Język angielski c (intermediate)Pobieranie 19.61 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.61 Kb.
Język angielski C

(intermediate)


Ogólna tematyka zajęć

Zapoznanie studentów z gramatyką języka angielskiego, słownictwem i poprawna wymową na poziomie intermediate.


Grupa

Zostanie utworzona na podstawie wyników testu kwalifikacyjnego.


Liczba godzin dydaktycznych.

60 godzin wykładowych dla stacjonarnych i nie stacjonarnych (dopuszcza się realizację części godzin w formie e-learningu).
Forma ukończenia: zajęcia kończą się zaliczeniemPunkty ECTS: 2 lub 3
Cele dydaktyczne

Po ukończeniu kursu studenci będą potrafili poprawnie i płynnie radzić sobie w różnego rodzaju sytuacjach życia codziennego, czytać i pisać proste teksty oraz rozumieć język mówiony.


Forma zajęć

Zajęcia mają formę konwersatoriów/interakcji językowych. Studenci zapoznają się z nowym słownictwem i strukturami językowymi z zakresu wielu praktycznych dla nich dziedzin. Będą także mogli rozwijać swoje umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

Każde zajęcia (oprócz pierwszych) rozpoczynają się od krótkiego sprawdzianu z materiału z poprzednich zajęć. Studenci zobowiązani są również do wykonywania zadania w formie e-learningowej. Praca studentów w trakcie zajęć jest poddawana ocenie. Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu, jeśli uczestniczył regularnie w zajęciach, wykonał zadania e-learningowe i pozytywnie zaliczył wszystkie kolokwia. Na ocenę końcową składają się oceny ze sprawdzianów oraz oceny uzyskane w trakcie zajęć.


Środki dydaktyczne.

Podczas zajęć wykorzystuje się podręcznik do angielski New English File Intermediate, Oxford University Press, 1999


Jego układ dyktuje kolejność wprowadzania poszczególnych zagadnień gramatycznych, zasób słownictwa oraz najważniejsze ćwiczenia. Pozostałe ćwiczenia zaczerpnięte są z następujących pozycji:
K Acklam, Help with Phrasal Verbs, Heinemann, 1992

B Bowler, S Cunningham, Headway Pre-Intermediate Pronunciation, Oxford University Press, 1992

M Hancock, Pronunciation Games, Cambridge University Press 1998

J Harmer, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2001

M McCarthy and F O’Dell, English Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 1995

R Murphy, English Grammar in Use , Cambridge University Press, 1992

S Redman and R Ellis, A Way with Words Vol 1,2,3,Cambridge University Press, 1990

M Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 1980

Penguin Simplified Readers

Szczegółowa treść zajęć.

Podane zostaną tematy poszczególnych jednostek ćwiczeniowych. Metody i literatura są dostosowane każdorazowo do treści zajęć. Na każdą jednostkę składają się zawsze następujące elementy:  • Krótki sprawdzian opanowania materiału z poprzednich zajęć.

  • Wprowadzenie nowego słownictwa.

  • Wprowadzenie nowego materiału gramatycznego - objaśnienia wykładowcy.

  • Pisemne i ustne ćwiczenia utrwalające wcześniej przerobiony materiał oraz wykorzystujące w praktyce nowe zagadnienia gramatyczne.

  • Zadania e-learningowe.


bLOK I

Wstęp do kursu. Alfabet. Słownictwo: jedzenie, dni, miesiące.


BLOK II

Powtórzenie czasów przeszłych, teraznieszych, przyszłych. Słownictwo: sports, family, personality.BLOK III

Powtórzenie czasów present perfect and past simple. Stopniowanie przymiotników. Stopień najwyższy przymiotnika.

Słownictwo: money, strong adjectives, transport and travel.
BLOK IV

Czasowniki modalne: konieczność, wnioskowanie, zdolność, i możliwość. Słownictwo: mobile phones, describing people, -ed/-ing adjectives.BLOK v

Powtórzenie materiału, test, ćwiczenia pisemne.


BLOK Vi

I i II okres warunkowy , present/past habit. Słownictwo: education, houses, friendship.


BLOK VII

Wyrażanie ilości, przedimki, bezokolicznik. Słownictwo: Noun formation, verbs and adjectives + prepositions, work.


bLOK VIiI

Mowa zależna, strona bierna, relative clauses. Słownictwo: shopping, cinema, what people do.BLOK iX
III okres warunkowy, question tags, indirect questions, czasowniki frazalne. Słownictwo: making adjectives and adverbs, Compound nouns, Television, Phrasal verbs.

bLOK X


Powtórzenie materiału. Test

W ramach zadań e-lerningowych, studenci będą wykonywać dodatkowe ćwiczenia utrwalające przerobiony materiał, robić quizy, i brać udział w forum.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna