Kalkulacja kosztóW do umowy o symboluPobieranie 22.49 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar22.49 Kb.
KALKULACJA KOSZTÓW


do umowy o symboludata rozpoczęcia: ………………….


data zakończenia: ………………….

Kwota

( zł )


Osobowy fundusz płac
Bezosobowy fundusz płac:    
- pracownicy Uczelni    
- pracownicy obcy, doktoranci, studenci, emeryci)*
Pochodne od funduszu płac
Materiały i niskocenny majątek trwały
Aparatura naukowo-badawcza oraz programy komputerowe
Amortyzacja
Usługi obce
Delegacje krajowe
Koszty współpracy z zagranicą
Inne koszty bezpośrednieRAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Koszty pośrednie:
                         - wydziałowe ( % )
                         - ogólnouczelniane ( % )RAZEM KOSZTY POŚREDNIE

KOSZT WŁASNY OGÓŁEM
Zysk ( % )KOSZT OGÓŁEM + ZYSK

VAT nie dotyczy**
KOSZT OGÓŁEM:
* właściwe podkreślić

** ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Zgodnie z art. 28b ust. 1, 2, 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, usługobiorca jest zobowiązany rozliczyć VAT w miejscu,


w którym posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania bądź w stałym miejscu prowadzenia swojej działalności, jeżeli ta prowadzona jest w innym miejscu niż siedziba lub stałe miejsce zamieszkania.

REVERSE CHARGE

In accordance with the Polish law on VAT of 11 March 2004, article 28b paragraph 1, 2, 3 the purchaser is obliged to pay VAT in the place where his headquarters are, his permanent address or in the permanent place of running his business, when location is different from headquarters or permanent address.Data
Podpis


Kwestor/ Z-ca Kwestora©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna