Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoPobieranie 69.78 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar69.78 Kb.

11261 – FARBA HAMMERITE DO METALU (M5) Data zmian: 02.04.2004

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Sporządzona zg z rozp. MZ z dn 3 lipca 2002 Dz.U.Nr 140 poz. 1171PRODUCENT:

TELEFON:

FAKS:

TEL ALARMOWE


Hammerite Products Ltd,
Prudhoe, Northumberland

NE42 6LP


01661-830000

01661-835760

01661-830000


DOSTAWCA:


TELEFON:ICI Polska Sp. z o.o.

Oddział w Pilawie

Ul. Przemysłowa 3

08-440 Pilawa

025 786 61 00

infolinia 0 800 120 277


1.IDENTYFIKACJA PREPARATU


NAZWA PRODUKTU:

FARBA NA METAL HAMMERITE
HAMMERITE METAL FINISH (BRUSHING)

NUMER KAT.:

11288

HAM MFB
2.SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH:


Substancje reprezentujące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska zdefiniowane przez Dyrektywę o Substancjach Niebezpiecznych 67/548/EEC oraz Ustawę o substancjach i preparatach chemicznych Dz.U. Nr 11 poz 84 z 2001r. , lub są wyznaczone przez zawodowe limity narażenia.

NAZWA SKŁADNIKA


WE

Nr CAS:

ZAWARTOŚĆ

SYMBOL

ZWROTY R:

KSYLEN

215-535-7

1330-20-7

0-10 %

Xn

10,20/21, 38

MEZYTYLEN

203-604-4

108-67-8

1-5 %

Xi, N

10,37, 51/53

BENZYNA CIĘŻKA OBRABIANA WODOREM

265-150-3

64742-48-9

10 - 40 %

Xn

10,65, 66, Nota P

SOLWENT-NAFTA (ROPA NAFTOWA), WĘGLOWODORY LEKKIE AROMATYCZNE.

265-199-0

64742-95-6

5 - 30 %

N

10,51/53,65,66, 67,NotaP

n- BUTANOL

200-751-6

71-36-3

1-5 %

Xn

10,22, 37/38, 41, 67

OKSYM BUTAN-2-ONU

202-496-6

96-29-7

0-1%

Xn

21,40,41,43

1,2,4-TRIMETYLOBENZEN
BENZYNA CIĘŻKA HYDROODSIARCZONA
GLIN PROSZEK (STABILIZOWANY)

PROPYLOBENZEN202-436-9
265-185-4
231-072-3

203-132-995-63-6
64742-82-1
7429-90-5

103-65-1


1-10 %
0-1%
1-5%

0-1%


Xn,N
Xn,N
F

Xn,N


10,20,36/37/38, 51/53

10,51/53,65,66, Nota P

10,15

10,37,51/53,653.IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ:


Produkt łatwopalny. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zawiera oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

4.PIERWSZA POMOC:


INFORMACJE OGÓLNE:

W przypadku wszelkich wątpliwości lub w przypadku utrzymywania się objawów, należy wezwać pomoc medyczną. W żadnym wypadku nie podawać środków doustnych osobom nieprzytomnym.WDYCHANIE:

Natychmiast przenieść osobę porażoną produktem na świeże powietrze. Jeśli oddychanie ustało, wykonać sztuczne oddychanie. Zapewnić ciepło i spokój osobie dotkniętej działaniem produktu. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. Nie podawać niczego doustnie.SPOŻYCIE:

Ułożyć osobę porażoną w pozycji spoczynkowej i wezwać pomoc medyczną. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW!SKÓRA:

Skórę umyć natychmiast mydłem i wodą. Zdjąć zabrudzoną odzież. Nie stosować rozpuszczalników, ani rozcieńczalników.OCZY:

Natychmiast obficie przepłukać oczy wodą trzymając otwarte powieki. Oczy płukać przez co najmniej 15 minut. Wezwać pomoc medyczną. Należy pamiętać, aby przed płukaniem oczu zdjąć szkła kontaktowe.


5.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU


ŚRODKI GAŚNICZE:

Stosować: pianę odporną na alkohol, dwutlenek węgla (CO2), gaśnice proszkowe. Nie stosować strumieni wody.SPECJALNE PROCEDURY GAŚNICZE:

Zapewnić, aby woda gaśnicza nie dostawała się do kanałów ściekowych, ani do ujęć wody. Wykopać kanał, aby ograniczyć rozlewanie się wody gaśniczej po terenie. Pojemniki narażone na działanie płomieni należy schładzać zraszając je wodą. Stosować wszelkie środki ochrony osobistej, w tym również autonomiczne aparaty oddechowe. Długotrwałe narażenie na działanie produktów rozkładu może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Objawy mogą nie być widoczne natychmiast.NIETYPOWE ZAGROŻENIA POŻAROWE I NIEBEZPIECZEŃSTWA WYBUCHU:

W wyniku spalania wydzielać się będzie gęsty, czarny dym zawierający niebezpieczne produkty spalania.


6.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA


ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA:

Jeśli produkt dostanie się do kanalizacji lub instalacji ściekowej, należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnym zakładem wodno-kanalizacyjnym. W przypadku skażenia strumieni, rzek lub jezior, należy skontaktować się z odpowiednią agencją ochrony środowiska.METODY NEUTRALIZACJI WYCIEKÓW:

Wygasić wszelkie źródła grożące zapłonem. Unikać iskrzenia, płomieni, wysokich temperatur i palenia tytoniu. Zapewnić wentylację. Usunąć zbędne osoby. Unikać wdychania oparów. Wycieki pochłaniać wermikulitem, suchym piaskiem lub ziemią, które należy przenosić do pojemników. Ograniczyć obszar wycieku. Nie pozwolić, aby produkt przedostał się do instalacji ściekowej. Oczyścić obszar środkiem myjącym. Unikać stosowania rozpuszczalników.


7.POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYCIA:

Nie zbliżać produktu do źródeł wysokich temperatur, iskrzenia i otwartych płomieni. Unikać rozlania i wycieków oraz nie dopuścić do kontaktu produktu ze skórą lub oczami. Aby stężenia w powietrzu utrzymać poniżej poziomu określonego normą OES (norma BHP określająca dopuszczalny stopień narażenia na działanie produktu) podczas malowania natryskowego lub podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach, w celu ograniczenia stężeń, jeśli wentylacja naturalna jest niedostateczna, należy stosować mechaniczną wentylację wyciągową.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA:

Nie zbliżać produktu do źródeł wysokich temperatur, iskrzenia i otwartych płomieni. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, w chłodnych, suchych, wentylowanych i zamkniętych pojemnikach.


8.KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


NAZWA SKŁADNIKA

Nr CAS

Norma

Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 (8 godzin)

Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 (15 min)

KSYLEN

1330-20-7

OES

Dz. U.Nr 217 poz 183350 ppm (Sk)

NDS 100 mg/m3100 ppm (Sk)

NDSCh 350mg/m3MEZYTYLEN

108-67-8

Dz. U.Nr 217 poz 183325 ppm

NDS 100 mg/m3


NDSCh 170 mg/m3SOLWENT-NAFTA (ROPA NAFTOWA), WĘGLOW. LWKKIE AROMATYCZNE.

64742-95-6


OES
Dz. U.Nr 217 poz 1833

50,00 ppm
brak

brak


n-BUTANOL

71-36-3

OES

Dz. U.Nr 217 poz 1833


NDS 50 mg/m350 ppm (Sk)

NDSCh 150 mg/m3PROPYLOBENZEN

103-65-1

OES

Dz. U.Nr 217 poz 183325 ppm(sk)

brak


50ppm(sk)

brak


1,2,4-TRIMETYLOBENZEN

95-63-6

Dz. U.Nr 217 poz 183325 ppm

NDS 100 mg/m3


NDSCh 170 mg/m3ŚRODKI OCHRONNE:APARATY ODDECHOWE:

Jeśli nie ma możliwości zapewnienia dobrej wentylacji naturalnej (lub mechanicznej wentylacji wyciągowej), konieczne jest stosowanie odpowiednich aparatów oddechowych.RĘKAWICE OCHRONNE:

Rękawice odporne na długotrwałe lub powtarzalne działanie środków chemicznych.OKULARY:

Konieczne jest noszenie atestowanych okularów odpornych na działanie środków chemicznych, w warunkach wysokiego zagrożenia dla oczu.ZASADY HIGIENY:

W przypadku zetknięcia się produktu ze skórą, skórę należy niezwłocznie przemyć roztworem wody z mydłem.


9.WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE


POSTAĆ: Ciecz tiksotropowa

KOLOR: Różny

ZAPACH / SMAK: Węglowodór

OPIS ROZPUSZCZALNOŚCI: Nie mieszający się z wodą

TEMPERATURA WRZENIA (OC): 138

GĘSTOŚĆ / CIĘŻAR WŁAŚCIWY (G/ml): 0,99 – 1,47 TEMPERATURA (OC): 20

GĘSTOŚĆ PAR (alf=1): 3,70

CIŚNIENIE PAR: 7,00 TEMPERATURA (OC): 21

TEMPO PAROWANIA: 0,70 WZORCOWA:BvAc=1

TEMPERATURA ZAPŁONU (OC): 35 METODA: CC (tygiel zamknięty)

TEMPERATURA SAMOZAPŁONU (OC): 450

GRANICA ŁATWOPALNOŚCI – DOLNA (%): 0,60

GRANICA ŁATWOPALNOŚCI – GÓRNA (%): 7

10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ


STABILNOŚĆ: Środek typowo stabilny

MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ:

Silne środki utleniające. Silne środki redukujące. Mocne kwasy. Mocne zasady.NIEBEZPIECZNE ŚRODKI ROZKŁADU:

Mogą być generowane trujące gazy / pary / opary takich związków, jak: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2) oraz tlenki azotu.


11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE


Na temat samego preparatu brak jest danych. Narażenie na działanie oparów rozpuszczalników organicznych może być niekorzystne dla zdrowia oraz powodować podrażnienia błon śluzowych oraz dróg oddechowych oraz może mieć niekorzystny wpływ na nerki i centralny układ nerwowy. Typowymi objawami są bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie mięśni, senność, a w skrajnych przypadkach również utrata przytomności. Częsty lub długotrwały kontakt z produktem może prowadzić do usunięcia naturalnej warstwy tłuszczu z powierzchni skóry powodując nie alergiczne zapalenia skóry oraz prowadząc do wchłaniania produktu poprzez skórą lub wywoływać dyskomfort.

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE


INFORMACJE EKOLOGICZNE:

Należy zadbać, aby produkt nie dostawał się do instalacji ściekowych, ani do cieków wodnych oraz aby nie osadzał się w miejscach, w których mógłby zagrażać wodom gruntowym lub powierzchniowym. Produkt jest szkodliwy dla organizmów wodnych i może wywierać długotrwały niekorzystny wpływ na środowiska wodne.


13.POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:


Odpady wraz z pustymi opakowaniami należy dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. klasyfikacja odpadów: 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

METODY UTYLIZACJI:

Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami. Nie przebijać pojemników, ani nie wrzucać ich do ognia. Uniemożliwić przedostawanie się produktu do instalacji ściekowych, cieków wodnych oraz osadzanie się w miejscach, w których mógłby zagrażać wodom gruntowym.


14.INFORMACJE O TRANSPORCIE:


ETYKIETA TRANSPORTOWA: nie wymagana

TRANSPORT DROGOWY:


NR UN

1263

KLASA ADR

Nazwa do celów transportowych:Klasa 3 : Materiały ciekłe zapalne

Farba

Podstawa zwolnienia produktu z przepisów ADR:


Ciecz łatwopalna lepka w opakowaniach mniejszych niż 450 l jest zwolniona z przepisów ADR zgodnie z p. 2.2.3.1.5


TRANSPORT MORSKI


KLASA TRANSP. MORSK.:

3

NR. UN

1263

GR. PAK. SEE:

III

ŚRODEK ZANIECZYSZCZAJĄCY ŚRODOWISKO MORSKIE:
EmS No.:F-E, S-ETRANSPORT POWIETRZNY

NR. UN

1263

KLASA TRANSP. POWIETRZ.

3

GR. PAK. AIR

III
15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH


Kartę sporządzono zgodnie z Ustawą z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. 2001 nr 11 poz 84 wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych Dz.U.2003 nr. 173 poz. 1679

Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem Dz.U.2003 nr 199, poz. 1948

i jest klasyfikowany i oznakowany następująco:

ETYKIETA DLA DOSTAW

Znaki : BRAK

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA:

R-10 Produkt łatwopalny

R-66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry.

R-67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

R-52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA


S-2 Chronić przed dziećmi

S-24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S-26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S-46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

S-51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S-23B Nie wdychać oparów / aerozolów.

Zawiera oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

16.INNE INFORMACJE:


Treść zwrotów R zamieszczonych w p.2

R10 Produkt łatwopalny

R15 W kontakcie z woda uwalnia skrajnie łatwopalne gazy

R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R22 Działa szkodliwie po połknięciu

R36 Działa drażniąco na oczy

R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe

R38 Działa drażniąco na skórę

R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65 Działa Szkodliwe: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA:

ZASTRZEŻENIE: Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały zestawione zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą nie oznacza to, że informacje te będą pełne lub precyzyjne we wszystkich przypadkach. Do obowiązków użytkownika należy upewnienie się co do przydatności przedstawionych tu informacji i / lub zaleceń dla jego konkretnego zastosowania. Znaczenia skrótów: n.d. – nie dotyczy, n.u. – nieustalonyDATA ZMIAN: 20/02/04
Niniejszym poprzednie wydania karty stają się nie ważne.

Zaktualizowano 18.03.2004 (nieaktualna)

Zaktualizowano 02.04.2004
Strona z

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna