Kalkulacja kosztóW do umowy o symbolu



Pobieranie 22.49 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar22.49 Kb.
KALKULACJA KOSZTÓW


do umowy o symbolu



data rozpoczęcia: ………………….


data zakończenia: ………………….





Kwota

( zł )


Osobowy fundusz płac




Bezosobowy fundusz płac:    




- pracownicy Uczelni    




- pracownicy obcy, doktoranci, studenci, emeryci)*




Pochodne od funduszu płac




Materiały i niskocenny majątek trwały




Aparatura naukowo-badawcza oraz programy komputerowe




Amortyzacja




Usługi obce




Delegacje krajowe




Koszty współpracy z zagranicą




Inne koszty bezpośrednie



RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE





Koszty pośrednie:




                         - wydziałowe ( % )




                         - ogólnouczelniane ( % )



RAZEM KOSZTY POŚREDNIE





KOSZT WŁASNY OGÓŁEM




Zysk ( % )



KOSZT OGÓŁEM + ZYSK





VAT nie dotyczy**




KOSZT OGÓŁEM:




* właściwe podkreślić

** ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Zgodnie z art. 28b ust. 1, 2, 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, usługobiorca jest zobowiązany rozliczyć VAT w miejscu,


w którym posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania bądź w stałym miejscu prowadzenia swojej działalności, jeżeli ta prowadzona jest w innym miejscu niż siedziba lub stałe miejsce zamieszkania.

REVERSE CHARGE

In accordance with the Polish law on VAT of 11 March 2004, article 28b paragraph 1, 2, 3 the purchaser is obliged to pay VAT in the place where his headquarters are, his permanent address or in the permanent place of running his business, when location is different from headquarters or permanent address.



Data




Podpis


Kwestor/ Z-ca Kwestora




Pobieranie 22.49 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna