Jarosław sobkowiak, aneta wynimko, tomasz wiazowski warszawa 1997


Długoterminowe dane dotyczące wzrostu gospodarczegoPobieranie 8.07 Mb.
Strona8/51
Data06.05.2016
Rozmiar8.07 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   51

Długoterminowe dane dotyczące wzrostu gospodarczego Realny Pro­dukt Krajowy Brutto wzrastał v/ latach 1960-1994 w tempie 3,02 pro­cent rocznie. W tym samym okresie stopa wzrostu nominalnego PKB wyniosła 7,87 procent rocznie (zobacz tabela 4.1). Stopy wzrostu ob­liczone zostały na podstawie danych zawartych w Presiclcnt's Econo­mic Report for 1994, tabela B.l (strona 274) i tabela B.2 (strona 276). Opracowanie to zawiera także, oprócz dużej ilości danych, interesują­ce opinie na temat perspektyw gospodarki. Stopy wzrostu mierzone dla okresu rozpoczynającego się od 1929 roku są nieco wyższe niż przedstawione powyżej.

Tabela 4.1 zawiera dane dotyczące stopy wzrostu produkcji prze­mysłowej mierzonej indeksem Federal Reserve Board Index, klóra w całym okresie jest wyższa od stopy wzrostu realnego PKB. Co więcej, cykliczne fluktuacje są znacznie większe w przypadku indeksu pro­dukcji przemysłowej niż dla realnego PKB. Według opinii autora cykle produkcji przemysłowej mogą mieć większe znaczenie dla inwestora' Lacv H. Hunt, CM&M Economic Comircniaw, .Outlook update", CM&M Group. Inc., .New York 1987.

64


Analiza Funda mentalna

Tabela 4.1 Stopy wzrosła Procltikiii Krcijowef^o [Irutta oraz indeksu produkcji priemysfowej n' wybranych okresach.

Kiipilalizowana stopa wzrostu

Lata

Realny PKB

(%)


Nominalny PKB (%)

Indeks produkcji przemysłowej' (%)

1929-94

2,95

6,64

N/D

1933-94

3,30

8,18

N/D

1939-94

3.45

8,15

4.20

1960-94

3,02

7,87

3,38

1960-90

3,08

8,26

3,47

1960-85

3,1 5

8,60

3,70

1960-80

3,30

8,67

4,04

1960-75

3,30

7,81

3,76

1960-70

3,84

7,01

4,88

1960-65

4,62

6,48

6,29

1980-94

2,50

6,73

2,45

1980-90

2,63

7,43

2,34

1980-85

2,53

8,32

2,34

1985-94

2,49

5,85

2,52

1985-90

2,73

6,55

2,35

1990-94

2,20

4,98

2.74

Fcdcral Resene Board liidcx ol' Induslrial Produclion

niż cykliczność zmian PKB, do której często odnoszone są komentarze zamieszczane w prasie. W tabeli 4.2 przedstawione zostało porównanie cykli produkcji przemysłowej i Produktu Krajowego Brutto.

Cykle gospodarcze a decyzje inwestycyjne

Cykle gospodarcze i związane z nimi trendy mają dla inwestorów tak samo ważkie znaczenie jak długoterminowe trendy główne. Rzeczywi­ście, zyski osiągane przez przedsiębiorstwa oraz cykliczjiość rynku ak­cji występująca od 1961 roku były głównymi czynnikami zniecłięcają- cymi do inwestowania w drugiej połowie lat siedemdziesiątych oraz na początku lat osiemdziesiątycii. Na przykład zapoczątkowana w 1968 roku inwestycja w portfel akcji odzwierciedlający zachowanie indeksu Standard & Poor's przyniosłaby stratę na koniec lat 1969, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977 i 1978. W ciągu siedemnastoletniego okresu do roku 1985 portfel taki zwiększałby swoją wartość średnio o 3,83 procent w każdym roku uwzględniając kapitalizację, co w świetle wysokiej in- llacji, jaka występowała w latach siedemdziesiątych, nie l^yło bynajmniej olśniewającym wynikiem. Nagrodą dla cierpliwych inwestorów ł^yła jednak druga polowa 1985 roku, w której wystąpił sihiy wzrost cen akcji.Okres od szczytn do szczytu

A na lizu makroekonom iczna...

65

Tabela 4.2 Cykle aospadarcze oraz cykle produkcji przemysłowej.

Cykle gospodarcze

Pi odukcja piv.emysłovva

Okres od szczytu do szczytu
Dno

Szczyt

(miesiące)
Dno

Szczyt

(miesiące)
I 1393

III 1892
I.

VI 1894

XII 1895

35

1.

X 1893

XI 1895

44

2.

VI 1897

VI 1899

42

2.

IX 1896

VI 1900

55

3.

XII 1900

IX 1902

39

3.

X 1900

Vn 1903

37

4.

VIII 1904

V 1907

36

4.

XII 1903

V 1907

46

5.

VI 1908

I 1910

32

5.

V 1908

III 1910

34

6.

I 1912

I 1913

36

6.

I 1911

I 1913

34

7.

XII 1914

VIII 1918

67

7.

Xl 1914

V 1917

52

8.

III 1919

I 1920

17

8.

III 1919

VI 1920

32II 1920
9.

VII 1912

V 1923

40

9.

IV 1921

V 1923

39

10.

VII 1924

V 1926

41

10.

VII 1924

III 1927

46

1 1.

XI 1927

VIII 1929

34

11.

XI 1927

VII 1929

28

12.

III 1933

V 1937

93

12.

VII 1932

V 1937

34

13.

VI 1938

11 1945

93

13.

V 1938

XI 1943

78

14.

X 1945

XI 1948

45
nieokreśł.

VII 1948
15.

X 1949

VII 1953

56

14.

X 1949

Vn 1953

60

16.

V 1954

VIII 1957

49

15.

IV 1954

11 1957

43

17.

IV 1958

IV 1960

32

16.

IV 1958

I 1960

35

18.

II 1961

Xn 1969

116

17.

II 1961

IX 1969

1 16

19.

XI 1970

XI 1973

47

18.

XI 1970

XI1973

50

20.

III 1975

1 1980

74

19

III 1975

III 1979

64

21.

VII 1980

VII 1981

18

20

1 1980

VII 1981

28

22.

XI 1982

VII 1990

108

21

XI 1982

VII 1990

108

23.

III 199122

III 1991źródło: Business Coiiditious Dit^esr, Janiiar>' 1987.

Nowy rekoi d indeksy giełdowe osiągnęły w roku 1995: 16 czei-wca śred­nia przemysłowa Dow Jones osiągnęła poziom 4500 punktów. W okre­sie tym zanotowano bardzo duży wzrost zainteresowania rynkiem ak­cji. Było to efektem jednego z najdłuższych nieprzerwanych! okresów wzrostu gospodarczego, jaki wystąpił w historii.

Długość cykli gospodarczych zmienia się tak, jak to pokazano w ta­beli 4.3. Każdy cykl jest odzwierciedleniem szczególnych cech wpływa­jących na jego długość. Wielu ekonomistów mogłoby poprawić jakość swoich prognoz, gdyby brali pod uwagę średnią długość cykli, które trwają6 — Analiza fundiimtiitalna

I 14

ANALIZA FUNDAMENTALNA

Tabela 4.3 Ekspansja i recesja cykli gospodarczych w Stanach Zjednoczonych wiatach 1854-1994.

Okfes trwania w nniesiącach

Cykle

Daty odniesienia dla cykli gospodarczych

Rc cesja (od szczytu do dna)

Ekspansja

(od dna do szczytu)Od dna do dna

Od szczytu do szczytu

XII 1854 ....

.. VI 1857
30XII 1858 ....

.. X 1860

18

22

48

40

VI 1861

.. IV 1865

8

46

30

54

XII 1867 ....

.. VI 1869

32

18

78

50

XII 1870

.. X 1873

18

34

36

52

III 1879

.. III 1882

65

36

99

101

V 1885

.. III 1887

38

22

74

60

IV 1888

.. VII 1890

13

27

35

40

V 1891

.. I 1893

10

20

37

30

VI 1894

.. XII 1895

17

18

37

35

VI 1897

.. VI 1899

18

24

36

42

XII 1900

.. IX 1902

18

21

42

39

Vni 1904 ..

.. V 1907 , ,

23

33

44

56

VI 1908

,. I 1910

13

19

46

32

1 1912

.. I 1913

24

12

43

36

XII 1914

VIII 1918 ....

23

44

35

67

III 1919

.. I 1920

7

10

5i

17

VII 1921

.. V 1923

18

22

28

40

VII 1924

,..X 1926

14

27

36

41

XI 1927

VIII 1929 ....

13

21

40

34

III 1933

.. V 1937

43

50

64

93

VI 1938

.. II 1945

13

80

63

93

X 1945

XI 1948

8

37

M

45

X 1949

VII 1953

11

45

48

56

V 1954

VIII 1957 ....

iO

39

55

49

IV 1958

.. IV 1960

8

24

47

32

II 1961

..XII 1969

10

106

34

116

XI 1970

..XI 1973

ii

36

117

47

III 1975

... I 1980

16

58

52

74

VII 1980

VII 1981

6

12

64

18

Xl 1982

... VII 1990

16

104

28

108

III 1991
8
112
Ciąg dalszy tabeli 4.3 na sironie 67

Analiza niakroekononńczna...

67

Tabela 4.3 c.d.

Okres trwania w miesiącach

Cykle
Recesja

EkspansjaDaty odniesienia

(od szczytu

(od dna

Od dna

Od szczytu

dla cykli gospodarczych

do dna)

do szczytu)

do dna

do szczytu

Średnie dla wszystkich cykl

i:


1854-1982 (30 cykli)

18

33

51

5P

1854-1919 (16 cykli)

22

27

48

49b

1919-1945 (6 cykli)

18

35

53

53

1945-1982 (8 cykli)

11

45

56

55

Średnie dla cykli dotyczących lat pokoji

a:1854-1982 (25 cykli)

19

27

46

46<^

1854-1919 (14 cykli)

22

24

46

47d

1919-1945 (5 cykli)

20

26

46

45

1945-1982 (6 cykli)

11

34

46

44

Uwuga: Waitości podkreślone odnoszą się do okresów ekspansji, które wystąpiły w latacli wojny (wojna domowa w USA, I i 11 wojna światowa, wojna w Korei, wojna w Wielnamie), recesji powojennych oraz pełnych cykli, które zawierają ekspansje okresów wojennych; "29 cykh, ''IS cykli. '24 cykle, "il.l cykli.

Żródlo: Depailamcnt Handlu USA. Bureau of Economic Analysis. Business Condilioiis Di^est, Janiiary 1987. s. 104.

zwykle od trzech do pięciu lal. Średnia długość trzydziestu cykli dla lat 1854-1986, Ucząc od dna do dna bądź od szczytu do szczytu, była i-ówna 51 miesięcy.

Licząc od lat trzydziestych dwudziestego wieku można zauważyć tylko trzy okresy ekspansji, które trwały dłużej niż pięć lat. Okres 1938-1945 odzwierciedla wydarzenia związane z II wojną światową i stanowi pew­ną anomalię. Ekspansja gospodarcza lat 1961-1969 jest przykładem szcze­gólnym, gdyż zawiera minirecesję roku 1967, która zakończyła 83-pro- centowy wzrost zysków przedsiębiorstw z lat 1961-1966, cłioć można uważać, że cała ekspansja gospodarcza trwała do grudnia 1969. Zyski przedsiębiorstw po opodatkowaniu nie przełamały poziomu z 1966 roku aż do roku 1972, co jest głównym czynnikiem tłumaczącyiu słabość lynku akcji w okresie 1966-1971. A zatem, co miało duże znaczenie dla inwe­storów, wzrost zysków przedsiębiorstw, który rozpoczął się w piei-wszym kwartale 1961 roku, zakończył się w 1966 (5 lal później), a nic w 1969. Rynek zasygnalizował i zdyskontował tę ważną zmianę trendu zysków zniżkując w roku 1966 o 27 procent. Od grudnia 1968 do maja 1970 i^nek zniżkował o dodatkowe 37 procent, antycypując w ten sposób spa­dek zysków przedsiębiorstw, który miał miejsce w 1970. Długoterminowa ekspansja gospodarcza zakończona w lipcu 1990 (108 miesięcy licząc od

I 14 ANALIZA FUNDAMENTALNA

szczytu do szczytn) doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen akcji, kontynuowanego w lipcu 1995. Ten długi cykl wzrostowy (od szczytu do szczytu) jest więc mniej więcej podobnej długości jak cykl lat 1961-69.

Daniel Gressel zauważa, że cykle gospodarcze, które wystąpiły po II wojnie światowej, zostały wykreowane głównie przez popyt oraz politykę monetarną. „Typowy scłiemat wygląda tak, że System Rezer­wy Federalnej drukuje pieniądze, stopy procentowe spadają, wzrasta zagregowany popyt, a w związku z tym wzrasta także zagregowana po­daż, co powoduje w efekcie wzrost inilacji. Wobec nadmiernego wzio- stu piodukcji i szybko rosnącej inilacji System Rezerwy Federalnej zmuszony jest do usztywnienia warunków kredytowych. Wzrastają stopy oprocentowania kredytów, spada zagregowany popyt, pociąga to za sobą spadek zagregowanej podaży, która dostosowuje się do nowej wartości popytu, a jednocześnie spada inllacja"^.

Można by sądzić, że na początku roku 1994 koniunktura rynkowa przy­pominała fazę usztywniania polityki kredylowej, gdyż wzrastały ceny to­warów, a stopy procentowe zwiększyły się blisko dwukrotnie. Mimo to Gressel zwraca naszą uwagę na wyjaśnienia ekonomistów austriackich, którzy tłumaczą występowanie cykli gospodarczych argumentami zwią­zanymi z procesami inwestycyjnymi. Podkreślają oni zjawisko redukcji kosztów oraz wzrost podaży w okresach przełomów technologicznych, co ma być wyjaśnieniem w3'stępowania cyklu wzrostowego. Z tych po­wodów wzrasta stopa zwrotu z kapitału. Szerokie upowszechnienie sprzę­tu komputerowego spowodowało redukcję kosztów, obniżyła się al

Interesujące jest, że lynek akcji zwykle osiągał dna bessy co czter>' lata kalendarzowe (a nie co 48 miesięcy) w 1949, 1953, 1957-58, 1962, 1966, 1970, 1978 i 1982 roku. Odzwierciedla to stałe powtarzanie się cykli gospodarczych i periodyczność zmian zysków przedsiębiorstw, wy­stępującą średnio co trzy do pięciu lat. Prawidłowość ta została zakłó­cona w obecnym długim wzrostowym cyklu gospodarczym, co przy­puszczalnie można wytłumaczyć przedstawionymi powyżej argumen­tami łączącymi wzrost gospodarczy z procesami inwestycyjnymi. Mimo to konkurujące firmy mogą utrzymać ekspansję aż do momentu przein- westowania, prowadzącego do końca cyklu wzrostowego. Dlatego też nie byłoby żadną niespodzianką, gdybyśmy w przyszłości wrócili do cyklu o okresie obejmującym trzy do pięciu lal.' Daniel Gre.s.sel. The Wali Street Journal. Monday, June 19, 199.S, s. AlO ' Daniel Gressel, wyd. cyt.


Analiza niakroekonomiczfui... 69

Zyski przedsiębiorstw

Daiic iia Iciiial iiysków piz.edsiębior.stw po opodatkowaniu sięgają zaled­wie roku 1929. Dla wcześniejszego okresu wykorzystaliśmy liczby, które łączą dane Komisji Cowelsa dotyczące z\'sków na akcję ze średnią prze- inysłową Dow Jones. Długoterminowe dane opisujące zyski przedsiębiorstw, PKB oraz ceny akcji przedstawione są w tabelach 4.4 i 4.5.

Przez bardzo długi okres zyski przedsiębioi^stw rosły szybciej niż re­alny i nominalny PKB, choć w lalach 1970-1994 stopa ich wzrostu była zbliżona do stopy wzrostu nominalnego PKB. Udział procentowy zy­sków pi-zedsiębiorstw zarówno przed, jak i po opodatkowaniu, w i-eal- nej wielkości PKB wzrasta! od 1960 roku, przy czym szczególnie szyb­ko wzrasta on od roku 1980. Jeśli jednakże sprawdzimy, jaki jest udział zysków w nominalnej wartości PKB, co wydaje się być bardziej sen­sownym porównaniem, okaże się, że wzrasta on od roku 1986, choć jest znacznie niższy niż w latach sześćdziesiątych. Fluktuacja udziału procentowego zysków przedsiębiorstw w PKB, którą obserwujemy w analizowanym czasie, świadczy o tym, iż zyski te cechują się większą zmiennością niż statystyki dotyczące PKB lub produkcji przemysło­wej. Pamiętajmy, że analizujemy obecnie zapis zysków, które decydują o cenach akcji i wypłacanych dywidendach.

W latach 1910-1986 mamy do czynienia z zaledwie czterema pięcio­letnimi okresami silnego wzrostu zysków przed opodatkowaniem. W latach 192.S-1929 zyski wzrosły o 83 procent (co spowodowało silny wzrost cen akcji w tym okresie), po czym w czasie wielkiego kiyzysu lat trzydziestych gwałtownie spadły, a poziom z roku 1929 został osiągnię­ty dopiero w laiach 1947-1948; W latach 1947-1948 do 1960-1961 zy­ski przedsiębiorstw rosły powoli, od poziomu 31.8 miliarda dolarów w 1948 do 51,6 miliarda dolarów w 1961 roku, osiągając stopę wzrostu równą 3,8 procent przy założeniu kapitalizacji rocznej. W ciągu następ­nych pięciu lat, do roku 1966, stopa ta wzrosła do poziomu 11,42 pro­cent, a zyski do 88,6 miliarda dolarów, co wznieciło następną gwałtowną hossę na i^nku akcji. W późniejszych latach zyski przed opodatkowa­niem oscylowały wokół poziomu z roku 1966 - w roku 1971 wyniosły 90,3 miliarda dolarów, a do roku 1973 wzrosły do I 10,4 miliarda dola- i-ów. Silny wzrost kontynuowany l^ył po roku 1973, choć w wolniejszym ;empie niż w latach 1961-1966. Przed rokiem 1982 uległ on znacznemu wyliaiiiowaiiiu, a następnie przyspiesz}! I akcjc osiągnęły nowe rekordo­we poziomy cenowe. Wydaje się, że w październiku 1987 r^mek przewi­dział późniejszy spadek tempa wzrostu zysków i jak to sugerowaliśmy poprzednio, czynniki fundamentalne potwierdziły te przewidywania.

Kursy akcji

Spadkowy trend cen akcji w latach 1831-1898 odzwierciedlał słabe wy­niki przedsiębiorstw. W okresie 1899-1906 nastąpiła aprecjacja kursów wynikająca /.e znacznego wzrostu zysków spółek. Poziom indeksu z lat
I 14

ANALIZA FUNDAMENTALNA

Tabela 4.4 Stopy wzrostu zysków przedsiębiorstw, PKB i cen akcji w latach 1871-1994.
Dane dotyczące PKB i zysków przedsiębiorstw

Zyski według


Nominalne

Komisji Cowlesa


zyski

w odniesieniu do
Nominalny
w dolarach

zysków na akcję dla
PKB

Realny

wszystkie

średniej przemysłowej
w dolarach

PKB

przedsiębiorstwa Dow Jones

Lala

(%)

(%)

w USA

(%)

1871-1929

6,10

4,00

N/D

2,4

1881-1980

6,31

3,60

N/D

3,0

1929-1977

6,20

3,10

4,60

3,7

1929-1980

6,55

3,10

5,50

3,5

1933-1980

8,54

4,10

a

8,8

1933-1985

8,55

3,90

u
1970-1985

9,56

2,60

9,20

7,2

1933-1994

8,18

3,30

a
1970-1994

8,22

2,62

8,59
1980-1994

6,73

2,50

8,55
" W rokit 1933 zyski miały wartość lijemną, w związku z lyrn nie było możliwe przeprowadzenie obliczeń.

Dane dotyczące cen akcji

W dolarach

Lata

Średnia przemysłowa Dow Jones (%)

Standard &l Poor's 500 (%)

Standard & Poor's 400 (%)

1871-1929

N/D

N/D

N/D

1871-1980

N/D

N/D

N/D

1929-1977

3,90

3,90

4,50

1929-1980

10,90

3,00

3,60

1933-1980

11,40

5,50

6,20

1970-1985

3,80

5,50

5,70

1933-1994

11,28

6,55
1970-1994

6,97

7,38
1980-1994

10,90

10,15
Anulizci makwekononiiczna...

71

Tabela 4.5 Zyski praedsiębiorstw a Produkl Krajowy Bi-uito w latath 1960-1994.

Zyski przedsiębiorstw przed opodatkowaniem

Zyski przedsiębiorstw po opodatkowaniu

% PKB

Realny Nominalny Rok PKB" PKB ' $

% PKB

Realny Nominalny $ Realny Nominalny

1960

1970,8

513,3

50,7

2,57

9,88

28,0

1,42

5,45

1961

2023.8

531,8

51,6

2,55

10,31

28,8

1,42

5,42

1962

2128,1

571,6

59,6

2,80

10,43

35,6

1,67

6,23

1963

2215,6

603,1

65,1

2,94

10,79

28,9

1,76

6,45

1964

2340,6

648,0

72,1

3,08

1 1,13

44,1

1,88

6,81

1965

2470,5

702,7

82,9

3,36

11,80

52,0

2,10

7,40

1966

2616,2

769,8

88,6

3,39

11,51

54,9

2,10

7,13

1967

2685,2

814,3

86,0

3,20

10,56

53,3

1,98

6,55

1968

2796,9

889,3

92,6

3,31

10,41

53,2

1,90

5,98

1969

2873,0

959,5

89,6

3,12

9,34

49,9

1,74

5,20

1970

2873,9

1010,7

77,5

2,70

7,67

43,1

1,50

4,26

1971

2955,9

1097,2

90,3

3,05

8,23

52,6

1,78

4,79

1972

3107,1

1207,0

103,2

3,32

8,55

61,3

1,97

5,08

1973

3268,8

1349,6

116,4

3,56

8,62

67,1

2,05

4,97

1974

3248,1

1458,6

104,6

3,22

7,16

52,7

1,62

3,61

1975

3221,7

1585,9

121,9

3,78

7,69

71,0

2,20

4,48

1976

3380,8

1768,4

147,1

4,35

8,32

82,8

2,45

4,68

1977

3533,3

1974,1

175,7
8,90

102,6

2,90

5,20

1978

3703,5

2232,7

199,7

5,39

8,94

116,2

3,14

5,20

1979

3796,8

2488,6

202,5

5,33

8,14

1 14,5

3,02

4,60

1980

3776,3

2708,0

177,7

4,71

6,56

92,9

2,46

3,43

1981

3843,1

3030,6

182,0

4,74

6,01

100,9

2,63

3,33

1982

3760,3

3149,6

151,5

4,03

4,81

88,4

2,35

2,81

1983

3906,6

3405,0

212,7

5,44

6,25

135,4

3,47

3,98

1984

4148,5

3777,2

264,2

6,37

6,99

170,2

4,10

4,51

1985

4279,8

4038,7

280,8

6,56

6,95

184,2

4,30

4,56

1986

4404,5

4286,9

271,6

6,17

6,34

165,1

3,75

3,85

1987

4539,9

4539,9

319,8

7,04

7,04

192,8

4,25

4,25

1988

4718,6

4900,4

365,0

7,74

7,45

228,0

4,83

4,65

1989

4838,0

5250,8

362,8

7,50

6,91

221,5

4,58

4,22

1990

4897,3

5546,1

380,6

7,77

6,86

241,9

4,94

4,36

1991

4867,5

5724,8

390,3

8,02

6,82

259,2

5,33

4,53

1992

4979,3

6020,2

405,1

8,14

6,73

265,4

5,33

4,41

1993

5134,5

6343,3

485,8

9,46

7,66

312,5

6,09

4,93

1994

5432,3

6736,9

560,3

10,31

8,32

354,7

6,53

5,27

Żmdto: Economic Report of the Presidem, 1995.

I 14 ANAliZA FUNDAMENTALNA

1906-1909 został przełamany dopiero szesnaście lat później, podczas hossy 1925-1929, która była wyniłiiem wysol^ich zyslców przedsiębiorstw osiągniętych w czasie wojny 1915-1920. Przełamanie poziomu, który indeks cenowy osiągnął w roku 1929, nastąpiło dopiero 25 lat później - w roku 1954. Choć długoterminowe przewidywania inwestorów mogą być trafne, to czasem okres prognozy jest zbyt długi dla celów decyzji inwestycyjnych. W ciągu szesnastu lat od 1950 do 1966 ceny akcji za­notowały spektakularny wzrost — średnia przemysłowa Dow Jones wzro­sła ze 160 do 1000 punktów, a indeks Standard & Poors 400 (425) Industrials z 16 do 100.

Historia szybko udowodniła, że gwałtowny wzrost cen akcji z lat 1950- 1966 nic może zostać utrzymany. W okresie 1968-1981 ceny akcji o.scy- lowały wokół horyzontalnej linii trendu. Trend wzrostowy powrócił w roku 1982 i z pewnymi korektami był kontynuowany do roku 1987, kiedy to w październiku nastąpiło silne załamanie rynku. Następnie ceny powróciły do silnego trendu rosnącego, którego kulminacją były rekordo­we poziomy z czerwca 1995. Zmienność cen akcji osiągnęła krańcowo wysokie wartości, co wpłynęło na wzrost lyzyka (w szczególności w wa­runkach ograniczonej płynności), które musi być brane pod szczególną rozwagę w procesie konstruowania portfela inwestycyjnego.Wskaźniki cena/zysk1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   51


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna