Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Rozporządzeniem we 1907/2006Pobieranie 195.86 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar195.86 Kb.

Bayer CropScience

(A18) PL1

R phrases ? YES

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006


DUBELT JĘCZMIEŃ 040 FS

/
Wersja 2 / PL

Przejrzano dnia: 05.09.2007

102000007360

Wydrukowano dnia: 05.09.2007
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Changes:

Date , User, what?

2007-08-29 EZCAI Chap 16: New disclaimer for FR

2007-08-24 EZCAI: Chap. 3 Output reason for Occupational threshold limit

Chap 8 Personal Protection and OES BCS

2007-08-08 EZCAH: NAME3 in Adresse

2007-08-03 EZCAI: Kap 9: Für Viskosität dynamisch Geschwindigkeitsgefälle aufgenommen (A40)

2007-06-12: EZCAI: Kap. 14 with revision

2007-05-30: PFTMG: Email addresses entered and checked

2007-05-30,PFTMG: Chap. 2. X15.00000186, X15.00000201 deleted

2007-05-15 EZCAI: REACH

Copy from OS3: 2007-05-15

2007-03-26 EZCAI Phrase change: ZBCS-X14.00000183 zu ZCUST-X14.00000183

2007-02-12 EZCAI (A34) Kap. 8 SAP_EHS_1016_010 löschen; Kap. 13 + 15 neu für SE

2007-01-19 EZCAI (A33) Schüttdichte in hierarchie ZCS_EHS_1013_024
2006-11-30 MB (A32) Kap 16 add LTU for output supplier name only

2006-12-18 MB (A31) Kap 1 add finnish specialties

2006-10-16 MB (A30) Kap 9, 10 Remove methods

2006-11-07 MB (A29) Kap 8 Phrase on template for all except GB3 see also A17

2006-10-13 MB (A28) Kap 14 change design hazard inducer

2006-10-25 MB (A27) Kap 14 fixed phrase for not dangerous good for all regulations

2006-09-06 MB (A26) Kap 14 IMDG, IATA Output LABEL instead of CLASS

2006-09-06 MB (A25) Kap 14 ADR, RID, ADNR, del UN

2006-08-09 MB (A24) Kap 15 Registration restrictions for Denmark Line feed after each phrase

2006-08-09 MB (A23) Kap 7 add phrase for DE1

2006-08-09 MB (A22) Kap 11 remove CMR information

2006-07-18 MB (A21) Kap 16 Disclaimer EU

2006-07-26 MB (A20) Kap 8 Re-entry information for NL-Crop

2006-06-20 MB (A19) Kap 16 Disclaimer Denmark

2006-06-19 MB (A18) Kopfzeile, special Output for Poland

2006-06-02 MB (A16) Kap 15 Kennzeichnung, output field REG_BASE bold and delete 4. Instance

2006-06-02 MB (A15) Kap 15 Kennzeichnung Gefahrensymbole grafik für Denmark

2006-05-31 MB (A17) Kap 8 Special Phrase for SDS_EU_GB3

2006-03-14 MB (A14) Kap 15 LTU Registrierdatum

2006-06-22 MB (A13) Kap 15 change denmark fixe text Uddannelse into property

2006-04-21 MB (A12) Kap 15 Add registration restrictions for Denmark

2006-04-21 MB (A11) Kap 15 Registration: add nordic variants DK,SE,NO,FI in LTU

2006-04-21 MB (A9) Kap 13 Add waste information for denmark

2006-04-21 MB (A8) Kap 2 additional Phrase for Nordic variants

2006-03-13 MB Header new for GB3 and FR3 _BGA

2005-12-14 MB (A7) Kap 15 Vorschriften Störfall, add fields N2, N3, N4

2005-11-18 MB (A6) chap 16 Supplier address

2005-11-17 MB (A4) Additional Emergency for Hungaria

2005-11-17 MB (A5) kap14 fixed phrase X14.00000205 remove

2005-10-12 MB Kap 1 Remove Identifier ZEXP, ZFCODE, ZSPEC

2005-10-07 HA Kap 10 Schüttdichte

18-08-2005 MB Kap 11 akute inhalative Tox Aendern Reihenfolge Testsubstanz – Remark

04-07-2005 MB Kap 8 Aenderung Text der COSHH phrase fur GB

2005-06-16-MB Kap 8 ueberarbeiten OEL-Werteausgabe

14-06-2005 MB Kap 8 Aenderung Text der COSHH phrase fur GB

03-06-2005 HA Kap 15 CHIP 3 (C6)

09-05-2005 HA Kap. 15 RegisterDate new (C5)

08-04-2005 MB Kap 9, 10, keine Methode fuer GB, FR bei Eigensch. Flammpunkt, Selbstentzündlichkeit, Thermische Zersetzung

28-02-2005 MB Kap 9 Explosivität ZCS 1014_008

16-02-2005 MB, Kap 10, diskrete Wdh für SAP_EHS_1014_021_REMARK

20-02-2005 HA, Kap 14 UK Carriage Regulation from ADR C1

13-01-2005 MB, add Kap 15, Giftklasse Belgien

03-12-2004, MB chag Kap 15, special handling in labeling for GB

03-12-2004, MB chg Kap 11 hautreizung, Augenreizung, erweiterung LTU auf …R1

02-12-2004, MB chg Kap 2, 15 Legend R phrases standard added

01-12-2004, MB chg Kap 12, add Abbaubarkeit Expositionsdauer (A1)

09-11-2204, MB chg Kap 14, chg EMS

04-11-2004, MB chg Kap 15, add Rubrique

24-09-2004, MB, chg kap 7, Weitere Angaben zu Lagerbedingungen, entfernt 24.9.04

17-09-2004, MB, chg, kap 2, NAM CC langtext, neu NAM CAS langtext

08-09-2004 MB, cgh, Kap 9, ueberarbeiten pH, zus. Konzentration in %

23-08-2004, HA, chg, Kap 9, Austausch der LTU von G1014022VA auf G1014007VA

16-06-2004, MB, chg, Kap 12, Bakterientox, formatierung

16-06-2004, MB, chg, Kap 11, Senibilisierung, formatierung

16-06-2004, MB, alle Kapitel, polnische Phrasen, PL1

27-05-2004, MB chg kap 15, besondere Kennzeichnung, Vortextphrase getauscht

18-05-2004, MB chg kap 14, zweite Nebengefahr auch ausgeben

12-05-2004, MB new kap 9 minimum explosionskonzentration

12-05-2004, MB chg kap 14, CDG, new phrase

12-05-2004, MB, chg kap 1, remove : bei postfach

2.4.04, MB, neu: Lagerklasse Spanien

Informacja o wyrobie


Znak firmowy

DUBELT JĘCZMIEŃ 040 FS

Kod fabrykacji (UVP)

04913299

Verwendung/Usage

Wykorzystanie

Fungicyd, do zaprawiania ziarna

(A31) Only Finnish SDS

End Only Finnish

Firma

Bayer Sp. z. o. o.
NAME3 in Adresse

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

PolskaAdresse Griechenland in griechisch
Adresse Russland in russisch


Numer telefonu

+48(0)22/572 35 00

Telefaks

+48(0)22/572 36 03

(A31) Only Finnish SDS

End Only Finnish

REACH: Auskunftgebender Bereich


Wydział Odpowiedzialny

AT ESFIGBGRBayer CropScienceE-mail: bayercropscience@bayercropscience.pl
Bayer Environmental SciencePTRUSE


Notruf

Telefon alarmowy

+48(0)22/823 85 46

Telefax

Notrufnummer - Zusatz z.B. ORFILA


Vertrieb oder Ähnliches

(A4) Additional Emergency for Hungaria 2005_11_10

(A4) END
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Wskazania ryzyka dla ludzi i środowiska

REACH: zwei

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Typ związku

REACH: drei

chemische Charakertisierung

Płynny koncentrat do zaprawiania nasion (FS).

Triazoksyd 20 g/l + Tebukonazol 20 g/l

Gefährliche Inhaltsstoffe Neu-------------------------------------------------------------------

Składniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna

Nr CAS / Nr EINECS

Symbol(e)

Zwrot(y) R

Stężenie [%]

Triazoksyd

72459-58-6

276-668-4T, N

R23/25, R50/53

collect r legende

ende collect r-legende1,91

wenn zusätzlich Untergrenze oder Obergrenze dann komma

Untergrenze

Obergrenze
Tebukonazol

107534-96-3Xn, N

R22, R51/53, R63

collect r legende

ende collect r-legende1,82

wenn zusätzlich Untergrenze oder Obergrenze dann komma

Untergrenze

Obergrenze
REACH: Reason gelöscht 20070824
Output reason for Occupational threshold limit

END - Output reason for Occupational threshold limit


REACH: For the full text of the R phrases mentioned in this Section, see Section 16.
Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16.
REACH: Delete: (A8) Nordic Variants only, additional phrase ZCUST-X20.00000095
PL1
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.03.171.1666) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.05,201,1674).


4. PIERWSZA POMOC

vier


allgemeine Hinweise

Porady ogólne

Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i pozbyć się w bezpieczny sposób. Usunąć z zagrożonej strefy. Ułożyć i transportować ofiarę w stabilnej pozycji (leżącej na boku).


Einatmen

Wdychanie

Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić centrum zatruć.


Hautkontakt

Kontakt przez skórę

Dokładnie zmyć dużą ilością wody i mydła, jeżeli jest możliwe z polietylenoglykolem 400, a następnie spłukać wodą.


Augenkontakt

Kontakt z oczami

Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.


Verschlucken

Połknięcie

NIE prowokować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić centrum zatruć. Przepłukać usta.


Hinweise für den Arzt

Uwagi dla lekarza
Smptome

Risiken


Behandlung

Pierwsza pomoc

Leczenie objawowe.

Nie jest wymagane pukanie żołądka.W przypadku połknięcia znacznych ilości (więcej niż łyk) podać lekarstwo węgiel aktywowany i sulfonian sodu.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

fuenf


geeignete Löschmittel

Odpowiednie środki gaśnicze

Aerozol wodny

Dwutlenek węgla (CO2)

Piana


Piasek
nicht zu verwenden

besondere Gefahren bei Brandbekämpfung

Schutzausrüstung bei Brandbekämpfung

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków

W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu.

W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza.
Brandbekämpfung zusätzliche Hinweise

Informacja uzupełniająca

Ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji gaszącej.

Nie dopuścić do przedostania się wody z gaszenia pożaru do sieci wodnej lub kanalizacji.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

sechs


Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen

Osobiste środki ostrożności

Unikać kontaktu z rozlanym produktem oraz z zanieczyszczonymi powierzchniami.

Użyć środków ochrony osobistej.
Umweltschutzmassnahmen

Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska

Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.


Verfahren zur Reinigung und Aufnahme

Metody oczyszczania

Dokładnie czyścić zanieczyszczone podłogi i obiekty, zgodnie z regulacjami o ochronie środowiska.

Przechować w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia.

Wchłonąć w obojętny materiał sorpcyjny (np. piasek, żel krzemionkowy, pochłaniacz kwasów, pochłaniacz uniwersalny).


Zusätzliche Hinweise bei Freisetzung

Porady dodatkowe

Na temat informacji dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział ósmy.

Informacje na temat postępowania z odpadami patrz rozdział trzynasty.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

sieben


Handhabung

Postępowanie z substancją/preparatem
Hinweise zum sicheren Umgang

Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się

Używaj tylko przeznaczonych pomieszczeń z wyciągiem wentylacyjnym.
Brand und Explosionsschutz

Temperaturklasse

Brandklasse

Lagerung UeberschriftMagazynowanie

2006-08-09 MB (A23) Kap 7 add phrase for DE1

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Wymagania względem pomiesczeń i pojemników magazynowych

Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla upoważnionych osób.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen, entfernt 24.9.04

Zusammenlagerungshinweise

Wytyczne składowania

Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt.


Lagerklasse gemäss VCI

Lagerklasse Spanien

Lagerstabilität

stabilność w trakcie składowania

Lagerstabilität: Lagerdauer

Lagerstabilität: LagertemperaturTemperatura magazynowania

-10 - < 50 °C

Lagerstabilität: Feuchtigkeitsbedingungen

Lagerstabilität: Bemerkung

Temperaturtoleranz

Geeignete Werkstoffe fuer Transport: Werkstoff

Odpowiednie materiały

HDPE (polietylen o dużej gęstości)


Ungeeignete Werkstoffe fuer Transport: Werkstoff
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

acht


Ausgabe nur in der englischen Variante

Luftgrenzwerte, 2005-06-14, auch Ausgabe Wert in PPM


Ausgabe der Werte


2007-08-24 EZCAI: OES BCS

END OES BCS
Zusätzliche Hinweise

A34 gelöscht: Technische Schutzmaßnahmen

(A31) Special Phrase for Finland

End Only Finnish

Persönliche Schutzausrüstung

Sprzęt ochrony osobistej

2006-05-24 MB (A17) Special Phrase for SDS_EU_GB3


2006-10-12 MB (A29) in all other cases phrase when product is a formulation

2007-08-24 EZCAI new personal protection:

Podczas normalnego użytkowania i warunków obchodzenia się z produktem należy uwzględniać informacje z etykiety i/lub z ulotki. We wszystkich innych przypadkach należy stosować się do następujących zaleceń:
END Personal Protection
Atemschutz


Ochrona dróg oddechowych

W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania.

Ochrona układu oddechowego obowiązuje tylko podczas kontroli niebezpiecznych pozostałości lub krótkotrwałych czynności, gdy wszystkie możliwe kroki będą podjęte do zredukowania ekspozycji u źródła np. obudowa bezpieczeństwa i/lub miejscowy wyciąg wentylacyjny. Zawsze śledzić i przestrzegać instrukcji producentów dotyczących noszenia i utrzymywania.
Handschutz

Ochrona rąk

Nosić oznaczone przez CE (lub odpowiednik) kauczukowo nitrylowe rękawice (minimalna grubość 0,40 mm). Umyć w przypadku zanieczyszczenia. Wyrzucić w przypadku zanieczyszczenia wewnątrz, uszkodzenia lub kiedy nie można usunąć zanieczyszczenia z zewnątrz. Umyć ręce zawsze przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz korzystaniem z toalety.


Augenschutz

Ochrona oczu

Nosić gogle dostosowane do EN166 (zasięg użycia 5 lub odpowiedni).


Haut und Körperschutz

Ochrona skóry i ciała

Nosić kombinezon standardowy i ubranie ochronne typ 6.

Jeżeli jest to możliwe nosić dwie warstwy ubrań. Poliester/bawełna lub bawełna powinny być noszone całkowicie pod odpornym chemicznie kombinezonem i powinny być często prane.
Hygienemassnahmen

Środki higieny

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

Przechowywać ubranie robocze oddzielnie.

Bezpośrednio po pracy umyć ręce, w razie potrzeby wziąć prysznic.

Bezzwłocznie zdjąć zanieczyszczone ubranie i używać dopiero po dokładnym oczyszczeniu.

Ubranie, którego nie można wyczyścić musi być zniszczone (spalić).

Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu.


Schutzmassnahmen
PL1
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.212.1769). W przypadku braku wartości NDS, producent zaleca nieprzekraczanie podanych przez niego wartości.

2006-07-26 MB (A20) Kap 8 Re-entry information for NL-Crop9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać

neun


Form

Postać

zawiesina

Farbe

Barwa

czerwony


Geruch

Zapach

słaby, charakterystyczny

Dane bezpieczeństwa

pH-Wert


Phasenübergang fest/flüssig

Phasenübergang flüssig/gasförmig

Phasenübergang fest/gasförmig

Flammpunkt, 2005-04-08, Methode nicht mehr fuer GB, FRTemperatura zapłonu

> 100 °C
(A30)2006-10-13 Methode entfernt

Nie ma punktu zapłonu - mierzono do punktu wrzenia.
Entzündlichkeit (fest/gasförmig)

Zündtemperatur

Selbstentzündungstemperatur, 2005-04-08, Methode nicht mehr fuer GB, FR

Mindestzündenergie

SADT

Obere Explosionsgrenze hierUntere Explosionsgrenze hier

Minimum Explosionskonzentration (fest) 06-05-2004

Staubexplosionskennzahl

Staubexplosionsklasse (vorher Kap. 7)

Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte


Gęstość

ca. 1,10 g/cm3 w 20 °C


Schüttdichte

Löslichkeit

Wasserlöslichkeit


Rozpuszczalność w wodzie

mieszający się


Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Viskosität, dynamisch

A40 Geschwindigkeitsgefälle D aufgenommenLepkość dynamiczna

200 - 350 mPa.s

Gradient szybkości 7,5 /s
Viskosität, kinematische

Oberflächenspannung

Schlagempfindlichkeit, nur das Ergebnis, 18.11.03

Brennzahl

Abbrandgeschwindigkeit

brandfördernde Eigenschaften

Explosivität, Methode wird ausgegeben 18.11.03

2005-02-28: Symbol Z1014008VE entfernt, Methode und Remark vertauscht

Partikelgrösse wird bis zur Klärung mit Specs entfernt 18.10.03

Staubgehalt

Sonstige Angaben
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

zehn


Zu vermeidende Bedingungen

Selbsterhitzungsfähigkeit

Zu vermeidende Stoffe

Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung, 2005-04-08 keine Methode mehr fuer GB, FR

Gefährliche ReaktionenNiebezpieczne reakcje

Nie występują niebezpieczne reakcje podczas magazynowania i używania zgodnie z instrukcją.

Bemerkung zur Stabilität

Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach.11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

elf


Tox akut oral

Ostra toksyczność drogą pokarmową

LD50 (szczur) > 5.000 mg/kg

Test został przeprowadzony na podobnej formulacji.
Aktute inhalative Tox

Ostra toksyczność drogą oddechową

LC50 (szczur) > 10 mg/l

Czas ekspozycji: 7 h

Remark

Testowany w postaci wziewnego areozolu.Najwyższe osiągalne stężenie.

Testsubstanz (Reihenfolge geaendert 2005_08_18)

Test został przeprowadzony na podobnej formulacji.Akute dermale Tox

Ostra toksyczność w kontakcie ze skórą

LD50 (szczur) > 5.000 mg/kg

Test został przeprowadzony na podobnej formulacji.
Akute Tox. (andere)

HautreizungPodrażnienie skóry

Ergebnis

Brak podrażnienia skóry. Spezies

(królik)
Einstufung

Testsubstanz

Test został przeprowadzony na podobnej formulacji.

RemarkAugenreizung

Podrażnienie oczu

Ergebnis

Brak podrażnienia oczu. Spezies

(królik)

Einstufung

Testsubstanz

Test został przeprowadzony na podobnej formulacji.

Bemerkung


Sensibilisierung

Działanie uczulające

Ergebnis

Nie uczulające. Species

(świnka morska)

Zeilenvorschub, wenn Ergebnis oder Species


Klassifizierung

Methode

OECD 406, Magnusson i Kligman Test.Testsubstanz

Bemerkung
Toxizität bei wiederholter Verabreichung

Beurteilung Mutagenität

Beurteilung Kanzerogenität

Beurteilung Reprotox

Beurteilung Teratogenität

Sonstige Hinweise zur Tox

2006-08-09 MB (A22) Kap 11 remove CMR information
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

zwoelf


Biologisch Abbaubar

Phys.-chem Eliminerbarkeit

Bioakkumulation

Verteilung in der Umwelt

Stabilität in Wasser

Stabilität im Boden

Überschrift nur, wenn Ökotoxische Wirkungen gepflegt sind

Ekotoksyczność

Fisch-TOXToksyczność dla ryb

Werttyp

LC50


Species

(Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss))

Werte

4,4 mg/lTesttyp

Expodauer

Czas ekspozycji: 96 h

Begleitanalytik

Wspomniana wartość dotyczy aktywnego składnika tebukonazol.


Toksyczność dla ryb

Werttyp

LC50


Species

(Lepomis macrochirus (Okoń Błękitnoskrzely))

Werte

0,078 mg/lTesttyp

Expodauer

Czas ekspozycji: 96 h

Begleitanalytik

Wspomniana wartość dotyczy aktywnego składnika triazoksydu.


Daphnientox

Toksyczność dla daphnia

Werttyp

EC50 species

(pchła wodna (Daphnia magna))

Werte


2,79 mg/l

Testtyp


Czas ekspozycji: 48 h

Wspomniana wartość dotyczy aktywnego składnika tebukonazol.
Toksyczność dla daphnia

Werttyp

EC50 species

(pchła wodna (Daphnia magna))

Werte


7,2 mg/l

Testtyp


Czas ekspozycji: 48 h

Wspomniana wartość dotyczy aktywnego składnika triazoksydu.
Algentox

Toksyczność dla alg

Werttyp

IC50


Species

(Pseudokirchneriella subcapitata)

Werte

3,8 mg/lTesttyp

Szybkość wzrostu

Czas ekspozycji: 72 h

Wspomniana wartość dotyczy aktywnego składnika tebukonazol.
Toksyczność dla alg

Werttyp

IC50


Species

(Pseudokirchneriella subcapitata)

Werte

0,074 mg/lTesttyp

Szybkość wzrostu

Czas ekspozycji: 72 h

Wspomniana wartość dotyczy aktywnego składnika triazoksydu.
Bakterientox

andere terrestrische Nichtsäuger

Überschrift nur, wenn Weitere Angaben zur Ökologie, gepflegt sind

Biologischer Sauerstoffbedarf

gelöster organischer Kohlenstoff

Chemischer Sauerstoffbedarf

Sonstige ökologische Hinweise
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

dreizehn


(A9) A34 FI wie DK

A34 for Sweden

Variant is not denmark, then the standard properties are printed

Hinweise zur Entsorgung und VerpackungWyrób

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrób może być wywożony na miejsce składowania odpadów lub do spalarni, po uprzednich konsultacjach z odpowiednimi władzami.


Entsorgung ungereinigter Verpackung

A34


(A9) END
Abfallschlüssel

Klucz oznaczania odpadów dla nieużywanego produktu

020108 odpady agrochemiczne zawierające substancje niebezpieczne


PL1
Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi zmianami.

 2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638) z późniejszymi zmianami.

 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206).

 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U.02.37.339) z późniejszymi zmianami.


14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

vierzehn


Gefahrgutvotschriften ADR

ADR markiert:ADR/RID/ADNR

Transport zulässig

UN-Nummer
Numer UN

3082

Gefahrzettel
Klasa

9

Verpackungsgruppe
Grupa pakowania

III

Gefahrennummer
Numer rozpoznawczy zagrożenia

90

UN-Bezeichner, (A25) delete UN number
Opis wyrobów

MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.

(A28)Gefahrauslöser neu

Gefahrauslöser ADR

( TEBUKONAZOL ROZTWÓR)

Ausgabe Special Provision (Sondervorschrift)

IMDG markiert


Gefahrgutvotschriften IMDG Teil 1
IMDG

Transport zulässig


Numer UN

3082
Klasa

(A26) Label1

9Klammer

Label2

Komma


Label3

Klammer

Grupa pakowania

III

EmS aus Realstoff (Transportzusatzdaten)
EMS aus UN-Listenstoff, wenn am Realstoff nicht gepflegt

Transport zulässig ?


EmS

F-A , S-F

Marine pollutant aus Realstoff (Transportzusatzdaten)


Substancję mogącą spowodować zanieczyszczenie morza

P

Gefahrgutvotschriften IMDG Teil 2

nur wenn Transport zugelassen


Opis wyrobów

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(A28)Gefahrauslöser neu
Gefahrauslöser IMDG

(TEBUCONAZOLE SOLUTION )

IATA markiert

Gefahrgutvorschrift IATA


IATA

Transport zulässig


Numer UN

3082
Klasa

(A26) Label1

9Klammer

Label2

Komma


Label3

Klammer

Grupa pakowania

IIIOpis wyrobów

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(A28)Gefahrauslöser neu

Gefahrauslöser IATAC

(TEBUCONAZOLE SOLUTION )
(A27) Nicht Gefahrgut Voll-/Leertransport neu 2006_09_27

PL1
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.02.199.1671) z późniejszymi zmianami.
GB markiert

CDG Carriage of Dangerous Goods- UK only 03-05-2004, MB, chg

C1 mxxx
E-C1

Weitere Angaben für Transport (SDB)


15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

fuenfzehn

Erste Kennzeichnung

Gesetzliche Grundlage

Wenn Variante GB und REG_WORLD, dann wird Standardphrase ausgegeben, sonst Daten aus Merkmal

(C5)
Aus Merkmal


(A16)

Klasyfikacja i oznaczenie produktu zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 1999/45/EC i obowiązującymi zmianami.

Einstufung

Klasyfikacja:

Oznakowanie zgodne z Dyrektywami UE


gefahrbestimmende Komponenten

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie: • Tebukonazol

 • Triazoksyd

(A15) Gefahrensymbole

Symbol(e)

Check Variant Denmark (A31) or Finnland A34 or Sweden

Variant is not Denmark


N

Produkt niebezpieczny dla środowiska

(A15) END

Rsätze

Zwrot(y) RR51/53

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Ssaetze


Zwrot(y) S

S35

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

S57

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

allgemeine Nota

Nota zur Zubereitung

Zusatzinformation

Copra Information

Zweite Kennzeichnung

(A15) Gefahrensymbole

(A15) END

Rsätze


Dritte Kennzeichnung
(A15) Gefahrensymbole

(A15) END

Rsätze

(A16) XXX Vierte KennzeichnungEnde der Kennzeichnungen

PL1


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.03.173.1679) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U.02.142.1194). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH nr 1907/2006/WE.


Kennzeichnung bestimmter Zubereitung

Besondere Kennzeichnung, Vortextphrase getauscht 26-05-2004

Szczególne oznakowanie

Aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska, stosować się do instrukcji użycia.


Zusätzliche Hinweise zur Einstufung

Informacja uzupełniająca

Klasyfikacja WHO: III (lekko niebezpieczne)
E-C6

Nationale Vorschriften

(A3) 2005_11_14 Registration number for Spain and Italy from Material classification
Nationale Vorschriften

(A3) 2005_11_14 Registrierung pro Variante LTU

(A11) 2006_03_02 add nordic variants DK,SE,NO,FI in LTU

(nur VBF, Registrierung,WGK, TA_LUFT


(A3) Ende Nationale Vorschriften

Giftklasse Belgien

Rubrique (FR) add 12.10.04

2006-06-22 MB (A13) Kap 15 change denmark fixe text Uddannelse into property

(A13) END

2006_04_21 MB (A12) Kap 15 add registration restrictions denmark

2006-08-09 MB (A24) Kap 15 Registration restrictions for Denmark Line feed after each phrase

(A12) END

Vorschriften Störfall

Registrierstatus

Sonstige Vorschriften (SDB)

Berufskrankheiten

Arbeitsmedizinische Vorsorge
16. INNE INFORMACJE

Dalsze informacje

sechszehn

Rsatz legende Components1 neu

Tekst zwrotów R zawartych w Sekcji 3:
CodeR22

TextDziała szkodliwie po połknięciu.
CodeR23/25

TextDziała toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Rsatz legende Components2 neuCodeR50/53

TextDziała bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.CodeR51/53

TextDziała toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Rsatz legende Components3 neuCodeR63

TextMożliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

Rsatz legende Components4 neu

Rsatz legende Components5 neu

Rsatz legende Components6 neu

Rsatz legende Components7 neu

Rsatz legende Components8 neu

Rsatz legende Components9 neu

sonstige Angaben SDB - sonstige Angaben

PL1
Podstawa prawna


 1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U.04.11.94).

 2. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. wraz ze zmianami oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy obowiązującymi w Polsce (Dz.U.01.11.84).

 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U.02.99.896) z późniejszymi zmianami.

 4. IUCLID Data Bank (European Commision - European Chemicals Bureau).

 5. ESIS - European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

DISCLAIMER New 2005_11_ß9

Disclaimer Spanien 2005_08_09

Disclaimer Portugal 2005_09_27

Disclaimer Italien 2005_08_09

2006-06-08 MB (A19) Kap 16 Disclaimer Denmark

(A21) Disclaimer Europa 2006_07_17

(A31) Disclaimer Finnland 2006_10_16

2007-08-29 Disclaimer France

sonstige Angaben SDB – Disclaimer: 2007-08-28: FR gelöscht


END DISCLAIMER New 2005_11_09

(A6) new 2005_11_18, Supplier number


(A6) End new supplier number

Schluss-satzOstatnio wprowadzone zmiany będą zaznaczone na marginesie. Ta wersja zastępuje wszystkie poprzednie.


Pobieranie 195.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna