685

2155

Ogółem lynek ciągników o napędzie na czlory kola

11455

10400

1 1600

14255

Ogółem lynek

188287

164050

181785

202490

Żróitlo: Oszacowania Farm & Induslrial Etiuipmciit Inst.tiUe oraz firmy Benistein. Sanford C. Uenistein Si Co.. Inc., Deere & Cominiiiy, New York, lanuar,- 1981, s. 18.

O mocy 40 p.l.o. (puwer take-off- standardowa miara mocy mechanicznej w Stanach Zjednoczonych), a lakże na ekspansję segmentu r>'nkii cią­gników o napadzie na cztery kota. Oczekuje się, że segment rynku cią­gników o mocy niższpj (mI 40 p.t.o. biedzie się szybko rozszerzał w okre­sie objętym prognozą, ale w latach 1984-1985 osiągnięty zostanie szczy­towy poziom sprzedaży, po czym nastąpi spadek popytu. W czasie pi"zy- gotowywania tego raportu rynek ciągników o mocy poniżej 40 p.l.o. byl zdominowany przez producentów japońskich, ze względu na korzystną strukturę kosztów i ograniczone możliwości produkcyjne wytwórców amerykańskich w zakresie małych silników Diesla.

Pozycja firmy Deere w branży i jej strategiczna orientacja

Wśród producentów krajowych Deere byl uznawany za lidera we wszyst­kich głównych segmentach lynku ciągników o napędzie na dwa i cztery kola. Ciągniki o mocy poniżej 40 p.t.o. były kupowane od japońskiej firmy Yaninar i źródło to uznano za pewne na pi-zyszłość.10 — Analiza fjiidamcr.taliia

130

Analiza fundamentalna

Tabela 6.6 Podsumowanie - i> riek ciągników rolniczych - analiza slrnkun->' sprzedaży w bi anży oraz prognoza.

Klasyfikacja według mocy silnika (p.t.o.)

1979 (%)

1980E 198IE 1984E (%) (%) (%)

Poniżej 40
26,18

27,27

27,28

3 1,36

40-49
34,53

35,25

34,15

31,51

100-139
21,74

19,97

21,01

19,05

Powyżej 140
1 1,47

11,11

1 1,14

1 1,04

Ogółem rynek ciągników
o napadzie na dwa kota
93,92

93,60

93,58

92,96

Ogółem rynek ciągników
o napędzie na cztery koła

6,08

6,40

6,42

7,04

Ogółem lynek w USA
100,00

100,00

100,00

100,00

Źródło: O.s/.atowania lirmy Bcm.sleiii. Sanford C. Bernstein & Co., Inc.,

wyd. cyt., s.

19.

Tabela 6.7 Wydatki na badania i rozwój jako procent sprzedaży.Deere

Alli.s-

Calerpillar

Clark International

Massey

Rok & Company Chałme

rs Tractor Equipment Harvester

Ferguson

podatkowy (%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

1977 3,8

3,4

3,8

1,2

2,7

1,9

1978 3,7

3,4

3,6

1,3

2,6

1,6

1979 3,8

3,0

3,7

1,5

2,6

1,5

Średnia
z trzech lat 3,8

3,3

3,7

1,4

2,6

1.7

Wydatki (w min
dolarów
z 1979 roku) 188,1

58,9

283,0

26,3

217,8

44,3

Zrócifo: Roporly przccisi^bioratw i o^i^acowania fimiy Hcnistcin. Sanford C. Bernstein & Co.. Int., wyd. cyt., .s. 22.

Tabela 6.8 Ciągniki rolnicze o napędzie na dwa kola oszacowanie udziałów w rynku krajowym - 1979.Moc silnika (w p.t.o.)

Cały
40-99

100- 1 40

pow. 140

lynek

Firma

(%)

(%)

(%)

■(%)

Allis-Chalmers

2

2

2

6

■T.I. Case

3

3

2

8

Deere & Company

14

14

17

35

Ford Motor Company

9

2

0

1 1

International Harvester

8

7

4

19

Massey-Furguson

9

1

1

i 1

White Motor

2

2

1

5

Inne

4

1

0

3

Razem

51

32

17

100

źródło: Oszacowania firmy Bernstein. Sanford C. Bernstein & Co.,

Inc., wyd. cyl.. s.

23.

Analiza rachunku zysków i strat

131

Tabela 6.9 Ciągniki rolnicze o napędzie na cztery kola, oszacowanie udziałów w rj'nku krajowym - 1979.

Przedsiębiorstwo

Oszacowany udział w rynku (%)

Allis-Chalmeis

7

J.I. Case

14

Deere & Co.

29

Ford Motor Company

ł

International Harvester

18

Massey-Furguson

2

White Motor

5

Inne

8

Steiger"

16
100

" Obejmuje tylko ciągniki sprzedane pod marką Steiger.

Źródło: Oszacowania firmy Bemslein. SanTord C. Bernstein & Co., Inc., wyd. cyt., s. 2i.

Tabela 6. JO Rynek ciągników rolniczych w Stanach Zjednoczonych, sprzedaż jednostkowa firmy Deere & Company.

Klasyfikacja według

mocy silnika (p.t.o.)

1979

1980E

1981E

1984E

Poniżej 30

6600=>

Ó045"

6720^'

9145'

30-39

n/m^"

100=

380'-'

725"

40-49

3000"

2895''

2910"

2970^

50-59

2275''

2135"

2225"

2435^

60-69

2390

2050

2100

2055

70-79

3250

2645

3065

3145

80-89

4475"

3710'-

4350"

4705'

90-99

2150

1815

2020

2025

100-119

5300

4280

5150

5505

120-139

12250

9735

11305

11515

140-159

5650

4690

5300

5680

160-179

0

0

0

0

Powyżej 180

3250

2895

3225

4185

Ogółem rynek ciągników

o napędzie na dwa koła

50590

42995

48750

54090

170-199

1150

1160

1470

1935

200-249

2200

1845

1990

2490

Powyżej 250

0

0

0

110

Ogółem rynek ciągników

0 napędzie na cztery koła

3350

3005

3460

4535

Ogółem rynek

53940

45000

52210

58624

" obejmuje modele wyprodukowane przez Yanmar.

'' Obejmuje modele pochodzące z fabryki Deere & Company w Mannheim, Niemcy. Źródło: Oszacowania firmy Bernstein. Sanford C. Bernstein & Co., Inc., wyd. cyt., s. 26.132 Analiza fundamentalna

Strategia Decrc utrzymania pozycji lidera na rynku opitM-ala się na dwóch elcmcntacli: (i) jakości pioduktu i (2) niskich kosztach produk­cji. Dccrc posiada! bardzo eleklywiią i wysoko ocenianą sioć dysU-yiiii- loróvs', klói ą uważano za jeden z najwi(f>kszych atiybutów konkurencyj­nych lej firmy. W okresie, gdy powstał ten raport, powszechnie uważa­no, że Decrc ma najniższe koszty produkcji wśród krajowych produ­centów ciągników. Dobrze oceniano sporządzone plany finansowe; wyglądało na to, że proponują one odpowiednią i racjonalną polityki; finansowania w cchi realizacji przyjętej strategii. Podobnie pozytywnie ocenione zostały plany badawczo-rozwojowe stanowiące ważny element całej strategii - w okresie powstawa:iia raportu firma wydawała wif^ccj na badania i rozwój niż jej główni konkurenci (tabela 6.7).

Prognozy udziału w rynku

w tabelach 6.8 i 6.9 porównujemy pozycję rynkową Deere i jego kon- kiu-entów w 1979 loku. W tabeli 6.10 przedstawiono udział lej firmy w lynku ciągników rolniczych w Stanach Zjednoczonych w 1979 roku i prognozę kształtowania się tego udziału w kolejnych łatach.

Przewidywano, że w segmencie rynku ciągników o mocy niższej od 40 p.t.o. przedsiębiorstwo znacznie zwiększy swój udział dzięki wpro­wadzeniu nowycłi produktów. Z kolei w segmentach lynku ciągników  1. mocy 40-99 p.l.o. oraz o mocy 100-139 p.t.o. oczekiwano ograniczo­nych zysków ze względu na charakter tego lynku i silną konkurencję. Seg­menty te miały zresztą stracić na znaczeniu dla całego lynku, a Deei e mial skupić się na innych produktach. Ponadto na lynkach t>'ch konkurenci wprowadzali bardziej nowoczesne modele.

Oczekiwano znacznego wzrostu udziału firmy Deere w segmencie produkcji ciągników z napędem na czter}' koła dzięki wprowadzeniu nowych modeli i zwiększeniu mocy produkcyjnych.

Powszecline było przeświadczenie, że lynek kombajnów zbożowych w Ameiyce Riłnocnej znajduje się w fazie dojrzałej. Całkowita sprzedaż jednostkowa miała obniżać się o 1 procent rocznie w objętym prognozą okresie 1979-84. Tendencje, które kształtowały rynek ciągników rolni- czycli, wpływały także na rynek konibiijnów zbożowych - a mianowicie wziobl wielko.ści przeciętnego gospodarstwa rolnego i wysiłlii farmerów ukieiTtnkowane na zwiększenie wydajności, aby skompensować inHacyj- ny wzrost kosztów. Spoiy.ądzono pi^ogitozy sprzedaży jcdnostl^owej kom­bajnów rotacyjnych i konwencjonalnych na rynku Ameryki Północnej  1. na eksport, a także udziału firmy Deere na tych tynkach. Zgodnie z ocze­kiwaniami Deere miał wprowadzić nowy duży kombajn rotacyjny po roku 1984, czyli po zakończeniu kolejnego dołka koniunktin-alnego na lynku maszyn rolniczych. Oczekiwano też, że w międzyczasie główni konku­renci skoncenltTiją się na pr odukcji kombajnów rotacyjnych, co umożliwi firmie Deei-e dalszą penetrację lynkir kombajnów konwencjonalnych.

Deer-e wszedł na rynek urządzeri budowlanych i produkcyjnych z dwócłi pi-zyczyn: (1) cykl tego tynku na ogół nie zbiega się z cyklem


Analiza rachunku zysków i strat 133

i^nku maszyn rolniczych i (2) produkcja obu rodzajów maszyn stwarza możliwość integracji pionowej w ramach produkcji różnorodnych czę­ści wykorzystywanych w obu procesach produkcyjnych. Celem Deere było zwiększenie gamy oferowanych produktów dzięki progresywnemu wprowadzaniu nowych pi-oduktów oraz wykorzystanie segmentacji lyn- ku. Oczekiwano, że Deere zwiększy swój udział w lynku i osiągnie wzrost przychodów i rentowności w tym obszarze działalności.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   51


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna