Kalendarz absolwentaPobieranie 21.18 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar21.18 Kb.
KALENDARZ ABSOLWENTA

Wydziału Społeczno-Humanistycznego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki 2014/2015
Termin Absolutorium:
21 czerwca 2015 r. NIEDZIELA
CENTRUM WYKŁADOWO-DYDAKTYCZNE W KONINIE (MORZYSŁAW)
godz. 9.00 kierunki:

- pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne)

- politologia (studia stacjonarne)

- praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Próba absolutoryjna: 18 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 10.00-12.00

godz. 12:00 kierunki:

- filologia angielska (studia stacjonarne)

- filologia germańska (studia stacjonarne)

- zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Próba absolutoryjna: 18 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 12.00-14.00
________________________________________________________
Koszty ABSOLUTORIUM

Wpłaty należy dokonać do dnia 30.04.2015 roku.
opłaty zbiera osoba wytypowana / starosta roku / grupy.


 • Opłata za biret (20 zł)

Zebrane opłaty wraz z listami należy przekazać do Pani Joanny Janickiej pokój nr 2 ul. ks. J. Popiełuszki 4 (Morzysław).


 • Opłata za wypożyczenie togi (12 zł)

Zebrane opłaty wraz z listami należy przekazać do Kwestury pokój nr 129, ul. Przyjaźni 1.

Następnie kserokopię dowodów wpłat wraz z kserokopiami list należy dostarczyć niezwłocznie do Biura Obsługi Studenta pokój nr 6 ul. Przyjaźni 1. • Opłata za zaproszenia (3 zł) – opłata za 2 sztuki

Zebrane opłaty wraz z listami należy przekazać do Pani Ramony Kozłowskiej-Wróbel – Biuro ds. Promocji, pokój nr 9, ul. Przyjaźni 1.

Student może zakupić większą liczbę zaproszeń – 1,50 zł/szt.


 • Wsparcie Fundacji „Mam Marzenie” (8 zł) – zamieniamy zakupienie róży dla absolwenta (5 zł) i kwiatów dla władz Uczelni (3 zł) na spełnienie marzenia chorego dziecka.

Zebrane opłaty wraz z listami należy przekazać do Pani Wiolety Jankowskiej – Kierownika Działu Dydaktyki, pokój nr 7, ul. Przyjaźni 1.


 • Opłaty za zdjęcie grupowe (10 zł) i Tablo (30 zł)

Opłaty zbiera osoba wytypowana/starosta roku/grupy i dostarcza wraz z listami do Foto Sypniewski, ul. 3 Maja 23a, 62-500 Konin.

Student danego kierunku studiów, który chce otrzymać Tablo (tj. album ze zdjęciami całego roku studiów lub specjalności kształcenia) musi dodatkowo złożyć 1 zdjęcie dyplomowe rozmiar 45x65 mm (papierowe lub zapisane na nośniku elektronicznym). Zdjęcia należy dostarczyć zbiorczo również do Foto Sypniewski


ul. 3 Maja 23a, 62-500 Konin.

Każdy student, który zdeklaruje się do uczestnictwa w Absolutorium podczas uroczystości otrzyma kartę absolutoryjną.___________________________________________________________________
POZOSTAŁE INFORMACJE ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW
Zajęcia dydaktyczne kończą się

Studia stacjonarne 12 czerwca 2015 r.

Studia niestacjonarne 14 czerwca 2015 r.
Terminy składania prac dyplomowych i obron ustalone w macierzystych Katedrach.
1. Student w celu otrzymania dyplomu ukończenia studiów w języku polskim, zobowiązany jest do dostarczenia:

 • 4 sztuki zdjęć o wymiarach 45X65 mm (każde zdjęcie podpisane przez studenta) – obowiązuje strój wizytowy;

 • potwierdzenia dokonania wpłaty w kwocie 60 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto PWSZ w Koninie. Nr konta bankowego:

Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Koninie

22150014611214600147750000

tytułem: nazwisko i imię, kierunek studiów, nr albumu, z dopiskiem „opłata za dyplom w języku polskim”)
 • uzupełnionej karty obiegowej – do pobrania w Biurze Obsługi Studenta.


W przypadku osoby korzystającej z Domu Studenta, uzupełnioną kartę obiegową należy złożyć w Biurze Obsługi Studenta dopiero po wykwaterowaniu. Dostarczenie uzupełnionej karty obiegowej jest podstawą wydania dokumentów ukończenia studiów.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Studenta – pok. nr 6, ul. Przyjaźni 1 w terminie najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

2. Absolwent zainteresowany otrzymaniem dodatkowego odpisu dyplomu
w tłumaczeniu na jeden z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski
powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów wniosek do Biura Obsługi Studenta, pok. nr 6, ul. Przyjaźni 1.
Do wniosku należy dołączyć:

 • 1 zdjęcie o wymiarach 45X65 mm (zdjęcie identyczne jak na dyplomie
  w języku polskim – podpisane przez absolwenta);

 • potwierdzenie dokonania wpłaty w kwocie 40 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto PWSZ w Koninie. Nr konta bankowego:

Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Koninie

22150014611214600147750000

tytułem: nazwisko i imię, kierunek studiów, nr albumu, z dopiskiem „opłata za dyplom/y w języku obcym”).


Absolwent może wpisać nieograniczoną liczbę sztuk, pod warunkiem, że dokonał wpłaty za każdy egzemplarz odpisu dyplomu w języku obcym oraz dostarczył odpowiednią liczbę zdjęć.

Biuro Obsługi Studenta wydaje ww. dokument w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Absolwent zainteresowany otrzymaniem odpisu suplementu do dyplomu
w języku angielskim
powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów wniosek do Biura Obsługi Studenta, pok. nr 6, ul. Przyjaźni 1.
Absolwent może otrzymać nie więcej niż trzy (3) odpisy suplementu do dyplomu
w tłumaczeniu wyłącznie na język angielski.
Po odbiór dyplomu absolwent zgłasza się do Biura Obsługi Studenta, pok. nr 6, ul. Przyjaźni 1 wraz z dowodem osobistym. Dyplom ukończenia studiów może być odebrany osobiście przez absolwenta lub osobę przez niego upoważnioną. Upoważnienie powinno zostać potwierdzone notarialnie.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna