Jednorazowe podanie dożylne – model jednokompartmentowyPobieranie 282.47 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar282.47 Kb.
WYBRANE PRZYKŁADY RACHUNKOWE Z FARMAKOKINETYKI


Jednorazowe podanie dożylne – model jednokompartmentowy

(Dołączyć 1 egz. papieru milimetrowego + 1 egz. papieru półlogarytmicznego 2-cyklowego)


Przykład rachunkowy :

Po jednorazowym, dożylnym podaniu dwóch leków (A i B) w dawce D = 0,5 g zmierzono następujące stężenia tych leków w surowicy krwi:
Lek A

Lek B


t [ h ]

C [mg/l]

t [ h ]

C [mg/l]

0.5

50.0

-

-

1.0

48.0

1.0

21.2

2.0

40.0

2.0

15.0

3.0

34.0

3.0

10.6

4.0

28.0

4.0

7.5

5.0

24.0

5.0

5.3

6.0

20.0

6.0

3.8

7.0

-

7.0

2.6

8.0

14.0

8.0

1.9

9.0

-

9.0

1.3

10.0

10.0

-

-

12.0

7.3

-

-

Narysować dla obydwu leków wykresy zmian ich stężeń we krwi w skali liniowej i półlogarytmicznej oraz obliczyć następujące parametry farmakokinetyczne podając ich wymiar :


K, t0.5, C0, Vd, Δ, ClT, AUC

(do obliczeń przyjąć wartość BW = 70 kg)LEK A

K = =

t0.5 = =
C0 =
AUC = =

Vd = =


Vd = =
Δ = =
ClT = =

ClT = K · Vd =

ClT = =

LEK B

K = =

t0.5 = =

C0 =


AUC = =

Vd = =


Vd = =
Δ = =
ClT = =

ClT = K · Vd =

ClT = =

Na podstawie obliczonych parametrów porównać właściwości farmakokinetyczne obydwu leków.Jednorazowe podanie dożylne – model dwukompartmentowy(Dołączyć 1 egz. papieru milimetrowego + 1 egz. papieru półlogarytmicznego 2-cyklowego)Przykład rachunkowy :
Po jednorazowym dożylnym podaniu dwóch leków (A i B) w dawce D = 50 mg zmierzono następujące stężenia tych leków w surowicy krwi :Lek A

Lek B

t [ h ]

C [μg/L]

C [μg/L]


C ekstrapol.

Różnica


0.5

-

490.01.0

405.0

293.02.0

370.0

200.04.0

312.0

115.08.0

230.0

77.012.0

167.0

56.018.0

104.0

40.024.0

65.0

28.0


1. Narysować dla obydwu leków wykresy C = f(t) w skali liniowej i półlogarytmicznej

i na ich podstawie wybrać właściwy model do obliczeń parametrów farmakokinety-

cznych


Lek A - model ....................................................

Lek B - model....................................................

2. Dla leku A obliczyć : C0, K, t0.5, Vd, ClT, AUC :

K = = C0 =


t0.5 = = AUC = =

Vd = =
ClT = K · Vd =


  1. Dla leku B wyznaczyć parametry równania C = (odczytać z wykresu wartości współczynników A i B oraz obliczyć α, β) wyznaczyć również wartości t0.5 (α) i(β) , AUC, Vd, i ClT

B = β = =


A = α = =
t0.5(α) = =
t0.5(β) = =
AUC = =
Vd = =
ClT = =
Jednorazowe podanie pozanaczyniowe

(Dołączyć 1 egz. papieru milimetrowego + 1 egz. papieru półlogarytmicznego 2-cyklowego)


Przykład rachunkowy :

Po jednorazowym doustnym podaniu dwóch leków (A i B) w dawce D = 50 mg zmierzono następujące ich stężenia w surowicy krwi :Lek A

Lek B

t [ h ]

C [μg/L]

C ekstrapol.

Różnica

t [ h ]

C [μg/L]

1.0

90.01.0

-

1.5

140.01.5

80.0

2.0

190.02.0

250.0

3.0

200.03.0

380.0

4.0

185.04.0

340.0

6.0

140.05.0

230.0

8.0

103.07.0

155.0

10.0

76.09.0

125.0

12.0

57.012.0

98.0

1. Narysować wykresy zmian stężenia tych leków w czasie w skali liniowej i półloga-

rytmicznej i na ich podstawie zaproponować przyjęcie odpowiednich modeli far-

farmakokinetycznych.


Lek A - model............................................................

Lek B - model...........................................................


2. Dla leku A wyznaczyć i obliczyć parametry równania ,

czas opóźnienia wchłaniania (T0) oraz t0.5, tmaks i Cmaks, a znając wartości

F = 0.9 oraz AUC = 1843 μg/L· h, również Vd i ClT.
B = A =

K = =


ka = =
T0 = =
t0.5 = =
tmaks = =
Cmaks = =
Vd = =
ClT = =

3. Dla leku B obliczyć stałą szybkości eliminacji oraz biologiczny okres półtrwania.


K = =
t0.5 = =

Dostępność biologiczna leku


(Dołączyć 1 egz. papieru półlogarytmicznego 2- cyklowego)
Przykład rachunkowy 1 :

Ochotnikowi ważącemu 68 kg podano doustnie lek w jednorazowej dawce D = 200 mg uzyskując następujące wartości stężeń tego leku we krwi :

        

t [ h ]

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

C [mg/L]


90.0

140.0

190.0

200.0

185.0

140.0

103.0

76.0

57.0

Znając wartość uzyskaną po dożylnym podaniu 150 mg tego leku równą

1479 mg/L · h, obliczyć i ocenić jego bezwzględną dostępność biologiczną : AUC19 =
=


Przykład rachunkowy 2 :

9 chorym podawano doustnie w badaniach krzyżowych lek w postaci preparatu badanego oraz referencyjnego w dawce 2 000 mg , a uzyskane indywidualne zmiany stężeń tego leku we krwi przedstawiono na rycinie 1.
Ryc. 1 Międzyosobnicze zmiany

stężeń leku w surowicy chorych po jednorazowym doustnym jego podaniu w postaci preparatu badanego (A) oraz referencyjne-go (B), w dawce 2000 mg.


Na podstawie zawartych w tabeli 1 danych uzyskanych po podaniu leku w postaci preparatu badanego, obliczyć dla każdego przedziału czasowego średnie stężenie leku we krwi oraz jego odchylenie standardowe, a otrzymane wartości przenieść do odpowiedniej kolumny tabeli 2


Tabela 1. Indywidualne zmiany stężeń w surowicy badanych chorych po jednorazowym,

doustnym podaniu leku w postaci preparatu badanego, w dawce 2000 mg.
L.p.

Pacjent

Stężenie [ mg/L ] po czasie [ h ]

0.5

1.0

2.0

4.0

8.0

10.0

12.0

16.0

1

P.W.

21.00

26.54

32.70

-

16.50

8.46

7.01

3.10

2

K.J.

2.78

25.83

17.50

10.83

4.16

1.94

1.11

0.67

3

M.J.

9.72

16.67

30.56

35.56

11.39

4.72

3.52

1.39

4

P.J.

2.75

7.00

28.50

18.00

5.75

-

1.75

-

5

J.H.

9.63

39.50

25.93

20.10

8.89

5.56

3.33

1.48

6

L.H.

3.28

13.79

26.55

19.66

4.65

1.90

0.70

-

7

C.A.

14.06

30.63

37.50

16.03

7.03

3.28

1.56

0.48

8

K.F.

15.64

65.64

58.46

41.03

7.15

4.36

2.35

1.03

9

M.R.

1.03

3.09

22.94

15.29

8.82

3.85

2.50

0.88

Cśr ± SD
Tabela 2. Średnie stężenia leku w surowicy chorych oraz średnie wartości parametrów dostępności biologicznej obliczone po podaniu obydwu preparatów.


Czas [ h ]


Preparat badany

Preparat referencyjny

p <0.05

Średnie stężenie leku [ mg/L ] ± SD


0.510.84 ± 13.52

N S

1.027.41 ± 18.36

N S

2.035.32 ± 22.57

N S

4.021.48 ± 12.37

N S

8.08.41 ± 4.26

N S

10.05.33 ± 2.83

N S

12.03.46 ± 1.81

N S

16.01.59 ± 0.69

N S

Średnia z indywidualnych Cmaks

[ mg/L ]

34.94 ± 12.81

36.30 ± 22.40


N S


Średnia z indywidualnych tmaks [ h ]

1.80 ± 0.92


1.66 ± 0.50


N S


Średnia z indywidualnych AUC [mg/L· h ]192.76

N S


Względna dostępność

biologiczna leku z badanego preparatu

100

Wykorzystując uzyskane średnie wartości stężeń leku po podaniu preparatu badanego i referencyjnego (tabela 2) :
  1. porównać na załączonym papierze półlogarytmicznym krzywe zmian stężenia leku w czasie uzyskane dla obydwu badanych preparatów

2. Obliczyć średnią wartość AUC dla leku, po podaniu w postaci preparatu badanego


 AUC18 =

3. Wyznaczyć i skomentować względną dostępność biologiczną leku z

badanego preparatu.

· 100 =

Przykład rachunkowy 3. Ocena biodostępności i biorównoważności teofiliny z badanej postaci leku
Chorzy otrzymywali 500 mg teofiliny co 12 godzin, w jednorazowej dawce dożylnej a także doustnej, z preparatu oryginalnego oraz generyku.

Na podstawie przedstawionych w tabeli danych, obliczyć pozostałe parametry leku (tylko w nie zacieniowanych polach) oraz ocenić biorównoważność doustnych postaci teofiliny. (wg. http://pharmacy.creighton.edu/pha443/pdf/pkin08.pdf )Parametr


Podanie i.v.

Tabletki -

lek oryginal.

Tabletki – generyk

Biorówno-

ważność


Dawka [ mg ]

500

500

500
AUC [ mg/L·h ]

160,25

140,00

144,00
AUMC [ mg/L·h2 ]

1821

1785

1700
MRT [ h ]

MAT [ h ]

kel [ h-1 ]

ka [ h-1 ]

Cp0 [ mg/L ]

Vd [ L ]
F


Cp max [mg/L]

tmax [ h ]

Względna biodostępność

Biorównoważność generyku (tak/nie)A. Podanie dożylne :


1. =


2. =
3. =
4. Cp0 = AUC · kel =
5. =
6. Cp max i.v. =


B. Podanie doustne – tabletki preparatu oryginalnego (referencyjnego)


1. =


2. MATp.o. = MRTp.o. – MRTi.v.=

3. =


4. · =
5. =
6. ·· (e-kel · tmax – e-ka · tmax) =

C . Podanie doustne – tabletki preparatu generycznego (badanego)

1. =


2. MATp.o. = MRTp.o. – MRTi.v. =

3. =


4. · =
5.

6. ·· (e-kel · tmax – e-ka · tmax) =


7. Względna biodostępność generyku = =

D. Ocena biorównoważności preparatu generycznego :
Biorównoważność, gdy spełnione są równocześnie warunki :

0,80 < Względna biodostępność generyku < 1,25


( 0,80 < < 1,25 )
0,80 < < 1,25

Wlew dożylny


(Dołączyć 1 egz. papieru milimetrowego + 1 egz. papieru półlogarytmicznego 2-cyklowego)
Przykład rachunkowy 1 :

Wykorzystując podane w tabeli zmiany stężeń pewnego leku (A) we krwi oznaczone w trakcie trwania oraz po zakończeniu jego wlewu dożylnego, prowadzonego przez 8 h, z szybkością 50 mg/h :
t [ h ]

0

1

2

4

6

8

10

12

14

16

C [mg/L]


0

2.1

3.4

5.4

6.5

7.0

4.2

2.4

1.4

0.8

narysować wykres zmian tych stężeń w czasie w skali liniowej i półlogarytmicz-

nej oraz obliczyć parametry farmakokinetyczne tego leku (K, t0.5, Vd, ClT).

Na podstawie odpowiedniego równania wykazać, czy w trakcie wlewu osiągnięty

został stan stacjonarny, a także podać (obliczyć) teoretyczną wartość Css .

K = =

t0.5 = =
Vd = =
ClT = K · Vd =

tss = 4 · t0.5 =


Css = =
Przykład rachunkowy 2 :

W trakcie trwania i po zakończeniu wlewu kroplowego leku (B) prowadzonego z

szybkością 0.2 mg/kg/h, choremu ważącemu 75 kg pobierano próbki krwi, w których

zmierzono następujące wartości stężeń tego leku we krwi :
t [ h ]

1

2

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

C [mg/L]

3.3

5.5

7.0

8.0

8.6

9.1

9.6

9.8

9.9

4.0

1.6

0.7

0.27

Wykorzystując papier milimetrowy i półlogarytmiczny z przykładu 1, przedstawić graficznie zmiany tych stężeń w czasie, sprawdzić, czy osiągnięty został w trakcie wlewu stan stacjonarny, obliczyć klirens leku oraz zaproponować szybkość wlewu zapewniającą utrzymanie we krwi chorego terapeutycznego stężenia 15 mg/l.

K = =

t0.5 = =


tss = 4 · t0.5 =

ClT = =


Rinf = Cssżąd. · ClT =

Podanie wielokrotne

(Dołączyć 1 egz. papieru półlogarytmicznego 2- cyklowego)Przykład rachunkowy 1 :

Badanemu choremu podano dożylnie prokainamid w jednorazowej dawce 425 mg, po upływie 3 dni otrzymał jednorazowo doustną dawkę 637.5 mg, a następnie kontynuowano leczenie podając mu doustnie taką samą (637.5 mg) dawkę leku co 4 godz. Wykorzystując zmierzone stężenia prokainamidu we krwi :
Jednorazowe podanie dożylne

Jednorazowe podanie pozanaczyniowe

Podanie wielokrotne, przedział dawkowania w stanie stacjonarnym

t [ h ]

C [mg/L]

t [ h ]

C [mg/L]

t [ h ]

C [mg/L]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.60

0.25

3.66

0.50

2.50

0.50

5.80

0.50

3.20

1.00

3.20

1.00

6.10

1.00

2.90

1.50

3.20

1.50

5.80

2.00

2.40

2.00

3.00

2.00

5.40

3.00

1.90

2.50

2.80

2.50

4.90

4.00

1.55

3.00

2.50

3.00

4.40

6.00

1.00

6.00

1.34

4.00

3.60

12.00

0.29

12.00

0.38

-

-

przedstaw graficznie ich zmiany w czasie na papierze półlogarytmicznym, a znając wyznaczone metodą trapezów pola powierzchni pod krzywymi stężenie – czas AUCi.v. = 16.7 mg/L ·h, AUCp.o. = 20.7 mg/L·h i = 19.1 mg/L·h

oblicz :  1. K oraz t0.5 - korzystając ze stężeń uzyskanych po jednorazowym dożylnym podaniu prokainamidu


=
=


  1. bezwzględną dostępność biologiczną leku dla jego podania doustnego


=


  1. Stałą szybkości wchłaniania dla prokainamidu po jego podaniu doustnym

Dane do obliczenia ka prokainamidu podanego doustnieCzas [ h ]

C [ mg/L]

C ekstrapol.

[mg/L]


Różnica (diff)

[mg/L]


0,50

2,50

4,20

1,70

1,00

3,20

3,80

0,60


=


  1. klirens całkowity prokainamidu na podstawie danych dla :

a. jednorazowego podania dożylnego=
b. jednorazowego podania doustnego

=

  1. podania wielokrotnego

=  1. w podobny sposób oblicz i porównaj wartości objętości dystrybucji leku,

kolejno dla jednorazowego podania dożylnego, doustnego oraz wielokrotnego

=

=

=
Przykład rachunkowy 2 :

Choremu podawano chronicznie 200 mg pewnego antybiotyku drogą dożylną, co 12 godzin. Znając biologiczny okres półtrwania tego leku (6 h) oraz jego objętość dystrybucji równą 40 L oblicz, po jakim czasie osiągnięty zostanie u chorego stan stacjonarny i jakie będą wartości i .= 4 · t0.5 =

=

=

=Przykład rachunkowy 3 :

Znając okres półtrwania leku (3,5 h) oraz jego objętość dystrybucji u indywidualnego chorego (125 L) oblicz, jaką doustną dawkę tego leku należy podawać co 8 h, aby średnie stężenie w stanie stacjonarnym mieściło się w granicach 4 mg/L. (F= 0.85).=
Wiedząc, że w aptece dostępne są tabletki zawierające 1000 mg tego leku

sprawdź, czy podawanie tak obliczonej dawki będzie dla chorego bezpieczne


=
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna