Karta informacyjnaPobieranie 13 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13 Kb.

Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142.F9.01.2011STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU

KARTA INFORMACYJNA
NR 0143.K I 12. OŚB.01.2011

STRONA

Strona z
Określenie rodzaju lub zakresu sprawy: Rozpatrzenie wniosku w sprawie zamiany lasu, nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasu.
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 późn. zm.)
Komórka prowadząca sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej.


Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek właściciela lasu, którego wzór, możliwy do pobrania w formie elektronicznej, znajduje się na tej samej stronie internetowej, na której korzysta Pan(i) z niniejszej karty.

  • mapa ewidencyjna działek

  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem

  • decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 d w związku z art. 72 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 86 i 87 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. Dz.U. Nr 213, poz. 1397). dla lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych, lasów będących enklawą pośród użytków rolnych lub nieużytków, na obszarach objętych formami ochrony przyrody ( parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych), lub lasów w otulinach form ochrony przyrody (parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych), w granicach administracyjnych miast, oraz dla obszaru wylesienia większego niż 1 ha .


Opłaty skarbowe są wnoszone w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku:

  • za decyzję starosty o wyrażeniu zgody na zamianę lasu na użytek rolny-10 zł

Na konto Urzędu Miasta Włocławek, nr: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100

Podstawa prawna do ustalenia opłaty: art. 6, cz. I ust.3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).


Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty :

Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:Starostwo Powiatowe we Włocławku

ul. Cyganka 28

87-800 Włocławek

lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym we Włocławku w Punkcie Obsługi Interesanta mieszczącego się na parterze w budynku przy ulicy Cyganka 28.

Punkt Obsługi Interesanta czynny: od poniedziałku do piątku 07:30 – 15:30.
Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:


  • niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące,Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzjęOpracował: Halina Margiel - Migdał

Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Tomasz Olach

Obowiązuje od: 07.12.2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna