Karta obiektu Numer obiektu PowierzchniaPobieranie 28.44 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar28.44 Kb.


Karta obiektu


Numer obiektu

Powierzchnia

14

16ha

Nazwa

Las i Jezioro Wiszno

Gmina

Miejscowość

km trasy

Typ krajobrazu

Ukształtowanie terenu

Damnica

Wiszno

16+440 -16+940 (I)

16+440 -16+940 (II)Krajobraz otwarty

równina

Dominujące ekosystemy (biotopy)

Ekosystemy (biotopy) sąsiednie

Ekosystemy leśne i wodne

nieużytki i pola uprawne, zabudowania

Pełnione funkcje: korytarz ekologiczny, użytek ekologiczny itp.

element korytarza migracji

Stopień separacji

średni

Roślinność rzeczywista

Roślinność potencjalna

Las mieszany na siedlisku lasów liściastych,

zbiorowiska wodne i nadwodneFitocenozy związku Carpinion

Flora

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Siedliska o znaczeniu wspólnotowym, gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

Zbiorowiska wykształcające się na brzegu zbiornika eutroficznego trzcina pospolita Phragmites australis, pałka szerokolistna Typha latifolia, skrzyp bagienny Equisetum fluviatile. Nymfeidy: grążel żółty Nuphar luteum, grzybienie białe Nymphaea alba, rdestnica pływająca, Potamogeton natans, wywłócznik okółkowy Myriophyllum verticillatum, rzęsa mniejsza Lemna minor.

W kompleksie lasu: sosna zwyczajna Pinus sylvestris, dąb szypułkowy Quercus robur, grab zwyczajny Carpinus betulus, klon jawor Acer pseudoplatanus.

Krzewy: jarząb pospolity Sorbus aucuparia, leszczyna pospolita Corylus avellana, borówka czernica Vaccinium myrtillus, gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea.


9160 - grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
grążel żółty Nuphar luteum

grzybienie białe Nymphaea albaFauna

Gatunki typowe, wskaźnikowe i dominanty

Gatunki o znaczeniu wspólnotowym

Płazy i gady: Bufo bufo, Rana temporaria, Rana arvalis, Anguis fragilis, Hyla arborea, Lissotriton vulgaris

Ptaki: Passer domesticus, Alauda arvensis, Ciconia ciconia, Strix aluco, Cuculus canorus, Columba palumbus, Corvus corax, Parus major, Galerida cristata, Acrocephalus arundinaceus, Circus aeruginosus

Ssaki: Talpa europaea, Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, Sciurus vulgaris,Pipistrellus nathusii, Plecotus auritus, Pipistrellus pygmaeus, Nyctalus noctula,Eptesicus serotinus, Myotis nattereri

Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, Myotis daubentonii, Pipistrellus pipistrellus, Sciurus vulgaris,Pipistrellus nathusii, Plecotus auritus, Pipistrellus pygmaeus, Nyctalus noctula,Eptesicus serotinus, Myotis nattereri


Formy ochrony

-

Wartość krajobrazowa

2

Wartość przyrodnicza

Różnorodność struktur

Różnorodność biologiczna

Stopień naturalności

Wartość ekologiczna (pełnione funkcje)

Unikatowość

Wartość ochroniarska

Suma ocen

Wartość przyrodnicza

3

3

2

2

3

2

14

2

średnia

Wrażliwość

II - średnia

Czas regeneracji

Długi okres regeneracji

Przewidywane straty

Zbiorowisko naturalne - straty do 30%

Uwagi specjalne

brak


Pobieranie 28.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna