Jarosław sobkowiak, aneta wynimko, tomasz wiazowski warszawa 1997Pobieranie 8.07 Mb.
Strona2/51
Data06.05.2016
Rozmiar8.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

(a) Bony skarbowe

.—■-■■■■■■iHlIlli

■liiillllllniiiih.

(c) Długoterminowe obligacje przedsiębiorstw

30

20

11-■ jiliij. Ii ll- _ li lllilll

(d) Akcje zwyktc

T

1 II

n


I

_1__1_ l_

- -


1926 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1993

Diugnini l.l Kocziif siopy /.wroiu w latach 1926-1993.

/.lócllo: S!ocks, Boiicis. Hills, imd Inflation 1995 Yt-arlwok"', lliboison Assiiciales. Chicago
(uakiualnianc rocznie przez Rogera C. Ibhotsona i Resa Sinquefielda). Wykoncyslane za
zezwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Inwcsiycje: Wstęp

Tabela 1.3 Roczne siop)' zwrotu dla akcji, obligacji, bonów skarbowych wraz zc zmianami wskaźnika cen towarów i iising konsumpcyjnydi (CPI).Dlugo-

Długo­

tertnitiowe

terminowe
Zmiany
Botiy

obligacje

obligacje

Akcje

wskaźnika
skarbowe

rządowe

przedsiębiorstw

zwykle

CPI

Rok

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

1926

3,27

7,77

7,37

1 1,62

-1,49

1927

3,12

8,93

7,44

37,49

-2,08

1928

3,56

0,10

2,84

43,61

-0,97

1929

4,75

3,42

3,27

-8,42

0,20

1930

2.41

4,66

7,98

-24,90

-6,03

1931

1,07

-5,31

-1,75

-43,34

-9,52

1932

0,96

16,84

10,82

-8,19

-10,30

1933

0,30

0,07

10,38

53,99

0,5 1

1934

0,16

10,03

13,84

-1,44

2,03

1935

0,17

4,98

9,61

47,67

2,99

1936

0,18

7,52

6,74

33,92

1,21

1937

0,31

0,23

2,75

-35,03

3,10

1938

-0,02

5,53

6,13

31,12

-2,78

1939

0,02

5,94

3,97

-0,41

-0,48

1940

0,00

6,09

3,39

-9,78

0,96

1941

0,06

0,93

2,73

-1 1,59

9,72

1942

0,27

3,22

2,60

20,34

9,29

1943

0,35

2,08

2,83

25,90

3,16

1944

0,33

2,81

4,73

19,75

2.1 1

1945

0,33

10,73

4,08

36,44

2,25

1946

0,35

0,10

1,72

-8,07

18,16

1947

0,50

-2,62

-2,34

5,71

9,01

1948

0,81

3,40

4,14

5,50

2,71

1949

1,10

6,45

3,31

18,79

-1,80

1950

1,20

0,06

2,12

31,71

5,79

1951

1,49

-3,93

-2,69

24,02

5,87

1952

1,66

1,16

3,52

18,37

0,88

1953

1,82

3,64

3,41

-0,99

0,62

1954

0,86

7,19

5,39

52,62

0,50

1955

1,57

-1,29

0,48

31,56

0,37

1956

2,46

-5,59

-6,81

6,56

2,86

1957

3,14

7,46

8,71

-10,78

3,02

1958

1,54

-6,09

-2,22

43,36

1,76

1959

2,95

-2,26

-0,97

1 1,96

1,50

1960

2,66

13,78

9,07

0,47

1,48

1961

2,13

0,97

4,82

26,89

0,67

1962

2,73

6,89

7,95

-8,73

1,22

Ciąg dalszy tabeli I..1 na stronie 10

10

nauza Fundamentalna

Tabela / J c.d.Długo­

Długo-

terminowe

lerminowe
Zmiany
Bony

obligacje

obligacje

Akcje

wskaźnika

skarbowe

rzcjdowe

przedsiębiorstw

zwykle

CPI

Rok

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

1963

3,12

1.21

2.19

22,80

1,65

1964

3,54

3,51

4,77

16,48

1.19

1965

3,93

0.71

-0,46

12,45

1,92

1966

4,76

3,65

0,20

-10,06

3,35

1967

4.21

-9,18

-4,85

23,98

3,04

1968

5,21

-0,26

2,57

1 1,06

4,72

1969

6,58

-5.07

-8,09

-7,50

6,1 1

1970

6,52

12,1 l

18,37

4,01

5,49

1971

4,39

13,23

1 1,01

14.3 1

3.36

1972

3,84

5,69

7,26

18,98

3.41

1973

6,93

-1,11

1,14

-14,ti6

8.80

1974

8,00

4,35

-3,06

-26,47

12,20

1975

5,80

9,20

14,64

37,20

7,01

1976

5,08

16,75

18,65

23,84

4,81

1977

5,12

-0,69

1,71

-7,18

6,77

1978

7,18

-1,18

-0,07

6,56

9,03

1979

10,38

-1,23

-4,18

18,44

13,31

1980

11,24

-3,85

-2,62

32,42

12,40

1981

14,71

1,86

-0,96

-4,91

8,94

1982

10,54

40,36

43,79

21,41

3.87

1983

8,80

0,65

4.70

22.51

■^.80

1984

9,85

15,48

16,39

6,27

3,95

1985

7,72

30,97

30.90

32,16

3,77

1986

6,16

24,53

19,85

18,47

1,33

1987

5,47

-2,71

-0,27

5,23

4,41

1988

6,35

9,67

10.70

16,81

4,42

1989

8,37

18,1 1

16,23

31,49

4,65

1990

7,81

6,18

6,78

-3,17

6.11

1991

5,60

19,30

19.89

30,55

3,06

1992

3.51

8,05

9,39

7,67

2.90

1993

2,90

18,24

13,19

9,99

2,75

Sfcdnia
stopa zwrotu

3,74

5,36

5,90

12,34

3,25

Odchylenie
slandiirdowe

3,32

8,67

8,46

20,44

4,63

'/.mdło: OSlocks, limiils, Hills, and IitpaliDti 1995 Ye;irbook", Ibbolson Associates, Chicago (uaktualniane rocznic prze/ Rogera G. Ibliolsona i Rcxa A. Sinąudiclda). Wykorzystane za zezwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Iti yyg.s' tycje: M/s tęp H

na poziomic 3 procent, przy założeniu kapitalizacji rocznej''. Jeśli weźmie­my pod uwagę inflację w wysokości 5 procent rocznie (bazując na da­nych od początku lat siedemdziesiątych), to można przyjąć średnią kapi­talizowaną stopę zwrotu z długoterminowej inwestycji w akcje zwykłe w wysokości około 8-9 procent. Choć średnie stopy zwrotu z akcji były wyższe, to oczekiwane stopy zwrotu należy obniżyć w celu uwzględnienia efektu kapitalizacji.

Przy obliczaniu kapitalizowanej stopy zwrotu zakłada się, że wszystkie okresowe przepływy gotówkowe (takie jak dywidendy bądź płatności odsetkowe) są reinwestowane. Radzimy dostosować się w swojej prak­tyce inwestycj^jnej do tego założenia. Konsekwentne, systematyczne oszczędzanie i odpowiednia strategia inwestycyjna łączą w sobie zalety uśredniania zysków i strat i zwiększają stopę zwrotu, gdy zyski osiąga­ne z roku na rok są coraz wyższe. Aby zilustrować potęgę ićapitalizacji w systematycznej strategii inwestycyjnej, rozważmy przykład ti"zydzie- stoietniego mężczyzn^; któt^ oszczędza 500 dolarów miesięcznic aż do momentu przejścia na emeiyturę w wieku lat siedemdziesięciu. Jeśli kapitalizowana rocznie stopa zwrotu byłaby równa 9 procent i wszyst­kie okresowe przepływy gotówkowe były reinwestowane, to na koniec czterdziestoletniego okresu oszczędzania mężczyzna ten zaoszczędził­by całkowitą kwotę 2 235 214,6 dolara. Kapitalizacja jest potężną silą, a świadomość tego pozwala na postawienie sobie realnych celów. Jeśli uwzględnimy w analizie wyniki obliczeń kapitalizowanej stopy zwrotu, to możemy założyć podwojenie wartości po.siadanego portfela akcji w ciągu siedmiu, ośmiu lat.

J^rofe.sor Sharpe zauważył, że wyniki tabeli 1.3 potwierdzają wnio­sek, iż „historyczny układ stóp zwrotu z akcji stanowi niewielką pomoc w procesie przewidywania stóp zwrotu w następnym roku"^. Można to zauważyć przeprowadzając proste doświadczenie, w którym na pod­stawie danych z roku 1941 i lat wcześniejszych mamy obliczyć stopę zwrotu dla roku 1942. Jeśli doświadczenie to powtórzymy dla kolej­nych lat, na pewno wszyscy zgodzą się z powyższym stwierdzeniem: nie jest możliwe dokładne oszacowanie krótkoterminowych zmian lynku na podstawie histoiycznych stóp zwrotu.

Stopa zwrotu dla krótszych okresów inwestycyjnych

Robert J. Doyic w swojej interesującej pracy rozszerzył przeanalizowa­ne już przez nas badania Ibbotson Associates o inne okresy inwestycyjne dodając nową kategorię - stopę zwrotu z akcji małych spółek. Obliczył zarówno nominalną stopę zwrotu, jak i stopę skoiygowaną o wskaźnik inflacji". Uwzględnił przy tym całkowitą kapitalizowaną rocznic i prostą

Przykładowo: K.K Denison, TUe Sources of Ecouomic Growilt iii tlie United .'iiules, SiipplcmenUil Paper No. 13. Commilee Tor Economic Dcvelopnient. New York 1960 oraz labela 6.1 w tej pracy.

William F. Sliarpc. G. Alexander, J. Bailcv, liiwstmeius. wvd. 5. 1'remice Hall, f^nglewood Clilfs I99.S. .s. 8." Robert J. Doyle, Jr., „Risk, Return, and the Iiivestmcnt Planning Horizon: The Financial Plan- ners Guide to Asset Selection". Cotiise Guide for IIS32H, American College of Life Underwriters. Uiyn iMawr 1991, s. 12.24-12.4.V


j2 a na uza funda mhnta lna

Tabela 1.4 Nominalne stopy zwiiolu w lalach I92t>-19y() (nic skoiTgowanc o stopi; inflacji).
Kapitalizowana

Prosta

Odchylenie

Papiery

slopa zwrotu

stopa zwrotu

standardowe

wartościowe

(%)

(%)

(%)

Akcje spółek


1) niewielkiej kapitalizacji

I 1,6.^2

17,070

35,4 1

Akcje zwykłe

10.09 1

12.148

20,17

Długoterminowe


obligacje przedsiębiorstw

5,212

5,515

8,41

Dliig


obligacje rządowe

4,545

4,862

8,54

Średnioterminowe


obligacje rządowe

4,992

5,126

5,50

Mony skarbowe

3,673

3,726

3,38

Inflacja

3,141

3,248

4,75

y.fódh): Wykorzysijine z:i ze/.wolenifm Rt)biMi:i .1. rD(iyIe'n. niiinrn hartiiń pr/ytnf/onycli w pr/ypisic szóslytn.

nominalną stopę zwrotu, zakładając rcinweslowanie przepływów go­tówkowych. Wyniki dla akcji zwykłych zostały opailc na danych doty­czących indeksu S&P coniposite iude,x, zaś dla alicji spółek o małej ka­pitalizacji - na danych dotyczących dwudziestti procent najmniejszych pod względem kapitalizacji przedsiębiorstw notowanych na NYSE (New York Slock Kxcliange - Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych). Tabela 1.4 przedstawia nominalne, a tabela 1.5 - realne (uwzględniające inflację) stopy zwrotu dla każdej grupy papierów wartościowych w la- tach 1926-1990. Nominalna prosta stopa zwrotu oraz jej odchylenie stan­dardowe w latach 1926-1990 są takie same jak w obliczeniach Ibbotson Associates. Stopy zwrotu skorygowane o wielkość inllacji są znacznie niższe, przez co uwzględniony jest spadek siły nab>'wczej dolara. Wyniki te, podobnie jak badania Ibbotsona, wykazują, że zyski z inwestycji w akcje zwykłe znacznie przewyższają rentowność inwestycji w inne pa­piery wartościowe, są one jednak znacznie liardziej lyzykowne pod wzglę­dem zmienności stopy zwrotu w okresie analizy. Wydaje się, iż potencjal­na stopa zwrotu rośnie wraz ze wzrosłem ryzyka. Oprócz lego tabela 1.5 dostarcza dowodów, iż akcje zwykłe są efektywnym sposobem zabezpie­czenia się przed wpływem inflacji. Wniosek ten dotyczy oczywiście tylko badanego okresu. W okresie tym realna kapitalizowana stopa zwrotu wyniosła 6,739 procent. Zauważmy, że w tym samym czasie inwestycja w bony skariłowe dała stopę zwrotu w niewielkim tylko stopniu prze­wyższającą wielkość inllacji, w związku z czym inwestując w latach 1926-1990 inwestor mógł osiągnąć realną (czyli skoi^gowaną o inflację) kapitalizowaną stopę zwrotu w wysokości zaledwie 0,5 procent.

Oczywiście inwestorzy lokują zwykle środki na okresy krótsze niż 65 lat (1926-1990) i z tego względu będą zainteresowani stopami zwrotu dla krótszych okresów inwestycyjnycli. Doyle stwierdził, że nominalnaInwestycje: Wstęp 13

Tabela 1.5 Realne stopy zwrotu w lalach 1926-1990 (skorygowane o siopę inflacji).
Kapitalizowana

Prosta

Odchylenie

Papiery

stopa zwrotu

slopa zwrotu

standardowe

wartościowe

(%)

(%)

(%)

Akcje spółek


o niewielkiej kapitalizacji

8,233

13,516

34,74

Akcje zwykle

6,739

8,833

20,95

D lugoterminowe


obligacje przed.siębiorslw

2,009

2,462

9,87

Diugolerminowc


obligacje rządowe

1,363

1,831

10,07

Średnioterminowe


obligacje rządowe

1,788

2,016

6,96

Bony skarbowe

0,5 i 6

0,610

4,35

Inflacja

0

0

0

Źrótllti: Wykorzystane za zezwoleniem Roberta .1. D()yle'a, autora liadań przytoczonych w przypisie szóstym.

kapitalizowana rocznic stopa zwrotu była dodatnia w dwóch trzecich z lat okresu 1926-1990 (44 z 65 lat). Ponadto Doyle przeanalizował stopy zwrotu dla wszystkich możliwych okresów inwestycyjnych o długości pięciu, dziesięciu i dwudziestu lat. Wyniki podsumowano w tabeli 1.6 i na diagramie 1.2.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna