Karta charakterystyki preparatu chemicznego tytan piana pistoletowa 65Pobieranie 148.33 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar148.33 Kb.KARTA CHARAKTERYSTYKI
PREPARATU CHEMICZNEGO
TYTAN Piana pistoletowa 65

Identyfikacja producenta

Nazwa/Adres

SELENA S.A.

Ul. Grabiszyńska 241 B


53-234 Wrocław

Numer telefonu
Numer faksu


071/ 78 38 301

071/ 78 38 3001.4.Telefon alarmowy 999
Data sporządzenia

16.02.2003

Data aktualizacji

12.07.2004
1.

IDENTYFIKACJA PREPARATU
Nazwa handlowa
TYTAN Piana pistoletowa 65
Zalecane zastosowanie

Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do uszczelniania i montażu. Utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak, cegła, beton, tynk. Drewno, szkło, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR. Brak przyczepności do polietylenu, silikonu i teflonu. Piana poliuretanowa odznacza się świetną termoizolacyjnością i dźwiękochłonnością oraz dużą odpornością na starzenie. Piana jest dodatkowo odporna na powstawanie pleśni i grzybów.2.

SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Składniki niebezpieczne zawarte w produkcie:

Nazwa

Zawartość w %

Nr CAS

Nr WE

Nr indeksowy

Klasyfikacja

Polimer diizocyjanianu difenylometanu

Do 26

9016-87-9

-

-

Nr CAS nadany przez Chemical Abstract Service


diizocyjanian 4,4-metylenodifenylu

Do 20

101-68-8

202-966-0

615-005-00-9

Xn; R20, 42/43

Xi; R36/37/38
diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu

Do 1,5

5873-54-1

227-534-9

615-005-00-9

Oraz mieszanina poniższych gazów w stężeniu ogółem do 15%

Propan

Patrz wyżej

74-98-6

200-827-9

601-003-00-5

F+; R12

Butan

Patrz wyżej

106-97-8

203-448-7

601-004-00-0

F+; R12

Izobutan

Patrz wyżej

75-28-5

200-857-2

601-004-00-0

F+; R12

Eter dimetylowy

Do 10 %

115-10-6

204-065-8

603-019-00-8

F+; R12

Gdzie:

F+ – Substancja skrajnie łatwo palna

Xn – Substancja szkodliwa

Xi – Substancja drażniąca

R12 – Produkt skrajnie łatwo palny

R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R42/43 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą
3.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666):

Produkt jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny:

F+ – Preparat skrajnie łatwo palny ze zwrotem R12 - Produkt skrajnie łatwo palny

Xn – Preparat szkodliwy ze zwrotem R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i R42/43 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

Xi – Preparat drażniący ze zwrotem R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

Opakowania jednostkowe wymagają znakowania ostrzegawczego - patrz pkt. 15.


Uwaga: Gaz palny cięższy od powietrza; może gromadzić się przy powierzchni i w dolnych partiach pomieszczeń. Piana łatwo przykleja się do skóry i innych powierzchni
Drogi narażenia – oczy, skóra, przewód pokarmowy, drogi oddechowe
Objawy narażenia
Narażenie inhalacyjne
Opary mogą powodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych.
Kontakt ze skórą
Może powodować miejscowe podrażnienie, zaczerwienienie i wysuszenie skóry
Kontakt z oczami
Może spowodować podrażnienie oczu. Ze względu na właściwości adhezyjne, kontakt piany z oczami może spowodować fizyczne uszkodzenie oczu
Połknięcie
Może powodować podrażnienie błon śluzowych jamy ustnej i przewodu pokarmowego
Warunki sprzyjające nasileniu objawów narażenia
Nie są znane
4.

PIERWSZA POMOC
Wdychanie
W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku. Jeśli konieczne zastosować sztuczne oddychanie.
Skóra
Usunąć pianę przy użyciu tkaniny. Usunąć zabrudzoną tkaninę. Usunąć resztki nie stwardniałej piany za pomocą delikatnego rozpuszczalnika, np. alkoholu etylenowego a następnie umyć dokładnie ręce i czyszczoną powierzchnię skóry wodą z mydłem. Stwardniałą pianę można usunąć mechanicznie za pomocą szczoteczki, mydła i dużej ilości wody. Stosować krem ochronny po zmyciu zanieczyszczenia.
Oczy
Wyjąć szkła kontaktowe. Niezwłocznie płukać oczy delikatnym strumieniem wody przy podwiniętych powiekach, przez co najmniej 15 minut. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
Połknięcie
Nie wywoływać wymiotów bez zaleceń lekarza. Przepłukać usta wodą. Osobie przytomnej można podać do wypicia wodę. Osobie nieprzytomnej nie podawać żadnych środków doustnie. Zapewnić ciepło i spokój. Niezwłocznie wezwać lekarza. Pokaż opakowanie lub etykietę produktu.
5.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Zalecane środki gaśnicze:
Stosować ditlenek węgla, suche proszki gaśnicze, zwykłą pianę gaśniczą, rozpyloną wodę w zależności od otoczenia. Zagrożone pożarem zbiorniki usunąć, jeśli to możliwe i nie wiąże się z nadmiernym ryzykiem lub chłodzić rozpyloną wodą z bezpiecznej odległości. Pod wpływem wysokiej temperatury w pojemniku wzrasta ciśnienie, co zagraża jego rozerwaniem i wybuchem.
Nieodpowiednie środki gaśnicze:
Brak danych
Szczególne zagrożenie ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów:
Opary produktu tworzą wysoce łatwo palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Są cięższe od powietrza i mogą nagromadzać się w dużym stężeniu w niżej położonych częściach pomieszczeń, mogą przemieszczać się przewodami wentylacyjnymi i stwarzać zagrożenie wstecznym zapłonem i wybuchem.
Specjalne wyposażenie ochronne strażaków:
Nosić izolacyjne aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza i kombinezony ochronne. Stwardniała piana jest materiałem organicznym i będzie parzyć w obecności dostatecznej ilości ciepła, tlenu i źródeł zapłonu. Zwilżanie wodą przyśpiesza utwardzanie preparatu.
6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Indywidualne środki ostrożności:
Usunąć wszelkie źródła zapłonu i otwartego ognia. Nie palić tytoniu. Nie stosować urządzeń i narzędzi iskrzących. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i ochrony twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń roboczych. Nie wdychać par i aerozoli preparatu.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Metody oczyszczania/usuwania:
Piana nieutwardzona łatwo się klei, więc należy zachować ostrożność przy jej usuwaniu. Usuwać natychmiast za pomocą tkaniny i rozpuszczalników, np. acetonu, alkoholu. Po oczyszczeniu powierzchni należy umyć wodą z mydłem ręce oraz części ciała, które miały kontakt z rozpuszczalnikiem. Pianę utwardzoną usuwać mechanicznie. Zanieczyszczone pozostałości usuwać zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 13. Opróżnione opakowania usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13.
7.

POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Postępowanie z preparatem
Usunąć wszelkie źródła zapłonu i otwartego ognia – nie palić tytoniu. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej +50C. Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu. Zastosować środki zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym materiałem. Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń roboczych. Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi.


Magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w pozycji pionowej. Przestrzegać zaleceń obowiązujących przy magazynowaniu skrajnie łatwo palnych produktów w aerozolu. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu i otwartego ognia – nie palić tytoniu. Nie przechowywać razem z silnymi kwasami, silnymi zasadami i środkami utleniającymi lub redukującymi, gumą, plastykami, aluminium i metalami lekkimi. Pomieszczenia magazynowe powinny być wyposażone w detektory ciepła i dymu. Wyposażenie elektryczne powinno być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń magazynowych – wentylacja przypodłogowa. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i temperaturą powyżej +50C. Optymalna temperatura magazynowania od +10C do +25C. Nie dopuszczać do zamarzania produktu. Nie przechowywać z żywnością, napojami i paszą. Chronić przed dziećmi.
8.

KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych:
Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową pomieszczeń produkcyjnych i stanowisk pracy, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych.
Parametry kontroli narażenia:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217 2002 r., poz. 1833):
Diizocyjanian 4,4-metylenodifenylu (Nr WE 202-966-0)

NDS - 0,05 mg/m3; NDSCh - nie określono; NDSP - 0,2 mg/m3
Butan

NDS -1900 mg/m3; NDSCh- 3000 mg/m3; NDSP - nie określono
Propan

NDS - 1800 mg/m3; NDSCh- nie określono; NDSP - nie określono
Zalecane procedury monitoringu:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. nr 86/1996, poz. 394, ze zm. Dz. U. nr. 21/2003, poz. 180;

 • PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy;

 • PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników;

 • PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa;
Diizocyjanian 4,4-metylenodifenylu (Nr WE 202-966-0)

PN-81/Z-04131/01 Badania zawartości izocyjanianów. Postanowienia ogólne i zakres normy

PN-81/Z-04131/02 Badania zawartości izocyjanianów. Oznaczanie 4,4-dwuizocyjanianodwufenylometanu na stanowiska pracy metodą kolorymetryczną

PiMOŚP 1998, z.19
Butan

PN-Z-04252-1:1997
Środki ochrony indywidualnej:
Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy.

Podczas stosowania preparatu nie pić, nie spożywać posiłków i nie palić tytoniu


Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.
Ochrona dróg oddechowych:
Zapewnić odpowiednią wentylację. Nosić odpowiednie ochrony dróg oddechowych – maska ze sprężonym powietrzem w warunkach niedostatecznej wentylacji, narażenia na stężenia większe od wartości NDS w powietrzu środowiska pracy.
Ochrona skóry rąk:
Odpowiednie rękawice ochronne z PCW lub z gumy.
Ochrona oczu:
Odpowiednie okulary ochronne.
Ochrona ciała
Odpowiednia odzież ochronna.
UWAGA: Stosowane środki ochrony muszą spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. nr 5/2000, poz. 53).

Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodności środków ochrony indywidualnej oraz sposób i wzór ich znakowania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2002 r., w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 4/2002; poz. 37 ze zm. Dz. U. 231/2002, poz. 1947).

Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.

Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69 z 1996 r., poz. 332, zm. 5.04.2001 r., Dz. U. nr 37 z 2001 r., poz. 451).

9.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Postać

Aerozol: w pojemniku ciśnieniowym - ciecz; po wydostaniu się z pojemnika - pianaBarwa

Zawartość puszki aerozolowej: ciemno brązowa ciecz

Utwardzonej piany: jasno żółta


Zapach

Swoisty
pH

Nie określono
Temperatura krzepnięcia

Nie określono
Temperatura wrzenia

Nie określono
Temperatura zapłonu

<0C (dla propelantów)
Temperatura samozapłonu

>+350C (dla propelantów)
Dolna granica wybuchowości (propelant)

Ok. 1,5% objętościowo
Górna granica wybuchowości (propelant)

Ok. 11% objętościowo
Palność

Skrajnie łatwo palny
Granice stężeń wybuchowych

Nie określono
Właściwości utleniające

Nie
Prężność par (w temp. 20C)

>500 kPa (w pojemniku)

< 1*10-5 mmHg gęstość 250C (dla izocjanianu MDI)
Gęstość

Ok. 1,2 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie

Nie rozpuszcza się. Reaguje z wodą wytwarzając śladowe ilości ditlenku węgla
Rozpuszczalność w tłuszczu

Nie ma danych
Lepkość (w temp. 20C)

Nie ma danych
Log współczynnika podziału oktanol/woda

Brak danych
Względna gęstość gazu rozpylającego (powietrze =1)

>2
10.

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Warunki, których należy unikać:
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania. Unikać otwartego ognia, źródeł ciepła, zapłonu, iskier. Unikać bezpośredniego światła słonecznego. Unikać temperatury powyżej +50C. Unikać wilgoci. Chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.

Materiały, których należy unikać:


Silnie reaguje z wodą, z substancjami zawierającymi wolny aktywny atom wodoru.

Niebezpieczne produkty rozkładu:


Nie są znane w zalecanych warunkach stosowania.
11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę
Dane toksykologiczne dla butanu
Długotrwałe narażenie na pary butanu może spowodować senność, utratę przytomności, zapaść i zgon.
Dane toksykologiczne dla diizocyjanianu 4,4-metylenodifenylu
Najniższe opublikowane stężenie toksyczne (TCLo) dla ludzi - ok.. 1,4 mg/m3/30 min (130 ppm/30 min)

Stwierdzono wystąpienie reakcji uczuleniowych, zwiększenie temperatury ciała

Wartość medialnej dawki śmiertelnej po podaniu drogą pokarmową szczurom DL50 - 9200 mg/kg masy ciała.

Wartość medialnego stężenia śmiertelnego - CL50, w warunkach narażenia inhalacyjnego szczurów wynosi 178 mg/m3.


12.

INFORMACJE EKOLOGICZNE
Biodegradacja: nie

Degradacja chemiczna: nie

Mobilność: nie

Toksyczność dla organizmów wodnych:
Inne efekty toksyczne: brak danych
Dopuszczalne wartości stężeń w powietrzu atmosferycznym (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1, poz. 12, 2003 r.):

Izocyjaniany

Stężenie 30 min. - 10 g/m3 (wielkość normowana tylko do celów obliczeniowych)

Stężenie średnioroczne - 1,3 g/m3


Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 212/2002, poz. 1799).
13.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129/2002, poz. 1108) ustala m.in. dopuszczalne wartości stężeń substancji w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206):

Producent proponuje następującą klasyfikację:

07 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

07 02 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien sztucznych

07 02 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

*- odpad niebezpieczny

lub po utwardzeniu jako:

07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych (odpad nie klasyfikowany jako niebezpieczny)

Klasyfikacja zużytych opakowań:

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe

Opróżnionych pojemników nie przekłuwać, nie ciąć ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie używać ponownie pustych pojemników. Po całkowitym opróżnieniu, pojemniki przekazać zgodnie z przyjętym systemem zbiórki opakowań w miejscu zakupu produktu. Firma SELENA S.A. wywiązuje się z obowiązku recyklingu opakowań po produktach na mocy umowy z wyspecjalizowanymi organizacjami odzysku. Dezaktywowaną (po rozładowaniu opakowania) piankę poliuretanową poddać procesom odzysku metodą R1 – wykorzystania jako paliwo lub metodą R14 – jako składnik materiałów budowlanych. Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska

14.

INFORMACJE O TRANSPORCIE
Transport ADR: Podstawa: Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671)

Prawidłowa nazwa przewozowa: AEROZOLE (zawiera: diizocyjanian 4,4-metylenodifenylu , propan, butan, izobutan)

Nr rozpoznawczy materiału: UN 1950

Klasa:2

Kod klasyfikacyjny: 5F

Nalepki 2.1

Transport RID:

Prawidłowa nazwa przewozowa: AEROZOLE zawiera: diizocyjanian 4,4-metylenodifenylu, propan, butan, izobutan)

Nr rozpoznawczy materiału: UN 1950

Klasa:2

Kod klasyfikacyjny: 5F

Nalepki 2.1

Transport wodami śródlądowymi ADN/ADNR:

Prawidłowa nazwa przewozowa: AEROZOLE zawiera: diizocyjanian 4,4-metylenodifenylu, propan, butan, izobutan)

Nr rozpoznawczy materiału: UN 1950

Klasa:2

Kod klasyfikacyjny: 5F

Nalepki 2.1

Transport morski IMDG:

Prawidłowa nazwa przewozowa: AEROSOLS (contains: zawiera diizocyjanian 4,4-metylenodifenylu, butane, propane, isobutane)

Nr rozpoznawczy materiału: UN 1950

IMDG: 2

Klasa: 2.1

EmS: F-D, S-U


Transport powietrzny ICAO/IATA:

Prawidłowa nazwa przewozowa: AEROSOLS (contains: zawiera: diizocyjanian 4,4-metylenodifenylu, butane, propane, isobutane)

Nr rozpoznawczy materiału: UN 1950

Grupa pakowania: III

Klasa: 2.1


15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Wszelkie prace z tym produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami działu IV rozdziału 6 lit. D rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zmianami w Dz. U. nr 91/ 2002, poz. 811)
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych – Dz. U. Nr 57 z 1999 r., poz. 608 ze zmianami w Dz. U. Nr 14 z 2001 r. , poz. 141.

Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 1999 r. wraz z projektem zmian od 1 stycznia 2003 r.


Przy stosowaniu i magazynowaniu tego produktu należy przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460 ze zm. w Dz. U. z 1995 r. Nr 102 poz. 507).
Znakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679)
Znaki ostrzegawcze i napisy ostrzegawcze:


Skrajnie łatwo palny Szkodliwy
Zawiera: diizocyjanian 4,4-metylenodifenylu (Nr WE 202-966-0 ) do 20% i mieszaninę propanu, butanu i izobutanu (nr WE 200-827-9;203-448-7; 200-857-2) do 15%
Zwroty R:

R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R42/43 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

Zwroty S:

S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S23 – Nie wdychać gazu

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

S63 – W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku


Informacje dodatkowe

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej +50C. Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu.

Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmiZawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.
Inne przepisy dotyczące ochrony ludzi lub środowiska:

 1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001 r., poz. 84, z późniejszymi zmianami

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 129 z dn. 14 sierpnia 2002 r., poz. 1110)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 z 3 września 2002 r., poz. 1171)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666):

 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 140 z 3 września 2002 r., poz. 1174) z późniejszymi zmianami

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142 z 6 września 2002 r., poz. 1194)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz. U. Nr 52 z 28 marca 2003 r., poz. 467)
 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z późniejszymi zmianami)

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 z 1997 r., poz. 844 (patrz pkt.7)

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. nr 92 z 1992 r., poz. 460 ze zm. Dz. U. nr 102 z 1995 r., poz. 507

 4. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dz. U nr 199 z 2002 r., poz. 1671

 5. Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz. U. nr 194 z 2002 r., poz. 1629

 6. Przepisy ADR -stan prawny od 1 stycznia 2003 r. (patrz pkt.14)

 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Dz. U. nr 57 z 1999 r., poz. 608 (zm. Dz. U. nr 14 z 2001 r., poz. 141)

 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628) wraz z Rozporządzeniami Ministra Środowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735-1737) (patrz pkt.13)

 9. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 63 z 2001 r., poz. 638 (patrz pkt.13)

 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206 (patrz pkt.13)

 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. Dz. U. nr 5 z 2000 r., poz. 53 (patrz pkt.8)

 12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. Dz. U. nr 4 z 2002 r., poz. 37 (patrz pkt.8)

 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. Dz. U . nr 114 z 1996 r., poz. 545 wraz ze zm. z 30 lipca 2002 r., Dz. U. nr 127, poz.1092 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie prac wzbronionych młodocianym, Dz. U. nr 85 z 1990 r., poz. 500 wraz ze zmianami: Dz. U. nr 1 z 1991 r., poz. 1; Dz. U. nr 105 z 1998 r., poz. 658; Dz. U. nr127 z 2002 r., poz.1091

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. nr 69 z 1996 r., poz. 332, wraz z późniejszymi zmianami

 3. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. Dz. U. nr 166 z 1991 r., poz. 503 (patrz pkt.12)

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz. U. nr 129/2002, poz. 1108

 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87/2002, poz. 796)

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. nr 86 z 1996 r., poz. 394 (patrz pkt.8)

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217 z 2002 r., poz. 1833) (patrz pkt.8)

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników

rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dz. U. nr 121 z 1996 r., poz  571, ze zm. Dz. U. nr 36 z 2003 r., poz. 314 (patrz pkt.11)
16.

INNE INFORMACJE
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia przypisanego poszczególnym składnikom produktu – patrz rozdział 2 karty charakterystyki

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności z przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika.

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie polskiej karty charakterystyki aktualizowanej w dniu 26.06.2001 r., wersja 1. dostarczonej przez producenta, danych bazy RTECS oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i preparatów chemicznych, przez firmę Eko-Futura Sp. z o.o.

Zgodnie z wymogami przepisów Art. 23 Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami) poinformowano Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej preparatu niebezpiecznego Piana poliuretanowa.

Data aktualizacji: 12.07.2004 r.
Strona z 12

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna