Jarosław sobkowiak, aneta wynimko, tomasz wiazowski warszawa 1997Pobieranie 8.07 Mb.
Strona51/51
Data06.05.2016
Rozmiar8.07 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

 • Organizacja pracy: jedna, dwie czy ti-zy zmiany, siedmio- czy ośmio­godzinne, czy też może praca ciągła;

 • Piemie za pracę w nadgodzinach;

 • Liczba budynków produkcyjnycli i ich typ: wielopiętrowe czy jedno­piętrowe (nowoczesne);

 • Stan wyposażenia i parku maszynowego: nowy, zmodernizowany, czy przestarzały;

 • Produkcja (w stosimku do średniej branżowej) obciążona niskimi, średnimi czy wysokimi kosztami;

 • Kroki podjęte w celu ulepszenia metod produkcji i zwiększenia wydajności.

  Surowce

       1. Podstawowe surowce wykorzystywane w produkcji; źródła: krajowe czy zagraniczne? Czy istnieją wystarczająco bogate zasoby?

       2. Historia cen surowców. Czy są stabilne?

       3. Stopień integracji;

       4. Czy w zarządzaniu zapasami używa się metody LIFO?

  Finanse

        1. Ostatnia kapitalizacja i zmiany;

        2. Czy spółka ma niespłacone kredyty? Wyjaśnić;

        3. Jak się ma wartość majątku obrotowego do bieżącej i spodziewanej sprzedaży, porównać do sytuacji z lat ubiegłych;

        4. Czy zbliża się termin spłaty kredytu? Zobowiązań emerytalnych? Uregulowania innych zobowiązań? Omówić możliwość spłaty tych zobowiązań;

        5. Nowe plany dotyczące finansowania;

        6. Stosunek wartości odtworzeniowej majątku trwałego (zwłaszcza bogactw naturalnych), wartości, do której jest on ubezpieczony, oraz wartości majątku trwałego oszacowanej przez ekspertów do jego wartości księgowej.

  Polityka wypłat^' dywidend

         1. Dywidendy jako odsetek zysków i odsetek przepływów gotówkowych;

         2. Możliwości zwiększenia wypłat dywidend;

         3. Możliwości wypłaty dywidendy w akcjach;

  342 Analiza Fundamentalna  4. Możliwości stałego zwiększenia (zmniejszenia) rocznego wskaźnika wypłaty dywidend.

  Zyski

          1. Trend kosztów siły roboczej i materiałowych, stosunek każdej z lycli wielkości do przychodów ze sprzedaży;

          2. Moiliwości dostosowania cen sprzedaży do wyższych kosztów;

          3. Programy redukcji kosztów. Wyjaśnić;

          4. Mar/.a zysku w poiówiiaMiii /. tokiem poptzediiitn;

          5. Trend zysków w pełnym roku bieżącym w porównaniu z rokiem poprzednim;

          6. Zysk na akcję za pełny rok;

          7. Pozycje o charakterze nietypowym. Wyjaśnić;

          8. Inne (poza działalnością operacyjną) źródła dochodów w porównaniu z rokiem popizednim.

  Inne tematy

  w trakcie rozmowy analityk będzie zadawał inne spontaniczne pyta­nia, które nasuną mu odpowiedzi i komentarze rozmówcy. Może on dodatkowo poprosić o rozwinięcie następujących kwestii:

  Czy firma jest zaangażowana w postępowanie sądowe?

  Jak wpłynęło na działalność firmy dane rozporządzenie r/ijdowe?

  Czy podpisane .są i dolrz3'm3'wanc długoterminowe umowy z od­biorcami?

  Czy odczuwalne są problemy spowodowane strajkiem lub konse­kwencje strajku z przeszłości?

  Czy i w jakim zakresie firma je.st ubezpieczona na w\padek powodzi lub innych klęsk żywiołowych?  Ekspansja

  1. Szczegóły programu ekspautsji: lozniieszczenie zakładów produk­cyjnych, nowe produkty;

  2. Potrzel^y kapitałowe; rozważane metody finansowania;

  3. Planowane zwiększenie powierzchni produkcyjnej - procentowe lub w jednostkach fizycznych, lub planowane zwiększenie możli­wości produkcyjnych w jednostkach pieniężnych;

  4. Czy spółka może uzyskać świadectwo konieczności lub zastosować przyspieszoną amortyzację nowych budynków?

  5. Plany dotyczące wykupów;


  Suplement 343

  ń. Koszl nowych budynków i wyposażenia na jednostkę produkcji dodanej w porównaniu z takim wskaźnikiem sprzed roku i sprzed pięciu lat:

  7. Oczekiwana wartość sprzedaży na jednego dolara nowych inwestycji w porównaniu z lakim wskaźnikiem z lat ubicgłj'ch.  Badania

   1. Suma lub odsetek sprzedaży przeznaczane co roku na badania;

   2. Liczba zatrudnionych przy badaniach i liczba zatrudnionych ze stopniami naukowymi;

   3. Lista przyznanych patentów będących efektem pracy badawczej;

   4. Nowe produkty i ich perspektywy;

   5. Sprzedaż produktów, które zostały opracowane w wyniku pracy ba­dawczej wykonanej przez ostatnie pięć do piętnastu lat, jako odse­tek sprzedaży ogółem (jest to najważniejszy miernik efektywności pracy badawczej).

  Zarządzanie

    1. Czy skład personalny zarządu jest względnie stały, czy zachodzą w nim częste zmiany?

    2. Średni wiek wyższego kierownictwa;

    3. Czy firma jest kierowana autorytarnie?

    4. Metody rekrutacji i szkolenia wyższego kierownictwa;

    5. Czy zarządzanie jest scentralizowane, czy zdecentrahzowane?

  Stosunki z pracownikami

     1. Historia strajków (sięgająca daleko w przeszłość);

     2. Odsetek zatnadnionych, którzy należą do związków zawodowych - w któi7ch zakładach pracują?

     3. Polityka zarządu wobec pracowników;

     4. Główne świadczenia i korzyści otrzymywane przez pracowników;

     5. Wskaźniki rotacji zatrudnionych. • 1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51


  ©absta.pl 2019
  wyślij wiadomość

      Strona główna