Karta charakterystyki preparatuPobieranie 51.21 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar51.21 Kb.


KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU


Karta charakterystyki nr

13

Data pierwszego wydania

08 września 2003

Wersja zmieniona nr

03

Data zmian

01 kwietnia 2010

Data druku

01 kwietnia 2010

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

Identyfikacja substancji / preparatu i przedsiębiorstwa

Nazwa produktu

PUROLITE A100, A103, A104, A105, A106, A107, A109, A111, A120, A123, A133, A134, A140, A143, A170, A180, CTA190, PFA100, PFA103, PFA120, PFA123, PFA143, PPA100, PPA103

(także klasy E, S, CL, DL, DR, EP, FL, PL)

Nazwa chemiczna

Poliwinylobenzylodimetyloamina

Forma jonowa

wolna zasada

Zastosowanie substancji / preparatu

Najważniejsze zastosowanie

Demineralizacja i odbarwianie roztworów wodnych


Przedsiębiorstwo / Dostawca

PUROLITE INTERNATIONAL LIMITED
Llantrisant Business Park,

Llantrisant, Wales, UK CF72 8LF

Tel.: +44 1443 229334

Fax: +44 1443 227073
Fabryki

Purolite S.R.L.

Str. Aleea Uzinei nr 11

505700 Victoria, Judetul Brasov, Romania

Tel.: +40 26 824 3004

Fax: +40 26 824 3002


Purolite Company Limited,

Qianlong Economic Development Zone,

Qianyuan Town, Deqing County,

Huzhou City, Zhejiang, China 313216

Tel.: +86 572 842 2908

Fax: +86 572 842 5345


The Purolite Company

150 Monument Road

Bala Cynwyd, PA 19044 USA

Tel.: +1 610 668 9090

Fax: +1 610 668 8139


Osoba odpowiedzialna

Ken Shaner, email: kshaner@puroliteusa.com

Telefon awaryjny

Bezpłatny: +1 866 387 7344

Bezpośredni: +1 760 602 8703


2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Kontakt z oczami

 • Lekko drażniący dla oczu.

 • Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/EEC.

3. SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH

Opis

Stężenie

Nr CAS

Zwroty R

Symbole
Kopolimer funkcyjny – styreno-diwinylobenzen

35-65%

68441-29-2

-

-
Zawartość wilgoci

35-60%

7732-18-5

-

-
4. PIERWSZA POMOC

Kontakt ze skórą

 • Zanieczyszczoną odzież zdjąć.

 • Zanieczyszczenia usunąć, skażone miejsce zmyć wodą.

Kontakt z oczami

 • Po usunięciu cząstek preparatu przemywać przez 15 minut.

 • W razie utrzymywanie się podrażnienia, udać się do lekarza.

Spożycie

 • Podać do wypicia 200-300 ml wody.

 • Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, nie podawać niczego doustnie.

 • Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Wdychanie

 • Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze.

 • Zasięgnąć porady lekarskiej.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
 • W przypadku pożaru gasić wodą, pianą, dwutlenkiem węgla lub suchym środkiem gaśniczym.

 • Substancja wydziela toksyczne opary, należy zakładać izolujący aparat oddechowy.

 • Nosić pełny ubiór ochronny, w tym kombinezon przeciwchemiczny.

 • W miarę możliwości nie należy dopuścić do tego, by odpływ ścieków z miejsca pożaru przedostał się do kanalizacji.

 • W razie przedostania się ścieków z miejsca pożaru do kanalizacji lub cieków wodnych należy niezwłocznie zawiadomić odnośne organa.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności

 • Personel ewakuować w bezpieczne miejsce.

 • Posadzka może być śliska, należy zachować ostrożność, by zapobiec upadkowi.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

 • Nie należy dopuścić do tego, by odpływ ścieków z miejsca pożaru przedostał się do kanalizacji lub cieków wodnych.

Metody oczyszczania

 • Zamieść i zebrać do plastikowych pojemników w celu odzysku lub likwidacji zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 13.
7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie

 • Obowiązują środki ostrożności przewidziane w pracy ze środkami chemicznymi.

 • Istnieje niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych z suchych kuleczek.

Magazynowanie

 • Magazynować w temperaturze powyżej 0ºC.

 • Chronić przed działaniem temperatury powyżej 40ºC.

 • Nie dopuszczać do przesuszenia (po powtórnym nawodnieniu żywica może zwiększyć objętość i rozerwać opakowanie).

 • Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu (S49).

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Kontrola narażenia
 • Nie są konieczne specjalne środki kontroli narażenia.

Środki kontroli narażenia zawodowego

Ochrona układu oddechowego

 • Przy normalnej eksploatacji preparatu nie jest konieczna.

Ochrona rąk

 • Odpowiednie rękawice.

Ochrona oczu

 • Okulary ochronne lub gogle.

 • Wskazany jest dostęp do urządzenia do płukania oczu.

Ochrona skóry

 • Odzież z długimi rękawami.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Informacje ogólne

Wygląd

kuliste perełki barwy białej / kremowej

Stan skupienia

stały

Zapach

słaby zapach amin

Informacje istotne z punktu widzenia BHP i ochrony środowiska

Wskaźnik pH przy dostawie

lekko alkaliczny

Temperatura wrzenia

nie dotyczy

Temperatura palności

preparat zaczyna się palić w temperaturze powyżej 230ºC dopiero po spowodowaniu jego zapalenia

Palność

przed wyparowaniem wilgoci preparat nie jest palny

Właściwości wybuchowe

brak

Właściwości spalania

brak

Ciężar właściwy

1,15 – 1,30 (w wodzie)

Rozpuszczalność

w wodzie – zasadniczo nierozpuszczalny

w oleju – nierozpuszczalnyWspółczynnik podziału n-oktanol/woda

nie dotyczy

Lepkość

nie dotyczy

Temperatura zapłonu

nie dotyczy

Temperatura topnienia

nie dotyczy

Temperatura samozapłonu

ponad 500ºC
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać
 • W normalnych warunkach preparat jest stabilny.

Materiały, których należy unikać
 • Niezgodny z silnymi środkami utleniającymi.

 • Kontakt z silnymi środkami utleniającymi – zwłaszcza z kwasem azotowym – może doprowadzić do powstania niskocząsteczkowych produktów organicznych, które mogą tworzyć mieszanki wybuchowe.

Niebezpieczne produkty rozkładu
 • Wśród produktów spalania mogą być monomery, szczątkowe ilości substancji organicznych, aminy, tlenki węgla i azotu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje toksykologiczne
 • Dawka śmiertelna LD50 (doustna, szczur): > 5000 mg/kg.

 • Dawka śmiertelna LD50 (skórna, królik): brak danych.

 • Stężenie śmiertelne LC50 (inhalacja, szczur): nie dotyczy.

 • Podrażnienie oczu (królik): drażniący przy oddziaływaniu mechanicznym.

 • Podrażnienie skóry (królik): nie występuje.

 • Spożycie: nie przewiduje się zagrożenia, o ile preparat nie wchłonął substancji niebezpiecznych.

Działanie rakotwórcze
 • Nie stwierdzono działania rakotwórczego.

Działanie teratogenne
 • Nie stwierdzono działania teratogennego.

Działanie mutagenne
 • Nie stwierdzono działania mutagennego.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Ekotoksyczność
 • Produkt nie stanowi zagrożenia dla ekosystemu lub zagrożenie jest nieznaczne.

Mobilność
 • Zasadniczo nie rozpuszcza się w wodzie.

 • Produkt nie jest lotny.

Utrzymywanie się w środowisku i podatność na rozkład biologiczny
 • Produkt nie ulega łatwo rozkładowi biologicznemu.

Ryzyko bioakumulacji
 • Brak.

Inne szkodliwe skutki
 • Nie są znane.
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Produkt przy dostawie stanowi odpad nie stwarzający zagrożenia.

Zużyty produkt, który zawiera jony nie stwarzające zagrożenia, stanowi odpad nie stwarzający zagrożenia, natomiast zużyty produkt zawierający jony niebezpieczne stanowi niebezpieczny odpad. W każdym razie produkt należy poddawać likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi, regionalnymi i krajowymi.

Numer EU dla jonitów wyczerpanych lub nasyconych, stosowanych do uzdatniania chemikaliów używanych do produkcji powłok chemicznych i metalicznych: 11 01 16.

Numer EU dla jonitów wyczerpanych lub nasyconych, stosowanych do uzdatniania wody pitnej lub wody przemysłowej: 19 09 05.

Numer EU dla jonitów wyczerpanych lub nasyconych, stosowanych w oczyszczalniach ścieków nie oznaczonych inaczej: 19 08 06.


14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Żywice jonowymienne przy dostawie nie są klasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie.

Produkt zawierający jony niebezpieczne, w transporcie podlega przepisom dotyczącym odpadów niebezpiecznych.15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja i oznakowanie

Produkt przy dostawie jest sklasyfikowany jako odpad nie stwarzający zagrożenia.Przepisy prawne i regulacje

Żywice jonowymienne i adsorbenty w rozumieniu przepisów REACH są polimerami i tym samym są wyłączone z przepisów REACH.16. INNE INFORMACJE

Uwaga 1

Produkty o czystości przemysłowej nie mogą być używane do celów analitycznych, spożywczych, medycznych i farmaceutycznych bez uprzedniego dokładnego oczyszczenia.

Uwaga 2

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana zgodnie z dyrektywami 67/548/EEC, 88/379/EEC, 91/155/EEC, wraz z ich późniejszymi zmianami i poprawkami.

Zwroty R

Brak.

Przy opracowywaniu niniejszej karty charakterystyki dołożono największych starań w celu zapewnienia dokładności danych, jednak Purolite International Limited nie udziela żadnych gwarancji dotyczących informacji podanych w niniejszej karcie charakterystyki ani nie przyjmuje odpowiedzialności związanej z jej wykorzystaniem.
Karta charakterystyki nr 13

Wersja zmieniona nr 03


Strona z


Pobieranie 51.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna