Karta kursuPobieranie 84.07 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar84.07 Kb.

KARTA KURSU

Nazwa

Analiza dzieła sztuki współczesnej

Nazwa w j. ang.

Analysis of a Contemporary Work of Art
Kod
Punktacja ECTS*

2
Koordynator

Patrycja Cembrzyńska

Zespół dydaktyczny

Opis kursu (cele kształcenia)
Kurs prowadzony jest w języku polskim.

Część I kursu (TEORIA): omówienie podstawowych metod analizy i interpretacji dział sztuki z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu teorii i metodologii historii sztuki (analiza tekstów źródłowych).

Część II kursu (PRAKTYKA): zastosowanie teorii w praktyce – referaty/prezentacje studentów (wybór tematu po konsultacji z prowadzącą)

Cele: zdobycie umiejętności formalnej i kontekstualnej analizy dzieła sztuki


Warunki wstępne
Wiedza

Ma wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin artystycznych, zna zagadnienia dotyczące sztuki od czasów prehistorycznych po nowoczesność

Umiejętności

Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych

Kursy

Obowiązkowy kurs z historii sztuki (w tym historii sztuki współczesnej)

Efekty kształcenia
Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

W01, rozumie podstawowe teorie formułowane przez analityków i twórców

W02, zna wybrane zagadnienia percepcji wzrokowej

W03, zna współczesne teorie estetyczne – w szczególności odnoszące się do obrazu i jego percepcji


W01, K_W05
W02, K_W10

W03, K_W11


Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

U01, potrafi analizować dzieła sztuki jako teksty kultury i struktury formalne

U02, w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych wykorzystuje znajomość zagadnień z obszaru antropologii kulturowej, estetyki i socjologii kulturyU01, K_U03
U02, K_U04
Kompetencje społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

K01, jest zdolny do zbierania, analizowania i interpretowania informacji i doświadczeń z szeroko rozumianego obszaru sztuki

K01, K_K02
Organizacja

Forma zajęć

Wykład

(W)


Ćwiczenia w grupach

A
K
L
S
P
E
Liczba godzin
25
Opis metod prowadzenia zajęć
Zajęcia audytoryjne w sali wykładowej, a także ćwiczenia terenowe na wystawach muzealnych. Analiza dzieła sztuki na podstawie wybranych przykładów, połączona z dyskusją na tematy metodologiczne (wybrane wątki).

Pomoce naukowe: slajdy i prezentacje multimedialne, teksty źródłowe (analiza)Formy sprawdzania efektów kształceniaE – learning

Gry dydaktyczne

Ćwiczenia w szkole

Zajęcia terenowe

Praca laboratoryjna

Projekt indywidualny

Projekt grupowy

Udział w dyskusji

Referat

Praca pisemna (esej)

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Referat połączony z prezentacją multimedialną

W01x

x


xx
x

W02x

x


x
W03xU01

x

U02


x

x

K01x

x


xx
xKryteria oceny

Zaliczenie kursu na podstawie przygotowanej prezentacji-referatu (ok. 20 minut) indywidualnie lub w grupach dwuosobowych (w zależności od ilości studentów na danym roku) wygłoszonej na zajęciach. Prezentacja ma być punktem wyjścia do dyskusji, do której autorzy prezentacji mają przygotować pomocnicze pytania. Nieprzygotowanie prezentacji w zadeklarowanym terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu testowego.

Egzamin testowy z podstawowej wiedzy na temat zakresu teorii i metodologii historii sztuki.


Uwagi
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
Opis dzieła sztuki

Analiza formalna dzieła sztuki (formalizmy w historii sztuki)

Analiza kontekstualna dzieła sztuki (m.in. ikonologia, elementy semiotyki, historia idei, badania kulturowe, „New Art History”)
Wspólna analiza wybranych dzieł sztuki

Wykaz literatury podstawowej
podręcznik:

Anne D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, przekład Eleonora i Jakub Jedlińscy, Kraków 2008.


Wykaz literatury uzupełniającej
Roland Barthes, Przyjemność tekstu, tłum. A. Lewańska, Warszawa, 1997

Roland Barthes, Śmierć autora, przeł. M. P. Markowski, „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2.


John Berger, Sposoby widzenia, przeł. M. Bryl, Rebis, Poznań 1997
Jan Białostocki, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980.

Jan Białostocki, Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976.

Jan Białostocki, Temat ramowy i obraz archetypiczny: psychologia i ikonografia, [w:] tegoż, Teoria i twórczość, Poznań 1961.
Mariusz Bryl, Hans Belting – prorok końca? Wokół tezy o końcu historii sztuki, [w:] Już ma się pod koniec starożytnemu światu... Zmierzch, schyłek, upadek w historii sztuki: [materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów, 5-7 listopada 1998], red. Maria Poprzęcka, Warszawa 1999.
Jacques Derrida, Restytucje, [w:] tegoż, Prawda w malarstwie, tłum. Małgorzata Kwietniewska, Gdańsk 2003.
Michel Foucault, Kim jest autor?, [w:] tegoż, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wyb. i opr. T. Komendant, Warszawa 1999

Michel Foucault, To nie jest fajka, przeł. T. Komendant, Gdańsk 1996.

Michel Foucault, Panny dworskie (Las Meninas), [w:] tegoż, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, Gdańsk 2000.
Clement Greenberg, Obrona modernizmu. Wybór esejów, przeł. Grzegorz Dziamski, Universitas, Kraków 2006
Ernst H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, przeł. J. Zarański, Warszawa 1981.
Martin Heidegger, Źródło dzieła sztuki, przeł. Janusz Mizera, [w:] tegoż, Drogi lasu, Warszawa 1997.
Erwin Panofsky, Ikonografia i ikonologia, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, przeł. J. Białostocki, Warszawa 1971.

Erwin Panofsky, Ideowe poprzedniki chłodnicy Rolce-Royce’a, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, przeł. J. Białostocki, Warszawa 1971.

Erwin Panofsky, Et in Arcadia Ego. Poussin i tradycja elegijna, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, przeł. J. Białostocki, Warszawa 1971.
M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, tłum. W. Jakiel, Gdańsk 2007
Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Kraków 1958
Sontag Susan, Przeciw interpretacji, przeł. M. Olejniczak, „Literatura na świecie” 1979 nr 9.
Aby Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, przeł. R. Kasperowicz, Gdańsk 2010 (zwłaszcza cz. I książki: Narodziny Wenus i Wiosna Sandra Botticellego).
Heinrich Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki, przeł. D. Hanulanka, Wrocław–Warszawa, 1962.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Ilość godzin w kontakcie z prowadzącymi

Wykład
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

25

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

5

Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

15

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

-

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)

5

Przygotowanie do egzaminu

10

Ogółem bilans czasu pracy

60

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

2: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami

Pobieranie 84.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna