Karta kursu nazwa zagadnienia wydawnicze I księgarskiePobieranie 44.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar44.04 Kb.

KARTA KURSU

NAZWA

Zagadnienia wydawnicze i księgarskie

NAZWA W J. ANG.

Publishing and Book Trading Issues
KOD

15.4- -015

PUNKTACJA ECTS

2KOORDYNATOR


Dr Marek Pieczonka

ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY
WARUNKI WSTĘPNE

WIEDZA

Brak

UMIEJĘTNOŚCI

Brak

KURSY

Brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

Na wykładzie studenci zapoznają się z problemami tekstologii i edytorstwa. Omawiane są problemy dotyczące historii polskiego i europejskiego ruchu wydawniczego. Prezentowane są także działania teoretyczne i praktyczne dotyczące funkcjonowania i pracy instytucji wydawniczych i księgarskich. Mowa jest także o nowoczesnych metodach marketingowych promujących książkę.

UMIEJĘTNOŚCI

Podczas ćwiczeń studenci wykonują prace związane z opracowaniem i przygotowaniem książki do druku. Na konkretnych tekstach dokonują adiustacji merytorycznej i stylistyczno-językowej tekstu. Wykonują też czynności polegające na przygotowaniu tekstu od strony technicznej (makietowanie i adiustacja techniczna strony tytułowej, poszczególnych kart oraz okładki i obwoluty). W dalszej części doskonalą techniki i metody pracy nad maszynopisem oraz zapoznają się z komputerowymi programami wydawniczymi i graficznymi.
ORGANIZACJA

FORMA ZAJĘĆ

WYKŁAD (W)

ĆWICZENIA W GRUPACH

A
K
L
S
P
LICZBA GODZIN

15

15
FORMY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

W

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w wykładach.

A

Na zaliczenie ćwiczeń składa się aktywne uczestniczenie w zajęciach. Studenci przygotowują też samodzielnie pracę kontrolną (monografia krakowskich firm wydawniczych).

K
L
S
POCENA

Na ocenę łączną składają się: ocena z ćwiczeń i pracy kontrolnej
UWAGI
LITERATURA

PODSTAWOWA

UZUPEŁNIAJĄCALiteratura podstawowa:

1. Biliński L.: Zarys rozwoju ruchu wydawniczego w Polsce Ludowej. Warszawa 1977

2. Bogusławski L.: Korekta drukarska i wydawnicza. Warszawa 1967

3. Bromberg A.: Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej latach 1944-1964. Warszawa 1966

4. Encyklopedia Wiedzy o Książce. Wrocław 1971

5. Eskarpit R.: Rewolucja książki. Warszawa 1969

6. Gookin D.: Word 6 dla windows dla opornych. Warszawa 1994

7. Górski K.: Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1975

8. Kitrasiewicz P., Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce 1944-1989. Warszawa 2005

9. Magdzik S., Jakucewicz S.: Podstawy poligrafii. Warszawa

10. Marszałek L.: Edytorstwo publikacji naukowych. Warszawa 1986

11. Matuszewski R.: Literatura polska 1939-1991. Warszawa 1992

12. Panak J., Ceppan M., Dvonka V., Karpinsky l., Kordos P., Mikula M., Jakucewicz S.: Poligrafia procesy techniczne. Warszawa 2005*

13. Parker R.: Skład komputerowy tajniki projektowania. Warszawa 1995

14. Pieczonka M.: Firmy wydawnicze w Polsce w latach 1918-39 Próba rejestracji ilościowej. W : Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP. Kraków 1990 s. 41-56

15. Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej. Warszawa 1997*

16. Siekierski S.: Książka literacka .Potrzeby społeczne i ich realizacja w latach 1944-1986. Warszawa 1992

17. Trzaska F.: Podstawy techniki wydawniczej. Warszawa 1987

18. Walewska J.: Raport o księgarstwie. Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca:
1. Batorowska H., Czubałowa B.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej. Kraków 1996

2. Baverstock A.: Marketing w wydawnictwie, fantazja czy rzeczywistość? Kraków 1996

3. Bielec J., Kaczor R.: Przy komputerze bez stresów. Warszawa 1993

4. Bobula D.: Microsoft Word 97. Warszawa 1997

5. Chomicz P.: Drukowanie w Windows. Typografia, polskie litery, druki, aplikacje. Warszawa 1994

6. Cybulski R.: Księgarstwo w społeczeństwie współczesnym. Wrocław 1976

7. Dippel S.: O księgarzach którzy przeminęli. Warszawa 1976

8. Drukarskim szlakiem. Warszawa 1970

9. Dwadzieścia lat powstania Zakładów Wydawnictw Szkolnych. Warszawa 1975

10. Ekonomia i organizacja księgarstwa .Warszawa 1980

11. Encyklopedia Współczesnego Bibliotekarstwa Polskiego. Wrocław 1976

12. Garbarski L.: Marketing. Warszawa 1997

13. Gebethner J.: Młodość wydawcy. Warszawa 1977

14. Głombiowski K., Szwejkowska H.: Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu. Warszawa 1971

15. Gołębiewski Ł.: Rynek książki w Polsce. Warszawa 2004

16. Huenefeld J.: Zarządzanie wydawnictwem w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Kraków 1994

17. Jakucewicz S.: Poligrafia. Warszawa 2002

18. Kafel M.: Zarys techniki wydawniczej. Warszawa 1971

19. Karpowicz A.: Autor-wydawca. Poradnik prawa autorskiego. Warszawa 1994

20. Kietliński R., Kirsche R..: Fotosklad. Warszawa 1983

21. Kocyba-Kamińska W.: Oficyna „Ossolińska” w latach 1920-1939. Wrocław 1973

22. Kowalski M.: Naśladowcy Gutenberga. Przegląd Tygodniowy 1990

23. Kosmanowa B.: Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce. Warszawa 1981

24. Kramer T.: Podstawy marketingu. Warszawa 2000

25. Kuglin J.: Poligrafia książki. Wrocław 1968

26. Lam S.: Życie wśród wielu. Warszawa 1968

27. Majewski M.: Chi Writer. Blaski i cienie. Warszawa 1991

28. Malawski S.: Księgarskie konspiracje. Warszawa 1968

29. Marszałek L.: Edytorstwo publikacji naukowych. Warszawa 1986

30. Mortkowicz-Olczakowa H.: Pod znakiem kłoska. Warszawa 1962

31. Orzażewski Cz.: Zarys dziejów książki i księgarstwa. Poznań 1965

32. Parker R.: Skład komputerowy w minutę: ponad 200 dobrych rad i pomysłów na efektywne tworzenie czytelniejszych i lepiej wyglądających ogłoszeń, broszur i informatorów. Warszawa 1994

33. Paśnik J., Skucińska M.: Komputerowe wyszukiwanie informacji Mini micro, CDS, ISIS. Kraków 1994

34. Pazyra S.: Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej. Warszawa 1970

35. Peters S.: Redagowanie książki, gazety i czasopisma. Warszawa 1970

36. Pieczonka M.: Krakowskie firmy wydawnicze w roku 2002. W: Kraków-Lwów. Książki-czasopisma-biblioteki. Kraków 2005

37. Pieczonka M.: Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski. Działalność wydawnicza. Kraków 1993

38. Pieczonka M.: Opracowanie techniczne pracy naukowej.www.pieczonka.za.pl

39. Polski przemysł poligraficzny. Warszawa 2001

40. Ruch wydawniczy w liczbach 1944 –1973. Warszawa 1974

41. Rzewuski K.: Księgoznawstwo. Warszawa 1987

42. Skierkowska E.: Współczesna ilustracja książki. Wrocław 1979

43. Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972

44. Sowiński J.: Polskie drukarstwo. Wrocław 1988

45. Starnawski J.: Praca wydawcy naukowego. Warszawa 1976

46. Szeliga L.: ABC poligrafii. Warszawa 1976

47. Szwejkowska H.: Książka drukowana XV – XVIII wieku . Zarys historyczny. Wrocław 1980

48. Trzaska F.: Poradnik redaktora. Warszawa 1977

49. Trzynadlowski J.: Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. Warszawa 1985

50. Ustawa o prawie autorskim z przepisami wykonawczymi. Warszawa 2004

51. Wiśniewski A.: Umowa wydawnicza. Komentarz. Przypisy, według stanu prawnego na dzień 1 października 1979. Warszawa 1979

52. Witkowski K.: Książka w internecie. Warszawa 2000

53. Wojewódzki M.: W tajnych drukarniach Warszawy 1939-54. Warszawa 1976

54. Współczesne polskie drukarstwo. Mały słownik encyklopedyczny. Wrocław 198255. Współczesne polskie księgarstwo. Mały słownik encyklopedyczny. Wrocław 1982

Pobieranie 44.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna