Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoPobieranie 66.14 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar66.14 Kb.

11277 – FARBA NA METAL HAMMERITE (Aerozol) Data zmian: 17-03-2004

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Zg. z Rozp. MZ z dn. 3 lipca 2002 Dz. U. Nr 140 poz. 1171PRODUCENT:

TELEFON:

FAKS:

TEL ALARMOWE


Hammerite Products Ltd,
Prudhoe, Northumberland

NE42 6LP


01661-830000

01661-835760

01661-830000


DOSTAWCA:


TELEFON:ICI Polska Sp. z o.o.

Oddział w Pilawie

Ul. Przemysłowa 3

08-440 Pilawa

025 786 61 00

infolinia 0 800 120 277


1.IDENTYFIKACJA PREPARATU:


NAZWA PRODUKTU:

FARBA NA METAL HAMMERITE w Aerozolu
HAMMERITE METAL FINISH (Aerosol)

SYNONIMY, NAZWY HANDLOWE:

HAM MFA

NUMER KAT.:

11355

2.SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH:


Substancje reprezentujące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska zdefiniowane przez Dyrektywę o Substancjach Niebezpiecznych 67/548/EEC oraz Ustawę o substancjach i preparatach chemicznych Dz.U. Nr 11 poz 84 z 2001r. , lub są wyznaczone przez zawodowe limity narażenia.

NAZWA SKŁADNIKA

EINECS

Nr CAS:

ZAWARTOŚĆ


SYMBOL

RYZYKO:

KSYLEN

215-535-7

1330-20-7

1-5 %

Xn

R 10, 20/21, 38

OKSYM BUTAN-2-ONU

202-496-6

96-29-7

0-1 %

Xn

R 21,40,41, 43

BENZYNA CIĘŻKA OBRABIANA WODOREM

265-150-3

64742-48-9

5-10 %

Xn

R 10, 65, 66,Nota P

SOLWENT-NAFTA (ROPA NAFTOWA), WĘGLOWODORY LEKKIE AROMATYCZNE

265-199-0

64742-95-6


1-5 %

N

R 10, 51/53, 65,66, 67,

Nota P


PROPYLOBENZEN

203-132-9

103-65-1

0-1 %

Xn,N

R 10, 37, 51/53. 65

MEZYTYLEN

203-604-4

108-67-8

1-5 %

Xi,N

R 10, 37, 51/53,66,67.

1,2,4-TRIMETYLOBENZEN

202-436-9

95-63-6

1-5 %

Xn,N

R 10, 20, 36/37/38, 51/53

ACETON

200-662-2

67-64-1

30-60 %

F,Xi

R 11, 36, 66, 67

PROPAN

200-827-9

74-98-6

10-30 %

F+

R 12

BUTAN

203-448-7

106-97-8

5-10 %

F+

R 12

IZOBUTAN

200-857-2

75-28-5

1-5 %

F+

R 12

Pełne brzmienie wszystkich fraz „R” podano w punkcie 16

3.IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ:


Produkt skrajnie łatwopalny. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

4.PIERWSZA POMOC:


INFORMACJE OGÓLNE:

W przypadku wszelkich wątpliwości lub w przypadku utrzymywania się objawów, należy wezwać pomoc medyczną. W żadnym wypadku nie podawać środków doustnych osobom nieprzytomnym.WDYCHANIE:

Natychmiast przenieść osobę porażoną produktem na świeże powietrze. Jeśli oddychanie ustało, wykonać sztuczne oddychanie. Zapewnić ciepło i spokój osobie dotkniętej działaniem produktu. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. Nie podawać niczego doustnie.SPOŻYCIE:

Ułożyć osobę porażoną w pozycji spoczynkowej i wezwać pomoc medyczną. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW!SKÓRA:

Skórę umyć natychmiast mydłem i wodą. Zdjąć zabrudzoną odzież. Nie stosować rozpuszczalników, ani rozcieńczalników.OCZY:

Natychmiast obficie przepłukać oczy wodą trzymając otwarte powieki. Oczy płukać przez co najmniej 15 minut. Wezwać pomoc medyczną. Należy pamiętać, aby przed płukaniem oczu zdjąć szkła kontaktowe.


5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU:


ŚRODKI GAŚNICZE:

Stosować: pianę odporną na alkohol, dwutlenek węgla (CO2), gaśnice proszkowe. Nie stosować strumieni wody.SPECJALNE PROCEDURY GAŚNICZE:

Zapewnić, aby woda gaśnicza nie dostawała się do kanałów ściekowych, ani do ujęć wody. Wykopać kanał, aby ograniczyć rozlewanie się wody gaśniczej po terenie. Pojemniki narażone na działanie płomieni należy schładzać zraszając je wodą. Stosować wszelkie środki ochrony osobistej, w tym również autonomiczne aparaty oddechowe. Długotrwałe narażenie na działanie produktów rozkładu może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Objawy mogą nie być widoczne natychmiast.NIETYPOWE ZAGROŻENIA POŻAROWE I NIEBEZPIECZEŃSTWA WYBUCHU:

Narażenie na działanie płomieni grozi eksplozją.


6.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA


ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA:

Jeśli produkt dostanie się do kanalizacji lub instalacji ściekowej, należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnym zakładem wodno-kanalizacyjnym. W przypadku skażenia strumieni, rzek lub jezior, należy skontaktować się z odpowiednią agencją ochrony środowiska.METODY NEUTRALIZACJI WYCIEKÓW:

Wygasić wszelkie źródła grożące zapłonem. Unikać iskrzenia, płomieni, wysokich temperatur i palenia tytoniu. Zapewnić wentylację. Usunąć zbędne osoby. Unikać wdychania oparów. Wycieki pochłaniać wermikulitem, suchym piaskiem lub ziemią, które należy przenosić do pojemników. Ograniczyć obszar wycieku. Nie pozwolić, aby produkt przedostał się do instalacji ściekowej. Oczyścić obszar środkiem myjącym. Unikać stosowania rozpuszczalników.


7.POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYCIA:

Nie zbliżać produktu do źródeł wysokich temperatur, iskrzenia i otwartych płomieni. Unikać rozlania i wycieków oraz nie dopuścić do kontaktu produktu ze skórą lub oczami. Aby stężenia w powietrzu utrzymać poniżej poziomu określonego normą OES (norma BHP określająca dopuszczalny stopień narażenia na działanie produktu) podczas malowania natryskowego lub podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach, w celu ograniczenia stężeń, jeśli wentylacja naturalna jest niedostateczna, należy stosować mechaniczną wentylację wyciągową.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA:

Nie zbliżać produktu do źródeł wysokich temperatur, iskrzenia i otwartych płomieni. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, w chłodnych, suchych, wentylowanych i zamkniętych pojemnikach.


8.KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ:


NAZWA SKŁADNIKA

Nr CAS

Norma

narażenie na działanie 8 godzin

narażenie na działanie 15 min

KSYLEN

1330-20-7

OES

Dz.U. Nr 217 poz 183350 ppm (Sk)

NDS 100 mg/m3100 pm (Sk)

NDSCh 350 mg/m3
SOLWENT-NAFTA (ROPA NAFTOWA), WĘGL.LEKKIE AROMATYCZNE

64742-95-6


OES

Dz.U. Nr 217 poz 183350,00 ppm

brak

brak


PROPYLOBENZEN

98-82-8

OES

Dz.U. Nr 217 poz 183325 ppm (Sk)

brak


50 ppm (Sk)

brakMEZYTYLEN

108-67-8

Dz.U. Nr 217 poz 183325 ppm

NDS 100mg/m3


NDSCh 170 mg/m3
1,2,4-TRIMETYLOBENZEN

95-63-6

Dz.U. Nr 217 poz 183325 ppm

NDS 100 mg/m3


NDSCh 170 mg/m3
ACETON

67-64-1

OES

Dz.U. Nr 217 poz 1833500 ppm

NDS 600 mg/m31500 ppm

NDSCh 1800 mg/m3
PROPAN

74-98-6

Dz.U. Nr 217 poz 1833Duszący

NDS 1800 mg/m3Duszący

-


BUTAN

106-97-8

OES

Dz.U. Nr 217 poz 1833600 ppm

NDS 1900 mg/m3750 ppm

NDSCh 3000 mg/m3UWAGI DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW:

OES – Occupational Exposure Standard - norma BHP określająca dopuszczalny stopień narażenia na działanie produktuŚRODKI OCHRONNE:APARATY ODDECHOWE:

Jeśli nie ma możliwości zapewnienia dobrej wentylacji naturalnej (lub mechanicznej wentylacji wyciągowej), konieczne jest stosowanie odpowiednich aparatów oddechowych.RĘKAWICE OCHRONNE:

Rękawice odporne na długotrwałe lub powtarzalne działanie środków chemicznych.OKULARY:

Konieczne jest noszenie atestowanych okularów odpornych na działanie środków chemicznych, w warunkach wysokiego zagrożenia dla oczu.ZASADY HIGIENY:

W przypadku zetknięcia się produktu ze skórą, skórę należy niezwłocznie przemyć roztworem wody z mydłem.


9.WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE


POSTAĆ: Aerozol

KOLOR: Różny

ZAPACH / SMAK: Aromatyczny

OPIS ROZPUSZCZALNOŚCI: Nie mieszający się z wodą

CIŚNIENIE PAR: 545,00 kPA TEMPERATURA (OC): 25

TEMPERATURA SAMOZAPŁONU (OC): n.o.

TEMPERATURA ZAPŁONU (OC): n.o.

10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ


STABILNOŚĆ: Środek typowo stabilny

WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ:

Płomienie lub niekontrolowane źródła ciepłą. Wysokie temperatury oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ:

Silne środki utleniające. Silne środki redukujące. Mocne kwasy. Mocne zasady.NIEBEZPIECZNE ŚRODKI ROZKŁADU:

Mogą być generowane trujące gazy / pary / opary takich związków, jak: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2) oraz tlenki azotu.


11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE


Na temat samego preparatu brak jest danych. Narażenie na działanie oparów rozpuszczalników organicznych może być niekorzystne dla zdrowia oraz powodować podrażnienia błon śluzowych oraz dróg oddechowych oraz może mieć niekorzystny wpływ na nerki i centralny układ nerwowy. Typowymi objawami są bóle głowy i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie mięśni, senność, a w skrajnych przypadkach również utrata przytomności. Częsty lub długotrwały kontakt z produktem może prowadzić do usunięcia naturalnej warstwy tłuszczu z powierzchni skóry powodując nie alergiczne zapalenia skóry oraz prowadząc do wchłaniania produktu poprzez skórę lub wywoływać dyskomfort.

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE


INFORMACJE EKOLOGICZNE:

Należy zadbać, aby produkt nie dostawał się do instalacji ściekowych, ani do cieków wodnych oraz aby nie osadzał się w miejscach, w których mógłby zagrażać wodom gruntowym. Produkt jest szkodliwy dla organizmów wodnych i może wywierać długotrwały niekorzystny wpływ na środowiska wodne.KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA WODNEGO:

Patrz kwestie dotyczące utylizacji.


13.POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:


METODY UTYLIZACJI:

Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami. Nie przebijać pojemników, ani nie wrzucać ich do ognia. Uniemożliwić przedostawanie się produktu do instalacji ściekowych, cieków wodnych oraz osadzanie się w miejscach, w których mógłby zagrażać wodom gruntowym.


14.INFORMACJE 0 TRANSPORCIE:


ETYKIETA TRANSPORTOWA:TRANSPORT DROGOWY:

Numer UN :

UN1950

KLASA ADR:

2.1

KOD KLASYFIKACYJNY:

5F

ILOŚCI OGRANICZONE:

LQ2

Nr CEFIC TEC(R)

20G53

WŁAŚCIWE OZNACZENIE WYSYŁKI I:

UN1950 AEROSOLS


TRANSPORT MORSKI

Numer UN :

UN1950

KLASA IMDG:

2

Nr EmS:

F-D, S-U

ŚRODEK ZANIECZYSZCZAJĄCY ŚRODOWISKO MORSKIE:

Nie.

TRANSPORT LOTNICZY

Numer UN :

UN1950

KLASA ICAO:

2.1

15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH


Kartę sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001 nr 11 poz 84 wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U.2003 nr. 173 poz. 1679

Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem Dz.U.2003 nr 199, poz. 1948

i jest klasyfikowany i oznakowany następująco:

ZNAKI:ZWROTY OKREŚLAJĄCE RYZYKO:

R-12 Produkt skrajnie łatwopalny

R-36 Działa drażniąco na oczy

R-52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R-66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry.

R-67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.


ZWROTY OKREŚLAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO

P-14 Zawiera Oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

S-16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu

S-2 Chronić przed dziećmi

S-23B Nie wdychać oparów / rozpylonej cieczy.

S-24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S-26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S-36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

S-46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

S-51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.


Pojemniki pod ciśnieniem : chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50 s.C. Nie przekłuwać ani nie spalać , także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi

16.INNE INFORMACJE:


INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA:

ZASTRZEŻENIE: Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały zestawione zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą. Nie oznacza to, że informacje te będą pełne lub precyzyjne we wszystkich przypadkach. Do obowiązków użytkownika należy upewnienie się co do przydatności przedstawionych tu informacji i / lub zaleceń dla jego konkretnego zastosowania. Niniejszy Arkusz Danych Bezpieczeństwa został sporządzony zgodnie z dyrektywą UE numer 91/155/EEC. Znaczenia skrótów: n.d. – nie dotyczy, n.u. – nieustalonyUWAGI DOTYCZĄCE WERSJI DOKUMENTU: Numer referencyjny formy użytkowej: M5

WYDAŁ: CM

DATA ZMIAN GB: 11/12/02

PL 09.01.2004

NR WERSJI: REV. No.: n.d.
Wygenerowany REPL. SDS: 25/06/02 Nr: 11277

Nr SDS: 11355

ZWROTY R (pełne brzmienia):

R-10 Łatwopalny

R-11 Wysoce łatwopalny

R-12 Szczególnie łatwopalny

R-20 Szkodliwy w przypadku wdychania.

R-36 Drażniący oczy.

R-37 Drażniący układ oddechowy.

R-38 Drażniący skórę.

R-40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego

R-43 Może powodować uczulenia po zetknięciu się ze skórą.

R-20/21 Szkodliwy w przypadku wdychania i kontaktu ze skórą.

R-36/37/38 Drażniący dla oczu, układu oddechowego i skóry.

R-51/53 Toksyczny dla organizmów wodnych, może mieć długotrwały niekorzystny wpływ na środowiska wodne.

R-66 Częste narażenie na działanie może powodować wysuszanie i pękanie naskórka.

R-67 Opary mogą powodować senność i zawroty głowy

R-65 Szkodliwy: w przypadku połknięcia może być przyczyną uszkodzeń płucNiniejszym poprzednie wydania karty stają się nie ważne.

Zaktualizowano 17.03.2004
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna