JĘzyki programowania obiektowego wiesław Porębski Ada95 Program WykładuPobieranie 187.36 Kb.
Strona1/8
Data28.04.2016
Rozmiar187.36 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
JĘZYKI PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO

Wiesław Porębski

Ada95Program Wykładu

Wprowadzenie do języka Ada, struktura programu, instrukcje i wyrażenia. System typów: typy wbudowane i typy definiowane przez użytkownika. Moduły programowe, specyfikacja, implementacja i użycie pakietów. Dziedziczenie typów i hierarchie pakietów: typy abstrakcyjne, hierarchie pakietów. Polimorfizm statyczny i dynamiczny. Typy dostępowe. Zgłaszanie i obsługa wyjątków. Współbieżność.


WPROWADZENIE


Ada jest jednym z pierwszych języków o tzw. jakości produkcyjnej. W praktyce oznacza to, że ten właśnie język jest wybierany dla dużych i bardzo dużych przedsięwzięć programistycznych, ponieważ napisane w nim i przetestowane programy cechuje duża niezawodność. Inspiracją dla powstania Ady były wymagania opracowane przez Departament Obrony USA (Department of Defense – DoD) na nowy język wysokiego poziomu dla zastosowań militarnych. Miał to być język do tworzenia oprogramowania wbudowanych systemów komputerowych, tj. systemów, w których komputer jest połączony bezpośrednio z nadzorowaną albo sterowaną aparaturą lub instalacją. Wymagania te zostały opublikowane w roku 1978, a w kilka lat później powstał projekt języka w zespole kierowanym przez J. Ichbiah'a. W roku 1983 przyjęto normę ANSI dla języka, nazywanego Ada’83, zaś równoważny standard ISO został opublikowany w roku 1987. Język był używany nie tylko przez DoD, lecz także przez NASA i European Space Agency. Językowi nadano nazwę Ada na cześć Ady Augusty Byron, hrabiny Lovelace.

W swojej wersji z 1983 roku Ada nie była językiem w pełni obiektowym; można ją było zaliczyć do grupy języków opartych na obiektach (ang. object-based). Od czasu opublikowania standardu Ada’83 powstało szereg niestandardowych, w pełni obiektowych wersji języka dostępnych na rynku. Jedną z nich jest Classic-Ada; wersja ta została rozszerzona w stosunku do wersji standardowej o takie konstrukcje obiektowe jak hierarchie klas, dziedziczenie (pojedyn­cze), wiązanie dynamiczne i zasłanianie metod zarówno na poziomie klasy, jak i na poziomie wystąpienia. Dopiero jednak standard ISO/ANSI ustalony w roku 1995 pod nazwą Ada 95 wprowadził prawie wszystkie cechy, jakie są wymagane w obiektowym języku programowania. Tym niemniej Ada 95 jest, podobnie jak C++, językiem hybrydowym; można w nim programować zarówno w stylu proceduralnym, jak i czysto obiektowym.1.Struktura i elementy programu


Większość programów w języku Ada 95 posiada następującą strukturę:

With Nazwa_Pakietu; Use Nazwa_Pakietu;

procedure Nazwa_Procedury is

Zmienna : Typ_Zmiennej;

begin

Instrukcja_1;Instrukcja_2;

----------------------

end Nazwa_Procedury;

Procedura (i funkcja) jest w języku Ada 95 nazywana podprogramem. Nazwa_Procedury jest nazwą programu.

W ogólności program Ady składa się z jednej lub więcej jednostek programowych. Jednostki programowe mogą być podprogramami (procedurami lub funkcjami,które zawierają algorytmy przetwarzania), pakietami (w których definiuje się wielkości podlegające przetwarzaniu), zadaniami (które definiują obliczenia współbieżne), jednostkami chronionymi (które definiują operacje dla skoordynowanego współdzielenia danych pomiędzy zadaniami), lub jednostkami rodzajowymi (tj. szablonami, które definiują pakiety lub podprogramy w postaci sparametryzowanej). Zazwyczaj każda jednostka programowa składa się z dwóch części: specyfikacji, zawierającej informacje, które muszą być widoczne dla innych jednostek oraz ciała (treści), zawierającego szczegóły implementacyjne, które nie powinny być widoczne dla innych jednostek. Specyfikacje jednostek przechowuje się w plikach z rozszerzeniem nazwy .ads, zaś treści jednostek w plikach z rozszerzeniem nazwy .adb.Większość jednostek programowych może być oddzielnie kompilowana. Podział jednostek na specyfikacje i treści oraz możliwość oddzielnej kompilacji jednostek pozwala projektować, kodować i testować program jako zbiór niezależnych składników oprogramowania.

Programy Ady zwykle wykorzystują pakiety biblioteczne ogólnego przeznaczenia, zorganizowane w hierarchiczne biblioteki, co pozwala na ich logiczną dekompozycję. Użytkownik może też tworzyć swoje własne biblioteki i udostępniać je programowi. Wówczas w tekście programu należy zamieścić odpowiednie deklaracje importu, sygnalizowane słowami kluczowymi with i use.


1.1.Elementarny program


Trywialny program proceduralny, który drukuje napis Hello, World! mógłby wyglądać następująco:

-- Program drukuje pewien napis

With Ada.Text_IO; Use Ada.Text_IO;

procedure Hello is

begin

Put_Line("Hello, World!");end Hello;

Słowa with, use, procedure, is, begin, end są słowami zastrzeżonymi (kluczowymi). Pierwszy wiersz jest komentarzem. Wiersze drugi i trzeci zawierają dyrektywy: dyrektywa with.... określa wymagany dla działania programu pakiet biblioteczny (Ada.Text_IO), zaś dyrektywa use... wymusza szukanie tego pakietu przez kompilator. Wiersz czwarty rozpoczyna definicję nowej procedury (Hello). Zauważmy, że w języku Ada program jest zwykłą procedurą (w języku Ada 95 procedury i funkcje określa się wspólną nazwą podprogram) bez specjalnie zastrzeżonej nazwy, jak na przykład w językach Pascal (program), C, C++, czy Java (main). Ciało procedury wprowadza słowo kluczowe is; jest ono zawarte pomiędzy słowami kluczowymi begin i end, przy czym po end można (niekiedy trzeba) dodać nazwę procedury (jeżeli dodamy, to kompilator sprawdzi poprawność tej nazwy), zaś pomiędzy is i begin można deklarować zmienne lokalne, np. result: Integer; A,B: Float := 0; Response: Character; C: String(1..5);. Instrukcja Put_Line("Hello, World!"); jest wywołaniem procedury bibliotecznej Put_Line z pakietu Ada.Text_IO, która drukuje łańcuch Hello, World! będący jej argumentem i dodaje znak nowego wiersza. Jest to niejawna postać kwalifikacji identyfikatora: gdyby w programie opuścić dyrektywę use, wówczas musielibyśmy napisać pełną nazwę kwalifikowaną: Ada.Text_IO.Put_Line("Hello, World!"), używając notacji z kropką. Zwróćmy ponadto uwagę na średniki po każdej instrukcji: w języku Ada 95 są one, podobnie jak w C++, terminatorami instrukcji (a nie separatorami, jak na przykład w Pascalu).

Średniki są także terminatorami deklaracji. Na przykład deklaracje podprogramów, poprzedzające ich definicje, mogą mieć postać:

procedure Average(A,B:in Integer;Result:out Integer);

function Average_Two(A,B: in Integer) return Integer;

Zarówno procedura Average, jak i funkcja Average_Two przyjmują wartości parametrów A i B typu Integer, przy czym procedura zapewne przechowuje wartość średnią w zmiennej Result, zaś funkcja zwraca wartość wyrażenia typu Integer. (W języku Ada 95 dla każdego argumentu formalnego procedury lub funkcji musimy podać jego tryb, definiujący prawa operacji na argumentach aktualnych: słowo kluczowe in oznacza „tylko czytanie” – zakaz zmiany wartości argumentu , out – „tylko pisanie” oraz in out – zmiana wartości i pisanie. Przy braku słowa kluczowego domyślnym trybem jest in).

Przykładowa definicja funkcji Average_Two mogłaby mieć postać:

function Average_Two(A,B: in Integer) return Integer is

Average: Integer;

begin


Average := (A+B) / 2;

return Average;

end Average_Two;

1.1.1.Kompilacja elementarnego programu


Jeżeli nasz elementarny program umieścimy w pliku Hello1.adb (rozszerzenie nazwy .adb mówi o tym, że w pliku umieszczono ciało pakietu Hello1), to kompilacja z wiersza rozkazowego obejmie następujące kroki:

  1. Krok 1: gcc -c Hello1.adb

Otrzymamy pliki hello1.o (plik obiektowy) i hello1.ali (rozszerzenie nazwy .ali mówi o tym, że jest to Ada Library Information file)

  1. Krok 2: gnatbind Hello1.ali Otrzymamy pliki b~hello1.ads i b~hello1.adb.

  2. Krok 3: gnatlink Hello1.ali Otrzymamy plik hello1.exe, a pliki b~hello1.ads i b~hello1.adb znikną.

Wymienione trzy kroki można zastąpić jednym: gnatmake Hello1.adb.


: katedry
katedry -> Identyfikacja bakterii z rodzaju Streptococcus w oparciu o ich właściwości biochemiczne
katedry -> Kierunek: kulturoznawstwo
katedry -> WspóŁczesne teorie socjologiczne wykład dla II roku studiów dziennych
katedry -> Katedra Systemów Mikroelektronicznych Gdańsk, 01. 06. 2010 Wydział eti pg tematy prac dyplomowych magisterskich do realizacji w r ak. 2010/2011 dla specjalności Systemy Mikroelektroniczne
katedry -> Katedra Systemów Mikroelektronicznych Gdańsk, 14. 05. 2012 Wydział eti pg tematy prac dyplomowych magisterskich do realizacji w r ak. 2012/2013 dla specjalności Systemy Mikroelektroniczne
katedry -> Wydział Humanistyczny agh rok akademicki: 2009/2010 Kierunek: kulturoznawstwo II rok studiów licencjackich, stacjonarne Wykład z elementami konwersatorium Tytuł przedmiotu: Teoria literatury
katedry -> Podstawy biologii – dr Beata Zalewska-Piątek seminarium
katedry -> Hodowla mikroorganizmów rekombinantowych produkcja białek w komórkach drożdży Pichia pastoris
katedry -> Spis publikacji katedry Mikrobiologii od 1981

Pobieranie 187.36 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna