Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznegoPobieranie 76.51 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar76.51 Kb.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO
Press Wash 60

Data wydania: 5.11.2003

Data aktualizacji: 6.07.2005


Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14.12.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2005, Nr 2, poz. 8)


1.


IDENTYFIKACJA PREPARATU

IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA


Nazwa handlowa/kod
PRESS WASH 60 / ABCOSZastosowanie

Roztwór do przemywania stosowany w poligrafii


Producent/Importer

ABC CHEMICAL COMPANY LIMITED
PRIMAR-B Sp. jawna


Adres

CASTLE HILL TODMORDEN LANCS OL14 5TD; ENGLAND

30-382 Kraków

ul. Kobierzyńska 108
Numer telefonu

01706 81800

(12) 269-00-96


Numer faksu

01706819554

(12) 269-40-77
2.

SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACHSkładniki niebezpieczne zawarte w produkcie:

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Frakcja naftowa - niespecyfikowana

Zawartość:

CAS:

Nr EINECS:Nr indeksowy:

Klasyfikacja:


ZwrotyR

* z zastosowaniem noty H

60 - 100%

64742-47-8

265-149-8

649-422-00-2

Xn – szkodliwy

Xi – drażniący

N – niebezpieczny dla środowiska
R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R38 – działa drażniąco na skórę

R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R10 – produkt łatwopalny


3.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Produkt został sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny:

R10 produkt łatwopalny

Xn - szkodliwy
R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

Xi - drażniący

R38 – działa drażniąco na skórę

R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
4.

PIERWSZA POMOC
Uwagi ogólne:
Producent nie określił szczególnych zleceń. Jednakże w sytuacjach awaryjnych konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast wezwać pomoc lekarską.
Wdychanie
Jak najszybciej wyprowadzić/wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku pojawienia się trudności w oddychaniu podać tlen. Zapewnić poszkodowanemu spokój i warunki do odpoczynku. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.
Skóra
Opuścić strefę zagrożenia. Zdjąć skażoną odzież. Jak najszybciej umyć skórę wodą z mydłem.W przypadku wystąpienia i utrzymywania się objawów podrażnienia skóry zwrócić się o pomoc lekarską.
Oczy
W razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe. Natychmiast przemyć oczy, przytrzymując odchylone powieki, dużą ilością wody. Przepłukiwać, przez co najmniej 15 minut. W przypadku utrzymywania się dolegliwości skonsultować się z lekarzem okulistą.
Połknięcie
NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. W przypadku wystąpienia wymiotów samoistnych przytrzymać głowę poszkodowanego w takiej pozycji, aby treść pokarmowa nie mogła dostać się do płuc. Wypłukać dokładnie jamę ustną wodą. Zapewnić spokój i warunki do odpoczynku. Nie dopuścić do wychłodzenia organizmu. Natychmiast wezwać pomoc lekarską.
5.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Zalecane środki gaśnicze:
Dwutlenek węgla, piany gaśnicze odporne na działanie alkoholi, suche środki gaśnicze, piasek, dolomit itp.

Nieodpowiednie środki gaśnicze:
Nie stosować wody.

Szczególne zagrożenie ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów:
W trakcie pożaru mogą wydzielać się tlenek i dwutlenek węgla oraz dymy zawierające inne toksyczne substancje.

Specjalne wyposażenie ochronne strażaków:
Nosić izolacyjne aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza i kombinezony ochronne.

Inne uwagi:
Pojemniki zagrożone pożarem chłodzić strumieniami wody.
Nie dopuszczać do przedostawania się skażonej wody i innych środków gaśniczych do systemu kanalizacyjnego – usypać ochronne obwałowanie. W przypadku skażenia wód powiadomić stosowne władze.
6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Indywidualne środki ostrożności:

Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuszczać osób postronnych i nieupoważnionych. Do prac związanych z likwidacją skutków awarii skierować osoby przeszkolone i wyposażone środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Nie wdychać par.Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu lub skażenia środowiska powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego.Metody oczyszczania/usuwania:

Uwolniony produkt przesypać materiałem pochłaniającym (wermikulit, piasek, ziemia) i zebrać do oznakowanego pojemnika na odpady. Pozostałości spłukać wodą. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13.


7.

POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Obchodzenie się z produktem
Przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczące pracy z chemikaliami.

Nie dopuszczać do wycieków. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W warunkach narażenia na wysokie stężenia produktu stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.


Magazynowanie
Magazynować w miejscach chłodnych i dobrze wentylowanych w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
Nie przechowywać razem z produktami spożywczymi i napojami.
8.

KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych:

Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną pomieszczeń produkcyjnych i stanowisk pracy.Parametry kontroli narażenia:

nie określono
Zalecenia dotyczące procedury monitoringu – metodyka pomiarów:

PN 89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.


- PN 89/Z-04008/07. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.


Środki ochrony indywidualnej:

Myć ręce przed każdą przerwą, spożywaniem posiłków, paleniem tytoniu, korzystaniem z toalety i po zakończeniu pracy.


Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.
Odzież zanieczyszczoną produktem natychmiast zdjąć.
W trakcie stosowania nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu
Stosować odpowiednie kremy ochronne zapobiegające wysuszaniu skóry.

Ochrona dróg oddechowych:
Nie jest wymagana w zalecanych warunkach stosowania. W sytuacjach awaryjnych lub w przypadku narażenia na wysokie stężenia stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.

Ochrona skóry rąk:
Stosować odpowiednie rękawice ochronne (producent zaleca rękawice z poliwinylu lub kauczuku fluorowego).

Ochrona skóry:
W razie potrzeby nakładać odpowiednią odzież ochronną.

Ochrona oczu:
W warunkach pracy stwarzających niebezpieczeństwo zanieczyszczenia oczu stosować okulary ochronne lub osłony twarzy.
9.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Postać

CieczBarwa

Żółta / przezroczystaZapach

Węglowodorów
Zawartość substancji lotnych

97% obj.
Gęstość względna (woda = 1)

0,81 (20 °C)Temperatura wrzenia (°C)

188 (760 mmHg)Temperatura zapłonu (°C)

89 (Pensky-Martens)
10.

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność:
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania.
Warunki, których należy unikać:
Unikać nadmiernego ogrzewania się produktu.

Materiały, których należy unikać:
Materiały o właściwościach utleniających lub redukujących.

Niebezpieczne reakcje polimeryzacji:
Produkt nie polimeryzuje.

Niebezpieczne produkty rozkładu:
W czasie pożaru mogą wydzielać się tlenek i dwutlenek węgla.

11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Toksyczność ostra:
brak danych

Produkt jest sklasyfikowany jako substancja szkodliwa. Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Wdychanie par może powodować podrażnienia dróg oddechowych, mdłości i bóle głowy.
Kontakt z oczami może powodować podrażnienie oczu.
Produkt może być przyczyną podrażnień skóry. Może powodować odtłuszczanie skóry.
12.

INFORMACJE EKOLOGICZNE
Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych i kanalizacji.

Inne informacje:

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego): Substancje ropopochodne - 15,0 mg/l


13.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
 • Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych.

 • Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi

 • Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska

Kod odpadów:

08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich.


08 03 12* – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

unieszkodliwianie przez przekształcanie termiczne – spalanie
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

(Dz. U. Nr 112, poz. 1206)


14.

INFORMACJE O TRANSPORCIETransport powietrzny (IATA)

Nie klasyfikowanyTransport morski (IMDG)

Nie klasyfikowanyTransport lądowy (ADR)/(RID)

Nie klasyfikowany

15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Symbole i napisy ostrzegawcze:

szkodliwy niebezpieczny dla środowiska


Zawiera: destylaty lekkie ropy naftowej obrabiane wodorem
Zwroty R:

R10 – produkt łatwopalny
R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R38 – działa drażniąco na skórę

R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Zwroty S

S16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu

S20/21 – Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S36/37 – Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

S61 – Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

S62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 ze zm.),

 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2005, Nr 2, poz. 8),

 3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666),

 4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679),

 5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948)

 6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2440),

 7. rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 260, poz. 2595),

 8. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

 9. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650),

 10. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645)

 11. umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR,

 12. ustawa z dnia 28.10.2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671),
16.

INNE INFORMACJE
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty SDS dostarczonej przez producenta, Dyrektywy 67/548/EEC z późniejszymi zmianami, informacji z baz danych ChemIDplus, Vermont SIRI Collection oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych,
Uwagi końcowe producenta.

Produkt ten jest produktem przemysłowym i może być stosowany tylko zgodnie z przeznaczeniem przez odpowiednio przeszkolone osoby.

W przypadku mieszanin możliwe jest oszacowanie zagrożenia przez analizę własności niebezpiecznych składników powiązanych z ich stężeniem.

Podane tu informacje bazują na danych znajdujących się w wiarygodnych źródłach i odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy. Nie stanowią one jednak żadnej gwarancji i nie są podstawą żadnego stosunku prawnego.

Kartę charakterystyki zaktualizowano wg. aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Inne źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:EUROPEAN CHEMICALS BUREAU / Classification & Labelling – http://ecb.jrc.it/

Strona z 6

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna