Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kielce Rozdział I wstęp § 1Pobieranie 70.4 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar70.4 Kb.
Załącznik do zarządzenia

Nr 109/2012 Prezydenta

Miasta Kielce

z dnia 9 marca 2012 r.
Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kielce

Rozdział I 

Wstęp
§ 1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Kielce.
§ 2. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kielce, zwana dalej "Kartą", określa zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kielce, w tym w szczególności:

  1. podstawę działania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kielce,

  2. organizację komórki audytu wewnętrznego,

  3. cele i zadania audytu wewnętrznego,

  4. prawa i obowiązki kierownika komórki audytu wewnętrznego oraz audytorów wewnętrznych,

  5. zasady opracowywania rocznego planu audytu,

  6. zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego,

  7. składanie informacji i sprawozdań.


§ 3. Ilekroć w treści Karty audytu jest mowa o:


 1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

 2. Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108),

 1. Mieście Kielce – należy przez to rozumieć gminę miejską Kielce,

 2. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Kielce,

 3. Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kielce,

 4. AWK – należy przez to rozumieć Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

 5. jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne utworzone do realizacji zadań Miasta Kielce,

 6. kierowniku komórki audytu wewnętrznego – należy przez to rozumieć Dyrektora Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

 7. audytorze – należy przez to rozumieć audytora wewnętrznego zatrudnionego w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce,

 8. asystencie audytu – należy przez to rozumieć pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli wspierających audytora wewnętrznego w realizacji jego zadań,

 9. komórce audytowanej – należy przez to rozumieć wydziały/biura Urzędu Miasta Kielce lub jednostki organizacyjne, w których przeprowadzany jest audyt wewnętrzny,

 10. kierowniku komórki audytowanej – należy przez to rozumieć Dyrektora/Kierownika Wydziału/Biura Urzędu Miasta Kielce lub kierownika jednostki organizacyjnej Miasta Kielce,

 11. zadaniu zapewniającym - należy przez to rozumieć zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny, o której mowa w art. 272 ustawy o finansach publicznych,

 12. czynnościach doradczych - należy przez to rozumieć, inne niż zadania zapewniające, działania podejmowane przez audytora wewnętrznego, których charakter i zakres jest uzgodniony z kierownikiem jednostki, a których celem jest zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania jednostki,

 13. zadaniu audytowym - należy przez to rozumieć zadanie zapewniające i czynności doradcze,

 14. koordynatorze zadania audytowego - należy przez to rozumieć osobę kierującą realizacją zadania audytowego i odpowiedzialną za przygotowanie sprawozdania.


§ 4. 1. Zadania przypisane kierownikowi jednostki związane z audytem wewnętrznym wykonuje Prezydent.
2. Zadania przypisane kierownikowi komórki audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kielce wykonuje Dyrektor AWK.
§ 5. 1. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Kielce jest przeprowadzany przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w AWK Urzędu.
2. W jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Prezydenta audyt może być prowadzony przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w AWK Urzędu.
3. W jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Prezydenta, w których kierownicy jednostek podjęli decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego, przeprowadzany jest on przez audytorów wewnętrznych zatrudnionych w tych jednostkach.

Rozdział II

Podstawa działania audytu wewnętrznego
§ 6. Podstawę i zakres działania audytu wewnętrznego w Urzędzie stanowią:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

 2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108),

 3. komunikat Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 5, poz. 23),

 4. niniejsza karta audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Kielce.


Rozdział III

Organizacja komórki audytu wewnętrznego
§ 7. Audyt wewnętrzny w Urzędzie wykonywany jest przez AWK kierowany przez kierownika komórki audytowej, który podlega bezpośrednio Prezydentowi.
§ 8. Organizację i usytuowanie audytu wewnętrznego w strukturze Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kielce, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 480/2011 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego.
§ 9. 1. Audytorzy wewnętrzni są niezależni w wykonywaniu zadań audytowych.


 1. W celu zachowania niezależności i obiektywności w wykonywaniu zadań audytowych
  i prezentowaniu jego wyników audytorzy wewnętrzni powinni być wolni od wpływów mogących oddziaływać na ustalenie obszaru zadania audytowego, jego zakresu, procedur, terminu, częstotliwości lub na treść sprawozdania.
 1. Audytorzy wewnętrzni nie mogą angażować się w jakąkolwiek działalność operacyjną (zarządczą lub wykonawczą) w obszarze audytowanym.Rozdział IV

Cele i zadania audytu wewnętrznego
§ 10. 1. Celem audytu wewnętrznego jest usprawnienie funkcjonowania Urzędu i audytowanych jednostek organizacyjnych.
2. Audyt Wewnętrzny wspiera Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności:


 1. identyfikacji i analizy ryzyka związanego z działalnością Miasta Kielce, a w szczególności efektywności zarządzania ryzykiem oraz oceny systemu kontroli zarządczej,

 2. wyrażania opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie,

 3. dostarczania Prezydentowi i kierownikowi komórki audytowanej, w oparciu o ocenę systemu kontroli zarządczej, racjonalnego zapewnienia, że komórka audytowana działa w badanym obszarze prawidłowo,

 4. składania sprawozdań z poczynionych ustaleń, oraz tam, gdzie jest to właściwe, przedstawiania uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania komórki audytowanej.

3. Audyt wewnętrzny obejmuje także wykonywanie czynności doradczych, których charakter i zakres jest uzgodniony z Prezydentem, a których celem jest zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych.


§ 11. Zadaniem audytu wewnętrznego jest ustalenie, czy wprowadzony system zarządzania ryzykiem, system kontroli zarządczej i ład organizacyjny są odpowiednie i czy funkcjonują w sposób, który zapewnia, że:

 1. istotne ryzyka są odpowiednio zidentyfikowane i zarządzane,

 2. współpraca, współdziałanie kierowników wszystkich szczebli odpowiada potrzebom,

 3. istotne informacje dotyczące finansów, zarządzania i działalności operacyjnej są dokładne, wiarygodne i aktualne,

 4. pracownicy wykonują swoje obowiązki w zgodzie z politykami, standardami, procedurami oraz przepisami prawa,

 5. zasoby są odpowiednio zabezpieczone i wykorzystywane efektywnie,

 6. programy i plany są realizowane, a ich cele osiągane,

 7. jakość i ciągła jej poprawa zajmują należne miejsce w systemie kontroli zarządczej,

 8. istotne zmiany w przepisach mających wpływ na pracę Urzędu i jednostek organizacyjnych są śledzone i odpowiednio wprowadzane w życie.Rozdział V

Prawa i obowiązki kierownika komórki audytu wewnętrznego oraz audytorów wewnętrznych
§ 12. Kierownik komórki audytu wewnętrznego:


 1. przygotowuje roczne plany audytu na podstawie metodologii opartej na analizie ryzyka, włączając wszystkie ryzyka oraz uwagi dotyczące kontroli zarządczej oraz dostarcza plany Prezydentowi do zatwierdzenia,

 2. przygotowuje sprawozdania z wykonania rocznych planów audytu informując w nich Prezydenta w szczególności o stopniu ich realizacji oraz o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej,

 3. opracowuje, na podstawie wyników analizy ryzyka, długoterminowy (strategiczny) plan audytu obejmujący wszystkie obszary działania Miasta,

 4. wprowadza uzasadnione zmiany w planie audytu, w porozumieniu z Prezydentem,

 5. przekazuje Prezydentowi sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych,

 6. nadzoruje pracę pracowników zatrudnionych w AWK,

 7. zapewnia, aby pracownicy AWK, w tym audytorzy wewnętrzni posiadali wystarczającą wiedzę, umiejętności, doświadczenie i certyfikaty zawodowe,

 8. może przeprowadzać zadania audytowe zatwierdzone w rocznym planie audytu lub pozaplanowe jak również czynności doradcze w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych,

 9. współpracuje z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.


§ 13. Audytor wewnętrzny odpowiada za następujące zadania:


 1. przygotowanie projektu rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie metodologii opartej na analizie ryzyka i przedstawienie go do akceptacji kierownikowi komórki audytu wewnętrznego,

 2. powiadamianie kierownika komórki audytu wewnętrznego o zagrożeniu realizacji planu audytu,

 3. realizację zadań audytowych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych, zatwierdzonych w rocznym planie audytu wewnętrznego oraz zadań pozaplanowych, w celu dostarczenia niezależnej oceny procesów zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej i zapewnienia ładu organizacyjnego (zadania zapewniające), w tym:

  • opracowanie projektu programu zadania audytowego i przedstawienie go do zatwierdzenia kierownikowi komórki audytu wewnętrznego,

  • ustalenie harmonogramu zadania audytowego oraz wyznaczenie potrzebnych do jego realizacji zasobów w uzgodnieniu z kierownikiem komórki audytu wewnętrznego,

  • przeprowadzenie narady otwierającej,

  • przeprowadzenie prawidłowo i terminowo zadania audytowego,

  • sporządzanie wszelkich dokumentów w trakcie realizacji zadania audytowego,

  • przedstawienie i zakomunikowanie ustaleń audytu kierownikowi komórki audytu wewnętrznego,

  • przeprowadzenie narady zamykającej poświęconej przeglądowi wyników audytu,

  • przygotowanie odpowiedzi na zastrzeżenia kierownictwa komórki audytowanej do ustaleń zawartych we wstępnym sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu,

  • sporządzenie sprawozdania z audytu i przekazanie go kierownikowi komórki audytu wewnętrznego,
 1. podejmowanie niezależnie od zadań zapewniających, także zadań doradczych mających m.in. na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

 2. wykonywanie czynności sprawdzających,

 3. sporządzanie projektu rocznego sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego i przedstawienie go do podpisu kierownikowi komórki audytu wewnętrznego,

 4. prowadzenie bieżących i stałych akt audytu,

 5. ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


§ 14. Kierownik komórki audytu wewnętrznego i audytorzy wewnętrzni są uprawnieni do:

 1. przeprowadzania audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności Miasta Kielce,

 2. nieograniczonego wstępu do pomieszczeń komórki audytowanej oraz nieograniczonego dostępu do wszystkich informacji, danych dokumentów i materiałów, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, związanych z działalnością Urzędu i jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

 3. otrzymania niezbędnej pomocy ze strony wszystkich pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych i żądania od nich informacji i wyjaśnień;

 4. wykonywania kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.


§ 15. 1. W realizacji zadań audytowych audytora wewnętrznego i/lub kierownika komórki audytyu wewnętrznego wspierają asystenci audytu, których prawa i obowiązki określają szczegółowo ich zakresy czynności i odpowiedzialności.


Rozdział VI

Zasady opracowywania rocznego planu audytu
§ 16. 1. Zadania audytowe wykonuje się na podstawie rocznego planu audytu przygotowywanego przez kierownika komórki audytu wewnętrznego, a następnie zatwierdzonego przez Prezydenta. Powyższy plan jest opracowywany do końca roku poprzedzającego jego realizację.

2. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Prezydenta, wykonuje się zadania audytowe poza planem.

3. Plan audytu wewnętrznego sporządza się zgodnie i na zasadach określonych
w rozporządzeniu.

4. Plan, o którym mowa w ust. 1, zostaje opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce.Rozdział VII

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego
§ 17. Audyt wewnętrzny może przyjąć formę:

 1. zadania przeprowadzonego w celu dokonania oceny całokształtu zagadnień, problemów związanych z działalnością komórki audytowanej,

 2. zadania przeprowadzonego w celu dokonania oceny wybranego zagadnienia,

 3. czynności sprawdzających - przeprowadzony w celu dokonania oceny dostosowania działań komórki audytowanej do zaleceń sformułowanych w treści sprawozdania.


§ 18. 1. Audytor wewnętrzny przeprowadza czynności w komórce audytowanej na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia podpisanego przez Prezydenta.
2. Wzór upoważnienia o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Karty.
3. Jeżeli audyt wewnętrzny przeprowadzany jest przez zespół wieloosobowy, kierownik komórki audytu wewnętrznego wykonuje czynności koordynatora zadania audytowego
lub powierza ich wykonanie jednemu z audytorów wewnętrznych wchodzących w skład zespołu wieloosobowego.
§ 19. 1. Audytor wewnętrzny dokonuje analizy ryzyka w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym oraz opracowuje program zadania zapewniającego.

2. Program zadania zapewniającego powinien zostać opracowany zgodnie z rozporządzeniem.


§ 20. 1. Przed rozpoczęciem działań audytowych kierownik jednostki audytowanej otrzymuje pisemną informację od kierownika komórki audytu wewnętrznego o planowanym terminie rozpoczęcia zadania audytowego w jego komórce.

2. W celu określenia tematyki audytu, założeń organizacyjnych, zwoływana jest narada otwierająca.

3. Z przeprowadzonej narady audytor wewnętrzny sporządza protokół, który zawiera
w szczególności informacje o celu, przebiegu i wyniku narady.
§ 21. W trakcie działań audytowych audytor wewnętrzny dokonuje ustaleń, w szczególności na podstawie:


 1. dokumentacji spraw realizowanych przez komórkę audytowaną,

 2. dokumentacji finansowej w tym m.in.: dowodów księgowych, danych z ewidencji
  i sprawozdawczości,

 3. oględzin,

 4. wyjaśnień i oświadczeń pracowników,

 5. danych zawartych w Systemach Informatycznych komórek audytowanych,

 6. w razie konieczności - opinii rzeczoznawców.


§ 22. 1. Po przeprowadzeniu zadania audytowego kierownik komórki audytu wewnętrznego lub audytor wewnętrzny, zwołuje naradę zamykającą.

2. Narada zamykająca organizowana jest w celu przedstawienia wstępnych ustaleń


i wniosków oraz określenia i omówienia środków zmierzających do usprawnienia badanej działalności.

3. Z przeprowadzonej narady audytor wewnętrzny sporządza protokół.


§ 23. 1. Ustalenia zadania audytowego zawarte są w sprawozdaniu z przeprowadzenia zadania audytowego, które powinno określać fakty stanowiące podstawę do oceny działalności komórki audytowanej.

2. Sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego (sprawozdanie wstępne), audytor wewnętrzny doręcza kierownikowi komórki audytowanej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania wstępnego z przeprowadzonego zadania audytowego kierownik komórki audytowanej:  1. ustosunkowuje się do rekomendacji zawartych w sprawozdaniu,

  2. może zgłosić pisemne wyjaśnienie lub umotywowane zastrzeżenia, co do zawartych w sprawozdaniu ustaleń.

3. W przypadku niezgłoszenia dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń do treści sprawozdania po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania uznaje się je za ostateczne i kolejny egzemplarz przekazuje Prezydentowi informując o tym kierownika komórki audytowanej. Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania przez Prezydenta włącza się je do akt bieżących audytu.

4. W przypadku zgłoszenia przez kierownika komórki audytowanej dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń do treści sprawozdania audytor wewnętrzny dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności wyjaśniające w tym zakresie, a w przypadku stwierdzenia w części lub w całości ich zasadności zmienia lub uzupełnia treść sprawozdania. W przypadku nieuwzględnienia dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń do treści sprawozdania w części albo w całości audytor wewnętrzny przekazuje na piśmie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem kierownikowi komórki audytowanej.

5. Po rozpatrzeniu dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń do treści sprawozdania zostaje ono przekazane w wersji ostatecznej Prezydentowi (po zapoznaniu się z treścią sprawozdania przez Prezydenta włącza się je do akt bieżących audytu) oraz kierownikowi komórki audytowanej.

6. Kierownik komórki audytowanej w terminie 14 dni od dnia otrzymania ostatecznego sprawozdania z audytu może przedstawić na piśmie Prezydentowi swoje stanowisko wobec przedstawionego sprawozdania ostatecznego.

7. Kierownik komórki audytowanej w przypadku uznania, że zalecenia zawarte w sprawozdaniu są zasadne, wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz ustala sposób i termin ich realizacji, powiadamiając o tym pisemnie Prezydenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania.

8. W przypadku odmowy realizacji zaleceń kierownik komórki audytowanej powiadamia pisemnie Prezydenta o przyczynach odmowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania.

9. W przypadku gdy kierownik komórki audytowanej nie dokona czynności polegających na wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za realizację zaleceń oraz ustaleniu sposobu i terminu realizacji zaleceń lub odmówi realizacji zaleceń, Prezydent - w przypadku uznania, że zalecenia zawarte w sprawozdaniu są zasadne - w ramach uprawnień posiadanych na podstawie odrębnych przepisów wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz ustala termin ich realizacji, powiadamiając o tym kierownika komórki audytu wewnętrznego.
§ 24. Audytor wewnętrzny przeprowadza czynności sprawdzające (audyt sprawdzający), dokonując oceny dostosowania działań komórki audytowanej do uwag i zaleceń sformułowanych w treści sprawozdania.

2. Ustalenia poczynione w trakcie czynności sprawdzających sporządzane są w formie sprawozdania.

3. Do opracowywania sprawozdań z czynności sprawdzających mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące sprawozdania z czynności zapewniających niniejszego Zarządzenia.
§ 25. 1. Audytor wewnętrzny wykonuje czynności doradcze w ramach planu audytu, na wniosek Prezydenta lub z własnej inicjatywy w zakresie uzgodnionym z kierownikiem komórki audytu wewnętrznego i Prezydentem.

2. Z przeprowadzonych czynności doradczych audytor wewnętrzny sporządza informację


w formie notatki służbowej, którą przedstawia kierownikowi komórki audytu wewnętrznego, a następnie włącza do akt bieżących audytu wewnętrznego.
Rozdział VIII

Składanie informacji i sprawozdań
§ 26. 1. Kierownik komórki audytu wewnętrznego na bieżąco informuje Prezydenta
o wynikach przeprowadzanych zadań audytowych.

2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego sporządza kierownik komórki audytu wewnętrznego w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

3. Roczne sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego sporządza się zgodnie i na zasadach określonych w rozporządzeniu.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 przekazywane jest Prezydentowi do akceptacji.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce.

Rozdział IX

Przepisy końcowe
§ 27. W zakresie nie uregulowanym powyższą Kartą, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108).


Prezydent

Miasta Kielce

Załącznik do Karty

audytu wewnętrznego

Kielce, dn. ……………


AWK.I.1720……..

Upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
Na podstawie art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) upoważniam:

Pana/Panią…………………………………………………………………………………...…..

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
do przeprowadzenia audytu wewnętrznego ………………………………………………….

(zgodnie z planem audytu, pozaplanowego)


w…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres komórki audytowanej)


…………………………………………………………………………………………………...

(temat, zakres audytu)

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem ……………………………………………..

………………………................................................

(pieczątka i podpis osoby wydającej upoważnienie)


Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia .............................................................................………………………................................................

(pieczątka i podpis osoby wydającej upoważnienie

Pobieranie 70.4 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna