Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoPobieranie 35.05 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar35.05 Kb.
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa i adres firmy

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A.

39-102 Lubzina 34 a

oddział 39-207 Brzeźnica 18

tel. (014) 6811111 fax. (014) 6822222

1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: Srebrzanka żaroodporna


Zastosowanie: Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych i żeliwnych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Polecana do malowania: metalowych elementów pieców, grzejników, elementów grzewczych i instalacji CO, elementów układu wydechowego samochodów.


 1. Skład i informacja o składnikach

Skład: Srebrzanka żaroodporna jest wyrobem na bazie żywicy metylosilikonowej w rozpuszczalnikach organicznych

Niebezpieczne składniki:

Nazwa substancji


Nr indeksowy

Nr WE

Nr CAS

% wagowy (max.)

Klasyfikacja substancji

Ksylen

601-022-00-9

215-535-7

1330-20-7

60

R10|Xn;R20/21|Xi;R38

Cykloheksanol

603-009-00-3

203-630-6

108-93-0

10

Xn; R20/22|Xi; R37/38
 1. Identyfikacja zagrożeń

R11 Wysoce łatwo palny - Xn – Produkt szkodliwy .

R 20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

Xi – Produkt drażniący R 38 – Działa drażniąco na skórę.

Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń.

Opakowania jednostkowe wymagają oznakowania ostrzegawczego – patrz pkt 15
Skutki narażenia:

Objawy zatrucia ostrego: Pary mogą działać drażniąco na błony śluzowe układu oddechowego. Powodują bóle i zawroty głowy, pobudzenie, nudności, wymioty. W wysokim stężeniu mogą wystąpić zaburzenia rytmu i przewodnictwa mięśnia sercowego, migotanie komór, śmierć. Przy doustnym przyjęciu występuje podrażnienie błony śluzowej gardła, przełyku i żołądka, mogą występować bóle brzucha, wymioty z ryzykiem zachłyśnięcia i zachłystowego zapalenia płuc.

Objawy zatrucia przewlekłego: Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, przewlekłe zapalenie spojówek, niekiedy zaburzenia węchu, stany zapalne górnych dróg oddechowych z bólami gardła, zapalenie skóry.


 1. Pierwsza pomoc.

Niezbędne leki: tlen, parafina płynna

Odtrutki: nie są znane.

Leczenie: postępowanie objawowe
Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza.

Pomoc lekarska: postępowanie objawowe, kontrola ciśnienia tętniczego, akcji serca.

Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia skóry (zaczerwienienia) wezwać lekarza.

Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam sprowokować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Podać do picia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. W razie duszności podawać tlen. Wezwać lekarza.


 1. Postępowanie w przypadku pożaru.

Szczególne niebezpieczeństwa:

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać tlenek węgla. Produkt pływa po powierzchni wody i może być powtórnie zapalony. Opary są cięższe od powietrza, utrzymują się też nad powierzchnią ziemi i mogą ulec zapłonowi ze znacznej odległości.Środki gaśnicze:

Środki gaśnicze: woda-prądy rozproszone, środki pianotwórcze, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Nie należy stosować wody w pełnym strumieniu.Inne informacje:

Chłodzić sąsiednie pojemniki rozpylając wodę z bezpiecznej odległości.Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: indywidualne standardowe wyposażenie strażaka, urządzenie ochrony dróg oddechowych działające niezależnie od atmosfery otoczenia.


 1. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. Nałożyć odzież ochronną z materiałów powlekanych i aparat izolujący drogi oddechowe. Zabezpieczyć studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; o ile to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); przy dużych wyciekach miejscowe gromadzenia cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.


 1. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie.

Obchodzenie się z preparatem: Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie. Unikać kontaktu z oczami, ze skórą, nie wdychać oparów. Wskazane stosowanie sprzętu izolującego drogi oddechowe. Zabrania się palenia papierosów, jedzenia i picia w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, zamkniętych, chroniących przed dostępem wilgoci i powietrza.

Magazynowanie: magazyny powinny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Temperatura magazynowania powinna wynosić do +25° C.


 1. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Wartości NDS, NDSCh, NDSP w środowisku pracy (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia29listopada 2002r poz.1833):


Składnik

NDS (mg/m3)

NDSCh (mg/m3)

NDSP (mg/m3)

Ksylen

100

350

-

Cykloheksanol

10

-

-

Metody oznaczania:

PN-78/Z-04116.00 Badanie zawartości ksylenu. Postanowienia ogólne i zakres normy.

PN-78/Z-04116.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ksylenu. Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

PN-79/Z-04129.01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartosci cykloheksanolu. Oznaczanie cykloheksanolu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z dwufenyloaminą.


Środki ochrony indywidualnej:

Wskazane stosowanie rękawic ochronnych z PCW lub PE, w sytuacji awaryjnej stosować odzież ochronną w wersji antyelektrostatycznej, sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem par organicznych skompletowany z maską.
 1. Właściwości fizykochemiczne.

9.1. Postać fizyczna, barwa, zapach:

Wzór chemiczny: mieszanina różnych związków

Stan skupienia: lepka ciecz

Barwa: srebrzysta

Zapach: ksylenu

9.2. Temperatura wrzenia °C:50

9.3. Temperatura topnienia: nie dotyczy

9.4. Prężność par: -

9.5. Rozpuszczalność: w wodzie: nie rozpuszczalna

w innych rozpuszczalnikach: ksylen, toluen, aceton  1. Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym Fø4, s, PN-C-81701: 15

9.7. Gęstość, g/cm3 : ok. 0,92

9.8. Zawartość substancji lotnych, % masowy: ok.85

9.9. Temperatura zapłonu, °C: ok. 11

9.10. Temperatura samozapłonu: -

9.11. Granice wybuchowości

dolna: 1


górna: 7

9.12. Właściwości korozyjne: nie powoduje
10. Stabilność i reaktywność.

Warunki których należy unikać:

 • Chronić przed źródłami ciepła i zapłonu

 • Przechowywać w temperaturze poniżej +25°C

 • Nagromadzenie par ksylenu stwarza zagrożenie (zapłon, wybuch, przekroczenie NDS)

Materiały, których należy unikać:

 • Niebezpiecznie reaguje z silnymi utleniaczami


11. Informacje toksykologiczne.

Pierwotne działanie drażniące:Dane toksykologiczne:

Dla składnika - ksylen

LD50( doustnie, szczur) =4300 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) = 22100 mg/m3/4h
12. Informacje ekologiczne

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń, dawki dla wodnych organizmów zwierzęcych i roślinnych :
Toksyczność dla składnika: Ksylen

LC50dla ryb – gubiki (Lehistes reticullatus) / cierniki = 10mg/l (24h)

LC50 dla skorupiaków – rozwielitka (Dalphnia magna) = 150 mg/l
13. Postępowanie z odpadami.

Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 27 września 2001r (Dz.U.Nr 112 poz.1206) znajdują się odpady z farb, lakierów.. – kod 08 01 11


14. Informacje o transporcie.

Klasyfikacja materiału:

Nazwa przewozowa: FARBA

ADR/RID: klasa 3

Grupa pakowania: II

Numer nalepki ostrzegawczej: 3

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa: 33

Numer rozpoznawczy materiału :1263


15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Dane zawarte w karcie są zgodne z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001roku „o substancjach i preparatach chemicznych” (Dz.U. Nr 11 poz.84) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi: Dz.U. Nr 140 z dnia 3 września 2002 poz.1171 „w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego”; Dz.U. Nr 171, z 2003r poz.1666 „w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” wraz ze zmianami; Dz.U. Nr 173, poz.1679 z 2003r „w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych” wraz ze zmianami; Dz.U. Nr 199, poz.1948 z 2003r „w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją”.


Etykieta Srebrzanki żaroodpornej powinna zawierać napisy:

Zawiera: ksylen, cykloheksanolF - Produkt wysoce łatwo palny

Xn – Produkt szkodliwy
R 20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

R 38 – Działa drażniąco na skórę.

S 2 – Chronić przed dziećmi

S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 29 – Nie wprowadzać do kanalizacji

S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S 51 – Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości wyrobu i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:


 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz.1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2003 r

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) wraz ze zmianami (Dz.U. Nr 116, poz.1208 z 2004)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 87,poz 796) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 168, poz.1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 • Karty charakterystyki surowców

Data aktualizacji karty: 2005-01-14Specjalista ds. Kontroli Jakości mgr inż. Maria Kurczyk – Wlazło


/5
Srebrzanka żaroodporna 5000C


Pobieranie 35.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna